Gehoorbescherming voor personen met een hoortoestel

Lotte Van Geldorp
Persbericht

Gehoorbescherming, ook bij gehoorverlies en hoortoestellen

“You only have one pair of ears. Protect them!”
Dit is wat je hoort in elke campagne over gehoorbescherming. Jammer genoeg wordt in deze campagnes niet meteen rekening gehouden met iedereen. Waarom zou je je gehoor beschermen als er toch al gehoorschade is, moet dit dan nog wel? Hoe kan je je oren beschermen tegen hoge geluidsniveaus als je hoortoestellen draagt?

De slogans luiden dat iedereen zijn gehoor zou moeten beschermen in een omgeving met schadelijke geluidsniveaus, dus dit geldt ook voor personen met een gehoorverlies die al dan niet gebruik maken van hoortoestellen. Jammer genoeg is het voor personen met een hoortoestel moeilijk om gepaste gehoorbescherming te dragen en te combineren met een hoortoestel.

Daarom werd er in de bachelorproef ‘Gehoorbescherming voor personen met een hoortoestel’ geprobeerd deze problematiek  in kaart te brengen. Maar ook de mate waarin een hoortoestel kan functioneren als gehoorbescherming, de beperkingen hiervan en mogelijke oplossingen of alternatieven werden bevraagd en onderzocht. Deze informatie werd verkregen aan de hand van drie zaken, waaruit dit onderzoek is samengesteld. Allereerst werd een interview afgenomen en een case study uitgevoerd bij een persoon die zijn hoortoestellen effectief als gehoorbescherming gebruikt in luide geluidssituaties. Daarnaast werden ook twee soorten vragenlijsten opgesteld en afgenomen, namelijk een vragenlijst voor de verschillende hoorcentra in Vlaanderen en een vragenlijst voor de firma’s van hoortoestellen, oorstukken en gehoorbescherming.

 

 “Life is worth listening to”, ook als je een gehoorverlies hebt.

Hierbij was het van belang na te gaan welke problemen ondervinden personen met een hoortoestel bij het dragen van gehoorbescherming en de combinatie met hoortoestellen.

Ten eerste moeten hoortoestellen meestal worden uitgenomen om gehoorbescherming te dragen. Dit veroorzaakt communicatieproblemen.
Verder vinden ze het vervelend om de hoortoestellen steeds uit te doen en te vervangen door gehoorbescherming.
Tenslotte is er wel een combinatie mogelijk met oorkappen, maar dit is esthetisch gezien niet de beste optie in elke situatie. Bv. Oorkappen op een festival/bruiloft, leuk voor kindjes maar niet echt als volwassene.

 

“Hearing protection is a sound investement”, maar wat als de hoortoestellen die je draagt deze rol op zich nemen?

Hiervoor werd onderzocht in welke mate een hoortoestel kan functioneren als gehoorbescherming en wat de beperkingen hiervan zijn.
Het voornaamste probleem blijft hierbij de contradictie waarbij een persoon met een hoortoestel enerzijds versterking nodig heeft om te communiceren, maar anderzijds het gehoor ook moet beschermen in luide geluidssituaties.

Uit het onderzoek blijkt dat een hoortoestel als gehoorbescherming gebruikt kan worden indien gekozen wordt voor een aangepast oorstuk op maat. Dit wanneer het hoortoestel is uitgeschakeld of in combinatie met een programma voor gebruik bij hoge geluidsniveaus.

Vanuit de literatuur wordt aangegeven dat de keuze van het oorstuk ook van groot belang is voor de mate waarin een hoortoestel gebruikt kan worden als gehoorbescherming in luide geluidsomgevingen.

De mate waarin een hoortoestel als gehoorbescherming kan functioneren, hangt volgens de case study nog steeds af van het subjectieve gevoel van de cliënt en het geluidsniveau in de geluidssituatie.

 

“The clash of ideas is the sound of freedom” Of in dit geval het geluid van mogelijke oplossingen of alternatieven voor personen met een hoortoestel, zodat ook zij hun gehoor op een geschikte manier kunnen beschermen.

Literatuur toont aan dat actieve gehoorbescherming een geschikte oplossing/alternatief is voor personen met een hoortoestel. Actieve gehoorbescherming beschermt actief het gehoor door zich continu aan te passen aan de omgevingsgeluiden door middel van de elektronische onderdelen die het bevat.

Een onverwacht aspect omtrent actieve gehoorbescherming als oplossing is terug te vinden in de resultaten van de vragenlijst voor de hoorcentra. Hieruit blijkt dat actieve oorkappen na het uithalen van de hoortoestellen minder worden aangeraden dan passieve oorkappen na het uitdoen van de hoortoestellen, terwijl vanuit de literatuur net het tegenovergestelde wordt verwacht. Passieve gehoorbescherming beschermt passief het gehoor door de gehoorgang af te sluiten zodat er demping van het geluid ontstaat. 

Naast actieve gehoorbescherming bleek vanuit de literatuurstudie ook dat de hoortoestellen worden aangekaart om te gebruiken als gehoorbescherming mits de oorstukken en een programma in het hoortoestel worden aangepast voor in luide geluidssituaties.

De hoorcentra geven aan dat ze voornamelijk oordoppen op maat, passieve oorkappen over de uitgeschakelde hoortoestellen en passieve- of actieve oorkappen na het uitdoen van de hoortoestellen als de meest geschikte oplossingen aanraden voor personen met een hoortoestel.

Volgens de firma’s kunnen hoortoestellen mits enkele aanpassingen zorgen voor enige bescherming. Eén van de firma’s geeft aan reeds een aangepast oorstuk ontwikkeld te hebben om op die manier het hoortoestel te kunnen gebruiken als gehoorbescherming. Tenslotte raden zij net zoals de hoorcentra oordoppen op maat en oorkappen ook steeds aan als geschikt alternatief.

 

“You only have one pair of ears. Protect them!”, geldt dus zeker en vast voor personen met gehoorverlies en hoortoestellen. Ook zij hebben het recht hun gehoor op een geschikte manier te beschermen tegen hoge geluidsniveaus.

Bibliografie

Alberti, P.W. (1992). Bmj, 304.

Berger, E. H. (1987). Can Hearing Aids Provide Hearing protection?. Geraadpleegd op 29 december 2019 via Google Scholar: http://multimedia.3m.com/mws/media/893194O/earlog18.pdf?fn=EARLog%2018…

Berger, E. H, Voix, E, & Hager, L. D. (2008). Methods of fit testing hearing protectors, with representative field test data. Geraadpleegd op 18 april 2020 via: http://www.icben.org/2008/PDFs/Berger_et_al.pdf

Berger, E. H. (2003). The noise manual (5e ed.). Fairfax (VA): American Industrial Hygiene Association.

Bernafon. (2013, oktober). Topics in amplifiction: ANR Plus – Een verbeterd systeem voor ruisonderdrukking. Geraadpleegd op 12 april 2020 via: https://www.bernafon.com/~/media/Bernafon/main/Flash/AudioEfficiency/UK… Plus_NL.pdf

Bockstael, A, Botteldooren, D, De Coensel, B, Geentjens, G, Glorieux, C, & Kelders, L. (2012, januari). Instituut voor Samenleving en Technologie (IST). Impact van geluid op welzijn, leefmilieu en volksgezondheid, in Vlaanderen. Geraadpleegd op 5 december 2019 via: http://ist.vito.be/nl/pdf/rapporten/rapport_geluidshinder.pdf

Clinckspoor, R, & Messeley, H. (2017-2018). Anatomie en fysiologie van gehoor-en evenwicht [Cursus]. Gent: Arteveldehogeschool Bachelor in de audiologie.

Controlemetingen: Real Ear Measurements – Real Ear Unaided Response [website]. (z.j.). Geraadpleegd op 10 april 2020 via: https://www.leerschoolaudicien.nl/controlemetingen.html

De Vries, N., Van de Heyning, P., & Leemans, C. (Red.). (2013). Leerboek Keel-Neus-Oorheelkunde en hoofdhalschirurgie (Vol. Aandoeningen van het trommelvlies en het middenoor). Houten:

Bohn Stafleu van Loghum. De Oorgroep. (z.j.). Lawaaibeschadiging [website]. Geraadpleegd op 10 december 2019 via eargroup.net: http://www.eargroup.net/ingrepen/356/Lawaaibeschadiging

De Witte, D, & Locquet, M. (2016-2017). De aangewezen oordop voor het luisteren naar muziek [Bachelorproef]. Gent: Arteveldehogeschool Bachelor in de audiologie.

Eggermont, J. (2017). Hearing Loss. London: Academic Press.

Geukens, S. (z.j.). Lawaaitrauma [website]. Geraadpleegd op 10 december 2019 via nko-orl-aalst.be: https://nko-orl-aalst.be/oor/aandoeningen-oor/binnenoor/35-lawaaitrauma

Hall, J. (2000). Handbook of Otoacoustic Emissions. San Diego: Singular Publishing Group.

Ketels, H. (2018-2019). Hoortoestelaanpassing bij volwassenen [Cursus]. Gent: Arteveldehogeschool Bachelor in de audiologie.

Kiessling, J. (2006, juli). Neue Aspekte zur Hörgeräteversorgung bei Lärmschwerhörigkeit. Geraadpleegd op 12 april 2020 via ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/251088301_Neue_Aspekte_zur_Hor… ei_Larmschwerhorigkeit 50

Maryssael, N. (2014-2015). Actieve gehoorbescherming [Bachelorproef]. Gent: Arteveldehogeschool Bachelor in de audiologie.

Messely, H, & Rijckaert, J. (2018-2019). Geluidsbeheer [Cursus]. Gent: Arteveldehogeschool Bachelor in de audiologie.

Messely, H, & De Sutter, J. (2010-2011). MIRE- versus REAT-methode : een verkennende studie bij twee types otoplastieken [Masterproef]. Geraadpleegd op 18 april 2020 via: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/972/RUG01-001787972_2012_000…

Mülder, H. (2011, maart). Field Study News: Hearing Protection for People with Hearing Loss. Geraadpleegd op 29 december 2019 via: https://www.phonak-communications.com

Patel, J. (2008). Musicians’ hearing protection: A review. Geraadpleegd op 16 december 2019 via: https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr664.pdf

Sickert, P. (2013, november). Practical experience with hearing aids with hearing protection function. Geraadpleegd op 18 april 2020 via ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/296331528_Practical_experience…

Steneeken, H, & Verhave, J. (2004, januari). Digitally controlled active noise reduction with integrated speech communication. Geraadpleegd op 30 december 2019 via ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/228857345_Digitally_controlled…

Stephenson, M. (2009, februari). Hearing Protection in the 21st Century: They're Not Your Father's Earplugs Anymore. Geraadpleegd op 18 december 2019 via ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/247475695_Hearing_Protection_i…

Le et al. (2017). Current insights in noise-induced hearing loss: a literature review of the underlying mechanism, pathophysiology, asymmetry, and management options. Journal of Otolaryngology - Head and Neck Surgery.

Van Doorslaer, K, & Hoppenbrouwers, K. (2011, januari). Vlaamse wetenschappelijke vereniging voor jeugdgezondheidszorg vzw. Mogelijkheden en grenzen van preventiecampagnes voor lawaaischade bij schoolgaande jongeren: een literatuuronderzoek. Geraadpleegd op 11 april 2020 via: https://www.vwvj.be/sites/default/files/horen/horen_-_publicaties/2011_… choolgaande_jongeren.pdf

World Health Organization. (2015). Hearing loss due to recreational exposure to loud sounds: a review. Geraadpleegd op 11 april 2020 via: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/154589/9789241508513%2…

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in de logopedie en de audiologie – afstudeerrichting audiologie
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Anke Bruggeman en Lies Schreel
Kernwoorden
Lotte Van Geldorp
Share this on: