Geslachtsverandering in Suriname

Reshma Somaroe
Persbericht

De juridische gevolgen van geslachtsverandering welke passen binnen het stelsel van de huidige Surinaamse wet

Transseksuelen zijn mensen bij wie de genderidentiteit niet overeenkomt met het geboortegeslacht. Ze zijn geboren met de uiterlijke geslachtskenmerken van een welbepaald geslacht maar zijn innerlijk overtuigd tot het ander geslacht te behoren, zonder dat er sprake is van een psychische stoornis. Met de komst van plastische chirurgische ingrepen en geslachtsveranderende operaties om het uiterlijk in overeenstemming te brengen met de beleefde genderidenteit, is de vraag naar juridische geslachtsverandering toegenomen. Heden ten dage gaan steeds meer landen over tot juridische erkenning van de genderidentiteit van transseksuelen. Ook in Suriname is er vraag naar juridische geslachtsverandering. Het huidig Surinaams recht biedt echter geen mogelijkheid tot juridische geslachtsverandering maar verbiedt het ook niet. Transseksuelen hebben op grond van artikel 17 Grondwet van Suriname, artikel 17 IVBPR en artikel 11 AVRM de bevoegdheid om zelf te bepalen over de wijze waarop zijn hun privéleven willen leiden.  De Staat Suriname heeft zich door ratificatie van de verdragsbepalingen ook verbonden om haar burgers de beleving van de in de Verdragen opgenomen rechten te garanderen. 
Alvorens Suriname zal overgaan tot regelgeving met betrekking tot transseksualiteit, is het belangrijk te onderzoeken wat de gevolgen van de regelgeving zullen zijn en welke geboden, verboden en verplichtingen zullen indruisen tegen de bestaande wetgeving. De probleemstelling van de thesis luidt: "Welke juridische gevolgen van geslachtsverandering passen binnen het stelsel van de huidige Surinaamse wet?".
In hoofdstuk 1 van de masterthesis is ingegaan op het begrip geslacht, de juridische functie van geslachtsvermelding in de geboorteakte en de sekseregistratie in de geboorteakte. In het volgende hoofdstuk is de ontwikkeling van regelgeving met betrekking tot juridische geslachtsverandering in Nederland en België onderzocht, waarna een uiteenzetting van de gevolgen van die regelgeving gegeven is. In het laatste hoofdstuk is onderzocht welke rechtsgevolgen van geslachtsverandering passen binnen het stelsel van de huidige Surinaamse wet. Op grond van het resultaat van het onderzoek is een ontwerpwet inclusief Memorie van Toelichting voor verandering van de sekseregistratie in de akten van de burgerlijke stand van Suriname en op andere officiële documenten, geconcipieerd.
De thesis wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

Bibliografie

Dekkers & Wylleman 2009 R. Dekkers & A. Wylleman, Handboek Burgerlijk Recht. Deel 1 personenrecht Familierecht, Antwerpen- Oxford: Intersentia 2009.  Koens & Van der Linden 2015 C. Koens & P. Van der Linden, Monografiëen (echt)scheidingsrecht Deel 8. Kind en scheiding, Sdu uitgevers, 2015.  Maertens 1992 Maertens, Transseksualiteit naar Belgisch Recht, 1992, tpr.be.  Pitlo 1989 A.Pitlo, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Deel 1 Het Personen- en Familierecht, Arnhem;Gouda Quint 1989.  Pitlo 1996 A.Pitlo, Personen- en Familirecht. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek deel 1, Arnhem 1996, Gouda Quint.  Prins & Clerkx 2013 F. Prins & M. Clerkx, kinderen- in- ontwikkeling op de basisschool, Garant- Uitgevers n.v. & de auteurs 2013.  Senaeve 1989 P. Senaeve, Compendium van het personen– en familierecht. Boekdeel 1 personenrecht, Leuven: Acco 1989.  Swennen 2007 F. Swennen, Personenrecht in kort bestek, Intersentia Antwerpen 2007  Swennen 2010 P. Swennen, Het personen- en familierecht, Antwerpen- Oxford: intersentia 2010.  Valenkamp 1991 M. Valenkamp, De problematiek van transsexualiteit en operatieve veranderingen aan het menselijk lichaam vanuit wijsgerigantropologisch en ethisch perspectief, Amsterdam; Koers 1991.  Vlaardingerbroek 2011 P. Vlaardingerbroek e.a., Het hedendaagse personen- en familierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2011. Andere publicaties  Dietvorst 2013 R. Dietvorst, Het wetsvoorstel transgender (masterscriptie Universiteit Tilburg), 2013, scripties.ned.ub.  Dwarka 2015 C. Dwarka, Kinderalimentatie na ontbinding van het huwelijk door alimentatie (bachelorscriptie Adek Universiteit), 2015, ub1.uvs.edu/.  Geens & Demir 2018 K. Geens & Z. Demir, Je voornaam en geslachtsregistratie aanpassen bij de burgerlijke stand (transgender informatiebrochure), 2018, justitie.belgium.be  Van Ginneke 2013 K. van Ginneke, Het juridisch ouderschap van transgenders (masterscriptie Tilburg University), 2013, http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=132516.  Koens & Vonken 2010 M. Koens & A. Vonken, Personen- en familierecht. Tekst & Commentaar, Deventer 2010, Kluwer.  Lont 2019 C. Lont, De onderhoudsverplichting van de vader/ verwekker ten opzichte van zijn kind (masterscriptie Adek Universiteit), 2019 ub1.uvs.edu/.  Reynvoet 2015 I.Reynvoet, Registratie van de juridische geslachtsverandering in rechtsvergelijkend perspectief (masterscriptie Universiteit Gent), 2017, lib.ugent.be.  Vat 2001 H. Vat, Personen –en Familierecht, Deventer 2001, Kluwer.  Veira, SJB 2016/3 M.A. Veira, ‘Huwelijkse gevangenneming. Kan de gevangenneming en -houding van de schuldige echtgenoot een onrechtmatige handeling zijn?’, SJB 2016/3.  Veira 2016 M.A. Veira, Levensonderhoud van behoeftige meerderjarugen in Suriname. Wie zijn de onderhoudsplichtigen?, Leven tussen de wieg en het graf in. Juridische aandachtspunten over het Surinaamse familierecht, Nijmegen 2016.  Wortmann 2010 S. Wortmann, Personen- en Familierecht, Deventer 2010, Kluwer.

Verdragen - Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens (AVRM). - Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (IVBPR). - Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Surinaamse wetgeving - Grondwet van de Republiek Suriname - Burgerlijk Wetboek van Suriname - Ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek - Dienstplichtwet Nederlandse wetgeving - Nederlands Burgerlijk Wetboek 1999. - De wet van 24 april 1985, Stb. 1985, 243 (17 297). - Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet openstelling huwelijk), Stb 2001, 9. - Kamerstukken II 2018/19, 33351, nr. 3. - Kamerstukken II 2011/12, 33351, nr. 3. - Kamerstukken II 2011/12, 33351, nr. 3 (MvT). - Kamerstuk 27859, nr. 133 - Wet van 18 december 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte, Stb. 2014, 1. - Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte, 10 december 2019. Belgische Wetgeving - Wet betreffende transseksualiteit, BS 11 juli 2007 - Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (Wet hervorming van de regelingen inzake transgenders), B.S. 10 juli 2017. Overige Bronnen - Vraaggesprek op 07 juni 2018 met dhr. Kuisch Orlando R.H. van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (C.B.B.) , Afdeling Registers en Kantmeldingen. Hoofdkantoor C.B.B. Mr. Jagernath Lachmonstraat 170. - A. Bakker, 'Transgender in Nederland. Een buitengewone geschiedenis', historiek 24 januari 2018, historiek.net., 24 juni 2020. - vereniging-genderdiversiteit.nl/transseksuelen, 31 maart 2020. - voortplanting312509.jouwweb.nl/pubertijd-en-groei, 23 juni 2020. - ‘Wat is transgender?’, Transgender info Nederland 31 maart 2020, transgenderinfo.nl. - 'Genderstatistieken', Algemeen Bureau voor de Statistiek 11 mei 2020, statisticssuriname.org. - judex.nl/rechtsgebied/familie-echtscheiding/echtscheiding/artikelen/hoe-zit-hetprecies-met-partneralimentatie/, 6 februari 2020. Surinaamse Jurisprudentie - Ktr. 11 januari 2017, A.R. no 15-5612 inzake Paris Yvanna / De Staat Suriname Nederlandse Jurisprudentie - HR 13 december 1973, NJ 1975, 130 - HR 13 december 1973, NJ 1975, 130. - Hof’s- Hertogenbosch, 4 januari 1973, NJ 1973, 516 - Hof Arnhem 15 november 1967, NJ 1970, 107. - Hof’s- Gravenhage 23 november 1973, NJ 1975, 49. - Hof’s- Gravenhage 07 juni 1974, NJ 1975, 50. - Hof’s- Gravenhage 07 juni 1974, NJ 1975, 51. - HR 3 januari 1975, NJ 1975, 187. - HR 3 januari 1975, NJ 1975, 181.

Universiteit of Hogeschool
Masteropleiding Surinaams Recht
Anton de Kom Universiteit van Suriname
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Mr. dr. M. A. Veira
Kernwoorden
Share this on: