Doctoreren en ondernemen: een gouden combinatie

Julie
Matthys

image-20200925164324-1

Wat hebben ondernemers zoals Elon Musk van Tesla, Larry Page en Serge Brinn van Google en Gordon Moore van Intel gemeen? Buiten het feit dat ze allen hun ondernemingen naar ongekende hoogten hebben gebracht, waren alle vier ooit doctorandi, die later al dan niet hun doctoraatsopleiding succesvol afmaakten. Is het succes van doctorandi en doctoraathouders als ondernemers zo verwonderlijk? Onderzoek naar deze unieke groep toont aan dat dit eigenlijk niet zo onverwacht is.

Doctorandi verwerven tijdens hun doctoraatsopleiding namelijk aanzienlijk menselijk kapitaal zoals doorgedreven kennis, speciale vaardigheden en een groot netwerk. Dit opgebouwde menselijk kapitaal hangt samen met ondernemerssucces en doordat steeds meer personen met een doctoraatsopleiding de ondernemerswereld betreden, wordt dit kapitaal vaker benut. Niet enkel de ondernemers met doctoraatsachtergrond zelf, maar ook de maatschappij profiteert hiervan. Voor de doctor-ondernemers kan het bijvoorbeeld een oplossing bieden voor de onzekerheid op de academische arbeidsmarkt. Daarenboven zijn een mogelijke technologietransfer en gecreëerde werkgelegenheid aantrekkelijke voordelen voor de maatschappij. Ook de universiteit haalt profijt uit de duurzame banden met het bedrijfsleven. Ondanks de vele voordelen voor en door ondernemende doctorandi of doctoraathouders, is maar weinig geweten over deze groep ondernemers. Aan de hand van 18 interviews met ondernemers met een doctoraatsopleiding, werden de drijfveren, de drempels en de ervaren meerwaarde van deze unieke groep verkend.

Drijfveren

Verschillende soorten drijfveren motiveerden de ondernemers met een doctoraatsopleiding om hun bedrijf te starten. Zo benoemden ze enkele algemene drijfveren die niet leken samen te hangen met hun doctoraatsopleiding. De vrijheid om niet voor een baas te hoeven werken of simpelweg omdat interessante ondernemingsopportuniteiten hun pad kruisten, zijn hier voorbeelden van. Daarnaast bespraken de doctor-ondernemers ook drijfveren die specifiek voortvloeiden uit hun doctoraatstraject, zoals de afwezigheid van werkzekerheid aan de universiteit of net omdat een doctoraatspromotor het ondernemersidee stimuleerde. Ook de steun die de geïnterviewden mochten ontvangen, uit verschillende hoeken, zowel op emotioneel als materieel vlak, werd aangeduid als een belangrijke drijfveer om de stap te zetten naar het ondernemerschap.

Drempels

Ondanks het grote potentieel voor deze groep, ondervonden zij ook een aantal drempels, al dan niet specifiek gerelateerd aan het doctoraatstraject. Net als ondernemers zonder doctoraatsopleiding ervoeren zij ook moeilijkheden met onder meer het vinden van investeerders of omgaan met klanten. Daarnaast rezen sommige drempels uit de combinatie met het doctoraatstraject. Zo gaven zij aan dat het niet is toegestaan om bij te verdienen tijdens een tewerkstelling aan de universiteit, waardoor ze zichzelf ook geen loon konden uitkeren als ondernemer. Ook stond tijdsgebrek omwille van het doctoraatsonderzoek ondernemen vaak in de weg. Verder bleek de publicatiedruk het ondernemerschap te fnuiken, doordat een publicatie het onmogelijk maakte om nog een patent aan te vragen voor die innovatieve kennis. De universiteit zelf kon eveneens een drempel vormen doordat het enige tijd kan duren voordat overleg kon plaatsvinden om de ondernemersmogelijkheden rond het doctoraatsonderzoek te bespreken. Daarnaast bleek het tevens moeilijk om de gouden kooi van de universiteit in te ruilen voor de onzekerheid van ondernemerschap. Sommigen bemerkten bovendien een misplaatste arrogantie bij collega-doctoraathouders, wat het ondernemerschap hinderde. Andere geïnterviewden gaven aan dat het misschien niet de taak is van een wetenschappelijke instelling om ondernemerschap te stimuleren en tot slot misten de doctoraathouders enkele praktische ondernemersvaardigheden die ze niet konden ontwikkelen door hun langdurige focus op hun doctoraatsonderzoek.

Meerwaarde

Ondanks verscheidene drempels, ervoeren bijna alle geïnterviewde doctorandi en doctoraathouders een grote meerwaarde van hun doctoraatstraject. Zo verwierf de doctorandus expertise rond zijn onderzoeksgebied, bood een doctoraatsaanstelling vaak voldoende flexibiliteit om de onderneming uit te bouwen tijdens de kantooruren en bouwden ze bovendien een internationaal netwerk op. Daarnaast bleken sommige vaardigheden van het doctoraatstraject van pas te komen tijdens het ondernemersproces, zoals presenteren en kritisch zijn. Een ander groot voordeel was de doctoraatstitel zelf, die fungeerde als een soort kwaliteitslabel en deuren kon openen.

Vrouwelijke ondernemers

Tijdens het onderzoek bleek het moeilijk om vrouwelijke  ondernemers met een doctoraatsachtergrond te vinden. Dit leverde dan ook een extra onderzoeksthema op. Vrouwelijke ondernemers bleken algemeen ondervertegenwoordigd in de ondernemerswereld. De vrouwelijke geïnterviewden met een doctoraatsopleiding gaven hierbij aan dat de combinatie tussen ondernemen en een gezin hen in een spreidstand plaatste. Een goede planning om beiden op elkaar af te stemmen was noodzakelijk om het succesvol te organiseren. Daarnaast ervoeren de vrouwelijke doctor-ondernemers een verschillende behandeling van klanten, investeerders of werknemers waarbij ze soms kritischer benaderd werden. Anderzijds merkten sommigen net een gunfactor op bij vrouwelijke investeerders: vrouwen bleken elkaar te ondersteunen in het ondernemerschap en zouden van andere vrouwen meer investeringskansen krijgen.

Conclusie

De rol van de doctoraatsopleiding in het succes van Elon Musk, Larry Page, Serge Brinn en Gordon Moore is niet onbeduidend. Deze doorgedreven academische opleiding creëert een vruchtbare bodem voor ondernemerschap. Zelf het vroegtijdig beëindigen van het doctoraatstraject door Elon Musk, Larry Page en Serge Brinn valt aan de hand van dit onderzoek beter te begrijpen. Veel van de voordelen die een doctoraatsopleiding biedt voor het ondernemerschap zijn namelijk niet afhankelijk van het behalen van die felbegeerde titel. Evenwel is een doctorstitel geen vrijkaart richting succes. Ook ondernemende doctorandi en doctoraatshouders worden geconfronteerd met verschillende obstakels, die niet per se uniek zijn aan hun academische achtergrond. Dat dit summiere lijstje van topondernemers enkel mannen bevat, is eveneens niet zo verwonderlijk. Ook vrouwelijke academici zijn niet gevrijwaard van de hinderpalen die hun seksegenoten ondervinden in de ondernemerswereld.

 

Bibliografie

Abreu, M., & Grinevich, V. (2013). The nature of academic entrepreneurship in the UK: Widening the focus on entrepreneurial activities. Research Policy, 42(2), 408- 422. doi: /10.1016/j.respol.2012.10.005 Algemeen strategisch plan. (z.d.). Vrije Universiteit Brussel. Geraadpleegd 10 juli 2020, van https://www.vub.be/over/asp Andries, J., & Roelandt, P. (2019). De overgang van intrapreneurship naar ondernemerschap. Literatuurstudie & conceptueel model. Vlaanderen. Geraadpleegd op 25 maart 2019, via https://www.vlaanderen.be/publicaties/deovergang-van-intrapreneurship-n… Auriol, L., M. Misu & R. A. Freeman (2013). “Careers of Doctorate Holders: Analysis of Labour Market and Mobility Indicators”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2013/04, OECD Publishing. doi: 10.1787/5k43nxgs289w-en. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211, doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T Bae, T. J., Qian, S., Miao, C., & Fiet, J. O. (2014). The relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: A meta–analytic review. Entrepreneurship theory and practice, 38(2), 217-254. doi: 10.1111/etap.12095 Baert, S., & Verhaest, D. (2019). Unemployment or overeducation: which is a worse signal to employers?. De Economist, 167(1), 1-21. doi: 10.1007/s10645-018- 9330-2 Bandura, A. (1969). Social-learning theory of identificatory processes. Handbook of socialization theory and research, 213, 262. Geraadpleegd via http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1969HSTR.pdf Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). Social learning theory (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall, geraadpleegd via http://www.asecib.ase.ro/mps/Bandura_SocialLearningTheory.pdf Barbagallo, J. (2019, 25 juli). Google Retains Rank as World’s Most Reputable Employer in Reputation Institute’s 2019 Global Workplace 100 Study. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/press-releases/2019-07-25/google -retains-rank-as-world-s-most-reputable-employer-in-reputation-institute-s2019-global-workplace-100-study 64 Barnacle, R., Schmidt, C., & Cuthbert, D. (2019) Expertise and the PhD: Between depth and a flat place. Higher Education Quarterly, 73(2), 168-181. doi: 10.1111/hequ.12181 BarNir, A., Watson, W. E., & Hutchins, H. M. (2011). Mediation and moderated mediation in the relationship among role models, self‐efficacy, entrepreneurial career intention, and gender. Journal of Applied Social Psychology, 41(2), 270-297. doi: 10.1111/j.1559-1816.2010.00713.x Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. Journal of political economy, 70(5, Part 2), 9-49. doi: 10.1086/258724 Bienkowska, D., & Klofsten, M. (2012). Creating entrepreneurial networks: academic entrepreneurship, mobility and collaboration during PhD education. Higher Education, 64(2), 207-222. doi: 10.1007/s10734-011-9488-x Boh, W. F., De-Haan, U., & Strom, R. (2016). University technology transfer through entrepreneurship: faculty and students in spinoffs. The Journal of Technology Transfer, 41(4), 661-669. doi: 10.1007/s10961-015-9399-6. Boosten, K., Vandevelde, K., Derycke, H., te Kaat, A. J., & Van Rossem, R. (2014). Careers of doctorate holders survey 2010. R&D and innovation in Belgium research series, 13, geraadpleegd via https://biblio.ugent.be/publication/5812799/file/5812805 Bosma, N., Hessels, J., Schutjens, V., Van Praag, M., & Verheul, I. (2012). Entrepreneurship and role models. Journal of Economic Psychology, 33(2), 410- 424. doi: 10.1016/j.joe.2011.03.004 Boyles, T. (2012). 21st century knowledge, skills, and abilities and entrepreneurial competencies: A model for undergraduate entrepreneurship education. Journal of Entrepreneurship Education, 15, 41, Geraadpleegd via https://www.abacademies.org/articles/jeevol152012.pdf#page=47 Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa Bryan, B., & Guccione, K. (2018). Was it worth it? A qualitative exploration into graduate perceptions of doctoral value. Higher Education Research & Development, 37(6), 1124-1140. doi: 10.1080/07294360.2018.1479378 Buenstorf, G. (2009). Is commercialization good or bad for science? Individual-level evidence from the Max Planck Society. Research Policy, 38(2), 281-292. doi: 10.1016/j.respol.2008.11.006 65 Caparrós-Ruiz, A. (2019). Time to the doctorate and research career: some evidence from Spain. Research in Higher Education, 60(1), 111-133. doi: 10.1007/s11162-018-9506-2 Carter, J., Smith, E. F., & Gelves‐Gomez, F. (2018). Doctoring knowledge or acknowledging doctors?. Geographical Research, 56(4), 484-488. doi: 10.1111/1745-5871.12305 Christensen, K. K. (2005). Bologna Seminar Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. General Rapporteur’s Report. Salzburg, 3-5, geraadpleegd via http://www.cnaa.md/i/news/2015/11272015/salzburg_report_final.112981701… 46[1].pdf Congregado, E., Iglesias, J., Millán, J. M., & Román, C. (2016). Incidence, effects, dynamics and routes out of overqualification in Europe: A comprehensive analysis distinguishing by employment status. Applied Economics, 48(5), 411- 445. doi: 10.1080/00036846.2015.1083080 Cuthbert, D., & Molla, T. (2015). PhD crisis discourse: A critical approach to the framing of the problem and some australian 'solutions'. Higher Education, 69(1), 33-53. doi: 10.1007/s10734-014-9760-y Crecente-Romero, F., Giménez-Baldazo, M., & Rivera-Galicia, L. F. (2018). Can entrepreneurship channel overqualification in young university graduates in the European Union?. Journal of Business Research, 89, 223-228. doi: 10.1016/j.jbusres.2018.01.056 Debacker, N., & Vandevelde, K. (2016). From PhD to professor in Flanders: ECOOM Brief 11. Via http://hdl.handle.net/1854/LU-8043010 Debackere, K., Veugelers, R., Hoskens, M., Joosten, W., Verheyden, L., Viaene, P., ... & Gilliot, D. (2019). Vlaams Indicatorenboek 2019 (No. 645755). KU Leuven, Faculty of Economics and Business (FEB), ECOOM-Centre for Research and Development Monitoring. Deleye, M., Van Poeck, K., & Block, T. (2018). Duurzaamheid binnen universiteiten en hogescholen. Een multi-level perspectief op het Vlaamse Hogeronderwijssysteem. Dillen, Y., Crijns, H., Van Steen, A., & Ochs, L. (2017). Impact van ondernemers op de maatschappij. Hoe'geven" Vlaamse ondernemers aan de samenleving. Geraadpleegd via http://hdl.handle.net/20.500.12127/5785 66 Donald, W. E., Baruch, Y., & Ashleigh, M. (2019). The undergraduate self-perception of employability: human capital, careers advice, and career ownership. Studies in Higher Education, 44(4), 599-614. doi: 10.1080/03075079.2017.1387107 Douglas, E. J., Shepherd, D. A., & Prentice, C. (2020). Using fuzzy-set qualitative comparative analysis for a finer-grained understanding of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 35(1), 105970. doi:10.1016/j.jbusvent.2019.105970 Durette, B., Fournier, M., & Lafon, M. (2016). The core competencies of PhDs. Studies in Higher Education, 41(8), 1355-1370. doi: 10.1080/03075079.2014.968540 Eldredge, L. K. B., Markham, C. M., Ruiter, R. A., Kok, G., Fernandez, M. E., & Parcel, G. S. (2016). Planning health promotion programs: an intervention mapping approach. John Wiley & Sons. Entrialgo, M., & Iglesias, V. (2017). Are the intentions to entrepreneurship of men and women shaped differently? The impact of entrepreneurial role-model exposure and entrepreneurship education. Entrepreneurship Research Journal, 8(1). doi: 10.1515/erj-2017-0013 Etzkowitz, H. (1998). The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university–industry linkages. Research policy, 27(8), 823-833. doi: 10.1016/S0048-7333(98)00093-6 Etzkowitz, H. (2003). Innovation in innovation: the triple helix of university-industrygovernment relations. Social Science Information, 42(3), 293–337. doi: 10.1177/05390184030423002 Etzkowitz, H. (2008). The triple helix: university-industry-government innovation in action. Routledge. doi: 10.1177/05390184030423002 Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research policy, 29(2), 109-123. doi: 10.1016/S0048-7333(99)00055- 4 Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B. R. C. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research policy, 29(2), 313-330. doi: 10.1016/S0048- 7333(99)00069-4 Erikson, E. H. (1993). Childhood and society. WW Norton & Company European University Association. (2010). Salzburg II Recommendations-European universities' achievements since 2005 in implementing the Salzburg Principles. European University Association. Geraadpleegd op 11 maart 2019, via 67 https://eua.eu/resources/publications/615:salzburg-ii-%E2%80%93- recommendations.html Fayolle, A., & Redford, D. T. (2014). Handbook on the entrepreneurial university. Edward Elgar Publishing. Ferri, S., Fiorentino, R., Parmentola, A., & Sapio, A. (2019). Patenting or not? The dilemma of academic spin-off founders. Business Process Management Journal, 25(1), 84-103. doi:10.1108/BPMJ-06-2017-0163 Freitas, I. M. B., Marques, R. A., & e Silva, E. M. D. P. (2013). University–industry collaboration and innovation in emergent and mature industries in new industrialized countries. Research Policy, 42(2), 443-453. doi: 10.1016/j.respol.2012.06.006 Frese, M., & Gielnik, M. M. (2014). The psychology of entrepreneurship. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav., 1(1), 413-438. doi: 10.1146/annurev-orgpsych031413-091326 Fusch, P. I., & Ness, L. R. (2015). Are we there yet? Data saturation in qualitative research. The qualitative report, 20(9), 1408. doi: 10.1177/1468794107085301 Gartner, W. B. (1988). “Who is an entrepreneur?” is the wrong question. American journal of small business, 12(4), 11-32. doi: 10.1177/104225878801200401 Gibson, D. E. (2003). Developing the professional self-concept: Role model construals in early, middle, and late career stages. Organization science, 14(5), 591-610. doi: 10.1287/orsc.14.5.591.16767 Gibson, D. E. (2004). Role models in career development: New directions for theory and research. Journal of vocational behavior, 65(1), 134-156. doi: 10.1016/S0001- 8791(03)00051-4 Glassdoor (z.d.). Best Places to Work 2015 Employees’ Choice. Geraadpleegd 27 januari 2020, van https://www.glassdoor.com/Award/Best-Places-to-Work-2015- LST_KQ0,24.htm Goethner, M., Obschonka, M., Silbereisen, R. K., & Cantner, U. (2012). Scientists’ transition to academic entrepreneurship: Economic and psychological determinants. Journal of economic psychology, 33(3), 628-641. doi: 10.1016/j.joep.2011.12.002 Gokhberg, L., Meissner, D., & Shmatko, N. (2017). Myths and realities of highly qualified labor and what it means for PhDs. Journal of the Knowledge Economy, 8(2), 758- 767. doi: 10.1007/s13132-016-0403-7 68 Gokhberg, L., Shmatko, N., & Auriol, L. (2016). Science and Technology Labor Force (Vol. 343). Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-27210-8_1 Grillitsch, M. (2018). Following or breaking regional development paths: on the role and capability of the innovative entrepreneur. Regional Studies, 1-11. doi: 10.1080/00343404.2018.1463436 Hallgren, K. A. (2012). Computing inter-rater reliability for observational data: an overview and tutorial. Tutorials in quantitative methods for psychology, 8(1), 23. Halse, C., and S. Mowbray. (2011). “The Impact of the Doctorate.” Studies in Higher Education 36 (5): 513–525. doi:10.1080/03075079.2011.594590 Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. Journal of the association for information science and technology, 67(9), 2047-2059. doi: 10.1002/asi.23552 Hassan, R. A., & Wafa, S. A. (2012). Predictors towards entrepreneurial intention: a Malaysian case study. Asian Journal of Business and Management Sciences, 1(11), 1-10, geraadpleegd via https://www.researchgate.net/profile/Ramraini_Ali_Hassan/publication/27… 93_Predictors_towards_entrepreneurial_intention_A_Malaysian_case_study/lin ks/5557d37a08aeaaff3bf772c5/Predictors-towards-entrepreneurial-intention-AMalaysian-case-study.pdf Hayter, C. S. (2016). A trajectory of early-stage spinoff success: the role of knowledge intermediaries within an entrepreneurial university ecosystem. Small Business Economics, 47(3), 633-656. doi: 10.1007/s11187-016-9756-3 Hayter, C. S., Lubynsky, R., & Maroulis, S. (2017). Who is the academic entrepreneur? The role of graduate students in the development of university spinoffs. The Journal of Technology Transfer, 42(6), 1237-1254. doi: 10.1007/s10961-016- 9470-y Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods. SAGE Publications Limited. doi: 10.4135/9780857028211 Huggins, R. Prokop, D. and Thompson, P. (2017) ‘Entrepreneurship and the Determinants of Firm Survival within Regions: Human Capital, Growth Motivation and Locational Conditions’, Entrepreneurship & Regional Development, 29(3-4), 357-389. doi: 10.1080/08985626.2016.1271830 Jennings, J. E., Edwards, T., Jennings, P. D., & Delbridge, R. (2015). Emotional arousal and entrepreneurial outcomes: Combining qualitative methods to 69 elaborate theory. Journal of Business Venturing, 30(1), 113-130. doi: 10.1016/j.jbusvent.2014.06.005 Kautonen, T., van Gelderen, M., & Fink, M. (2015). Robustness of the theory of planned behavior in predicting entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(3), 655-674. doi: 10.1111/etap.12056 Kehm, B. M., & Teichler, U. (2016). Doctoral education and the labor market: Policy questions and data needs. In L. Gokhberg, N. Shmatko, L. Auriol, et al. (Eds.), The science and technology labor force: The value of doctorate holders and development of professional careers (pp. 11–29). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-27210-8_2 Kohlberg, L. (1963). Moral development and identification, doi: 10.1037/13101-008 Küttim, M., Kallaste, M., Venesaar, U., & Kiis, A. (2014). Entrepreneurship education at university level and students’ entrepreneurial intentions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 658-668. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.910 Lacetera, N. (2009). Academic entrepreneurship. Managerial and Decision Economics, 30(7), 443-464. doi: 10.1002/mde.1461 Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. biometrics, 159-174. Larivière, V., Macaluso, B., Mongeon, P., Siler, K., & Sugimoto, C. R. (2018). Vanishing industries and the rising monopoly of universities in published research. PloS one, 13(8). doi: 10.1371/journal.pone.0202120 Laviolette, E. M., Radu Lefebvre, M., & Brunel, O. (2012). The impact of story bound entrepreneurial role models on self-efficacy and entrepreneurial intention. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 18(6), 720-742. doi: 10.1108/13552551211268148 Maes, J., Leroy, H., & Sels, L. (2014). Gender differences in entrepreneurial intentions: A TPB multi-group analysis at factor and indicator level. European Management Journal, 32(5), 784-794. doi: 10.1016/j.emj.2014.01.001 Mahmoud, M. A., & Muharam, F. M. (2014). Factors affecting the entrepreneurial intention of PhD candidates: a study of Nigerian international students of UUM. European Journal of Business and Management, 6(36), 17-24. doi: 10.1.1.1026.4429 Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education 70 outcomes. Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224. doi: 10.1016/j.jbusvent.2012.03.002 McKeever, E., Jack, S., & Anderson, A. (2015). Embedded entrepreneurship in the creative re-construction of place. Journal of Business Venturing, 30(1), 50-65. doi: 10.1016/j.jbusvent.2014.07.002 Miller, K., McAdam, R., Moffett, S., Alexander, A., & Puthusserry, P. (2016). Knowledge transfer in university quadruple helix ecosystems: an absorptive capacity perspective. R&D Management, 46(2), 383-399. doi: 10.1111/radm.12182 Miranda, F. J., Chamorro, A., & Rubio, S. (2018). Re-thinking university spin-off: a critical literature review and a research agenda. The Journal of Technology Transfer, 43(4), 1007-1038. doi: 10.1007/s10961-017-9647-z Missieverklaring — Universiteit Gent. (z.d.). UGent. Geraadpleegd 10 juli 2020, van https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/missieverklaring… Mowbray, S., & Halse, C. (2010). The purpose of the PhD: Theorising the skills acquired by students. Higher Education Research & Development, 29(6), 653-664. doi: 10.1080/07294360.2010.487199 Muyters, P. (2018). Beleidsbrief 2018-2019. Werk, economie, wetenschap en innovatie. Vlaamse Regering. Geraadpleegd op 12 februari 2019, via http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1428072 MVO Vlaanderen. (z.d.) Sociaal ondernemerschap. Geraadpleegd op 25 april 2019 via https://www.mvovlaanderen.be/thema/sociaal-ondernemerschap Nabi, G., Liñán, F., Fayolle, A., Krueger, N., & Walmsley, A. (2017). The impact of entrepreneurship education in higher education: A systematic review and research agenda. Academy of Management Learning & Education, 16(2), 277- 299. doi: 10.5465/amle.2015.0026 Neck, H. M., & Corbett, A. C. (2018). The scholarship of teaching and learning entrepreneurship. Entrepreneurship Education and Pedagogy, 1(1), 8-41. doi: 10.1177/2515127417737286 Oosterbeek, H., Van Praag, M., & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European economic review, 54(3), 442-454. doi: 10.1016/j.euroecorev.2009.08.002 Opdrachtverklaring - Universiteit Antwerpen. (z.d.). UAntwerpen. Geraadpleegd 10 juli 2020, van https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatie/missie-envisie/… 71 Onze missie, onze visie, onze waarden. (z.d.). UHasselt - 2020. Geraadpleegd 10 juli 2020, van https://www.uhasselt.be/UH/OverUHasselt/beleid/onze-missie,-onzevisie,-… Paolo, A. D., & Mañé, F. (2016). Misusing our talent? Overeducation, overskilling and skill underutilisation among Spanish PhD graduates. The Economic and Labour Relations Review, 27(4), 432-452. doi: 10.1177/1035304616657479 Paoloni, P., Cesaroni, F. M., & Demartini, P. (2019). Relational capital and knowledge transfer in universities. Business Process Management Journal, 25(1), 185-201. doi: 10.1108/BPMJ-06-2017-0155 Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D’Este, P., ... & Krabel, S. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research policy, 42(2), 423-442. doi: 10.1016/j.respol.2012.09.007 Ployhart, R. E., & Moliterno, T. P. (2011). Emergence of the human capital resource: A multilevel model. Academy of management review, 36(1), 127-150. doi: 10.5465/amr.2009.0318 Ployhart, R. E., Nyberg, A. J., Reilly, G., & Maltarich, M. A. (2014). Human capital is dead; long live human capital resources!. Journal of management, 40(2), 371- 398. doi: 10.1177/0149206313512152 Potishuk, V., & Kratzer, J. (2017). FACTORS AFFECTING ENTREPRENEURIAL INTENTIONS AND ENTREPRENEURIAL ATTITUDES IN HIGHER EDUCATION. Journal of Entrepreneurship Education, 20(1). Geraadpleegd via https://www.abacademies.org/articles/factors-affecting-entrepreneuriali…- 103.pdf Rasmussen, E., & Wright, M. (2015). How can universities facilitate academic spin-offs? An entrepreneurial competency perspective. The Journal of Technology Transfer, 40(5), 782-799. doi: 10.1007/s10961-014-9386-3 Santos, G., Marques, C. S., & Ratten, V. (2019). Entrepreneurial women’s networks: the case of D’Uva–Portugal wine girls. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(2), 298-322. doi: 10.1108/IJEBR-10-2017-0418 Scalia, M., Barile, S., Saviano, M., & Farioli, F. (2018). Governance for sustainability: a triple-helix model. Sustainability Science, 13(5), 1235-1244. doi: 10.1007/s11625-018-0567-0 72 Secundo, G., Perez, S. E., Martinaitis, Ž., & Leitner, K. H. (2017). An Intellectual Capital framework to measure universities' third mission activities. Technological Forecasting and Social Change, 123, 229-239. doi: 10.1016/j.techfore.2016.12.013 Schlaegel, C., & Koenig, M. (2014). Determinants of entrepreneurial intent: a meta‐ analytic test and integration of competing models. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 291-332. doi: 10.1111/etap.12087 Schmidt, J. J., Soper, J. C., & Facca, T. M. (2012). Creativity in the entrepreneurship classroom. Journal of Entrepreneurship Education, 15, 123. Geraadpleegd via https://www.abacademies.org/articles/jeevol152012.pdf#page=129 Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. Encyclopedia of entrepreneurship, 72-90. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1497759 Shichijo, N., Sedita, S. R., & Baba, Y. (2015). How does the entrepreneurial orientation of scientists affect their scientific performance? Evidence from the quadrant model. Technology Analysis & Strategic Management, 27(9), 999-1013. doi: 10.1080/09537325.2015.1044959 Shore, C., & McLauchlan, L. (2012). ‘Third mission’activities, commercialisation and academic entrepreneurs. Social Anthropology, 20(3), 267-286. doi: 10.1111/j.1469-8676.2012.00207.x Siegel, D. S., & Wessner, C. (2012). Universities and the success of entrepreneurial ventures: Evidence from the small business innovation research program. The Journal of Technology Transfer, 37(4), 404-415. doi: 10.1007/s10961-010-9186- 3 Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). Academic entrepreneurship: time for a rethink?. British Journal of Management, 26(4), 582-595. doi: 10.1111/1467-8551.12116 Sotarauta, M., & Heinonen, T. (2016). The Triple Helix model and the competence set: human spare parts industry under scrutiny. Triple Helix, 3(1), 8. doi: 10.1186/s40604-016-0038-5 Stassen, L., Levecque, K., Anseel, F., (2016). PhDs in transition: What is the value of a PhD outside academia?, ECOOM Ghent University. Statbel. (2018). Het aantal ondernemingen blijft gestaag groeien. Geraadpleegd op 25 februari 2019 via https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/hetaantalondernemingen-blijft-gestaag… 73 Sternberg, R. J. (2017). Afterword: In the Matter of Judging Scientific Merit. Perspectives on Psychological Science, 12(6), 1179-1185. doi: 10.1177/1745691617720729 Sternberg, R. J. (2018). Evaluating merit among scientists. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 7(2), 209-216. doi: 10.1016/j.jarmac.2018.03.003 Toole, A. A., & Czarnitzki, D. (2010). Commercializing science: is there a university “brain drain” from academic entrepreneurship?. Management science, 56(9), 1599- 1614. doi: 10.1287/mnsc.1100.1192 Unger, J. M., Rauch, A., Frese, M., & Rosenbusch, N. (2011). Human capital and entrepreneurial success: A meta-analytical review. Journal of business venturing, 26(3), 341-358. doi: 10.1016/j.jbusvent.2009.09.004 Universiteit Gent. (2019). Spin-offs. Geraadpleegd op 1 mei 2019, via http://https://www.ugent.be/techtransfer/nl/spin-offs Vancauwenbergh, S., & Poelmans, H. (2019). The creation of the Flemish research discipline list, an important step forward in harmonising research information (systems). Procedia computer science, 146, 265-278. doi: 10.1016/j.procs.2019.01.075 Van den Berghe, W. (2007). Ondernemend leren en leren ondernemen : pleidooi voor meer ondernemerschap in het onderwijs. Brussel: Koning Boudewijnstichting. Geraadpleegd via http://www.hogeronderwijsonderneemt.be/sites/default/files/atoms/files/… mend%20leren%20en%20leren%20ondernemen%20-%20KBS%20- %202007.pdf Vandevelde, K. & Debacker, N. (2017). Doctoreren aan een Vlaamse universiteit. In interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) (Eds.), Vlaams indicatorenboek 2017 (pp. 45–52). Brussel: Expertisecentrum O&O. Verderame, M. F., Freedman, V. H., Kozlowski, L. M., & McCormack, W. T. (2018). Point of View: Competency-based assessment for the training of PhD students and early-career scientists. eLife, 7, e34801. Geraadpleegd via https://cdn.elifesciences.org/articles/34801/elife-34801-v1.pdf Visietekst. (z.d.). Katholieke Universiteit Leuven. Geraadpleegd 10 juli 2020, van https://www.kuleuven.be/over-kuleuven/visietekst.html Von Graevenitz, G., Harhoff, D., & Weber, R. (2010). The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(1), 90-112. doi: 10.1016/j.jebo.2010.02.015 74 Wennberg, K., Wiklund, J., & Wright, M. (2011). The effectiveness of university knowledge spillovers: Performance differences between university spinoffs and corporate spinoffs. Research Policy, 40(8), 1128-1143. doi: 10.1016/j.respol.2011.05.014 Wood, M. S. (2011). A process model of academic entrepreneurship. Business Horizons, 54(2), 153161. doi: 10.1016/j.bushor.2010.11.004 Yadav, V., & Unni, J. (2016). Women entrepreneurship: research review and future directions. Journal of Global Entrepreneurship Research, 6(1), 12. doi: 10.1186/s40497-016-0055-x Zolas, N., Goldschlag, N., Jarmin, R., Stephan, P., Owen-Smith, J., Rosen, R. F., ... & Lane, J. I. (2015). Wrapping it up in a person: Examining employment and earnings outcomes for Ph. D. recipients. Science, 350(6266), 1367-1371. doi: 10.1126/science.aac5949

Download scriptie (1.05 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
dr. Anneleen Mortier, prof. dr. Katia Levecque
Kernwoorden