Samen uit, samen thuis? Partnerrelatieproblemen bij vluchtelingen

Kimi
Starckx

De hulpverlening die zich toespitst op het ondersteunen van vluchtelingen komt de laatste tijd steeds meer hulpvragen tegen die te maken hebben met partnerrelatieproblematieken. De ondersteuning die hedendaags wordt geboden spitst zich toe op eerste opvang en ondersteuning bij het invullen van eerste noden zoals bijvoorbeeld huisvesting. Een meer gezinsgerichte ondersteuning die nodig is vanaf het moment dat deze mensen de tweede fase na hun aankomst bereiken, namelijk de verdere integratie, is nog niet of onvoldoende aanwezig. Vele vluchtelingen, die na hun erkenning eindelijk gesetteld geraken, hebben een lange weg vol uitdagingen, stress en mogelijks trauma achter de rug. Na al deze beproevingen en daarbij de uitdaging om het nieuwe land, met andere waarden en normen dan zij gekend hebben, tot een thuis te maken, sluipen onenigheden de partnerrelatie binnen. Deze onenigheden kunnen het gevolg zijn van de veranderde socio-culturele context waarin de relatie opnieuw vorm moet krijgen, van de gendergebonden machtsverdeling binnen de relatie die, aangekomen in een samenleving met gendergelijkheid, op de proef wordt gesteld en van de trauma’s die zij mogelijks meedragen. Binnen voorgenoemde drie thema’s wordt in deze bachelorproef uitgebreid onderzocht hoe zij de partnerrelatie beïnvloeden en voor welke moeilijkheden zij kunnen zorgen. Doorheen dit onderzoek wordt ook duidelijk hoe vluchtelingenkoppels, meer dan migranten, vatbaar zijn voor partnerrelatieproblemen ten gevolge van het gedwongen karakter van hun migratie alsook hoe de moeilijkheden binnen de drie onderzochte thema’s elkaar kunnen versterken. Vanuit deze theoretisch onderbouwde conclusies worden er veranderingsgerichte voorstellen gedaan op zowel micro-, meso- als macroniveau om een betere relatieondersteuning voor deze doelgroep mogelijk te maken. Aan de hand van de verworven kennis omtrent de partnerrelatieproblematieken die typerend zijn voor vluchtelingenkoppels zullen hulpverleners in staat zijn om moeilijkheden te identificeren en een gepaste ondersteuning uit te werken. Ook wordt er een tool voorgesteld waarmee hulpverleners samen met de koppels aan de slag kunnen gaan. Daarnaast zijn er nog enkele voorstellen waarmee ingezet kan worden op preventie. Door zowel op het niveau van de gezinnen zelf, de organisaties als het beleid aan verandering te werken, versterken de veranderingsgerichte voorstellen elkaar onderling en kan, vanuit een breed draagvlak, verbetering van de ondersteuning bereikt worden.

Bibliografie

Amanpour, C. (7 april 2018). Sex and love around the world: Berlin. CNN.

Baeten, K. (2018). Psychodynamiek van de partner- en gezinsrelatie. Brussel: Odisee.

Baeten, K. (2019). Psychopathologie van volwassen en ouderen. Brussel: Odisee.

Baeten, K. (2019). Relatieondersteuning en -bemiddeling. Brussel: Odisee.

Betekenis ‘samen’ (z.d.). geraadpleegd op 26 mei 2019, via https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/samen#.X…

Bogaerts, S. (2019). Gezinssociologie: huiselijk geweld. Brussel: Odisee.

Bouqadida, O. (25 september 2019). Persoonlijke communicatie, via interview.

Catherall,d. R. (Ed). (2013). Handbook of Stress, Trauma, and the Family (Brunner-Routledge psychosocial stress series 0). New York: Routledge Geraadpleegd op 22 februari 2020 via Limo.

Dewispelaere, J. (2019). Methodieken 3: Helpende gesprekken 2 thema Partnercounseling. Brussel: Odisee.

De Mönnink, H. (2015). Verlieskunde: Methodisch kompas voor de beroepspraktijk (Zesde druk ed.). Amsterdam: Reed Business Education.

Donderdag date-dag campagne van de Vlaamse overheid. (z.d.). geraadpleegd op 6 mei 2020, via https://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/nieuws/donderdag-date-dag-campa…

D’Urso, S., Reynaga, S.,& Patterson, J. (2009). The emotional experience of immigration for couples. In M., Rastogi, & T., Volker (red.), Multicultural couple therapy (pp.29-45). London: SAGE.

Facebook: CAW De Kempen. (z.d.). Geraadpleegd op 4 oktober 2019; via https://www.facebook.com/pg/cawdekempen/about/?ref=page_internal

Geldof, D. (2017). Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. Leuven: Acco.

Gezondheid vluchtelingen asielzoekers en statushouders. (z.d.). geraadpleegd op 2 mei 2020 , via https://www.pharos.nl/thema/gezondheid-vluchtelingen-asielzoekers-en-st…

Groeninck, M., et al. (2019). Veerkracht in beweging: Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken. Antwerpen: Garant.

Johnson, S., & Williams‐Keeler, L. (1998). creating healing relationships for couples dealing with trauma: the use of emotionally focused marital therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 24(1), 25-40. Geraadpleegd op 23 december 2019 via Limo.

Keirse, M. (2017).Helpen bij verlies en verdriet: Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Tielt: Lannoo.

Knudson-Martin, C., & Mahoney, A. R. (2009).Couples, gender, and power: Creating change in intimate relationships. New York: Springer.

Kooman, W. (2012). Intieme relaties: de psychologie van liefde en seks. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

Lokot, M. (2018). Syrian refugees: Thinking beyond gender stereotypes. Forced Migration Review, (57), 33-34. Geraadpleegd op 27 februari 2020 via Limo.

Loos, A. (29 augustus 2019). Persoonlijke communicatie, via interne nota.

Maciel, J., Van Putten, Z., & Knudson‐Martin, C. (2009). Gendered Power in Cultural Contexts: Part I. Immigrant Couples. Family Process, 48(1), 9-23. Geraadpleegd op 15 februari 2020 via Limo.

Mind-Spring. (z.d.). Geraadpleegd op 4 mei 2020, via https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/mind-spring/

Onderzoekers maken vertelspel voor ouders en kinderen van gezinnen op de vlucht. (z.d.). Geraadpleegd op 28 april 2020, via https://www.odisee.be/nl/gezinswetenschappen-vertelspel-vluchtelingen

Over het CAW: organisatie. (z.d.). Geraadpleegd op 4 oktober 2019, via https://www.caw.be/over-het-caw/organisatie/

Ponnet, R. (2012). Blijf bij mij: Hoe we in relaties strijden voor macht en intimiteit (8ste - 13de dr. ed.). Tielt: Lannoo.

Sandberg, J., Bradford, A., & Brown, A. (2017). Differentiating Between Attachment Styles and Behaviors and their Association with Marital Quality. Family Process, 56(2), 518-531. Geraadpleegd op 28 februari 2020 via Limo.

Schäfer, T. (2003). Liefde kent vele lagen: over het psychotherapeutische werk van Bert Hellinger. Haarlem: Altamira-Brecht

Seksuele opvoeding voor asielzoekers? (2016). Geraadpleegd op 6 mei 2020, via https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/seksuele-opvoeding-voor….

Shalimar (z.d.). Geraadpleegd op 4 mei 2020, via https://www.sensoa.be/materiaal/shalimar-spel-nederlandstalige-versie

Shirpak, K. R., Maticka-Tyndale, E., & Chinichian, M. (2011). Post migration changes in Iranian Immigrants' Couple Relationships in Canada.(Report). Journal of Comparative Family Studies, 42(6), 751-770. Geraandpleegd op 23 december 2019 via Limo.

Stein, J. Y., Snir, A.,& Solomon, Z. (2015). When man harms man: the interpersonal ramifications of war captivity. In K. E. Cherry (ed.), Traumatic stress and long-term recovery (pp. 113-132). Zwitserland: Springer International Publishing. Geraadplee

Van Crombrugge, H. (1993). Gehechtheid en kinderopvang. Het Kind : Tijdschrift Kind En Gezin., In: Het kind : tijdschrift Kind en gezin., (1993) nr. 3, p. 11 - 21.

Van de Ven, L. (2014). Troost: over ouderdom zorg en psychologie. Antwerpen: Garant.

van IJzendoorn M.H., Bakermans-Kraneburg, M.J. and Sagi-Schwartz, A. (2007) Attachment across diverse sociocultural contexts: the limits of universality in Rubin, K. (ed.) Parental Beliefs, Parenting and Child Development in Cross-Cultural Perspective, London, Psychology Press.

Van Oudenhoven, J. P. (2012). Crossculturele psychologie: de zoektocht naar verschillen en overeenkomsten tussen culturen. Bussem: Coutinho.

Willi, J. (1998). Het paar op de divan: analytische relatietherapie. Tielt: Lannoo.

Download scriptie (725.87 KB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Younasse Assarrakh