Heeft een accent een invloed op je carrièrekansen? Een experimenteel onderzoek naar accentvooroordelen tijdens sollicitatiegesprekken

Laurens
Biesmans

Waar je ook komt, overal klinkt het Nederlands net dat tikkeltje anders. Soms is er slechts één woord nodig om te horen wat je sociale of geografische afkomst is. Wanneer een accent sterk verschilt van de norm in een regio, kan het negatieve associaties oproepen. In oktober publiceerde Knack een artikel over de houding van Vlamingen tegenover buitenlandse accenten. Het artikel beklemtoont het belang van sociale interpretatie en tolerantie voor het unieke taallandschap in België. Deze masterproef  onderzoekt in welke mate accent een rol speelt tijdens sollicitatiegesprekken. De focus van dit onderzoek ligt op etnolectale accenten, dat zijn accenten waarin je op de een of andere manier een migratie-afkomst hoort. Uit de resultaten bleek dat zulke accenten niet altijd positief worden beoordeeld.

Het Cités, de taal van de multiculturele mijnwerkersgemeenschap

Deze studie richt zich in het bijzonder op de zogenaamde Citétaal. Dat is een etnolectale variëteit die de afgelopen decennia het taallandschap in Midden-Limburgse grondig heeft gewijzigd. Toen in de twintigste eeuw Zuid-Europese mijnwerkers en de Limburgers met elkaar in contact kwamen, vond er een uitwisseling van talen plaats waaruit een mengelmoes van al die talen ontstond: Citétaal. Uitspraken als ‘Wa make?’ voor ‘Hoe gaat het?, vinden hun oorsprong in de Italiaanse taal, maar ook  het Turks en het Arabisch hebben hun invloed gehad op de ontwikkeling van Citétaal. Eén van de meest markante kenmerken in de uitspraak is de zogenaamde palatalisatie van de /s/, waarbij woorden als “spijt” worden uitgesproken alsof er <sj> staat (sjpijt). Daarnaast worden Citétaalsprekers gekenmerkt door een sterk afwisselende intonatie in hun uitspraak, een staccatoritme. De Citétaal kende een grote verspreiding dankzij een aantal bekende mediafiguren, zoals Smos uit Safety First of Ibi uit Spitsbroers. Met hun aanstekelijke taalgebruik wisten zij de harten van vele Vlamingen te winnen. Citétaal is door dit succes een soort van nieuwe omgangstaal geworden. Het lijkt zelfs een nieuwe lokale manier van spreken, waarbij de initiële link met de “allochtone” gemeenschap is  minder sterk aanwezig is.

Wa make? Hoe gaat het

My accent is better than yours

Hoewel citétaalfenomenen de laatste jaren een ongekend succes kenden, blijven dit soort “etnolectale slangs” veelvuldig gestigmatiseerd. Mensen zijn vaak bang dat ze een gevaar vormen voor de standaardtaal. In dit onderzoek wilden we nagaan wat er gebeurt wanneer jonge sollicitanten citétaalfenomenen gebruiken tijdens een rekruteringsgesprek. Eerder onderzoek toonde al aan dat een buitenlands accent tijdens een sollicitatiegesprek bepaalde stereotypes of voordelen kan opwekken. Zo worden sprekers met een Chinees accent vaak toegeschreven aan technologische beroepen en worden personen met een zuiders accent vaker als arbeider beschouwd. Over de effecten van etnolecten (zoals Citétaal) in zulke formele gesprekken is echter amper onderzoek uitgevoerd. In deze masterproef hebben we onderzocht welke citétaalfenomenen worden beoordeeld als  “vreemd”. Bovendien wilden we nagaan of personeelswervers er negatiever tegenover staan vergeleken met het lokale accent, het Limburgs.

Jij spreekt Citétaal, dus jij krijgt een job als…

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moesten we achterhalen wat personeelswervers van Citétaal vinden. We lieten een getalenteerde spreker drie verschillende geluidsfragmenten inspreken: een met een zogenaamd “autochtoon” Limburgs accent, een met een Limburgs accent met de intonatie van de Citétaal (een licht citétaalaccent, met andere woorden) en ten slotte een in een duidelijk gemarkeerd Citétaalaccent. Die drie fragmenten presenteerden we in een enquête aan onze doelgroep, HR professionals die in het dagelijkse leven sollicitatiegesprekken leiden. De resultaten van dit experiment bevestigen onze vermoedens. Niet alleen vonden de deelnemers dat de Citétaal in vergelijking met het Limburgs een lagere status met zich meedraagt, ze schatten deze spreker zijn competenties ook aanzienlijk slechter in. Zo werd de Citétaalspreker steevast als arbeider beoordeeld, en werden zijn communicatievaardigheden significant lager ingeschat dan wanneer hij Limburgs sprak. De combinatie van een lage status en lage communicatievaardigheden leidde dus tot de unanieme conclusie dat de Citétaalspreker geschikt is voor een job als heftruckchauffeur. Ter vergelijking: de beoordelaars koppelden het Limburgse accent consequent aan de functies van accountmanager of verzekeraar. We noemen dit vooroordeel op basis van enkel een accent dan ook een accent bias, een onbewuste afkeer van accenten die anders zijn dan de jouwe.

Status van de onderzochte taalvariëteiten

En wat nu?

De conclusie van dit onderzoek is zeer duidelijk. Citétaalfenomenen hebben sterk aan populariteit gewonnen, maar worden in formelere contexten niet geapprecieerd. Sterker nog: de resultaten wijzen erop dat het gebruik van deze fenomenen je kansen op de arbeidsmarkt zelfs verlagen. Wat kunnen we hieraan doen? Moeten sollicitanten altijd zoveel mogelijk Standaardnederlands spreken? Of moeten we vragen van personeelswervers aanpassen om anders om te gaan met accentvariatie? De aanbevelingen in deze masterproef liggen voornamelijk in de lijn van dat laatste. In onze steeds diverser wordende maatschappij is meer openheid voor accentvariatie een must. Gestructureerde sollicitatiegesprekken waarin de focus ligt op de competenties van de sollicitant zouden in de eerste plaats een oplossing kunnen bieden. Daarnaast kan de gespreksleider ervoor kiezen om net wat persoonlijker met de sollicitant om te gaan. In een gesprek gaan onbekende partijen immers opzoek naar gemeenschappelijke interesses, een common ground. Onderzoek heeft aangetoond dat common ground een positieve invloed heeft op de kans om aangenomen te worden. Zeker het proberen waard dus.

Met dit onderzoek hopen we niet alleen een licht te werpen op een maatschappelijk relevant probleem, maar ook nieuw onderzoek te stimuleren naar onderliggende accentvooroordelen in Vlaanderen.

Bibliografie

Aarsæther, F., Marzo, S., Nistov, I., & Ceuleers, E. (2015). Indexing locality: Contemporary urban vernaculars in Belgium and Norway. In J. Nortier & B. A. Svendsen (Red.), Language, Youth and Identity in the 21st Century (pp. 249–270). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139061896.018 Abrams, D., & Hogg, M. A. (1998). Prospects for research in group processes and intergroup relations. Group Processes & Intergroup Relations, 1(1), 7-20. https://doi.org/10.1177/2F1368430298011002 Allen, B. P. (1975). Social distance and admiration reactions of “unprejudiced” whites 1. Journal of Personality, 43(4), 709-726. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1975.tb00731.x

Bigler, R. S., Spears Brown, C., & Markell, M. (2001). When groups are not created equal: Effects of group status on the formation of intergroup attitudes in children. Child Development, 72(4), 1151-1162. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00339

Bishop, H., Coupland, N., & Garrett, P. (2005). Conceptual accent evaluation: Thirty years of accent prejudice in the UK. Acta Linguistica Hafniensia, 37(1), 131–154. https://doi.org/10.1080/03740463.2005.10416087

Bourhis, R. Y. (1979). Language and ethnic interaction: A social psychological approach. In H. Giles & B. Saint-Jacques (Eds.), Language and ethnic relations (pp. 117-141). Oxford: Pergamon Press. https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71… Brewer, M. B. (1979). In-group bias in the minimal intergroup situation: A cognitive-motivational analysis. Psychological bulletin, 86(2), 307. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.86.2.307 Bruner, J. S. (1957). On perceptual readiness. Psychological review, 64(2), 123. https://doi.org/10.1037/h004380

Cargile, A. C. (2000). Evaluations of Employment Suitability: Does Accent Always Matter? Journal of Employment Counseling, 37(3), 165–177. https://doi.org/10.1002/j.2161-1920.2000.tb00483.x

Carlson, H. K., & McHenry, M. A. (2006). Effect of accent and dialect on employability. Journal of Employment Counseling, 43(2), 70–83. https://doi.org/10.1002/j.2161-1920.2006.tb00008.x

Clark H.H. (1996). Common ground. Using Language. Cambridge University Press, 92-121. Geraadpleegd van https://msu.edu/~orourk51/800-Phil/Handouts/Readings/CommonGround/Clark…

Coupland, N., & Bishop, H. (2007). Ideologised values for British accents. Journal of Sociolinguistics, 11(1), 74–93. https://doi.org/10.1111/j.1467-9841.2007.00311.x

Crandall, C. S., Bahns, A. J., Warner, R., & Schaller, M. (2011). Stereotypes as Justifications of Prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(11), 1488–1498. https://doi.org/10.1177/0146167211411723

Crandall, C. S., & Eshleman, A. (2003). A justification-suppression model of the expression and experience of prejudice. Psychological Bulletin, 129(3), 414–446. https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.3.414

Crocker, J., Major, B. & Steele, C. (1998) Social Stigma. In Gilbert, D.T., Fiske, S.T. & Lindzey, G. (Eds.), The Handbook of Social Psychology (p. 504-553). Academic Press, New York, 504-553. https://books.google.be/books?id=-4InWCsra7IC&lpg=PP17&ots=harFWNXkoc&d…

Deprez-Sims, A.-S., & Morris, S. B. (2013). The Effect of Non-native Accents on the Evaluation of Applicants during an Employment Interview: The development of a path model: The Effect of Non-native Accents. International Journal of Selection and Assessment, 21(4), 355–367. https://doi.org/10.1111/ijsa.12045

Díaz-Campos, M., & Killam, J. (2012). Assessing language attitudes through a matched-guise experiment: The case of consonantal deletion in Venezuelan Spanish. Hispania, 83-102. https://www.jstor.org/stable/41440364

Dovidio, J. F., & Gaertner, S. L. (2010). Intergroup bias. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert, & G. Lindzey (Eds.), The Handbook of Social Psychology. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1084-1121. https://books.google.be/books?id=-4InWCsra7IC&lpg=PP17&ots=harFWNXkoc&d…

Dragojevic, M., & Giles, H. (2016). I Don’t Like You Because You’re Hard to Understand: The Role of Processing Fluency in the Language Attitudes Process: Processing Fluency and Language Attitudes. Human Communication Research, 42(3), 396–420. https://doi.org/10.1111/hcre.12079

Dragojevic, M., Giles, H., Beck, A.-C., & Tatum, N. T. (2017). The fluency principle: Why foreign accent strength negatively biases language attitudes. Communication Monographs, 84(3), 385–405. https://doi.org/10.1080/03637751.2017.1322213

Dragojevic, M., & Goatley-Soan, S. (2020). Americans’ attitudes toward foreign accents: Evaluative hierarchies and underlying processes. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1–15. https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1735402 Dutton, D. G. (1971). Reactions of restaurateurs to blacks and whites violating restaurant dress requirements. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 3(3), 298. https://doi.org/10.1037/h0082272

Edwards, J. (1982). Language attitudes and implications among English speakers. In E. B. Ryan, & H. Giles (Eds.), Attitudes towards Language Variation (pp. 20–33). London: Arnold.

Eckert, P. (2008). Variation and the indexical field1: VARIATION AND THE INDEXICAL FIELD. Journal of Sociolinguistics, 12(4), 453–476. https://doi.org/10.1111/j.1467-9841.2008.00374.x

Gaertner, S. L., & Dovidio, J. F. (2005). Understanding and Addressing Contemporary Racism: From Aversive Racism to the Common Ingroup Identity Model. Journal of Social Issues, 61(3), 615–639. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2005.00424.x

Garrett, P. (2005). Attitude measurements. In Ammon, U., Dittmar, N., Mattheier, K. & Trudgill, P. (Eds.), Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society. Volume 3.2, 1251-1260. Berlin: De Gruyter Mouton. http://orca.cf.ac.uk/id/eprint/96696

Garrett, P. (2010). Attitudes to Language. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511844713

Giles, H. (1970). Evaluative reactions to accents. Educational Review, 22(3), 211-227. https://doi.org/10.1080/0013191700220301

Giles, H. (1973). Accent Mobility: A Model and Some Data. Anthropological Linguistics, 15(2), 87-105. https://www.jstor.org/stable/30029508 Giles, H., Baker, S., & Fielding, G. (1975). Communication length as a behavioral index of accent prejudice. International Journal of the Sociology of Language, 6(7), 3–81. https://psycnet.apa.org/record/1976-27568-001

Giles, H., Mulac, A., Bradac, J. J., & Johnson, P. (1987). Speech Accommodation Theory: The First Decade and Beyond. Annals of the International Communication Association, 10(1), 13–48. https://doi.org/10.1080/23808985.1987.11678638

Gluszek, A., & Dovidio, J. F. (2010). The Way They Speak: A Social Psychological Perspective on the Stigma of Nonnative Accents in Communication. Personality and Social Psychology Review, 14(2), 214–237. https://doi.org/10.1177/1088868309359288

Goddeeris, I., Lie, N., & Marzo, S. (2020). Wat je zegt ben, je zelf: over indexicaliteit van taal. In Interculturaliteit en de geesteswetenschappen. Over grenzen, beelden en taal (pp. 269 – 291). Acco Uitgeverij: Leuven. https://lup.be/products/119776 Grondelaers, S., & Kristiansen, T. (2013). On the need to access deep evaluations when searching for the motor of standard language change. Language (de) standardisations in Late Modern Europe: Experimental studies, 9, 52. https://lanchart.hum.ku.dk/research/slice/publications-and-news-letters…

Grondelaers, Stefan, & Speelman, Dirk. (2013). Can speaker evaluation return private attitudes towards stigmatised varieties? Evidence from emergent standardisation in Belgian Dutch. In Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies (pp. 171-192). Novus Press; Oslo. http://hdl.handle.net/2066/121232

Grondelaers, S., & van Gent, P. (2019). How “deep” is Dynamism? Revisiting the evaluation of Moroccan-flavored Netherlandic Dutch. Linguistics Vanguard, 5(s1). https://doi.org/10.1515/lingvan-2018-0011

Grondelaers, S., & van Hout, R. (2016). How (in)coherent can standard languages be? A perceptual perspective on co-variation. Lingua, 172–173, 62–71. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2015.10.012

Grondelaers, S., van Hout, R., & Steegs, M. (2010). Evaluating Regional Accent Variation in Standard Dutch. Journal of Language and Social Psychology, 29(1), 101–116. https://doi.org/10.1177/0261927X09351681

Grondelaers, S., van Hout, R., & van Gent, P. (2016). Destandardization is not destandardization. Taal En Tongval, 68(2), 119–149. https://doi.org/10.5117/TET2016.2.GRON

Grondelaers, S., van Hout, R., & van Gent, P. (2019). Re-evaluating the Prestige of Regional Accents in Netherlandic Standard Dutch: The Role of Accent Strength and Speaker Gender. Journal of Language and Social Psychology, 38(2), 215–236. https://doi.org/10.1177/0261927X18810730 Hall, S. (2001). The spectacle of the other. Discourse theory and practice: A reader, 324-344.

Heath, A., Cheung, S. Y., University of Oxford, Department of Sociology, Oxford Brookes University, Department of Sociology and Social Policy, Great Britain, & Department for Work and Pensions. (2006). Ethnic penalties in the labour market: Employers and discrimination. CDS. http://books.google.com/books?id=Y8fPAAAAIAAJ

Hosoda, M., Nguyen, L. T., & Stone‐Romero, E. F. (2012). The effect of Hispanic accents on employment decisions. Journal of Managerial Psychology, 27(4), 347–364. https://doi.org/10.1108/02683941211220162

Hosoda, M., & Stone‐Romero, E. (2010). The effects of foreign accents on employment‐related decisions. Journal of Managerial Psychology, 25(2), 113–132. https://doi.org/10.1108/02683941011019339

Huang, L., Frideger, M., & Pearce, J. L. (2013). Political skill: Explaining the effects of nonnative accent on managerial hiring and entrepreneurial investment decisions. Journal of Applied Psychology, 98(6), 1005–1017. https://doi.org/10.1037/a0034125

Huffcutt, A. I., Conway, J. M., Roth, P. L., & Stone, N. J. (2001). Identification and meta-analytic assessment of psychological constructs measured in employment interviews. Journal of Applied Psychology, 86(5), 897.Clark, H. H. (1996). Using language. Cambridge university press. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.5.897

Impe, L., Speelman, D. (2007). Een attitudineel mixed guise-onderzoek naar tussentaal in Vlaanderen. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Letteren. https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71… Jaspers, J. (2001). Het Vlaamse stigma. Over tussentaal en normativiteit. Taal en tongval, 53(2), 129-153. https://www.aup.nl/journal-downloads/taal-en-tongval/jrg_2001_vol_53_-_…

Jaspers, J. (2008). Problematizing ethnolects: Naming linguistic practices in an Antwerp secondary school. International Journal of Bilingualism, 12(1–2), 85–103. https://doi.org/10.1177/13670069080120010601

Jaspers, J. & Van Hoof, S. (2012). Hyperstandaardisering. Tijdschrift voor Nederlandse taal-en letterkunde, 128(2), 97-125. http://www.tntl.nl/index.php/tntl/article/view/253

Jost, J., & Hunyady, O. (2003). The psychology of system justification and the palliative function of ideology. European review of social psychology, 13(1), 111-153. https://doi.org/10.1080/10463280240000046

Kalin, R., Rayko, D. S., & Love, N. (1980). The Perception and Evaluation of Job Candidates with Four Different Ethnic Accents. In Language (pp. 197–202). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-024696-3.50034-X

Kinzler, K. D., Dupoux, E., & Spelke, E. S. (2007). The native language of social cognition. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(30), 12577–12580. https://doi.org/10.1073/pnas.0705345104 Koeman, J., & Marzo, S. (2017). Exploiting the social meanings of urban vernaculars: Differentiating effects of Citélanguage in advertising. Intercultural Pragmatics, 14(3), 361-390. https://lirias.kuleuven.be/1821614?limo=0

Kristiansen, T. (2009). The macro-level social meanings of late-modern Danish accents. Acta Linguistica Hafniensia, 41(1), 167–192. https://doi.org/10.1080/03740460903364219

Lambert, W. E., Hodgson, R. C., Gardner, R. C., & Fillenbaum, S. (1960). Evaluational reactions to spoken languages. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 60(1), 44–51. https://doi.org/10.1037/h0044430 Leong, F. T., & Hayes, T. J. (1990). Occupational stereotyping of Asian Americans. The Career Development Quarterly, 39(2), 143-154. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.1990.tb00835.x

Lev-Ari, S., & Keysar, B. (2010). Why don’t we believe non-native speakers? The influence of accent on credibility. Journal of Experimental Social Psychology, 46(6), 1093–1096. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2010.05.025

Lippi-Green, R. (1994). Accent, standard language ideology, and discriminatory pretext in the courts. Language in Society, 23(2), 163–198. https://doi.org/10.1017/S0047404500017826

Loureiro-Rodriguez, V., Boggess, M. M., & Goldsmith, A. (2013). Language attitudes in Galicia: Using the matched-guise test among high school students. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 34(2), 136–153. https://doi.org/10.1080/01434632.2012.729591

Mai, R., & Hoffmann, S. (2014). Accents in Business Communication: An integrative model and propositions for future research. Journal of Consumer Psychology, 24(1), 137–158. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2013.09.004 Marzo, S. (2009). De verspreiding van jongerentalen in Limburgse scholen. Informatie Vernieuwing Onderwijs, 115, 74–80. http://hdl.handle.net/1854/LU-695812

Marzo, S. (2016). Exploring the social meaning of contemporary urban vernaculars: Perceptions and attitudes about Citétaal in Flanders. International Journal of Bilingualism, 20(5), 501–521. https://doi.org/10.1177/1367006914566831

Marzo, S. (2017). Limburgse Sjtijl. Over het ontstaan en de verspreiding van Citétaal. In G. De Sutter, De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde (pp. 291–309). Leuven: Acco. https://lirias.kuleuven.be/1821633

Marzo, S., & Ceuleers, E. (2011). The use of Citétaal among adolescents in Limburg: The role of space appropriation in language variation and change. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 32(5), 451–464. https://doi.org/10.1080/01434632.2011.597560

McGarty, C. E., Yzerbyt, V. Y., & Spears, R. E. (2002). Stereotypes as explanations: The formation of meaningful beliefs about social groups. Cambridge University Press. https://psycnet.apa.org/doi/10.1017/CBO9780511489877

Moule, J. (2009). Understanding Unconscious Bias and Unintentional Racism. Phi Delta Kappan, 90(5), 321. https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1177%2F0031721709090005…

Pinget, A.-F., Rotteveel, M., & Van de Velde, H. (2014). Standaardnederlands met een accent—Herkenning en evaluatie van regionaal gekleurd Standaardnederlands in Nederland. Nederlandse taalkunde, 19(1), 3–45. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2014.1.PING Petty, R. E., Fleming, M. A., & White, P. H. (1999). Stigmatized sources and persuasion: Prejudice as a determinant of argument scrutiny. Journal of Personality and Social Psychology, 76(1), 19. https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.1.19

Rakić, T., Steffens, M. C., & Mummendey, A. (2011a). Blinded by the accent! The minor role of looks in ethnic categorization. Journal of Personality and Social Psychology, 100(1), 16–29. https://doi.org/10.1037/a0021522

Rakić, T., Steffens, M. C., & Mummendey, A. (2011b). When it matters how you pronounce it: The influence of regional accents on job interview outcome: The role of accents in job interviews. British Journal of Psychology, 102(4), 868–883. https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.2011.02051.x

Ramaekers, W. (1998). Ramaekers, W. (1998). Mi, maak me geen eiers! Het Algemeen Cités. Onze Taal 4. http://www.meertens.knaw.nl/profielwerkstukken/cites.pdf

Rampton, B. (2011). From ‘Multi-ethnic adolescent heteroglossia’ to ‘Contemporary urban vernaculars’. Language & Communication, 31(4), 276–294. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2011.01.001 Rosenstein, J., & Hitt, M. A. (1986). Experimental research on race and sex discrimination: The record and the prospects. Journal of Organizational Behavior, 7(3), 215-226. https://doi.org/10.1002/job.4030070306

Rutland, A., & Brown, R. (2001). Stereotypes as justifications for prior intergroup discrimination: Studies of Scottish national stereotyping. European Journal of Social Psychology, 31(2), 127-141. https://doi.org/10.1002/ejsp.25

Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. New York, NY: Cambridge University Press. https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71…

Silverstein, M. (2003). Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life. Language & Communication, 23(3–4), 193–229. https://doi.org/10.1016/S0271-5309(03)00013-2 Stone-Romero, E. F., & Stone, D. L. (2007). Cognitive, affective, and cultural influences on stigmatization: Impact on human resource management processes and practices. In Research in Personnel and Human Resources Management. Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S0742-7301(07)26003-7 Svendsen, B. A., & Marzo, S. (2015). A ‘new’speech style is born. The omnipresence of structure and agency in the life of semiotic registers in heterogeneous urban spaces. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 3(1), 47-85. http://dx.doi.org/10.1515/eujal-2015-0008

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In W. G. Austin, & S. Worchel (Eds.), Psychology of intergroup relations (pp. 7–24). Chicago: Nelson-Hall. https://doi.org/10.1177/2F053901847401300204

Timming, A. R. (2017). The effect of foreign accent on employability: A study of the aural dimensions of aesthetic labour in customer-facing and non-customer-facing jobs. Work, Employment and Society, 31(3), 409–428. https://doi.org/10.1177/0950017016630260

Van Bezooijen, R., & Ytsma, J. (1999). Accents of Dutch. Belgian Journal of Linguistics, 13(1), 105-129. https://doi.org/10.1075/bjl.13.07bez

Van Bezooijen, R. (2000). Een rondje dialect: Dialectonderzoek in breed perspectief. Taal en Tongval, 52, 9-19. http://hdl.handle.net/2066/132275

Wang, Z., Arndt, A. D., Singh, S. N., Biernat, M., & Liu, F. (2013). “You Lost Me at Hello”: How and when accent-based biases are expressed and suppressed. International Journal of Research in Marketing, 30(2), 185–196. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2012.09.004 White, P. H., & Harkins, S. G. (1994). Race of source effects in the elaboration likelihood model. Journal of personality and social psychology, 67(5), 790. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.5.790

Williams, V. J. (1989). From a caste to a minority: Changing attitudes of American sociologists toward Afro-Americans, 1896–1945. New York: Greenwood Press. Zahn, C. J., & Hopper, R. (1985). Measuring language attitudes: The speech evaluation instrument. Journal of language and social psychology, 4(2), 113-123. https://doi.org/10.1177%2F0261927X8500400203

Download scriptie (778.32 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
prof. dr. Stefania Marzo, prof. dr. Laura Rosseel