Studentenhuur in België anno 2020: voldoende bescherming voor studenten-huurders en verhuurders?

Julie
De Coninck

Op 21 september 2020 ging het officiële academiejaar weer van start voor de studenten en voor velen betekende dit meteen ook de start van het ‘kotleven’. Juist op en met dat kot doen zich soms wel problemen voor: studenten worden al te vaak geconfronteerd met kotbazen die weigeren de huurwaarborg terug te betalen op het einde van de huur. Maar ook kotbazen krijgen geregeld te maken met studenten die hun kot niet degelijk onderhouden. Dus stelt zich de vraag: ben je als student-huurder of kotbaas-verhuurder wel voldoende beschermd als er zich problemen voordoen? Wat zegt de wet? 

Schermafbeelding 2020-10-04 om 20.32.32 0

Bescherming?!

Bescherming bieden aan kotbazen-verhuurders en studenten-huurders moet in België gebeuren door wetten of decreten. In deze wetten of decreten worden regels opgelegd die je als verhuurder en huurder dient te volgen. Je kan je dan natuurlijk afvragen wie dan wel die regels opstelt voor studentenhuur. 

Voor 2014 was het simpel, dan was het de taak van het federaal parlement (= nationaal). Maar jammer genoeg zijn er op dat nationaal niveau nooit specifieke regels opgesteld voor studentenhuur. Wat, rekening houdende met de vele studentensteden, toch wel een tekortkoming was. 

In 2014 werd in België de Zesde Staatshervorming goedgekeurd. Een van de veranderingen na de Zesde Staatshervorming was een verschuiving van de bevoegdheden. Vanaf 2014 was het dus niet meer het nationaal niveau die de regels oplegde, maar het gewestelijk niveau. Het Vlaams Parlement bepaalde de regels voor het Vlaams Gewest, het Waals Parlement voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ingewikkeld niet?! 

Schermafbeelding 2020-10-04 om 20.43.44

 

Mijn kotbaas betaalt mijn huurwaarborg niet terug terwijl alles in orde is’

Een voorval dat jammer genoeg te veel voorkomt, zo bleek uit een enquête die bij studenten uit België werd afgenomen. Nochtans is een huurwaarborg enkel een instrument om een verhuurder bescherming te bieden in geval van problemen met een huurder. Hoe komt het eigenlijk dat dit zich kan voordoen – en hoe zit het met die regels ter bescherming? 

Voor 2014, toen het nationaal niveau de regels oplegde voor heel België, waren er geen regels. Een verhuurder kon zelf bepalen hoeveel de huurwaarborg bedroeg, hoe die moest betaald worden (cash of overschrijving), wanneer die betaald moest worden en wanneer hij die terugstortte. Maar zeker dat laatste werd meestal niet in een huurovereenkomst bepaald. Er was met andere woorden voor 2014 zeer veel onzekerheid voor een huurder en de verhuurder kon kiezen wat hij deed.

Gelukkig werd hier na 2014 door het Vlaams Gewest komaf mee gemaakt. Als we hun regels bekijken dan wordt nu wel bepaald hoeveel de huurwaarborg maximaal mag bedragen, hoe die moet betaald worden, wanneer die moet betaald worden en tegen wanneer die teruggestort moet worden. Een hele verbetering dus! 

Jammer genoeg hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest hier tot op de dag van vandaag nog geen regels over opgesteld. Een verhuurder heeft hier nog steeds de touwtjes in handen. 

 

‘Mijn student-huurder heeft dingen aan zijn kot vernield’ en ‘de verwarming werkt niet’

De studententijd is een van de leukste tijden in iemands leven, en naast het studeren wil men graag zijn tijd besteden aan amusement en kotfeestjes. Een kapotte kast, een gebroken spiegel, blijvende schade door een slecht-onderhouden kot … zijn maar enkele voorbeelden van zaken die al snel kunnen mislopen. Wordt de verhuurder hiervoor beschermd want wie gaat die gebroken spiegel of de opkuis van een niet-onderhouden kot betalen? 

Maar ook omgekeerd kunnen er problemen rijzen: wat als je als student-huurder in het midden van de winter zonder warm water zit of de verwarming doet het plots niet? Kan je rekenen op je kotbaas?Schermafbeelding 2020-10-04 om 20.36.45

Wat bepalen de regels hierover? 

Voor 2014 bestonden hierover wel al regels, t.t.z. over hoe een woning (o.a. kot) moest ingericht zijn en aan welke minimale voorwaarden er moest voldaan zijn. 

Na 2014 en de Staatshervorming zijn deze regels uiteraard grotendeels hetzelfde gebleven. Aanpassingen waren in feite niet noodzakelijk, de regelgeving bood reeds voor 2014 voldoende bescherming. 

 

Doen de studentensteden nog iets extra ter bescherming? 

Verschillende studentensteden dragen hun steentje bij om studenten-huurders en kotbazen-verhuurders te beschermen en te helpen. Zo is een van de hulpmiddelen het aanbieden van correcte en up to date huurovereenkomsten aan huurders en verhuurders. Een ander hulpmiddel is het aanreiken van een zogenaamd kotlabel voor de koten die in orde zijn: dit is een soort kwaliteitslabel welke garandeert dat je kot aan alle regels voldoet.  

We zien dat er in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dergelijke initiatieven zijn dan in het Waals Gewest. Wat te betreuren is, want ook daar hebben studenten nood aan bescherming. 

 

Als er al die regels en initiatieven zijn, stellen zich dan nog problemen?

Er zijn wettelijke regels opgesteld en studentensteden dragen hun steentje bij, maar jammer genoeg doen er zich nog steeds problemen voor. Er is dus nog een andere oorzaak die aan de basis ligt van de problemen. Die oorzaak is de vaak gebrekkige controle van de opvolging van de regels. M.a.w. de regels zijn er, maar er wordt niet altijd gecontroleerd of ze worden toegepast.  

 

Is er anno 2020 op het terrein nu wel of niet voldoende bescherming voor studenten-huurders en kotbazen-verhuurders? 

Dit is afhankelijk van waar het kot gelegen. 

Algemeen kan er gesteld worden dat er in alle gewesten sinds 2014 al een hele verbetering is opgetreden. 

Bij het huren of verhuren van een kot in het Vlaams Gewest, ben je het best af: je krijgt een duidelijk en mooi afgebakende regelgeving en goede initiatieven van studentensteden. 

Huur of verhuur je een kot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt je geconfronteerd met een regelgeving met her en der nog wel wat tekortkomingen, maar je krijgt nog steeds een goed initiatief vanuit de stad Brussel. 

Bij het huren of verhuren van een kot in het Waals Gewest zijn er momenteel nog te weinig duidelijke regels en lokale initiatieven. Vooral hier zullen zich dus nog problemen blijven voordoen. 

 

 

Bibliografie

Literatuurlijst

Wetgeving en voorbereidende werken

De gecoördineerde Grondwet, BS 17 februari 1994.

Burgerlijk Wetboek, BS 3 september 1807. 

Gerechtelijk Wetboek, BS 31 oktober 1967. 

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, BS 1 december 1939. 

Woninghuurwet, BS 22 februari 1991. 

Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst, BS 28 maart 2018. 

Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, BS 7 december 2018. 

Decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, BS 7 maart 1997. 

Decreet van 29 maart 2013 van de Vlaamse Raad houdende wijzigingen van diverse decreten wat de woningkwaliteitsbewaking betreft, BS 1 augustus 2013. 

Ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode, BS 18 juli 2013. 

Ordonnantie houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst, BS 30 oktober 2017.

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, BS 18 juli 2013. 

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, BS 21 augustus 1997. 

Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek, BS  21 mei 2007. 

Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden die de studentenwoningen moeten vervullen om het label “kwaliteitsvolle studentenwoning” te bekomen, BS 6 december 2017. 

Besluit van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen, BS 19 september 2003.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2006 tot wijziging van het besluit van 4 september 2003, BS 3 april 2006.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken die, op dwingende wijze, ten laste van de huurder of, op dwingende wijze, ten laste van de verhuurder zijn en die vermeld zijn in artikel 223 van de Wooncode, BS 8 december 2017.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de woningkwaliteitsbewaking, BS 30 augustus 2019. 

Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet, BS 19 december 2018. 

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen, BS 30 oktober 2007. 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen (aanpassing)

Kotlabelreglement Leuven

Omzendbrief RWO 2011/1 van 23 december 2011 van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie houdende richtlijnen over het onderscheid tussen kamers en woningen in het kader van de woonkwaliteitsbewaking

Ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1612. 

Ontwerp van ordonnantie houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst, Parl.St. Br.Parl. 2016-17, nr. A-488/1.

Politiereglement op de kamerwoningen – Stad Gent

Politieverordeningen op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers, 

Règlement général de police, https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/service-juridique-general/reglements/reglement-general-de-police-rgp.

Vlaamse Wooncode, BS 19 augustus 1997. 

Waalse Huisvestingscode en het Duurzame Wonen, BS 4 december 1998. 

 

Rechtspraak

Antwerpen 9 januari 2007, RABG 2008, 1225, noot D. VAN DRIESSCHE.

Cass. (1e k.) 25 februari 2005, AR C.03.0245.N, Lonicera/ Redevco Retail Belgium, Brico Trading, Pas. 2005, 481. 

Cass. (1e k.) 18 oktober 1996, AR C.95.0171.N, Carlens/ Raskin, Pas. 1996, 1001. 

Rb. Brussel (21e k.) 8 september 2011, RJI 2011, 284. 

Vred. Beringen 14 augustus 2009, Limb. Rechtsl. 2009, 321. 

Vred. Bree 10 januari 2013, Huur 2013/2, 98. 

Vred. Brugge (III) 7 januari 2011, Huur 2011, 175. 

Vred. Charleroi (I) 13 juni 2006, T. Vred. 2009, afl. 5-6, 339. 

Vred. Deurne 26 januari 2001, Huur 2002, 105. 

Vred. Diest nr. 02A590 22 juli 2002, Huur 2002, afl. 4, 172. 

Vred. Fléron 4 juli 2013, T. Vred. 2014, 196.

Vred. Gent (IV) 12 oktober 2018, TGR 2018, 242.

Vred. Gent (IV) 3 mei 2019, T. Vred. 2020, 65, noot DAMBRE, M.. 

Vred. Gent (VII) 5 januari 1987, T.R.D.

Vred. Halle 3 maart 2004, Huur 2004, 90. 

Vred. Geldenaken-Perwijs 4 juni 2015, T.Vred. 2016, 76. 

Vred. Oostende 14 januari 1999, 

Vred. Oudenaarde-Kruishoutem 15 januari 2015, T. Vred. 2016, 295. 

Vred. Ronse nr. 02A37 4 november 2003, Huur 2004, 19. 

Vred. Sint-Gillis 4 september 2007, T. Vred. 2008, 185. 

Vred. Sint-Truiden 25 januari 1996, Huur 1996, 14, noot DE SMEDT, P..

Vred. Torhout 30 november 1999, T. Huur. 2001, 143. 

Vred. Turnhout 6 maart 2009, Huur 2010, 34. 

Vred. Westerlo 7 juli 1999, T. Huur. 2001, 98. 

 

Rechtsleer

BAERT, H., “De verhuring van studentenkamers. Enkele aandachtspunten bij het opstellen van de huurovereenkomst.”, Huur 2008/4, 173-174, nr. 4. 

DAMBRE, M., De nieuwe regeling voor woninghuur en studentenhuur in het Vlaams Gewest. Commentaar bij het Vlaams Woninghuurdecreet, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, XI – 695 p. 

HERBOTS, J. H., “De exceptie van niet-nakoming”, TPR 1991, 379-405. 

HUBEAU, B.; VANDROMME, T.; VERMEIR, D., “De Brusselse Woninghuurordonnantie: wat nieuws onder zon?”, Not. Fisc. M. 2018/7, 186-207. 

MEULEMANS, D., “Algemene situering. De huurovereenkomst, de huurprijs en de huurwaarborg. Bespreking van de nieuwe voorschriften”, Huur 2007/3, 109-132.

Rogge, N. (2016). De bindende kracht van clausules in kamer- en woninghuurovereenkomsten [Masterproef]. Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid. 

SERCU, N., “De exceptio non adimpleti contractus in de huurovereenkomst”, Jura Falc. 2002-03, 169-227.

TACKOEN, J., “De hervorming van de Woninghuurwet Enkele kritische praktische beschouwingen”, Huur 2007/3, 171-175.

TIMMERMANS, R., De Studentenhuurovereenkomst, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 2, nr. 4.

TIMMERMANS, R., “De huurovereenkomst van een studentenkamer binnen het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet”, Huur 2018, 87-101.

Van Hauwermeire, E. (2014). Kwaliteitsvereisten m.b.t. het gehuurde goed: verhouding tussen de federale, gewestelijke en gemeentelijke regelgeving [Masterproef]. Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid. 

Verkindere, I. (2012). Huisjesmelkerij [Masterproef]. Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid. 

 

Elektronische bronnen

Algemene politieverordening Stad Kortrijk (17 november 2008). Geraadpleegd op 7 mei 2020 via https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2020-02/200217%20APV%20Kortrijk%2013.01.2020.pdf

Bail étudiant de droit commun (s.a.). Geraadpleegd op 7 mei 2020 via http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/modele_de_bail_etudiant_de_droit_commun_avec_son_annexe_obligatoire_quand_lyetudiant_garde_son.pdf

Bail étudiant de résidence principale (s.a.). Geraadpleegd op 7 mei 2020 via http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/modele_de_bail_etudiant_de_residence_principale_avec_son_annexe_obligatoire_quand_lyetudiant_s.pdf

Bankgarantie (s.a.). Geraadpleegd op 26 maart 2020 via https://www.jureca.be/gratis-juridisch-advies/consument-en-geld/leningen/bankgarantie

Bijlage bij het uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een toelichtende bijlage in toepassing van artikel 218, § 5 van de Brusselse Huisvestingscode (s.a.). Geraadpleegd op 20 mei 2020 via https://huisvesting.brussels/documenten/woninghuurovereenkomst/ANNEXE%20EXPLICATIVE%20NL.pdf

Catastrofe dreigt op Leuvense kotenmarkt (10 maart 2020). Geraadpleegd op 14 mei 2020 via https://www.standaard.be/cnt/dmf20200309_04882796?articlehash=E9EAAD102EA06EB8A8D4B2D2EA8D8AA42C5BAC3D4CA4376CF872373C7E6329927A5918EFC65EFA70CFD91D8B44F7CB0E3E75A7B9473C88E28FBA1C9A4CD915F9

Conceptnota voor nieuwe regelgeving voor de huur van studentenkamers (28 mei 2015). Geraadpleegd op 16 april 2020 via http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1476503

De huurwaarborg (s.a.). Geraadpleegd op 9 april 2020 via https://www.vlaanderen.be/de-huurwaarborg

De huurwet, 14e editie (maart 2013). Geraadpleegd op 2 april via https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/LOYER-2013-NL.pdf

De huurwet, 14e editie (8 februari 2019). Geraadpleegd op 2 april via https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/de_huurwet_14de_editie

De zesde staatshervorming (s.a.). Geraadpleegd op 23 maart 2020 via https://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/geschiedenis/belgie_vanaf_1830/vorming_federale_staat/zesde_staatshervorming

De vrederechter – de rechter die dicht bij de burger staat (s.a.). Geraadpleegd op 4 april 2020 via https://justice.belgium.be/sites/default/files/def-brochure_vrederechter_nl-2019.pdf

De woninghuurovereenkomst in de praktijk – overzicht van de belangrijkste stappen (februari 2019). Geraadpleegd op 18 april 2020 via https://huisvesting.brussels/documenten/woninghuurovereenkomst/brochures/Brussels-Huisvesting-NL-v7.pdf

Een slecht huurcontract kan pijnlijk zijn - woninghuurovereenkomsten in Brussel. (s.a.). Geraadpleegd op 18 april via https://huisvesting.brussels/documenten/woninghuurovereenkomst/brochures/Logement_BrochureJuridique_A4_NL.pdf

État des lieux d’entrée de location d’un appartement ou d’une maison (s.a.). Geraadpleegd op 7 mei 2020 via http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/modele_d_etat_des_lieux.pdf

Gids voor kotbazen (maart 2020). Geraadpleegd op 16 april 2020 via https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Gids%20voor%20kotbazen%202020.pdf

Het grote nut van een plaatsbeschrijving bij het afsluiten van een huurcontract (s.a.). Geraadpleegd op 10 mei 2020 via https://www.notaris.be/faq/verkopen-kopen-huren-lenen/het-grote-nut-van-een-plaatsbeschrijving-bij-het-afsluiten-van-een-huurcontract

Het woninghuurrecht in de rechtspraktijk (juni 2016). Geraadpleegd op 11 mei via https://steunpuntwonen.be/Documenten_2012-2015/Onderzoek_Ad-hoc-opdrachten/Ad_hoc_15_Woninghuurrecht_in_de_rechtspraktijk.pdf

Hoe werkt het? (s.a.). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://www.studentkotweb.be/nl/hoe-werkt-het

Huisvesting: op zoek naar een kot? (s.a.). Geraadpleegd op 7 mei 2020 via https://www.kortrijk.be/huisvesting-op-zoek-naar-een-kot

Huurovereenkomst appartement – huis (s.a.). Geraadpleegd op 5 mei 2020 via https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/kot-leuven/pdf/hvd2019/contract-niet-hoofdverblijf-studenten

Huurovereenkomst inzake studentenwoning (s.a.). Geraadpleegd op 12 mei 2020 via https://kotbaas.be/wp-content/uploads/2019/06/Modelcontract-Studentenwoning_NL_2019-04_v1_web-1.pdf

Huurovereenkomst student (gemeen recht) (s.a.). Geraadpleegd op 7 mei 2020 via https://huisvesting.brussels/documenten/woninghuurovereenkomst/standaardmodellen-van-huurovereenkomst/6%20-%20CONTRAT%20DE%20BAIL%20-%20Droit%20Commun_etudiant_NL%20sans%20TC.pdf

Huurovereenkomst student (hoofdverblijf) (s.a.). Geraadpleegd op 7 mei 2020 via https://huisvesting.brussels/documenten/woninghuurovereenkomst/standaardmodellen-van-huurovereenkomst/5%20-%20CONTRAT%20DE%20BAIL%20-%20Residence_principale%20etudiant_NL%20sans%20TC.pdf

Huurovereenkomst studentenkamer/studentenstudio (s.a.). Geraadpleegd op 5 mei 2020 via https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/kot-leuven/pdf/hvd2019/contract-kamerstudio-1920

Huurovereenkomst voor een studentenverblijf (s.a.). Geraadpleegd op 5 mei 2020 via https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Kotatgent_Modelhuurovereenkomst.pdf

Huurovereenkomst voor een studentenverblijf (s.a.). Geraadpleegd op 5 mei 2020 via https://www.studentkotweb.be/nl/alles-over-je-contract-verplicht-schriftelijk-contract

Huurovereenkomst voor studentenkamer (s.a.). Geraadpleegd op 7 mei 2020 via https://www.kotatlimburg.be/Documents/kamerbestand/Modelhuurcontract_nl.pdf

Huurovereenkomst voor studentenverblijf (s.a.). Geraadpleegd op 5 mei 2020 via https://www.kotwest.be/assets/files/modelcontract_kotwest.pdf

Info voor kotbazen (s.a.). Geraadpleegd op 16 april 2020 via https://www.kotwest.be/nl/info-owner

Is de huurwoning in orde? (s.a.). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/de-huurwoning-orde

Je bent zelfstandig student (s.a.). Geraadpleegd op 7 april 2020 via https://www.studietoelagen.be/je-bent-zelfstandig-student

Kwaliteitslabel (s.a.). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://www.studentkotweb.be/nl/kwaliteitslabel-1

Kwaliteitslabel voor studentenwoningen (s.a.). Geraadpleegd op 18 april 2020 via https://huisvesting.brussels/huren/woninghuurovereenkomst/kwaliteitslabel-voor-studentenwoningen

Le bail étudiant (s.a.). Geraadpleegd op 18 april 2020 via https://ediwall.wallonie.be/le-bail-etudiant-062445?ref=

Le bail d’habitation en Wallonie (s.a.). Geraadpleegd op 18 april 2020 via https://ediwall.wallonie.be/le-bail-dhabitation-en-wallonie-064157?ref=

Lijst kleine herstellingen (s.a.). Geraadpleegd op 18 april 2020 via https://www.woninghuur.vlaanderen/lijst-kleine-herstellingen-0

Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning (s.a.). Geraadpleegd op 12 april 2020 via https://www.vlaanderen.be/ongeschikt-of-onbewoonbaar-verklaren-van-een-woning

Regels studentenhuisvesting (s.a.). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://www.leuven.be/studentenhuisvesting

Regionalisering van de federale huurwetgeving (7 februari 2013). Geraadpleegd op 14 april 2020 via https://steunpuntwonen.be/Documenten_2012-2015/Onderzoek_Ad-hoc-opdrachten/Ad_hoc_2_regionalisering_federale_huurwetging.pdf

Règlement général de police – RGP (3 maart 2011). Geraadpleegd op 5 mei 2020 via https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/service-juridique-general/reglements/reglement-general-de-police-rgp

Répartition des reparations, travaux et entretiens à charge du bailleur ou incombant au preneur (s.a.). Geraadpleegd op 16 mei 2020 via http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf

Stad Leuven stelt cijfers handhaving en verbetering woonkwaliteit voor (20 februari 2020). Geraadpleegd op 14 mei 2020 via https://pers.leuven.be/stad-leuven-stelt-cijfers-handhaving-en-verbetering-woningkwaliteit-voor

Stad, universiteit en LOKO reiken eerste kotlabel uit (1 maart 2018). Geraadpleegd op 12 mei 2020 via https://nieuws.kuleuven.be/nl/2018/stad-universiteit-en-loko-reiken-eerste-kotlabel-uit

Standaardmodel plaatsbeschrijving bij aanvang huur woning Brussels Hoofdstedelijk Gewest (28 november 2017. Geraadpleegd op 7 mei via https://huisvesting.brussels/documenten/woninghuurovereenkomst/standaardmodel-van-plaatsbeschrijving-met-indicatieve-waarde

Sterrenkot (s.a.). Geraadpleegd op 16 april 2020 via https://www.kortrijk.be/sterrenkot

Tijdelijke opdeling woning (‘kotmadamformule’) (s.a.). Geraadpleegd op 12 mei 2020 via https://www.leuven.be/kotmadam

Vergunning voor het verhuren van (studenten)kamers (s.a.). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://www.brugge.be/verhuren-aan-studenten

Verzoening (s.a.). Geraadpleegd op 7 april 2020 via https://www.debandt.eu/nl/node/47

Vos modèles de baux et leur annexe obligatoire (s.a.). Geraadpleegd op 7 mei 2020 via http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/bail/theme/9

Wallonië heeft specifieke regels voor woninghuurovereenkomst en (19 juni 2018). Geraadpleegd op 4 april 2020 via https://immospector.kluwer.be/newsview.aspx?contentdomains=IMMORES&id=kl2235157&lang=nl

Wat is arbitrage? (s.a.). Geraadpleegd op 4 april 2020 via http://raadvoorarbitrage.be/watis.html

Wat is bemiddeling? (s.a.). Geraadpleegd op 18 april 2020 via https://www.fbc-cfm.be/nl

Wat is een conformiteitsattest? (s.a.). Geraadpleegd op 14 mei 2020 via https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/wat-een-conformiteitsattest

Wat is een kotlabel? (s.a.). Geraadpleegd op 15 april 2020 via https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/kot-leuven/wat-is-een-kotlabel

Woonconformiteit (s.a.). Geraadpleegd op 14 mei 2020 via https://huisvesting.brussels/kopen-en-verkopen/rechten-en-plichten/normen-en-veiligheid/woonconformiteit

 

Persoonlijke communicatie

Persoonlijke communicatie met dhr. Meulemans, lector HoGent, op 28 april 2020. 

Persoonlijke communicatie met dhr. Frédéric Lombart, Chef de Bureau Service Juridique Logement et prévention incendie Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, op 18 mei 2020. 

Persoonlijke communicatie met mevr. Ana Rodriguez Verdasco, juriste stad Namen, op 4 mei 2020. 

Persoonlijke communicatie met CIL-WHC, juridische dienst Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 22 mei 2020. 

Persoonlijke communicatie met Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu Stad Gent op 7 mei 2020.

Persoonlijke communicatie met Jolina Vanpuyvelde op 11 november 2019. 

Persoonlijke communicatie met Dienst Huisvesting UHasselt op 7 mei 2020.

Download scriptie (5.47 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Mevrouw Evelien Verniers