Vaak voorkomende problemen in het woninghuurrecht

Goele
Bormans

Vaak voorkomende problemen in het woninghuurrecht

Wat zijn de juridische consequenties van het samenhuizen met meerdere personen in een ééngezinswoning?

Stel, je bent een student of een jongwerkende en je staat op het punt om - om het even welke reden - met meerdere personen samen één huis te huren en vervolgens te delen, dan is deze scriptie zeker een aanrader om eens door te nemen. Het Federaal Planbureau, een onafhankelijke Belgische instelling van openbaar nut die studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties maakt, voorspelt dat tegen 2070 bijna de helft van de gezinnen uit één persoon zal bestaan. In de praktijk neemt de interesse in “het samenwonen met meerdere personen in één en dezelfde woning” dan ook fors toe. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat het alleen huren van een appartement of woning op financieel vlak vaak niet haalbaar is door de hoge huurkosten. Op juridisch vlak kan dit dan uiteraard ook voor huurrechtelijke problemen zorgen.

Het samenhuizen met meerdere personen wordt in de praktijk gedefinieerd op basis van de volgende terminologie, namelijk: de alternatieve woonvorm huisdelen of medehuur. In de praktijk heerst er zeer veel verwarring omtrent de verschillende alternatieve woonvormen in het algemeen. Vandaar dat in deze scriptie eerst uitvoerig aandacht wordt besteed aan het creëren van duidelijkheid alvorens er dieper wordt ingegaan op de huurrechtelijke problemen die zich voordoen bij huisdelen. Bij medehuur is het van essentieel belang om een onderscheid te maken tussen enerzijds de wettelijk samenwonenden en anderzijds de feitelijk samenwonenden. In deze scriptie wordt er enkel aandacht besteed aan deze laatste categorie aangezien feitelijk samenwonenden zowel een koppel als een groep vrienden kunnen zijn. De termen hangen dus zeer nauw samen aangezien in beide gevallen meerdere personen vrijwillig en bewust de keuze kunnen maken om gezamenlijk één woning te huren. Ondanks dat beide termen nauw samenhangen, blijkt uit het reeds gevoerde onderzoek dat er toch enkele verschilpunten bestaan.

Het gezamenlijk huren en delen van één woning gebeurt vaak onder vrienden met als gevolg dat er niet wordt stilgestaan bij huurrechtelijke problemen die zich zouden kunnen voordoen. Het reeds gevoerde onderzoek werd dan ook kritisch opnieuw bekeken teneinde duidelijkheid te creëren omtrent de huurrechtelijke problemen die zich hieromtrent voordoen. Voorheen  bestond er geen wettelijke regelgeving voor medehuur, maar het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet heeft hier verandering in gebracht. Tot op heden bestaat er voor de alternatieve woonvorm huisdelen nog geen wettelijke regeling. Uit het reeds gevoerde onderzoek blijkt dan ook dat er simpelweg wordt teruggevallen op de regelgeving die in het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet voor medehuur werd uitgewerkt. Sinds de nieuwe wetgeving heeft elke autonome huurder de mogelijkheid om de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Dit kan uiteraard voor problemen zorgen wanneer één van de huurders beslist om de huurwoning te verlaten. Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet voorziet enkel een oplossing omtrent de in-en uittreding van één huurder. Dit is een zeer goede zaak, maar daarmee zijn niet alle juridische problemen hierrond aangepakt. In deze scriptie wordt er dan ook dieper ingegaan op de pijnpunten en wordt er gezocht naar eventuele oplossingen. Om de juridisch complexe materie op een duidelijke manier over te brengen aan rechtszoekenden wordt er in deze scriptie gebruik gemaakt van zelfontwikkelde beslissingsbomen.

Uit het reeds gevoerde onderzoek blijkt dat er zich huurrechtelijke problemen kunnen voordoen omtrent de huurschade, de huurwaarborg en het betalen van de huurprijs wanneer één van de huurders vertrekt. Uit deze scriptie blijkt dat het zeer belangrijk is om op voorhand een samenlevingscontract of een medehuurpact op te stellen. Op deze manier kunnen eventuele problemen vermeden worden. Benieuwd naar wat dit precies inhoudt? Dan is het lezen van deze scriptie een sterke aanrader!

Het uiteindelijk te bereiken resultaat van deze scriptie was om een duidelijk beeld te creëren omtrent de huurrechtelijke problemen die zich zouden kunnen voordoen wanneer meerdere personen samen één huis huren en delen. Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet is van toepassing op de woninghuurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 met als gevolg dat er momenteel zeer weinig rechtspraak en rechtsleer via de juridische databanken voorhanden is. In deze scriptie wordt er dieper ingegaan op enkele huurrechtelijke problemen, maar naar de toekomst toe zullen zich er dan ook meerdere kwesties voordoen waarbij men tot de vaststelling zal komen dat er geen wettelijke regeling voorzien is. De hypothese van deze scriptie is dan ook genoodzaakt om dieper uitgewerkt te worden.

"Avoid problems, and you'll never be the one who overcame them." - Richard Bach

Bibliografie

Literatuurlijst

Wetgeving

Burgerlijk Wetboek

Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten

Gerechtelijk Wetboek

Wet 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, BS 22 februari 1991.

Wet 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, BS 22 februari 1991.

Wet 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, BS 3 september 1991.

Wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, BS 5 september 2018.

Decr.Vl. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, BS 19 augustus 1997.

Decr.Vl. 24 februari 2017 houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving, BS 30 maart 2017.

Decr.Vl. 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, BS 7 december 2018.

MvT bij het ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, 1612, nr. 1 van 4 juni 2018, 61.

Besluit van 31 maart 2020 van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 31 maart 2020.

Omz. RWO 2011/1 van 23 december 2011 betreffende de richtlijnen over het onderscheid tussen kamers en woningen in het kader van de woonkwaliteitsbewaking.

Omz. OMG/W 2020/2 van 7 april 2020 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronavirusmaatregelen.

Rechtspraak

Cass. 8 februari 2001, RW 2001-02, afl. 22, 778, noot A. VAN OEVELEN.

Cass. 11 september 2003, RW 2005-06, 1463, noot E. DE CALUWE.

Cass. (1e k.) 16 november 2007, Arr.Cass. 2007, afl. 11, 2201.

Cass. 24 september 2009, TBBR 2012, afl. 4, 158.

Cass. (1e k.) 28 november 2013, Arr.Cass. 2013, afl. 11, 2580.

Cass. 17 februari 2017, Huur 2017, 195.

Cass. 20 oktober 2017, Huur 2018, 66-67.

Rb. Luik (4e k.)18 november 2003, T. Vred. 2005, afl. 2-3, 141.

Rb. Brussel (75e k.) 3 januari 2007, T.Vred. 2008, afl. 3-4, 179, noot D. GRISARD.

Rb. Brussel (16e k.) 17 oktober 2007, T.Vred. 2010, afl. 7-8, 386.

Rb. Brussel (21e k.) 13 januari 2009, RW 2011-12, afl. 35, 1565.

Rb. Leuven 13 mei 2015, Huur 2015, 139-144.

Rb. Brussel (Fr.) (77e k.) 21 juni 2016, JLMB 2018, afl. 4, 175.

Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 18 mei 2017, Huur 2018, afl. 4, 183-185, noot A. BASTENIER.

Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 18 mei 2017, Huur 2018, afl. 4, 181, noot A. BASTENIER.

Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) (9e k.) 23 maart 2018, RW 2018-19, afl. 40, 1595.

Vred. Doornik (3e k.) 9 september 2003, JLMB 2005, afl. 18, 782.

Vred. Antwerpen 2 maart 2005, Huur 2007, afl. 1, 36.

Vred. Aarschot 16 december 2005, Huur 2006, afl. 3, 157, noot K. PITEUS.

Vred Aarschot 20 januari 2006, Huur 2006, afl. 3, 157, noot K. PITEUS.

Vred. Antwerpen 27 december 2007, RW 2008-09, afl. 42, 1779.

Vred. Halle 28 april 2010, Huur 2011, afl. 1, 28.

Vred. Halle 28 april 2010, Huur 2011, afl. 1, 27.

Vred. Ronse 12 mei 2011, NjW 2012, afl. 257, 146, noot M. DAMBRE.

Vred. Ronse 12 mei 2011, NjW 2012, afl. 257, 144-146.

Vred. Ronse 12 mei 2011, NjW 2012, afl. 257, 146, noot M. DAMBRE.

Vred. Etterbeek 4 juli 2011, T.Vred. 2013, afl. 5-6, 292.

Vred. Antwerpen 2 januari 2014, RW 2016-17, afl. 21, 833.

Vred. Herzele 17 juni 2015, Huur 2015, afl. 4, 199.

Vred. Westerlo 8 juli 2015, RW 2015-16, afl. 20, 798.

Vred. Beveren 2 februari 2016, Huur 2018, 175.

Vred. Aalst 23 februari 2016, Huur 2016, afl. 2, 92.

Vred. Oudenaarde-Kruishoutem 6 juni 2016, Huur 2017, afl. 3, 134.

Vred. Vorst 5 september 2016, T.Vred. 2019, afl. 1-2, 25.

Vred. Antwerpen 15 maart 2017, T.Vred. 2019, afl. 7-8, 394.

Vred. Charleroi 8 maart 2018, TBBR 2018, afl. 5, 293, noot P. WERY.

Vred. Kortrijk 2 mei 2018, Huur 2018, afl. 3, 119.

Vred. Westerlo 23 januari 2019, RW 2019-20, afl. 11, 435.

Vred. Brugge 28 maart 2019, T.Vred. 2019, afl. 7-8, 397.

Rechtsleer

AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN, Het Vlaams Woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019, Brussel, Helmer Rooze, 2018, 88 p.

BAEYENS, E., “Huurder kan aansprakelijk zijn voor brand door gebrek aan onroerend goed”, Juristenkrant 2011, afl. 224, 4-5.

BLOCKERIJE, E. en DESMYTTERE, Y., “De beëindiging en opzegging van woninghuur langsheen de gewestgrenzen”, Notariaat 2019, 4.

BURETTE, N., “Schade aan verhuurde pand bij rellen”, NjW 2011, afl. 253, 753.

CLAEYS, I., Verbintenissenrecht, s.l., 2017, 319 p.

DAMBRE, M., Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2014, 534 p.

DAMBRE, M., De nieuwe regeling voor woninghuur en studentenhuur in het Vlaams Gewest, Mechelen, Kluwer, 2019, 704 p.

DAMBRE, M., DEFOOR, T., VANDROMME, T. en VANNESTE, K., Huurzakboekje, Mechelen, Kluwer, 2019, 433 p.

DEBERDT, S., JONCKHEERE, L., KUMS, R. en VANSLEMBROUCK, S., Samenhuizen Startgids ABC van Gemeenschappelijk Wonen, Vilvoorde, Luk Jonckheere, 2015, 64 p.

DEPARTEMENT OMGEVING VLAANDEREN, Leidraad gemeenschappelijk wonen, zorgwonen en tijdelijk wonen, s.l., 2020, 72 p.

D’HULSTER, M., De juridische implicaties van samenhuizen op het huurcontract, s.l., 2017, 120 p.

DONNAY, P., Demografische vooruitzichten 2019-2070 Bevolking en huishoudens, Brussel, s.l., 2020, 41 p.

HUBEAU, B., “De verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden (art. 1759bis B.W.): modaliteiten en voorwaarden”, RW 1986-87, 895-898.

HUMBLET, C., SAMENHUIZEN: VAN VERKAVELINGSVERGUNNING TOT (BASIS)AKTE - Een praktische leidraad voor de notaris, s.l., 2016, 63 p.

KERSTENS, G., Problemen bij verhuur, Brussel, Kluwer, 2007, 134 p.

MASSCHELEIN, M., Het koppel in het huurrecht, Brussel, Larcier, 2014, 140 p.

MEIRLAEN, M., “Ongeschreven rechtsgrenzen”, NjW 2018, afl. 380, 285.

MORIAU, A. en NAUWELAERS, I., “Samen onder één dak”, Budget & Recht 2014, 33-35.

SCHENK, G., “Inlichtingenfiche kandidaat-huurder” in G. SCHENK, Vastgoed Modellen & Contracten, Mechelen, Kluwer, 2013, z.p.

SCHENK, G., “[Woninghuur] Brief vraag tot verlenging huurovereenkomst wegens bijzondere omstandigheden” in G. SCHENK, Vastgoed Modellen & Contracten, Mechelen, Kluwer, 2013, z.p.

STAD GENT, Verhuren, Gent, Woonwijzer, 2019, 36 p.

STRUBBE, T., Rechtsmisbruik in contractuele aangelegenheden. Een rechtspraakanalyse., s.l., 2008-09, 93 p.

THION, P., BOSMANS, P. en VERHAEGHE, K., Samenhuizen in een coöperatie, Brussel, Febescoop, 2017, 70 p.

THION, P., “Vlaamse regelgever ontdekt cohousing”, Juristenkrant 2015, 4.

TIMMERMANS, R., Cohousing, Mechelen, Kluwer, 2017, 278 p.

TIMMERMANS, R., “De impact van de uitbraak van COVID-19 op private huurrelaties en mogelijk passende remedies”, Huur 2020, afl. 2, 3-5.

TIMMERMANS, R., “De medehuur binnen het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet”, Huur 2018, afl. 4, 154-156.

TIMMERMANS, R., “Hamsterhuren of een woning huren met aankoopoptie: hoe realistisch is de eigendomsverwachting?”, Huur 2017, 54.

TIMMERMANS, R., “Hamsterhuren of een woning huren met aankoopoptie: hoe realistisch is de eigendomsverwachting?”, Huur 2017, 57-58.

TIMMERMANS, R., “Het dilemma tussen het afdwingen van energieneutraal makende werken aan de huurwoning en een huurprijsverhoging”, Huur 2018, 6.

TIMMERMANS, R., “Het grondrecht op privacy van de huurder en het recht van de verhuurder op betreding van de huurwoning”, Huur 2011, 57-58.

VANDENBERGHE, H., “[Inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm] Rechtsmisbruik”, TPR 2010, afl. 4, 2006.

VANDENBERGHE, H., “[Inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm] Rechtsmisbruik”, TPR 2010, afl. 4, 2008.

VANDENBERGHE, H., “[Inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm] Rechtsmisbruik”, TPR 2010, afl. 4, 2010.

VANDENBUSSCHE N. en VERHAEGHE, K., Samenhuizen en appartementsmede-eigendom, Brussel, Febescoop, 2017, 39 p.

VAN DEN HOUTE, K., RYCKEWAERT, M., DELBEKE, B., OOSTERLYNCK, S. en DE BOECK, S., Gemeenschappelijk wonen, Leuven, Steunpunt Wonen, 2015, 95 p.

VANDEVELDE, M., “Huurwetgeving in een nieuw jasje”, Juristenkrant 2007, afl. 154, 7.

VAN DE VELDE, C., “Woninghuur: wat zijn de concrete gevolgen van het overlijden van de huurder?”, Huur 2009, 12-14.

VANDROMME, T., “Addendum aan de huurovereenkomst waarin een nieuwe huurder aan de huurovereenkomst wordt toegevoegd” in X., Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven 2019, IV.493.

VANDROMME, T., “Aanvraag aan verhuurder om een nieuwe huurder tot de huurovereenkomst toe te laten” in X., Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven 2019, IV.493.

VANDROMME, T. en VERMEIR, D., “Het Vlaams Woninghuurdecreet: continuïteit met eigen accenten”, Not.Fisc.M. 2019, afl. 3, 60-61.

VANDROMME, T. en VERMEIR, D., “Het Vlaams Woninghuurdecreet: continuïteit met eigen accenten”, Not.Fisc.M. 2019, afl. 3, 64-65.

VANDROMME, T., “Verzoekschrift aan de vrederechter om een persoon te laten toetreden tot de overeenkomst” in X., Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven 2019, IV.493.

VANDROMME, T., “Verzoekschrift aan de vrederechter van een medehuurder om zich te laten vervangen door een nieuwe medehuurder” in X., Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven 2019, IV.493.

VANDROMME, T. en VERMEIR, D., “Vlaanderen regelt privaat huren in apart Vlaams woninghuurdecreet”, Juristenkrant 2018, afl. 378, 3.

VERMEIR, D., VANDROMME T. en HUBEAU, B., “De Brusselse Woninghuurordonnantie: wat nieuws onder de zon?”, Not.Fisc.M. 2018, afl. 2, 194-195.

VERMEIR, D. en HUBEAU, B., “Huur, medehuur en feitelijke samenwoning”, NjW 2017, 2-10.

VERMEIR D. en MEYS, S., “Verhuurder is aansprakelijk als makelaar huurwaarborg verliest”, Juristenkrant 2018, afl. 368, 3.

VERMEIR, D. en VANDROMME, T., “Vlaams woninghuurdecreet zorgt voor continuïteit en vernieuwing”, Juristenkrant 2018, afl. 379, 3.

VERMEIR, D., Woninghuur. Medehuur, huurschade en de bevoegdheid inzake woninghuur, Gent, Larcier, 2018, 88 p.

X., “Huurcontracten kunnen vanaf 1 januari 2017 online geregistreerd worden”, Notariaat 2017, afl. 6, 5-6.

X., “Samenlevingscontract (B.W. art. 1475)” in X., Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk (A.M.R.) 2004, II.

Onlinebronnen

ADLEX ADVOCATEN, Medehuur onder het Vlaams  Woninghuurdecreet, https://www.adlex.be/nl/artikels/11988-medehuur-onder-het-vlaams-woning….

ADVORECHT, Hoe zeg je een huurcontract op? Aandachtspunten, https://advo-recht.be/kennisbank/huurrecht/huur/hoe-zeg-je-een-huurcont….

AGENSCHAP WONEN-VLAANDEREN, Impact maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis op het huurrecht, https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/bijlage_huurrech….

AG INSURANCE, Meerdere huurders voor één pand, https://www.aginsurance.be/Retail/nl/woning/verhuurder/Paginas/samen-hu….

BELGIUM.BE, Feitelijk gezin, https://www.belgium.be/nl/familie/koppel/samenwonen.

BELGIUM.BE, Huwelijksformaliteiten, https://www.belgium.be/nl/familie/koppel/huwelijk/formaliteiten.

B&A ADVIES, Feitelijk samenwonen of wettelijk samenwonen?, http://www.boekhouder.be/faq/882-feitelijk-samenwonen-of-wettelijk-same….

CHAUDOIR, R., Samenwonen met onbekenden?, https://www.logic-immo.be/nl/immo-nieuws/samenwonen-met-onbekenden-3486….

DE TIJD, Samenwonende huurder kan gemakkelijk vertrekken, https://www.tijd.be/netto/dossier/vastgoedgids2-2017/samenwonende-huurd….

DEWAELE, De mogelijkheden van de verhuurder om een huurcontract voortijdig op te zeggen, https://www.dewaele.com/nl/advies/de-mogelijkheden-van-de-verhuurder-om….

DEWAELE, Wat als uw huurder de huurwoning beschadigt?, https://www.dewaele.com/nl/advies/huurder-beschadigt-huurwoning.

DEWAELE, Wat is een plaatsbeschrijving en waarom is dit nodig?, https://www.dewaele.com/nl/advies/plaatsbeschrijving.

DEWAELE, Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder?, https://www.dewaele.com/nl/advies/verplichtingen-verhuurder.

EELBODE, F., Hoever mag u gaan in het screenen van kandidaat-huurders?, https://www.tijd.be/netto/vastgoed/hoever-mag-u-gaan-in-het-screenen-va….

EEN.BE, Wat is cohousing en wat zijn de voordelen?, https://www.een.be/wonen-tv/wat-is-cohousing-en-wat-zijn-de-voordelen.

FOD FINANCIËN, Registratie huurcontract, https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/huren_-_verhuren/r….

TIPS & ADVIES ONDERNEMINGSDATABANK, GDPR en het inkomen van uw huurder…, https://ondernemingsdatabank.indicator.be/woninghuur___huurder/gdpr_en_….

TIPS & ADVIES ONDERNEMINGSDATABANK, Uw huurder en zijn domicilie, https://ondernemingsdatabank.indicator.be/woninghuur/uw_huurder_en_zijn….

HAECKX, I., Medehuur onder het Vlaams Woninghuurdecreet, https://www.adlex.be/nl/artikels/11988-medehuur-onder-het-vlaams-woning….

HUISVESTING.BRUSSELS, Ik ben medehuurder of toekomstig medehuurder, https://huisvesting.brussels/huren/woninghuurovereenkomst/faq/ik-ben-me….

HUURDERSBOND, Het antwoord op uw coronavraag, https://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/het-antwoord-op-uw-corona….

HYPOTHEEK LENEN, Mijn huurcontract is niet geregistreerd: wat zijn de gevolgen?, https://www.hypotheeklenen.be/tips-advies/mijn-huurcontract-is-niet-ger….

IMMOVLAN, Dit riskeer je als je een niet-vergunde woonruimte verhuurt, https://immo.vlan.be/nl/advies/huren/29552/dit-riskeer-je-als-je-een-ni….

IMMOVLAN.BE, Gezamenlijk huren en onderverhuren: welke verschillen?, https://immo.vlan.be/nl/nieuws/8641/gezamenlijk-huren-en-onderverhuren-….

IMMOWEB, De huurwaarborg van A tot Z, https://blog.immoweb.be/nl/huren/huurwaarborg/.

IMMOWEB, Teruggave van een pand op het einde van de huurovereenkomst, https://docs.immoweb.be/nl/teruggave-pand-op-einde-van-huurcontract.

JURECA, Overdracht huurwoning, https://www.jureca.be/gratis-juridisch-advies/wonen-huur/huur/huurovere….

KBC, Trouwen, of wettelijk of feitelijk samenwonen?, https://www.kbc.be/particulieren/nl/gezin/trouwen-of-samenwonen.html.

KENNISCENTRUM WWZ, Leefgemeenschap van religieuzen, http://www.kenniscentrumwwz.be/node/233.

LEBONBAIL, De looptijd van het woonhuurcontract, https://www.lebonbail.be/nl/artikels/de-looptijd-van-het-woonhuurcontra….

LEBONBAIL, Hoe een contract voor medehuur opstellen?, https://www.lebonbail.be/nl/artikels/hoe-een-contract-voor-medehuur-ops…?.

LEBONBAIL, Is de verhuurder verantwoordelijk voor de overlast die de huurder ondervindt?, https://www.lebonbail.be/nl/artikels/is-de-verhuurder-verantwoordelijk-….

LOGIC IMMO, Registratie van je huurcontract, https://www.logic-immo.be/nl/immo-nieuws/registratie-huurcontract-33979….

NETWERK BEWUST VERBRUIKEN, Gedeeld wonen: een overzicht, https://www.bewustverbruiken.be/artikel/gedeeld-wonen-een-overzicht.

ONLINE ADVOCAAT, Rechtsmisbruik, http://www.onlineadvocaat.be/artikels/rechtsmisbruik/.

SAMENHUIZEN VZW, Hoe zit het met huurcontracten bij samenhuizen?, https://www.samenhuizen.be/hoe-zit-het-met-huurcontracten-bij-samenhuiz….

SAMENHUIZEN VZW, Probeer zo te voorkomen dat de gemeente jou en je huisgenoten als één gezin ziet, https://www.samenhuizen.be/probeer-zo-te-voorkomen-dat-de-gemeente-jou-….

SAMENHUIZEN VZW, Wat is het?, https://www.samenhuizen.be/wat-het.

STAD GENT, Samenhuizen, https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/alternatieve-woonvormen/samenhuizen.

STAD LEUVEN, Co-housing of samenhuizen, https://www.leuven.be/co-housing-samenhuizen.

STANNAH, Onafhankelijkheid door cohousing of gemeenschappelijk wonen, https://blog.stannah.be/nl-be/samenleving/cohousing-gemeenschappelijk-w….

TEST AANKOOP, Een huurwoning delen: wat moet je weten, https://www.test-aankoop.be/woning-energie/huren/dossier/huurwoning-del….

VDV ADVOCATEN, Dossier nieuw Vlaams Woninghuurdecreet : de huurovereenkomst en de beëindiging van het samenwonen, https://www.vdvadvocaten.be/nl/vdvnewsd/32-huurovereenkomst-en-beëindig….

VLAANDEREN.BE, Conformiteitsattest voor (huur)woningen, https://www.vlaanderen.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen.

VLAANDEREN.BE, Gemeenschappelijk wonen en woningdelen, https://www.vlaanderen.be/gemeenschappelijk-wonen-en-woningdelen.

VLAANDEREN.BE, Impact corona op de huurmarkt, https://www.vlaanderen.be/een-woning-huren.

VLAANDEREN.BE, Wanprestatie, https://www.woninghuur.vlaanderen/wanprestatie.

VOET, S., Screening van kandidaat-huurders. Hoe ver mag je gaan?, https://www.stijnvoet.be/nl/nieuws/screening-van-kandidaat-huurders-hoe….

VRT NWS, Esther woont samen met vrienden: "Als ik hoor dat mensen 700 euro huur betalen schrik ik wel, wij zitten rond 250 euro", https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/15/reeks-samenwonende-vrienden/.

VRT NWS, Ook huurders en verhuurders zitten met vragen over corona: wat met herstellingen? En kan ik de huur uitstellen?, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/30/ook-huurders-en-verhuurders-zit….

WANTED.LAW, Medehuur onder het nieuwe Vlaamse Huurdecreet. Een eerste analyse van de nieuwe regels, https://www.wanted.law/nl/Most-Wanted/Wanted-Facts/Artikel/Id/23331/Med….

WONEN IN BRUSSEL, Gemeenschappelijk wonen, https://www.woneninbrussel.be/kopen-brussel/koopaanbod/gemeenschappelij….

WONENVLAANDEREN.BE, Een huurovereenkomst opstellen, https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/een-huurovereenkomst-opstellen.

WONENVLAANDEREN, Wat kan en wat kan niet bij het zoeken van een huurder?, https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren/wat-kan-en-wat-kan-niet-bij-het….

Download scriptie (1.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Anne Ooms