Wat is het effect van een buitensportkamp op de gedragsontwikkeling van de studenten?

Joep Baetsen
Persbericht

Gedragsontwikkeling in de buitensport

Ben je als begeleider van leerprocessen geïnteresseerd in hoe je de ontwikkeling of ervaring van iemand kunt verrijken en optimaliseren? Deze bachelorproef geeft informatie hoe je hieraan kunt bijdragen.

Wat houdt het onderzoek in?
Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) is een Nederlandse onderwijsinstelling. Binnen het CIOS gaat de afstudeerrichting buitensport elk jaar op buitensportkamp. Deze bachelorproef onderzoekt of het buitensportkamp effect heeft op de gedragsontwikkeling van de studenten. Voordat hier een antwoord op wordt geformuleerd wordt ingegaan op wat gedragsontwikkeling is en hoe je als begeleider kunt bijdragen aan gedragsontwikkeling. Met gedragsontwikkeling wordt in dit onderzoek gekeken naar gedrag dat aansluit bij de kernwaarde initiatief nemen en ondernemend zijn. Is de student ondernemend, handelt hij/zij proactief, draagt hij/zij actief bij aan groepstaken? Daarnaast staat het verleggen van grenzen en hoe je als begeleider hierin een rol kunt spelen, centraal binnen het begrip gedragsontwikkeling.

Als onderwijsinstelling zet het CIOS de buitensport in met educatieve doeleinden. Wat buitensport precies inhoudt en welke plek het inneemt binnen het CIOS komt aan bod door buitensport en onderwijs met elkaar in verband te brengen. Zo wordt duidelijk welke plek de buitensport binnen het CIOS inneemt. Tijdens het buitensportkamp kunnen de begeleiders van het kamp (de buitensportdocenten) coachende vaardigheden inzetten om de gedragsontwikkeling van de studenten te stimuleren.                                                                                      

Gesprekken met de studenten leverden input op over welke coachende vaardigheden de studenten een voorname rol toekennen in hun eigen gedragsontwikkeling. Naast deze coachende vaardigheden wordt eveneens het effect van het buitensportkamp onderzocht op één van de kernwaarden van het CIOS, namelijk initiatief nemen & ondernemend zijn. Door middel van pre- en posttesten werd nagegaan wat het effect was van het buitensportkamp op deze kernwaarde. Zowel de input van de studenten uit de gesprekken over coachende vaardigheden als de pre- en posttest dragen bij aan een uiteindelijk antwoord op de onderzoeksvraag.

 

De resultaten
Welke gegevens hebben het onderzoek uiteindelijk opgeleverd? Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de gegevens voor de coachende vaardigheden en de gegevens voor de kernwaarde initiatief nemen en ondernemend zijn. Hieronder een kort overzicht van de gevonden resultaten uit de pre- en posttest:

Uit de verzamelde data uit de pre- en posttest blijkt dat het buitensportkamp een positief effect heeft op de gedragsontwikkeling van de studenten. Zowel op het gebied van ondernemend zijn als initiatief nemen is er klassikaal gezien een positief effect zichtbaar. Om de objectiviteit van het onderzoek te versterken werd tevens de perceptie van de docenten gevraagd. Hoe kijken zij naar de gedragsontwikkeling van de studenten gedurende het buitensportkamp? Uit de verzamelde data van de docenten komt eveneens naar voren dat ook zij een positief effect waarnemen op de gedragsontwikkeling van de studenten. Kortom: zowel de studenten zelf als de docenten merken dat de studenten door het buitensportkamp ondernemender zijn geworden en meer initiatief nemen dan vóór het buitensportkamp. Voor het CIOS een mooi resultaat, omdat deze kernwaarde voor de buitensportdocenten de prioriteit heeft.

Ter ondersteuning van de klassikale bevindingen wordt er vervolgens gekeken naar hoe deze klassikale gegevens tot stand zijn gekomen. Hiervoor werden de individuele data van de studenten geanalyseerd. Immers, een positief effect op klassikaal niveau betekent niet per definitie dat elk individu vooruitgang heeft geboekt. Door de individuele gegevens in kaart te brengen kan worden geconcludeerd dat niet elke student vooruitgang boekt op de kernwaarde initiatief nemen en ondernemend zijn, maar dat het buitensportkamp voor niemand een negatief effect als gevolg heeft. In de bachelorproef is deze data overzichtelijk uitgewerkt aan de hand van diagrammen waardoor het voor de lezer goed te interpreteren is.

 

image-20200930221708-1

Grafiek 1: Vergelijking van de perceptie van studenten en docenten op het beheersingsniveau van initiatief nemen

 

image-20200930221708-2

Grafiek 2: Vergelijking van de perceptie van studenten en docenten op het beheersingsniveau van ondernemend zijn

 

 

Coachende vaardigheden
Naast de pre- en posttest om het effect op de kernwaarde in kaart te brengen, is in het onderzoek tevens aandacht besteed aan coachende vaardigheden. Welke coachende vaardigheden kunnen een rol spelen in de ontwikkeling van de studenten? Om hier een antwoord op te krijgen zijn er gesprekken gevoerd met de studenten. Deze gesprekken vonden plaats op basis van voorvallen uit de praktijk. Welke coachende vaardigheden (van docenten of medestudenten) hebben de studenten geholpen om moeilijke situaties te overwinnen en grenzen te verleggen? Met de uitkomst van deze gesprekken, waarin ook de argumentatie achter de gekozen coachende vaardigheid wordt toegelicht, is er een ontwerp opgesteld waarin een voorstel wordt gedaan hoe het CIOS coachende vaardigheden kan integreren in hun curriculum. Zo kunnen de docenten coachende vaardigheden aanleren aan de studenten, die het op hun beurt weer kunnen toepassen in de beroepspraktijk.

 

Ontwerp van de bachelorproef in de praktijk
Met de geleerde coachende vaardigheden kunnen zij anderen helpen om hun grenzen te verleggen. Zoals  eerder gezegd, vervult het verleggen van grenzen een prominente rol in dit onderzoek. Hoe grenzen verleggen en coachende vaardigheden precies met elkaar in verband staan, wordt uitvoerig beschreven in de bachelorproef. Door voorbeelden te gebruiken wordt het niet alleen begrijpelijk, maar wordt er bovendien een vertaalslag gemaakt waardoor deze vaardigheden ook in andere contexten kunnen worden toegepast. Zo kan de ervaring of het leerproces van de ander (op om het even welk gebied), geoptimaliseerd worden.

 

Tot slot
Voor het onderzoek is de theorie dus gekoppeld aan buitensportactiviteiten, maar door de breed inzetbare basisinformatie, kan de theorie in velen contexten worden toegepast. Voor alle begeleiders van leerprocessen die geïnteresseerd zijn in hoe ze een bijdrage kunnen leveren in het stimuleren van de gedragsontwikkeling van anderen en in het optimaliseren van iemands leerproces, vormt deze bachelorproef een bron van praktisch toepasbare informatie.

 

 

 

 

Bibliografie

Bronnen hoofdstuk drie: Wat is gedragsontwikkeling?

Internet

Steenbergen, R. (2019, 16 april). Het ijsbergmodel. Geraadpleegd op 30 maart 2020, van https://profendum.nl/het-ijsbergmodel/

 

Groepsdynamiek en groepsdynamica. (n.d.). Retrieved May 19, 2019, from http://www.groepsdynamiek.nl/groepsdynamiek.html

 

Streng, H. (2016, 20 december). Het ijsbergmodel van McClelland: kijk ook eens onder water. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.streng.nl/ijsbergmodel-mcclelland-kijk-onder-water/   (afbeelding ijsberg)

 

Normen en waarden | Duidelijk uitgelegd met voorbeelden >>. (2019, 19 oktober). Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.normenenwaarden.org/

Waarden | Uitleg, voorbeelden, kernwaarden en meer >>. (2020, 9 april). Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.normenenwaarden.org/waarden/

Smartminds . (2018, 2 maart). Core Values: What they represent in our lives. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://smartminds.io/core-values-what-they-represent/

de Valk, G. (2017, 9 oktober). Persoonlijke waarden, waar sta jij voor? Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://courius.com/persoonlijke-waarden-waar-sta-jij-voor/

CogniFit. (2015, 10 december). Neuroplasticiteit. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.cognifit.com/nl/brein-plasticiteit-en-cognitie

Boek

Remmerswaal, J. (z.d.). Handboek groepsdynamica, een inleiding op theorie en praktijk. Amsterdam,  Nederland: Boom Nelissen.

 

Bronnen hoofdstuk vier: Wat verstaan we onder buitensport?

Internet

Janssen, E. (2014). Outdoor Animator (1ste editie). Geraadpleegd van https://webshop.boomberoepsonderwijs.nl/documenten/inkijkexemplaren/9789060538913.pdf

How will Outdoor Recreation be defined? | U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). (2017, November 2). Retrieved May 19, 2019, from https://www.bea.gov/help/faq/1194

BEA. (2018). Preparing the outdoor recreation sattelite account [PDF]. Retrieved May 19, 2019, from https://www.bea.gov/sites/default/files/methodologies/outdoor-recreation-one-page-methodology.pdf

Leeftijdsladder: wat mag je doen vanaf welke leeftijd? (2020, 28 januari). Geraadpleegd op 31 maart 2020, van https://www.kinderrechten.nl/jeugd/leeftijdsladder/

 

Wet educatie en beroepsonderwijs. (1995, 31 oktober). Geraadpleegd op 1 april 2020, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2020-04-01

 

Ons verhaal | CIOS. (z.d.). Geraadpleegd op 1 april 2020, van https://www.cios.nl/ons-verhaal

Crebo-opleidingen - Databestanden - DUO Particulier. (z.d.). Geraadpleegd op 1 april 2020, van https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/crebo/ 

01. Historisch overzicht van Crebo-beroepsopleidingen - Databestanden - DUO Particulier. (2014, 6 november). Geraadpleegd op 1 april 2020, van https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/crebo/crebo-1.jsp

viaferrata.nl. (z.d.). Wat is via ferrata. Geraadpleegd op 4 april 2020, van https://www.viaferrata.nl/wat-is-via-ferrata-.html

Nederlandse canyoning bond. (z.d.). Wat is canyoning? Geraadpleegd op 4 april 2020, van https://nederlandsecanyoningbond.nl/canyoning

Hiking . (z.d.). Van Dale. Geraadpleegd van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/engels-nederlands/vertaling/hiking#.Xommb8gzZPZ

van Kesteren , C. (2017, 1 december). Beter beroepsonderwijs. Geraadpleegd op 5 april 2020, van https://www.ser.nl/nl/publicaties/beter-beroepsonderwijs

Verkuil , D. (2009). De invloed van een authentieke context in gesitueerd leren (Thesis). Geraadpleegd van file:///C:/Users/baets/Downloads/Masterthesis%20Verkuil,%20D-3038483.pdf

 

Deze bron is een PDF-document dat gedownload dient te worden alvorens het geopend kan worden. De link naar google waar het document gedownload is:

https://www.google.com/search?q=de+invloed+van+een+authentieke+context+in+gesitueerd+l
eren&oq=de+invloed+van+een+authentieke&aqs=chrome.1.69i57j69i59.8098j0j9&sourceid=
chrome&ie=UTF-8

 

 

 

 

Bronnen hoofdstuk vijf: Welke coachende vaardigheden kunnen een rol spelen in de ontwikkeling van studenten tot buitensportinstructeur?

Internet

Stillman, J. (2018, 14 augustus). Science Has Just Confirmed That If You’re Not Outside Your Comfort Zone, You’re Not Learning. Geraadpleegd op 9 april 2020, van https://www.inc.com/jessica-stillman/want-to-learn-faster-make-your-life-more-unpredictable.html

 

Kaplan, E. (2017, 13 maart). How to Destroy Your Comfort Zone and Improve Your Life: A Science-Backed Guide. Geraadpleegd op 9 april 2020, van https://medium.com/
thrive-global/a-science-backed-guide-to-getting-out-of-your-comfort-zone-41c2c87b3fce

 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-Determination Theory. Geraadpleegd van https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=Bc_DDAAAQBAJ&oi=fnd&pg= PP1&dq=Self+determination+theory:+Basic+psychological+needs+in+motivation,+ development,+and+wellness.&ots=QHnhiahM2g&sig=xHou1PbB7yb9E5s-BqSQ2-xiLG8#v=onepage&q=Self%20determination%20theory%3A%20Basic%20psycholog ical%20needs%20in%20motivation%2C%20development%2C%20and%20wellness .&f=false

 

Leren.nl. (z.d.). Wat is motivatie? - cursus Medewerkers motiveren. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.leren.nl/cursus/management/motiveren/wat-is-motivatie.html

 

CPV. (2011, 19 november). Competentie inlevingsvermogen – Uitleg en voorbeelden. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.competentiesvoorbeelden.nl/2011/11/19/competentie-inlevingsvermogen

 

Waarderen . (z.d.). In woorden.org . Geraadpleegd van https://www.woorden.org/woord/waarderen

 

HKC academy. (2019, 4 januari). Bekrachtigen. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://hkcacademy.nl/bekrachtigen/

 

Mulder, P. (2019, 27 november). Wat is actief luisteren? Uitleg, tips en praktische informatie. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/actief-luisteren/

 

Ensie. (2009, 2 december). Communicatie | betekenis & definitie. Geraadpleegd op 16 april 2020, van https://www.ensie.nl/comm/communicatie

 

Geduld. (z.d.). In woorden.org. Geraadpleegd van https://www.woorden.org/woord/geduld

 

Gezondheidsdienst . (2015, 14 december). Vitamines voor groei Maarten Vansteenkiste [Presentatieslides]. Geraadpleegd van https://www.slideshare.net/Gezondheidsdienst/vitamines-voor-groei-maaten-vansteenkiste

 

Snijder, L. (z.d.). HOME. Geraadpleegd op 17 april 2020, van
 https://platformmindset.nl/

 

van der Haak, P. (2020, 15 april). Groeimindset Vergroten en Stimuleren: 3 Strategieën. Geraadpleegd op 17 april 2020, van https://www.talentontwikkeling.com/blog/groeimindset-vergroten-en-stimuleren/

 

Corstiaans , I. (z.d.). 6 tips voor het stimuleren van de groeimindset. Geraadpleegd op 17 april 2020, van https://platformmindset.nl/6-tips/

 

Stanford Alumni. (2014). Developing a Growth Mindset with Carol Dweck [Videobestand]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ

 

Kennisplein Zorg voor Beter. (2019, 12 april). Actief luisteren. Geraadpleegd op 19 april 2020, van https://www.zorgvoorbeter.nl/communiceren-in-de-zorg/luisteren/actief-luisteren

 

Vansteenkiste, M., Zhou, M., Lens, W., & Soenens, B. (2005). Experiences of Autonomy and Control Among Chinese Learners: Vitalizing or Immobilizing? Journal of Educational Psychology97(3), 468–483. Geraadpleegd van http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.528.2601&rep=rep1&type=pdf

 

Van Blijskwijk , R. (2018, 5 januari). Nivoz | Lev Vygotsky en de zone van naaste ontwikkeling: “Door samen te werken en in gesprek te zijn, zijn mensen in staat tot dingen te komen die nieuw zijn”. Geraadpleegd op 28 april 2020, van https://nivoz.nl/nl/lev-vygotsky-en-de-zone-van-naaste-ontwikkeling-door-samen-te-werken-en-in-gesprek-te-zijn-zijn-mensen-in-staat-tot-dingen-te-komen-die-nieuw-zijn

 

Boek

van der Donk, C., & van Lanen, B. (2016). Praktijkonderzoek in de school (3de editie). Bussum, Nederland: Coutinho.

 

Overig

PXL, opvoedkunde 2a, Dierckx , L., Janssen, T., & Trio, M. (z.d.). Opvoedkunde 2a, Motivatiepsychologie . Geraadpleegd op 17 april 2020, van https://blackboard.pxl.be/webapps/blackboard/execute/displayLearning Unit?course_id=_16681_1&content_id=_244038_1 [1]

 

 

 

Bronnen hoofdstuk zes: Heeft het buitensportkamp een invloed op de individuele gedragsontwikkeling van de studenten, gespecificeerd op de kernwaarde initiatief nemen en ondernemend zijn?

 

Overig  

Poster kernwaarde initiatief nemen en ondernemend zijn van het CIOS. Zie bijlage zes.

 

 

 

 

Bronnen kijkwijzer coachende vaardigheden (te gebruiken tijdens participerend onderzoek bij gesprekken met de studenten).

Internet

Coaching, G. (2011, 4 juli). 8 vaardigheden van een coach | GORTcoaching - Gratis oriëntatiegesprek. Geraadpleegd op 20 september 2019, van https://gortcoaching.nl/8-vaardigheden-van-een-coach/

 

Durlinger, T. (z.d.). Deze vaardigheden moet een goede coach beheersen. Geraadpleegd op 20 september 2019, van https://www.icm.nl/oude-browser/?referer=/extra/vaardigheden-van-een-goede-coach/

 

Boerman, P. (2016, 25 oktober). Dit zijn de 8 meest gewilde soft skills van het moment. Geraadpleegd op 20 september 2019, van https://www.werf-en.nl/8-meest-gewilde-soft-skills/

 

Williams, T. (2019, 3 september). The 7 Soft Skills You Need to Be Successful | Omnia. Geraadpleegd op 24 september 2019, van https://www.omniagroup.com/the-7-soft-skills-you-need-to-be-successful/

 

Snyder, K. (2020, 23 maart). The 7 Soft Skills You Need to Be Successful. Geraadpleegd op 11 april 2020, van https://www.omniagroup.com/the-7-soft-skills-you-need-to-be-successful/

 

 

 

Bronnen hoofdstuk zeven & acht

Overig

 

De hoofdstukken zeven en acht zijn gebaseerd op de verzamelde data uit de gesprekken en de pre- en posttest.

 

Bronnen hoofdstuk negen

Overig

 

De resultaten en conclusies uit hoofdstuk zeven vormen de basis voor hoofdstuk negen.

 

 

 

[1] Bron afkomstig van Blackboard (niet publiekelijk toegankelijk).

Universiteit of Hogeschool
Educatieve bachelor secundair onderwijs
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Ruben Kelchtermans
Kernwoorden
Share this on: