Women: the disenfranchised of the Flemish filmindustty

Samira
Abid

De etnisch diverse rijkdom van de Vlaamse maatschappij vertaalt zich lang niet altijd naar alle sectoren. Sommige sectoren zijn meer onderhevig aan discriminatie dan andere en één van die sectoren is de filmindustrie. Film vervult een maatschappelijke rol, eentje die als ruggengraat voor culturele identiteit fungeert. Aangezien film niet los staat van een maatschappelijke context, vormen concepten zoals diversiteit, inclusiviteit en representativiteit interessante onderzoeksonderwerpen. Wit en gedomineerd door mannen - zo wordt de Vlaamse filmsector beschreven. De vraag zich dan opdringt is: hoe komt dat nu? 

Vrouwen. Ze maken meer dan 50 procent uit van de wereldbevolking, maar zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek, het hoger management, de wetenschap en het medialandschap. Een rechtvaardige deelname van vrouwen is essentieel voor de opbouw en het behoud van democratie. Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen de rol van onder andere het wetgevende leven en het medialandschap kunnen veranderen, omdat ze een ander standpunt innemen dan hun mannelijke tegenhangers. Vrouwen veranderen ook de manier waarop de beeldende sector in het algemeen en de filmsector in het bijzonder werkt als ze eenmaal aan de macht zijn. Zo hebben ze meer kans om de status quo van democratische instellingen te bekritiseren; ze zijn eerder geneigd om andere vrouwen te benoemen of aan te nemen en op die manier de filmindustrie te mobiliseren.

Gendergelijkheid. Het gaat niet om het verlenen van privileges aan vrouwen, maar om het versterken van hun positie en het minimaliseren van sociale constructies van genderspecifieke rollen in de samenleving. Het vrouwbeeld in de maatschappij gaat nog regelmatig gepaard met stereotype genderrollen. Mannen én vrouwen gelijke kansen en rechten geven, stelt hen in staat om betere beslissingen te nemen in hun sociale en economische leven. De geschiedenis laat tevens zien dat vrouwen over de nodige capaciteiten beschikken om die sociale en culturele constructies te doorbreken, door enorme uitdagingen aan te gaan en obstakels te overwinnen. 

Vooruitgang. Meerdere onderzoeken over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de filmindustrie laten blijken dat vrouwelijke regisseurs vanaf het begin van hun loopbaan worden benadeeld - en dat dit nadeel alleen maar groter wordt in het verdere verloop van hun carrière. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen waarom er zo veel vrouwen in Vlaanderen moeizaam of gewoonweg niet hun weg vinden naar en in de sector én waarom de levensduur van hun filmcarrière vaak kort is. Specifiek focust dit onderzoek op het parcours dat vrouwelijke filmmakers in Vlaanderen afleggen. Door de kwesties te behandelen waarmee vrouwen worden geconfronteerd in de maatschappij, is het van belang om te beseffen dat onderzoek uitvoeren naar zulke thematieken dienen als springplank naar vooruitgang. Meten is weten en daarom is onderzoek naar de interacties van mensen met dergelijke onderwerpen over de hele wereld en op verschillende gebieden nodig om maatschappelijke perspectieven vorm te geven. Bovendien zal dit nuttig zijn om het bewustzijn van het publiek te vergroten en de manier waarop er tegen vrouwen wordt aangekeken te transformeren. 

Barrières. Dit onderzoek legt de nadruk op gendergelijkheid en de rol daarvan in de Vlaamse filmsector. Met de onderzoeksvraag ‘Wat zijn de oorzaken van genderongelijkheid in de Vlaamse filmsector?’ tracht ik te achterhalen hoe de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het medialandschap zich manifesteert en welke barrières vrouwen ondervinden in hun zoektocht naar een plek in de Vlaamse filmwereld. Het doel van dit onderzoek is overigens om vrouwen een stem te geven om hun ervaringen te delen en dit gebeurt middels een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak. Enerzijds worden filmmakers benaderd om een vragenlijst in te vullen. Daaropvolgend nemen diepte-interviews plaats om dieper in te gaan op de resultaten die voortvloeien uit de vragenlijst.

Methode: Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek is uitgevoerd geweest. In de literatuur spreekt men over de ‘mixed method’ wanneer deze twee onderzoeksmethoden worden gecombineerd. De combinatie geeft een beter inzicht in de onderzoeksproblematiek dan slechts één onderzoeksmethode te gebruiken. Voor het kwalitatief luik werd een vragenlijst opgemaakt. Op basis van de resultaten die daaruit voortvloeien, werden vragen opgesteld om vervolgens tijdens diepte-interviews af te toetsen. 

Resultaten en conclusie: De resultaten wijzen uit dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in het docentenkorps van filmscholen. Alsook blijken de scholen er niet in te slagen etnisch diverse studenten aan te trekken. Op vlak van steun aanvragen bij het VAF kunnen de meeste drempels gesitueerd worden in de fase waarin vrouwen voor een beoordelingscommissie hun projecten moeten pitchen. Dit doordat de leefwerelden en de belangen van juryleden verschillen met die van vrouwelijke makers. Desondanks ervaren vrouwen onderling ook hun eigen fricties met betrekking tot de blinde vlek naar vrouwen van kleur toe. De sector wordt genoodzaakt meer in te zetten op diversiteit en inclusie van vrouwen en vrouwen van kleur. 

Bibliografie

Acker, Joan. 1973. “Women and Social Stratification: A Case for Intellectual Sexism.” American Journal of Sociology, 78(4): 936–45. DOI:10.1086/225411.

Althoff, M. (2006). Het beeld van de jeugd als criminaliteits-en veiligheidsprobleem. Een discourstheoretische verklaring. Pedagogiek, 25(4), 262-278.

Altman, A. (2011). Discrimination.

Baarda, B. , Bakker E., Fischer T., Juising M., van Vianen R. & van der Hulst M. (2017).

Basisboek Methoden en Technieken. Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis (Zesde druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Auwelaert, P. (2010 februari). Growing up in public. De Vlaamse langspeelfilm

Afbeelding verwijderd.

2006-2010. Vlaanderen., 59, 603–607. Geraadpleegd van https://www.dbnl.org

Afbeelding verwijderd.

Baarda, D. B., De Goede, M. P. M., & Van der Meer-Middelburg, A. G. E. (2007). Basisboek

Afbeelding verwijderd.

interviewen. Handleiding voor het.

Afbeelding verwijderd.

Baeten, B. (2018). Beginnende filmmakers in beeld (Masterscriptie). Geraadpleegd van https://www.vub.be/sites/vub/files/nieuws/users/Cmorel/masterproef

Afbeelding verwijderd.

wwbjornebaeten.pdf

Afbeelding verwijderd.

Bakare, L. (2019, 14 oktober). “Glacial change”: film industry is slow to reform despite

Afbeelding verwijderd.

#MeToo. Geraadpleegd op 12 februari 2020, van https://www.theguardian.com/

Afbeelding verwijderd.

world/2019/oct/14/glacial-change-film-industry-is-slow-to-reform-despite-metoo

Afbeelding verwijderd.

Beasley, C. (1999). What is feminism?: An introduction to feminist theory. Sage.

Bhavnani, Dr. Rheena. (2007). Barriers to Diversity in Film. Geraadpleegd van https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/uk-film-council…- to-diversity-in-film-2007-08-20.pdf

Blommaert, J., & Verschueren, J. (1998). Debating Diversity: Analysing the Discourse of Tolerance. Londen: Taylor & Francis.

Bordwell, D. (2013). Narration in the fiction film. Routledge.

Bracke, S. (2007). Feminisme en islam: intersecties. Vrouw (on) vriendelijk, 13-38.

Bradley, K., & Khor, D. (1993). Toward an Integration of Theory and Research on the Status of Women. Gender & Society, 7(3), 347-378.

Blair, H., Culkin, N., & Randle, K. (2003). From London to Los Angeles: A comparison of

Afbeelding verwijderd.

local labour market processes in the US and UK film industries. The International

Afbeelding verwijderd.

Journal of Human Resource Management, 14(4), 619–633.

Afbeelding verwijderd.

https://doi.org/10.1080/0958519032000057619

Afbeelding verwijderd.

50

Buekers, M., Baetens, J., Laermans, R., Van de Velde, W., & Van Looy, B. (2013).

Afbeelding verwijderd.

Publieke middelen voor de kunstensector: waarom investeren in

Afbeelding verwijderd.

kunstproductie de moeite loont. Metaforum visietekst 10, 1-36.

Afbeelding verwijderd.

Butler, J. (2004). Undoing gender. Psychology Press.

Butler, J. (2011). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. routledge.

Callaert, H. (2006). Steekproefmethoden. Universiteit Hasselt.

Caprioli, M. (2005). Primed for violence: The role of gender inequality in predicting internal conflict. International Studies Quarterly, 49(2), 161-178.

Cardoen, S. (2020, 22 januari). Regisseur Adil El Arbi over aan-biedingen na klinkend

Afbeelding verwijderd.

succes “Bad boys”: “Marvel wil met ons spreken”. Geraadpleegd op 9 maart 2020,

Afbeelding verwijderd.

van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/22/adil-el-arbi-en-marvel/

Afbeelding verwijderd.

Chik, H. (2020, 6 maart). How gender inequality in film and entertainment isn’t just a

Afbeelding verwijderd.

Hollywood problem. Geraadpleegd op 8 maart 2020, van https://www.scmp.com/

Afbeelding verwijderd.

lifestyle/entertainment/article/3065232/how-gender-inequality-film-and-

Afbeelding verwijderd.

entertainment-isnt-just

Afbeelding verwijderd.

Connell, R.W., (1995), Masculinities, Polity Press, Oxford

Connell, R.W., (1996), Teaching the Boys: New Research on Masculinity, and Gender Strategies for Schools, in Teachers College Record, Volume 98, Number 2, p. 206- 235

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Danaj, E. (2016). Gender Stratification. Encyclopedia of Family Studies, 1-4.

De Boer, F. (2011). De grounded theory approach: Een update. Kwalon, 1(16), 25-33.

Decaluwé, C. (1997). VOORSTEL VAN RESOLUTIE: betreffende een beleidsplan voor de Vlaamse audiovisuele industrie. Geraadpleegd van https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1996-1997/g653-3.pdf

Departement Cultuur, Jeugd en Media. (n.d.). Opgehaald van https://cjsm.be/cultuur/themas/diversiteit/interculturaliseren

Afbeelding verwijderd.

Daelemans, J. (2018, 5 juli). Charlie checkt: Wat is de Bechdel-test? : Charlie magazine.

Geraadpleegd op 9 maart 2020, van https://www.charliemag.be/cultuur-

Afbeelding verwijderd.

wetenschap/bechdel-test/

Afbeelding verwijderd.

De Langhe, F. (2019) Filmmakers in Vlaanderen door het celluloid plafond heen?

Afbeelding verwijderd.

(Masterscriptie). Geraadpleegd van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/785/

Afbeelding verwijderd.

472/RUG01-002785472_2019_0001_AC.pdf

Afbeelding verwijderd.

51

Depuydt, P. (2019, 9 februari). Belgische productiehuizen in de etalage. Geraadpleegd op 5 maart 2020, van https://www.tijd.be/tech-media/entertainment/belgische- productiehuizen-in-de-etalage/10096017.html

De Block, L. (2017). Het “witte” doek achterhaald (Masterthesis). Geraadpleegd van

Afbeelding verwijderd.

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/377/245/RUG01-

Afbeelding verwijderd.

002377245_2017_0001_AC.pdf

Afbeelding verwijderd.

De Boer, F. (2016, 18). Mixed Methods : een nieuwe methodologische benadering? Geraadpleegd op 5 april 2020, van

De Rudder, S. (2018). Sequels in Vlaanderen, Mission: Impossible? (Masterscriptie).

https://www.tijdschriftkwalon.nl/inhoud/

Afbeelding verwijderd.

tijdschrift_artikel/KW-11-2-2/Mixed-Methods-een-nieuwe-methodologische-

Afbeelding verwijderd.

benadering

Afbeelding verwijderd. Afbeelding verwijderd.

Geraadpleegd van https://scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2018-09/

Afbeelding verwijderd.

Stien%20De%20Rudder%20-%20Thesis.pdf

Afbeelding verwijderd.

De Vinck, S., Hölck, K., Pauwels, C., Meers, P., & Biltereyst, D. (2013). VAF Vooronderzoek

Afbeelding verwijderd.

“Verzameling Audiovisuele Data”. Geraadpleegd van

Afbeelding verwijderd.

https://www.vaf.be/sites/vaf/files/kennisopbouw/vooronderzoek_verzameli…

Afbeelding verwijderd.

ovisuele_data_aug_2013_0.pdf

Afbeelding verwijderd.

D'Haenens, L., & Saeys, F. (Eds.). (1996). Media en multiculturalisme in Vlaanderen (Vol. 1). Academia Press.

Deuze, M. (2007). Media work. Cambridge: Polity.

Dobash, R. E., & Dobash, R. (1979). Violence against wives: A case against the patriarchy

(pp. 179-206). New York: Free Press.

Donaldson, M., (1993), What is Hegemonic Masculinity?, in Theory and Society, Vol. 22, No.5, Special Issue: Masculinities (Oct. 1993), p. 643-657

Donders, T. (2018, 26 juli). Wat is transcriptie? Woordelijk vs. letterlijk transcriberen. Geraadpleegd op 11 april 2020, van

Eddo-Lodge, R. (2018). Why I'm no longer talking to white people about race. Bloomsbury Publishing.

https://www.amberscript.com/nl/blog/wat-is-

Afbeelding verwijderd.

transcriptie-woordelijk-vs-letterlijk-transcriberen

Afbeelding verwijderd.

Dumon, P., & Soenens, D. (2015, 24 februari). Loonkloof: wel in Hollywood maar niet bij

Afbeelding verwijderd.

ons. Geraadpleegd op 10 maart 2020, van https://www.demorgen.be/tv-cultuur/

Afbeelding verwijderd.

loonkloof-wel-in-hollywood-maar-niet-bij-ons~bac1b8fc/

Afbeelding verwijderd.

Ellemers, N., & Barreto, M. (2015). Modern discrimination: how perpetrators and targets

Afbeelding verwijderd.

interactively perpetuate social disadvantage. Current Opinion in Behavioral

Afbeelding verwijderd.

Sciences, 3, 142-146.

Afbeelding verwijderd.

52

Ellis, S. (2018, 28 juni). Why the Bechdel test doesn’t (always) work. Geraadpleegd op 9 maart 2020, van https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2016/ aug/20/why-the-bechdel-test-doesnt-always-work

Feyten, F. (2018, 24 februari). Jan Verheyen: “Wat ‘Patser’ in Nederland doet, is

historisch”. Geraadpleegd op 8 maart 2020, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/24/jan-verheyen-feliciteert--patse…- 100-000-bezoekers-in-neder/

Floor, M. (2016, 13 september). Masterscriptie over diversiteit in Vlaamse films:

“Allochtone personages kleuren vaak alleen decor”. Geraadpleegd op 8 maart 2020, van https://www.gva.be/cnt/dmf20160912_02465958/masterscriptie-over- diversiteit-in-vlaamse-films-allochtone-personages-kleuren-vaak-alleen-decor

Fraihi, T. (z.d.). Dimensies van minorisering en ongelijkheid in het minderhedenbeleid.

Geraadpleegd op 9 maart 2020, van https://www.sampol.be/2001/10/dimensies- van-minorisering-en-ongelijkheid-in-het-minderhedenbeleid

Galle, V. (2016). Een kijk achter de coulissen. Kwalitatief onderzoek naar het belang van

sociaal kapitaal in de loopbaan van professionele Vlaamse acteurs (Masterthesis). Geraadpleegd van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/275/493/RUG01-00227 5493_2016_0001_AC.pdf

Geldof, D. (2013). Superdiversiteit als onverwerkte realiteit. Een uitdaging voor het sociaal

Afbeelding verwijderd.

werk. Alert-voor sociaal werk en politiek, 39(3), 12-23.

Afbeelding verwijderd.

Gherardi, S. (1994). The gender we think, the gender we do in our everyday organizational lives. Human relations, 47(6), 591-610.

Gilbert, Sandra M. and Gubar, Susan. “Chapter 2: Infection in the Sentence: The Woman Writer and the Anxiety of Authorship.” In The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven: Yale University Press, 1979. 45-92.

Gubbins, M. (2016). Building Bridges: Diversity in European Film. Consultancy Research Report for Cine-Regio, February, Press Release. www. filmfonds-wien. at/c6e83435–9kdl-45j1–849c-0800200f7s34. php. Geraadpleegd op 17 januari 2020

Gupta, A. H. (2020, 25 februari). Are You a Guilty Feminist? Geraadpleegd op 23 2020, van https://www.nytimes.com/2020/02/22/us/guilty-feminist.html?searchResult Position=4

Hellerman, J. (2019, 22 oktober). What’s a Writers’ Room and How Do They Work? Geraadpleegd op 17 januari 2020, van https://nofilmschool.com/writers-room- definition

Gill, R. & Pratt, A. (2008). In the Social Factory?: Immaterial Labour, Precariousness and

Afbeelding verwijderd.

Cultural Work. Theory, Culture & Society, 25(7–8), 1–30.

Afbeelding verwijderd.

53

Hooks, B. (2000). Feminist theory: From margin to center. Pluto Press.

Ivankova, N. V., Creswell, J. W., & Stick, S. L. (2006). Using mixed-methods sequential explanatory design: From theory to practice. Field methods, 18(1), 3-20.

Jones, D., & Pringle, J. K. (2015). Unmanageable inequalities: sexism in the film

Afbeelding verwijderd.

industry. Geraadpleegd van https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-

Afbeelding verwijderd.

954X.12239

Afbeelding verwijderd.

Katsarova, Ivana . (2019). The place of women in European film productions. Fighting the

Afbeelding verwijderd.

celluloid ceiling. Geraadpleegd van https://www.europarl.europa.eu/RegData/

Afbeelding verwijderd.

etudes/BRIE/2019/633145/EPRS_BRI(2019)633145_EN.pdf

Afbeelding verwijderd.

Krijnen, T., & Van Bauwel, S. (2015). Gender and media: Representing, producing,

Afbeelding verwijderd.

consuming. Routledge.

Afbeelding verwijderd.

Lauzen, Martha M. (2019). It’s a Man’s (Celluloid) World: Portrayals of Female

Afbeelding verwijderd.

Characters in the Top Grossing Films of 2019. Geraadpleegd van

Afbeelding verwijderd.

https://womenintvfilm.sdsu.edu/wp-

Afbeelding verwijderd.

content/uploads/2020/01/2019_Its_a_Mans_Celluloid_World_Report_REV.pdf

Afbeelding verwijderd.

Lippert-Rasmussen, Kasper. 2006. “The Badness of Discrimination,” Ethical Theory and

Afbeelding verwijderd.

Moral Practice, 9: 167–185.

Afbeelding verwijderd.

Martins, N., & Harrison, K. (2012). Racial and Gender Differences in the Relationship Between Children’s Television Use and Self-Esteem: A Longitudinal Panel Study. Communication Research, 39(3), 338–357. https://doi.org/10.1177/0093650211401376

McCracken, K., FitzSimons, A., Priest, S., Girstmair, S. & Murphy, B. (2018). Gender Equality in the Media Sector. Geraadpleegd op 9 maart 2020, van http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596839/IPOL_STU(2 018)596839_EN.pdf

Meers, P. (2001). Is there an Audience in the House? New Research Perspectives on (European) Film Audiences. Journal of Popular Film & Television, 29 (3), 138-144.

Miles, D. (2017). Trade Terms. Language of an Industry Trade Terms are the language of the Mass Media (Print, Radio, TV, Film, Internet). An understanding of the technical. Geraadpleegd op 13 februari 2020, van

Meskens, M. (2013). Een exploratieve studie naar het productielandschap van de korte

Afbeelding verwijderd.

fictiefilm in Vlaanderen (Masterthesis). Geraadpleegd van https://lib.ugent.be/

Afbeelding verwijderd.

fulltxt/RUG01/002/064/060/RUG01-002064060_2013_0001_AC.pdf

Afbeelding verwijderd.

Michielsens, M. (2008). Zien Werken V/M. Geraadpleegd van https://www.esf-

Afbeelding verwijderd.

vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/articles/zienwerken_mv.pdf

Afbeelding verwijderd.

54

https://slideplayer.com/slide/10674010/

Morley, E., & Silver, A. (1977). A film director’s approach to managing creativity. Harvard Business Review, 55(2), 59-70.

Mortelmans, D. (2013). Handboek Kwalitatieve Onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.

NFFTY. (z.d.). Young Women In Film. Geraadpleegd op 9 maart 2020, van

Afbeelding verwijderd.

https://www.nffty.org/young-women-in-film

Afbeelding verwijderd.

Nuyts, J. (2019, 24 juni). Opnieuw meer meldingen over discriminatie: "Vooral

Afbeelding verwijderd.

gezondheid en handicap vormen pijnpunt" Geraadpleegd op 3 maart 2020, van

Afbeelding verwijderd.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/21/totaal-aantal-meldingen-over-di…

Afbeelding verwijderd.

natie-stijgt-opnieuw/

Afbeelding verwijderd.

Onwuegbuzie, A.J. & Collins, K.M.T. (2007) A Typology of Mixed Methods Sampling Designs in Social Science Research. The Qulitative Report: Volume 12, Number 2, article 9. Geraadpleegd via: https://nsuworks.nova.edu/

Pincus, F. L. (1996). Discrimination comes in many forms: Individual, institutional, and structural. American Behavioral Scientist, 40(2), 186-194.

Pitkin, H. F. (1967). The Concept of Representation. University of California Press.

Plochg, T., Juttmann, R. E., Klazinga, N. S., & Mackenbach, J. P. (2006). Handboek gezondheidszorgonderzoek. Bohn Stafleu van Loghum.

Policy Research Corporation. (2002). Analyse van de detaxatie in de Vlaamse

filmproductiesector en aanbevelingen omtrent toekomstige vormen van

automatische steun. Geraadpleegd van https://www.vaf.be/sites/vaf/files/

kennisopbouw/analyse_van_de_detaxatie_in_de_vlaamse_filmproductiesector_no

vember_2002_0.pdf

Powdermaker, H. (1950). Hollywood, the Dream Factory: An Anthropologist Looks at the

Afbeelding verwijderd.

Movie-Makers. Boston: Little, Brown and Company

Afbeelding verwijderd.

Ramasubramanian, S., & Murphy, Chantrey J. (2015). Chapter 17 - Experimental Studies

of Media Stereotyping Effects. In T. A. Storlie (Red.), Person-Centered

Communication with Older Adults (pp. 385–402). Geraadpleegd van

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/stereotyping/pdf

Raju, E. S. (2019). Gender Equality and Education for Sustainable Development. Organized by, 162.

Sen, A. (2001). The many faces of gender inequality. New republic, 35-39.

Ripley Believes. (z.d.). Grootste Filmindustrieën Ter Wereld. Geraadpleegd op 11

Afbeelding verwijderd.

december 2019, van https://nl.ripleybelieves.com/largest-film-industries-in-

Afbeelding verwijderd.

world-1639

Afbeelding verwijderd.

55

Sideris, T. (2001) ‘‘Rape in War and Peace: Social Context, Gender, Power and Identity.’’ In The Aftermath: Women in Post-Conflict Transformation, edited by S. Meintjes, A. Pillay and M. Tursher, pp. 142–158. London, UK: Zed Books Ltd.

Slack, E., Spicer, Z., & Montacer, M. (2014). Decentralization and gender equity. Occasional Paper, 14.

Smith, B. (2016). Intersectional Discrimination and Substantive Equality: A Comparative and Theoretical Perspective. The Equal Rights Review, 74.

Smith, S. L., Pieper, K., Choueiti, M., & Case, A. (2015). Gender & short films: Emerging

Afbeelding verwijderd.

female filmmakers and the barriers surrounding their careers. University of Southern

Afbeelding verwijderd.

California: Annenberg School for Communication & Journalism.

Afbeelding verwijderd.

Smits, M. W., & Porzionato, M. (2016). Literatuurstudie Beeldvorming. Geraadpleegd van

Afbeelding verwijderd.

https://www.womeninc.nl/Uploaded_files/DownloadLinks/literatuurstudie-

Afbeelding verwijderd.

beeldvorming-2016-universiteit-utrecht-onderzoeksgroep-gender-studies.f1ad2f.pdf

Afbeelding verwijderd.

Storlie, T. A. (2015). Person-centered communication with older adults: The professional

Afbeelding verwijderd.

provider's guide. Academic Press.

Afbeelding verwijderd.

Sugarman, D. B., & Straus, M. A. (1988). Indicators of gender equality for American states and regions. Social Indicators Research, 20(3), 229-270.

Swaen, B. (2013). Wat is kwalitatief en kwantitatief onderzoek? Retrieved from

Thornham, S. (Ed.). (1999). Feminist film theory: A reader. NYU Press.

United Nations Human Rights. (z.d.). OHCHR | Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Geraadpleegd op 23 2020, van https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

UNPFA (2003) ‘‘Ending Widespread Violence Against Women.’’ In Promoting Gender Equality http://www.unfpa.org/gender/violence.htmi.

https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/kwalitatief-vs-kwantitatief

Afbeelding verwijderd.

-onderzoek/

Afbeelding verwijderd.

Thompson, D. (2018, 11 januari). The Brutal Math of Gender Inequality in Hollywood.

Afbeelding verwijderd.

Geraadpleegd op 8 maart 2020, van https://www.theatlantic.com/business/

Afbeelding verwijderd.

archive/2018/01/the-brutal-math-of-gender-inequality-in-hollywood/550232/

Afbeelding verwijderd.

UK Screen Alliance, Access:VFX, & Animation UK. (2019). Inclusion and Diversity: Visual

Afbeelding verwijderd.

effects, Animation and Post Production. Geraadpleegd van

Afbeelding verwijderd.

https://filmresearch.org/pdf/518.pdf

Afbeelding verwijderd.

Unie Van Regisseurs. (2012 november). Unie Van Regisseurs: Wat doen we?

Afbeelding verwijderd.

Geraadpleegd op 9 maart 2020, van https://unievanregisseurs.be/what-we-do

Afbeelding verwijderd.

56

VAF. (2014). Landschapstekening Vlaamse filmsector. Geraadpleegd van

Afbeelding verwijderd.

https://www.vaf.be/sites/vaf/files/kennisopbouw/landschapstekening_vlaa…

Afbeelding verwijderd.

msector.pdf

Afbeelding verwijderd.

VAF. (2018). VAF visienota 2018 - 2021. Geraadpleegd van

Afbeelding verwijderd.

https://www.vaf.be/sites/vaf/files/algemeen/visienota_vaf_2018.pdf

Afbeelding verwijderd.

VAF. (z.d.). VAF Wildcards Filmfonds. Geraadpleegd op 11 februari 2020, van

Afbeelding verwijderd.

https://www.vaf.be/talentontwikkeling/vaf-wildcards-filmfonds

Afbeelding verwijderd.

VAF. (2019). VAF/FILMFONDS: Deelreglement Creatie. Geraadpleegd van

Afbeelding verwijderd.

https://www.vaf.be/sites/vaf/files/3._ff_deelreglement_creatie_06.12.20…

Afbeelding verwijderd.

met_wijzigingen.pdf

Afbeelding verwijderd.

VAF. (2019, 12 juli). Diversiteitsaanpak Filmfonds & Mediafonds. Geraadpleegd op 23

Afbeelding verwijderd.

januari 2020, van https://www.vaf.be/diversiteitsaanpak-filmfonds-mediafonds

Afbeelding verwijderd.

Vandenhole, W. (2005). Non-discrimination and equality in the view of the UN human

Afbeelding verwijderd.

rights treaty bodies. Intersentia nv.

Afbeelding verwijderd.

Van Bellingen, V. (2019) Genderongelijkheid in de Vlaamse filmindustrie: een fabel of

Afbeelding verwijderd.

een feit? (Masterscriptie). Geraadpleegd van https://scriptiebank.be/sites/default/

Afbeelding verwijderd.

files/thesis/2019-10/VanBellingen_Vicky.pdf

Afbeelding verwijderd.

Van Bellingen , V., & Raats, T. (2019). Policy Brief #31 (31). Geraadpleegd van

Afbeelding verwijderd.

https://files.mediarte.be/www.mediarte.be/production/attachment/policyb…-

Afbeelding verwijderd.

q2lcrj.pdf

Afbeelding verwijderd.

Van Coillie, M., & Biltereyst, D. (2014). Filmmaken in Vlaanderen: een afvalkoers. : Een

Afbeelding verwijderd.

kwalitatieve studie die verkent waarom het vaak bij debuteren blijft (Masterscriptie).

Afbeelding verwijderd.

Geraadpleegd van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/167/087/RUG01-

Afbeelding verwijderd.

002167087_2019_0001_AC.pdf

Afbeelding verwijderd.

Van Fleteren, C. (2019, 5 september). Onderzoek: recordaantal grote rollen voor vrouwen

Afbeelding verwijderd.

en zwarte acteurs/actrices in 2018. Geraadpleegd op 8 maart 2020, van

Afbeelding verwijderd.

https://www.filmtotaal.nl/nieuws/67586

Afbeelding verwijderd.

Van Hellemont, C., & Van den Bulck, H. (2009). Beeldvorming van vrouwen & mannen in

Afbeelding verwijderd.

de reclame in België. Geraadpleegd van https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default

Afbeelding verwijderd.

/files/downloads/27%20-%20Beeldvorming_reclame_NL.pdf

Afbeelding verwijderd.

Velath, P. M. (2019). Gender and Decentralisation: A Study of Women’s Empowerment in Myanmar. Organized by, 122.

Verbeest, P. (2017, 30 september). Steeds meer meldingen van seksuele discriminatie op

Afbeelding verwijderd.

het werk. Geraadpleegd op 8 maart 2020, van https://www.demorgen.be/nieuws/

Afbeelding verwijderd.

steeds-meer-meldingen-van-seksuele-discriminatie-op-het-werk~b92c1a13/

Afbeelding verwijderd.

57

Vercruysse, B. (2016). Genderstereotypen in de Vlaamse animatiefilm (Masterthesis).

Afbeelding verwijderd.

Geraadpleegd van https://www.rosadoc.be/digidocs/dd-001542_2016_Gender

Afbeelding verwijderd.

stereotypen_in_de_Vlaamse_animatiefilm_VercruysseB.pdf

Afbeelding verwijderd.

Verhoest, P. (2018). One image, different views: A cognitive mapping of visual ethnic

Afbeelding verwijderd.

file:///C:/Users/s0170513/Downloads/Oneimage differentviews-IAMCR2018.pdf

Walker, Alice. In Search of Our Mothers’ Gardens. Womanist Prose by Alice Walker. San Diego, New York, London: Harcourt Brace Jovanovich, 1984.

Ward, Robyn R. & Herndl, Diane Price. “Ethnicity.” In Feminisms. An Anthology of literary theory and criticism. Ed. Robyn R. Ward and Diane Price Herndl. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1997. 741-745.

Wekker, G. (2017). Witte onschuld: paradoxen van kolonialisme en ras. Amsterdam University Press.

Willems, G. (2018). Filmbeleid en natievorming in Vlaanderen. VAKTAAL, 31(1), 8-9.

Willems, G. (2010). Filmbeleid in Vlaanderen en Denemarken: een comparatieve analyse. Tijdschrift voor communicatiewetenschap, 38(2), 172.

Willems, G. (2013). Made in Vlaanderen. Rekto: verso, (57), 84-87.

stereotypes. Geraadpleegd van

Afbeelding verwijderd.

Vertoont, S. (2017). Beelden met een beperking: Een kwantitatieve inhoudsanalyse naar de

Afbeelding verwijderd.

representatie van handicap op primetime televisie in Vlaanderen. Working Paper

Afbeelding verwijderd.

Film & TV Studies . Ghent: CIMS-Centre for Cinema and Media Studies.

Afbeelding verwijderd.

Vlaeminck, H., & Hermans, K. (2016). Superdiversiteit. Journal of Social Intervention:

Afbeelding verwijderd.

Theory and Practice, 25(1), 102. doi:10.18352/jsi.479

Afbeelding verwijderd.

Watson, A. (2020, 17 februari). Gender distribution of lead actors in movies in the U.S.

Afbeelding verwijderd.

2019. Geraadpleegd op 9 maart 2020, van https://www.statista.com/statistics/

Afbeelding verwijderd.

692465/distribution-lead-actors-gender/

Afbeelding verwijderd.

Werkman, A. (2018). Zijn vrouwen bepalend voor het succes van een film? (Masterthesis)

Afbeelding verwijderd.

Geraadpleegd van file:///C:/Users/s0170513/Downloads/Werkman__Anna.pdf

Afbeelding verwijderd.

Wojcik, P. (2003). Typecasting. Geraadpleegd van

Afbeelding verwijderd.

https://www.jstor.org/stable/pdf/23126345.pdf?refreqid=excelsior%3A0ff6…

Afbeelding verwijderd.

55b4a0a14eca3e0e0679d

Afbeelding verwijderd.

Women and Hollywood. (2019). Women and Hollywood: 2019 Statistics. Geraadpleegd op

Afbeelding verwijderd.

8 maart 2020, van https://womenandhollywood.com/resources/statistics/

Afbeelding verwijderd.

2019-statistics/

 

Women Inc. (z.d.). Hoe worden vrouwen en mannen in beeld gebracht? Geraadpleegd op

Afbeelding verwijderd.

9 maart 2020, van https://www.womeninc.nl/thema/beeldvorming-kennisbank/

Afbeelding verwijderd.

over-beeldvorming/feiten-cijfers/

Afbeelding verwijderd.

Wright, E. O., Baxter, J., & Birkelund, G. E. (1995). The Gender Gap in Workplace. Authority: A Cross-National Study. American Sociological Review, 60(3), 407–435.