Duurzaam bouwen, kan dat?

Sara
Helsen

In juli 2021 stroomden grote delen van Wallonië onder water. De kracht van natuurfenomenen werd duidelijk en we voelden ons mateloos machteloos. Laat dit een oproep zijn om ons bewust te worden van wat we doen. Als heelder steden verhard zijn, kan water nergens naartoe. Verharding beperken is noodzakelijk om klimaatrobuuste steden te bouwen.

Bouwen en gebouwen hebben een grote impact op het leefmilieu. De bouwsector is verantwoordelijk voor meer dan 30% van de ontginning van natuurlijke grondstoffen, een kwart van het vaste afval, 40% van het materiaalgebruik en van het totale energiegebruik en bijna 19% van de broeikasgasemissies.

Duurzaam bouwen?

Hoewel duurzaamheid meer en meer een buzzword aan het worden is, is dat toch de term die ik wil blijven gebruiken. Het Brundtland rapport van 1987 definieert duurzame ontwikkeling als “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Dat vind ik de beste definitie van duurzaamheid die ik tot nu toe gehoord heb. “We lenen de aarde van onze kinderen”.

Als we spreken over duurzaam bouwen, zijn minstens vier pijlers van belang: energiegebruik, milieu-impact van bouwmaterialen, ontginning van materialen en behoud van groene ruimte.

Energiegebruik is tweeledig. Enerzijds is er de operationele energie voor verwarming, lichten en elektrische toepassingen bijvoorbeeld. De evolutie naar passieve gebouwen heeft hier een sterk antwoord aan geboden. Anderzijds gaat de evolutie naar energiezuinige gebouwen vaak gepaard met een toename van de andere energiecomponent, de ingebedde energie. De ingebedde energie is alle energie die nodig is om tot een product te komen: ontginning, transport, productieprocessen … Cement, beton en staal hebben door de zeer hoge verwerkingstemperaturen vaak een grotere ingebedde energie dan biogebaseerde materialen zoals hout waar vaak minder belastende verwerkingsprocessen voor nodig zijn. Bovendien slaan biogebaseerde materialen koolstof op tijdens hun groeifase wat de milieu-impact verder verlaagt.

 levenscyclus.drawio

Circulair bouwen vormt een antwoord op verschillende uitdagingen van de bouwsector. Gebouwen worden gezien als tijdelijke configuraties van componenten en materialen. De initiële milieu-impact van materialen wordt zo verdeeld over verschillende levenscyli. Om circulair bouwen werkelijkheid te maken zijn materiaalpaspoorten van groot belang om te weten welke materialen in de gebouwen zitten, waar en wat de staat en de historiek is van die materialen. Met Building Information Modelling (BIM) wordt die informatie gedigitaliseerd. Daarnaast is het ook van belang dat verbindingen omkeerbaar zijn, eenvoudig en toegankelijk en het aantal minimaal. Schroeven en bouten worden verkozen boven lijm en cement. Gebouwen dienen bovendien opgebouwd te worden in een gelaagdheid volgens levensduur. Decoratielagen en technieken liggen oppervlakkig en goed toegankelijk zodat ze makkelijk vervangen kunnen worden zonder de langer meegaande elementen te beschadigen.

Met een beperkt aantal noten kun je oneindig veel unieke muziek maken – Unieke en creatieve gebouwen componeren met bouwcomponenten” (MOSARD).

Traditioneel bouwen waarbij elk gebouw een prototype is, is zeer duur door de hoge studie- en faalkosten. Prefabricatie en de bouwwerf zien als assemblageplaats zorgen voor het beheersen van doorlooptijd, kwaliteit en kostprijs van bouwprojecten en zijn gunstig voor de uniformiteit en compatibiliteit van bouwcomponenten en zo hergebruikpotentieel en vermindering van bouwafval.

Waar ’t groen is, is ’t bezet.

Nog te veel wordt groene ruimte gezien als open ruimte voor ontwikkeling. Je kan niet spreken over duurzaam bouwen als je groen opoffert voor de plaatsing van een gebouw. Groene ruimte is van groot belang voor koolstofopvang, waterberging, biodiversiteit en het beperken van het hitte-eilandeffect. De biodiversiteit staat sterk onder druk. Sinds het bestaan van de mensheid is de snelheid waarmee soorten wereldwijd uitsterven nog nooit zo hoog geweest. De biodiversiteit staat in voor het leveren van essentiële diensten aan mens en maatschappij, zoals gewasbestuiving, plaagbeheersing, voedselvoorziening, zuiver water en propere lucht. Daarenboven brengt de natuur inspiratie voor oplossingen voor verschillende problemen. Natuur en biodiversiteit moeten behouden worden om toekomstige generaties toe te laten conclusies te trekken van de natuur of dingen van de natuur te ontdekken die we vandaag nog niet zien. We verschralen de aarde en haar mogelijkheden door biodiversiteit en natuur op te geven.

Een evaluatie van UGent beleidskaders, een case study, en de GRO

beleidskaders-Page-1.drawio

Figure 1 Een conceptueel overzicht van verschillende UGent beleidskaders.

De UGent beschikt over verschillende beleidskaders om duurzaam bouwen richting te geven. Bij het bekijken van een casestudy blijkt het omzetten van die kaders in de praktijk echter niet evident. Het budget is een belangrijke randvoorwaarde die harde beslissingen forceert. Extra ruimte voor studenten en personeel of een meer klimaatvriendelijk en veranderingsgericht gebouw? De hoeveelheid geld staat vast.

Bij het ontwerp worden algemene, theoretische oppervlaktenormen gehanteerd en er wordt sterk gestreefd naar een compacte universiteit, maar de oppervlaktenormen blijken te krap. Compact bouwen is belangrijk en heeft grote duurzaamheidsvoordelen (beperken van grondinname, energiezuiniger, minder onderhoudskosten, makkelijker te beheersen), maar ruimte bieden voor de gebruikers van in het begin, kan het proces sterk versnellen.

Duurzaamheid is zeer complex, moeilijk op te splitsen in deelelementen en moeilijk te kwantificeren. De GRO (uitgesproken als “gro”) is een tool ontwikkeld door de Vlaamse overheid om duurzaamheid van gebouwen te proberen kwantificeren. De GRO behandelt veel verschillende aspecten en geeft handvaten om ambities te structureren en op te volgen, maar is weinig gebruiksvriendelijk, zeer administratief en omslachtig. Ook kan de vraag gesteld worden in welke mate alle GRO-criteria onder de Brundtland definitie van duurzaamheid vallen. Duurzaamheid wordt in zeer brede zin bekeken en comfort speelt een grote rol. De vraag is of comfort zo sterk aanwezig moet zijn in een duurzaamheidsmeter en hetzelfde gewicht moet krijgen als energie- en materiaalgebruiksaspecten. Werken met wegingsfactoren of een prioritering lijkt relevant.

Discussie-overzicht-Page-1.drawio

Figure 2 Een schematische weergave van enkele verbanden tussen aspecten van duurzaam bouwen.

Een gebouw zetten is een complex proces waarbij rekening gehouden moet worden met tal van factoren. Interdisciplinair onderzoek is noodzakelijk om antwoorden op duurzaamheidsvraagstukken te kunnen geven, rekening houdende met verschillende factoren en belangen.

Bibliografie

Anand, C. K. and Amor, B. (2017). Recent developments, future challenges and new research directions in lca of buildings: A critical review. Renewable and sustainable energy reviews, 67:408–416.

Andrews, D. (2015). The circular economy, design thinking and education for sustainability. Local Economy, 30(3):305–315.

Arroyo, P. (2014). Exploring decision-making methods for sustainable design in commercial buildings. PhD thesis, UC Berkeley.

Asif, M. (2009). Sustainability of timber, wood and bamboo in construction. In Sustainability of construction materials, pages 31–54. Elsevier.

Azari, R. and Abbasabadi, N. (2018). Embodied energy of buildings: A review of data, methods, challenges, and research trends. Energy and Buildings, 168:225–235.

Banos, R., Manzano-Agugliaro, F., Montoya, F., Gil, C., Alcayde, A., and Gómez, J. (2011). Optimization methods applied to renewable and sustainable energy: A review. Renewable and sustainable energy reviews, 15(4):1753–1766.

Benachio, G. L. F., Freitas, M. d. C. D., and Tavares, S. F. (2020). Circular economy in the construction industry: A systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 260:121046.

Bianchi, D. (2008). Il riciclo ecoefficiente: performance e scenari economici, ambientali ed energetici. Edizioni Ambiente.

BIMTAG (2018). Sfb. http://www.bimtag.nl/files/NL-SfB-Codering.pdf.

Bond, D. (2005). Technical and cost benefits of recycled and secondary aggregates: Supply chain case studies (infrastructure). The Waste & Resources Action Programme.

Brand, S. (1995). How buildings learn: What happens after they’re built. Penguin.

Brundtland, G. H., Khalid, M., Agnelli, S., Al-Athel, S., and Chidzero, B. (1987). Our common future. UN Documents, 8.

Buyle, M., Braet, J., and Audenaert, A. (2013). Life cycle assessment in the construction sector: A review. Renewable and sustainable energy reviews, 26:379–388.

Cabeza, L. F., Rincón, L., Vilariño, V., Pérez, G., and Castell, A. (2014). Life cycle assessment (lca) and life cycle energy analysis (lcea) of buildings and the building sector: A review. Renewable and sustainable energy reviews, 29:394–416.

Cao, X., Dai, X., and Liu, J. (2016). Building energy-consumption status worldwide and the state-of-the-art technologies for zero-energy buildings during the past decade. Energy and buildings, 128:198–213.

Chastas, P., Theodosiou, T., and Bikas, D. (2016). Embodied energy in residential buildings-towards the nearly zero energy building: A literature review. Building and environment, 105:267–282.

Chastas, P., Theodosiou, T., Kontoleon, K. J., and Bikas, D. (2018). Normalising and assessing carbon emissions in the building sector: A review on the embodied co2 emissions of residential buildings. Building and Environment, 130:212–226.

Chu, S., Cui, Y., and Liu, N. (2017). The path towards sustainable energy. Nature materials, 16(1):16–22.

Chu, S. and Majumdar, A. (2012). Opportunities and challenges for a sustainable energy future. nature, 488(7411):294–303.

Coelho, A. and De Brito, J. (2012). Influence of construction and demolition waste management on the environmental impact of buildings. Waste Management, 32(3):532–541.

Commission, E. (2021). https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

NL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550.

Danniau, F. and Loockx, K. (2016). Professoren ugent in cijfers. www.ugentmemorie. be/artikel/professoren-ugent-in-cijfers. Laatst gewijzigd 14.03.2016. Bekeken op 25.11.2020. UGentMemorie.

Danniau, F. and Loockx, K. (2017a). Dossier faculteiten in cijfers. www.ugentmemorie. be/dossiers/faculteiten-in-cijfers. Laatst gewijzigd 25.08.2017. Bekeken op 25.11.2020. UGentMemorie.

Danniau, F. and Loockx, K. (2017b). Studenten van de ugent in cijfers. www.ugentmemorie.be/artikel/studenten-ugent-in-cijfers. Laatst gewijzigd 25.08.2017. Bekeken op 25.11.2020. UGentMemorie.

Eberhardt, L. C. M., Birgisdóttir, H., and Birkved, M. (2019). Life cycle assessment of a danish office building designed for disassembly. Building Research & Information, 47(6):666–680.

Field, C. B., Barros, V. R., Mastrandrea, M. D., Mach, K. J., Abdrabo, M.-K., Adger, N., Anokhin, Y. A., Anisimov, O. A., Arent, D. J., Barnett, J., et al. (2014). Summary for policymakers. In Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: global and sectoral aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, pages 1–32. Cambridge University Press.

Galle, W. (2016). Scenario based life cycle costing. An enhanced method for evaluating the financial feasibility of transformable building.

Galle, W. and Herthogs, P. (2015). Veranderingsgericht bouwen: ontwikkeling van een beleids-en transitiekader (gemeenschappelijke taal). page 8.

Ghisellini, P., Cialani, C., and Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner production, 114:11–32.

Ghisellini, P., Ripa, M., and Ulgiati, S. (2018). Exploring environmental and economic costs and benefits of a circular economy approach to the construction and demolition sector. a literature review. Journal of Cleaner Production, 178:618–643.

Guest, G., Cherubini, F., and Strømman, A. H. (2013). Global warming potential of carbon dioxide emissions from biomass stored in the anthroposphere and used for bioenergy at end of life. Journal of industrial ecology, 17(1):20–30.

Haapio, A. and Viitaniemi, P. (2008). Environmental effect of structural solutions and building materials to a building. Environmental impact assessment review, 28(8):587–600.

Heisel, F. and Rau-Oberhuber, S. (2020). Calculation and evaluation of circularity indicators for the built environment using the case studies of umar and madaster. Journal of Cleaner Production, 243:118482.

Huyghe, M., Bussche, J. V., and Alkemade, F. (2009). Campus and the city : de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van de universiteit als een stedelijk orgaan. Master’s thesis. https://lib.ugent.be/catalog/rug01:001418350.

IPBES (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

IPCC (1990). Climate change: The ipcc scientific assessment.

IPCC (2007). Climate change 2007: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.

ISO14040 (2006). Environmental management—life cycle assessment—principles and framework. Environmental Management, 3(1):28.

Kovacic, I., Reisinger, J., and Honic, M. (2018). Life cycle assessment of embodied and operational energy for a passive housing block in austria. Renewable and Sustainable

Energy Reviews, 82:1774–1786.

Larson, E. D. (2006). A review of life-cycle analysis studies on liquid biofuel systems for the transport sector. Energy for sustainable development, 10(2):109–126.

Latif, E., Lawrence, M., Shea, A., and Walker, P. (2015). Moisture buffer potential of experimental wall assemblies incorporating formulated hemp-lime. Building and Environment, 93:199–209.

Levasseur, A., Lesage, P., Margni, M., Deschenes, L., and Samson, R. (2010). Considering time in lca: dynamic lca and its application to global warming impact assessments. Environmental science & technology, 44(8):3169–3174.

Lindsey, R. (2020). Climate change: atmospheric carbon dioxide. NOAA Climate. gov, Maryland, News and Features, Understanding Climate, 14.

Lior, N. (1997). Advanced energy conversion to power. Energy conversion and management, 38(10-13):941–955.

Liu, Y., Guo, H., Sun, C., and Chang, W.-S. (2016). Assessing cross laminated timber (clt) as an alternative material for mid-rise residential buildings in cold regions in china—a life-cycle assessment approach. Sustainability, 8(10):1047.

Lund, H. (2007). Renewable energy strategies for sustainable development. Energy, 32(6):912–919.

Lundmark, T., Bergh, J., Hofer, P., Lundström, A., Nordin, A., Poudel, B. C., Sathre, R., Taverna, R., and Werner, F. (2014). Potential roles of swedish forestry in the context

of climate change mitigation. Forests, 5(4):557–578.

Mallo, M. F. L. and Espinoza, O. (2016). Cross-laminated timber vs. concrete/steel: cost comparison using a case study. In World Conference on Timber Engineering–WCTE, Vienna, Austria.

Marsh, R. (2017). Building lifespan: effect on the environmental impact of building components in a danish perspective. Architectural Engineering and Design Management,

13(2):80–100.

Narayan, R. (2006). Biobased and biodegradable polymer materials: rationale, drivers, and technology exemplars. ACS Publications.

Narayan, R. (2011). Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life-cycle assessment. MRS bulletin, 36(9):716–721.

Omer, A. M. (2008). Ground-source heat pumps systems and applications. Renewable and sustainable energy reviews, 12(2):344–371.

Østergaard, N., Thorsted, L., Miraglia, S., Birkved, M., Rasmussen, F. N., Birgisdóttir, H., Kalbar, P., and Georgiadis, S. (2018). Data driven quantification of the temporal scope of building lcas. Procedia CIRP, 69:224–229.

Palacios-Munoz, B., Peuportier, B., Gracia-Villa, L., and López-Mesa, B. (2019). Sustainability assessment of refurbishment vs. new constructions by means of lca and durability-based estimations of buildings lifespans: A new approach. Building and

Environment, 160:106203.

Pawelzik, P., Carus, M., Hotchkiss, J., Narayan, R., Selke, S., Wellisch, M., Weiss, M., Wicke, B., and Patel, M. (2013). Critical aspects in the life cycle assessment (lca) of bio-based materials–reviewing methodologies and deriving recommendations. Resources, Conservation and Recycling, 73:211–228.

Peñaloza, D. (2015). Exploring climate impacts of timber buildings: The effects from including non-traditional aspects in life cycle impact assessment. PhD thesis, KTH Royal Institute of Technology.

Peñaloza, D., Erlandsson, M., Berlin, J., Wålinder, M., and Falk, A. (2018). Future scenarios for climate mitigation of new construction in sweden: Effects of different technological pathways. Journal of Cleaner Production, 187:1025–1035.

Peñaloza, D., Erlandsson, M., and Falk, A. (2016). Exploring the climate impact effects of increased use of bio-based materials in buildings. Construction and Building Materials, 125:219–226.

Pomponi, F. and Moncaster, A. (2017). Circular economy for the built environment: A research framework. Journal of cleaner production, 143:710–718.

Pomponi, F., Piroozfar, P. A., and Farr, E. R. (2016). An investigation into ghg and nonghg impacts of double skin façades in office refurbishments. Journal of Industrial Ecology, 20(2):234–248.

Rees, W. E. (1999). The built environment and the ecosphere: a global perspective. Building Research & Information, 27(4-5):206–220.

Sartori, I. and Hestnes, A. G. (2007). Energy use in the life cycle of conventional and low-energy buildings: A review article. Energy and buildings, 39(3):249–257.

Silva, R., De Brito, J., and Dhir, R. K. (2017). Availability and processing of recycled aggregates within the construction and demolition supply chain: A review. Journal of Cleaner Production, 143:598–614.

Stahel, W. R. and Reday-Mulvey, G. (1981). Jobs for tomorrow: the potential for substituting manpower for energy. Vantage Press.

Tellnes, L. G., Ganne-Chedeville, C., Dias, A., Dolezal, F., Hill, C., and Zea Escamilla, E. (2017). Comparative assessment for biogenic carbon accounting methods in carbon footprint of products: A review study for construction materials based on

forest products. iForest: Biogeosciences and Forestry, 10:815–823.

Thiel, C. L., Campion, N., Landis, A. E., Jones, A. K., Schaefer, L. A., and Bilec, M. M. (2013). A materials life cycle assessment of a net-zero energy building. Energies, 6(2):1125–1141. van Nederveen, S. and Gielingh, W. (2009). Modelling the life-cycle of sustainable,

living buildings. Journal of Information Technology in Construction (ITcon), 14(44):674.

Vieira, D. R., Calmon, J. L., and Coelho, F. Z. (2016). Life cycle assessment (lca) applied to the manufacturing of common and ecological concrete: A review. Construction and Building Materials, 124:656–666.

Weiss, M., Haufe, J., Carus, M., Brandão, M., Bringezu, S., Hermann, B., and Patel, M. K. (2012). A review of the environmental impacts of biobased materials. Journal

of Industrial Ecology, 16:S169–S181. 

Weißenberger, M., Jensch, W., and Lang, W. (2014). The convergence of life cycle assessment and nearly zero-energy buildings: The case of germany. Energy and Buildings, 76:551–557.

Wijkman, A. and Skånberg, K. (2015). The circular economy and benefits for society. Club of Rome.

Download scriptie (80.54 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Joris Van Acker, Marijke Steeman, Liselotte De Ligne, Lisa Van Gulck
Thema('s)