China’s queeste voor een eigen regionale invloedssfeer: kroniek van een aangekondigd conflict?

Seppe
Roelands

Zit er een nieuwe Koude Oorlog aan te komen? Hoe dienen we te reageren op een China dat steeds vaker assertief gedrag vertoont in haar nabije regio en daarbuiten? Het is een thema dat meer en meer onder de aandacht komt in academische, politieke en maatschappelijke kringen. Termen als competitie, rivaliteit en zelfs vijandigheid klinken steeds luider, terwijl begrippen als samenwerking of gemeenschappelijke belangen in de kantlijn verdwijnen. Tijd voor een genuanceerde analyse van de Chinese demarches in de Pacifische regio. afbeelding 0

De voorbije decennia heeft de Volksrepubliek China zich in toenemende mate geprofileerd als grootmacht op allerlei vlakken, zoals economie, technologie en defensie. Ook bij ons, in Europa, investeert China actief in strategische sectoren om meer invloed te verwerven. Het betaamt een grootmacht nu eenmaal haar macht te willen omzetten in invloed op het internationale toneel. In de Pacifische regio uit dit zich in het streven naar hereniging met Taiwan en de invloed over de Zuid- en Oost-Chinese Zee te verstevigen. De betrokkenheid van onze NAVO-partner, de VS, geeft die territoriale conflicten bovendien een extra – destabiliserende – dimensie.

(Il)legitimiteit van de Chinese ambities

Om door de bomen het bos weer te kunnen zien, maakt deze scriptie een stand van zaken op o.b.v. de bestaande wetenschappelijke literatuur en actuele tijdschriftartikels. Normatief kijken we naar de legitimiteit van de Chinese ambities in haar nabije regio en prescriptief onderzoeken we hoe het westen hiermee dient om te gaan om de eigen regionale belangen te vrijwaren en stabiliteit in de regio te waarborgen. De scriptie pleit voor terughoudendheid en kritische zin. Het is namelijk al te eenvoudig het Chinese streven een eigen regionale invloedssfeer te verwerven te bestempelen als illegitiem enkel en alleen omdat het niet wenselijk zou zijn vanuit westers perspectief. We mogen echter evenmin aannemen dat de Chinese demarches in de regio legitiem zouden zijn louter omdat ze doorgaans vreedzaam verlopen. De scriptie pleit verder voor meer bewustwording van onze westerse bril. Er is niets mis met die bril, maar we dienen ons er minstens bewust van te zijn. Laten we dus terughoudend zijn legitieme Chinese belangen zomaar in de wind te slaan.

Het gedrag van China in haar nabije omgeving wordt gekenmerkt door niet-militaire, maar wel steeds assertievere strategieën, die soms zelfs tegen agressie aanleunen. Denk aan economische druk, cyberaanvallen of het oprichten van artificiële eilanden. Beijing verantwoordt haar demarches in de nabije regio door ze als kwesties van nationale hereniging en territoriale integriteit voor te stellen. Daarnaast voelt Beijing zich ook bedreigd door de regionale militaire aanwezigheid van de VS – het gaat tenslotte om de spreekwoordelijke achtertuin van China. In zekere zin zou je kunnen stellen dat China meer invloed nastreeft om zich veiliger te voelen tegen buitenlandse inmenging, maar het is evenzeer mogelijk dat men meer offensieve ambities koestert. Enkel de tijd zal ons daar meer inzicht in verschaffen.

China kadert en legitimeert haar ambities in functie van haar nationaal belang. Maar wat voor China het herstellen van de territoriale integriteit is, interpreteren andere staten als territoriale uitbreiding. Wat voor het ene land legitiem is, kan botsen met de manier waarop een ander land legitimiteit invult. Dat wilt niet zeggen dat er geen enkele houvast is – integendeel. Internationale principes bieden een universele houvast. Denk aan de principes van niet-inmenging in de zaken van andere staten of soevereine gelijkheid van staten. Als je vertrekt van die principes, is het verwerven van invloedssferen geoorloofd, zolang dat met wederzijdse toestemming zonder dreiging of dwang gebeurt. In dat opzicht zijn de operaties van China in de omliggende wateren natuurlijk moreel problematisch.

Het westen presenteert zichzelf graag als pleitbezorger van die internationale principes. Laat ons echter even kritisch zijn voor de westerse mogendheden als voor China. Met name de Amerikaanse operaties in het Midden-Oosten gedurende de voorbije 20 jaar zijn geen toonbeeld voor respect voor internationale principes. Laat ons dus niet met twee maten meten en laat ons illegitieme praktijken onvoorwaardelijk veroordelen, ongeacht de actor. Internationale principes als maatstaf hanteren is immers slechts betekenisvol als je het consequent doet.

(On)wenselijkheid van de Chinese ambities

De VS en de EU hebben uiteraard strategische en economische belangen in de regio, maar hun overleving staat bezwaarlijk op het spel. Daarom zou je kunnen stellen dat het niet per se problematisch is als China haar invloedssfeer zou uitbreiden in de omliggende wateren. Het is namelijk zo dat dat China een verhoogd gevoel van veiligheid zou kunnen geven. Echter, rekening houdend met het risico op een toekomstige wijziging van de Chinese intenties, biedt het meer zekerheid om exclusieve Chinese dominantie in de regio niet te tolereren en een zeker politiek-militair engagement te behouden. In de eerste plaats is het dan ook belangrijk dat zowel de VS als de EU voor zichzelf bepalen wat hun primaire belangen zijn en hoever ze willen gaan om die te vrijwaren.

Laten we verder niet vergeten dat er niet enkel tegengestelde belangen zijn. Samenwerking kan plaatsvinden ondanks dat het regime in Beijing niet de westerse democratische waarden erkent. Het betaamt grootmachten tenslotte thema’s te kunnen loskoppelen. Om een voorbeeld te geven, moeten Chinese mensenrechtenschendingen in Xinjiang samenwerking in de omliggende wateren van China niet per definitie uitsluiten. We dienen er enkel op te letten dat we door samenwerking geen praktijken faciliteren die tegen onze waarden en normen ingaan. Natuurlijk moet men China ook duidelijk maken dat je internationale principes niet à la carte kan toepassen en dat overtredingen consequenties hebben.

Een beredeneerde Chinastrategie, waarbij men samenwerkt wanneer het kan en terugduwt wanneer het nodig is, dringt zich aldus op. Een strategie die een beleid vormgeeft dat sterk genoeg is om machtsmisbruik van China te voorkomen, maar voldoende constructief is om eindeloze rivaliteit te vermijden. Hoe meer China geïntegreerd is in het internationale systeem en hoe meer het westen en China onderling afhankelijk zijn, hoe groter de kosten van conflict voor beide partijen en hoe meer de status quo aanlokkelijk lijkt. Dat is, naar mijn bescheiden mening, de vreedzame weg voorwaarts.

Bibliografie

Bibliografie

Alagappa, M. (2017). China’s Taiwan Dilemma : Rethinking Ideas of Nation, State and Sovereignty. Global Asia, 12(4), 90-97. Raadpleegbaar op https://www.globalasia.org/v12no4/feature/chinas-taiwan-dilemma-rethinking-ideas-of-nation-state-and-sovereignty_muthiah-alagappa.

Alenezi, D. A. (2020). US rebalance strategy to Asia and US-China rivalry in South China Sea from the perspective of the offensive realism. Review of Economics and Political Science.

Allison, G. (2015). The Thucydides trap: are the US and China headed for war?. The Atlantic, 24(9), 2015.

Atanassova‐Cornelis, E. (2011). The political and security dimension of Japan–China relations: strategic mistrust and fragile stability. Pacific Focus, 26(2), 165-187.

Beckman, R. C. (2017). Game Changer in South China Sea Disputes. In The South China Sea Disputes: Flashpoints, Turning Points and Trajectories (pp. 383-390).

Beech, H. (2016). The Tense Relationship Between Japan and the U.S. Military. Time, 8 juni 2016. Raadpleegbaar op https://time.com/4360940/us-military-navy-japan-okinawa-alcohol-bases/.

Biscop, S. (2019). Europa moet geen kant kiezen in een conflict tussen de Verenigde Staten en China. Knack, 6 mei 2019. Raadpleegbaar op https://www.knack.be/nieuws/wereld/europa-moet-geen-kant-kiezen-in-een-conflict-tussen-de-verenigde-staten-en-china/article-opinion-1460629.html.

Biscop, S. (2019). Two Elephants in One Room: Sino-American Competition and the EU at the Shangri-La Dialogue. Commentaries, 4 juni 2019. Raadpleegbaar op https://www.egmontinstitute.be/two-elephants-in-one-room-sino-american-competition-and-the-eu-at-the-shangri-la-dialogue/.

Biscop, S. (2021). EU-China: drop the masks, back to real diplomacy. Commentaries, 8 januari 2021. Raadpleegbaar op https://www.egmontinstitute.be/eu-china-drop-the-masks-back-to-real-diplomacy/.

Buckley, C., & Horton, C. (2019). Xi Jinping warns Taiwan that Unification is the Goal and Force is an Option. The New York Times, 1 januari 2019. Raadpleegbaar op https://www.nytimes.com/2019/01/01/world/asia/xi-jinping-taiwan-china.html.

Buranelli, F.C. (2018). Spheres of influence as negotiated hegemony–the case of Central Asia. Geopolitics, 23(2), 378-403.

Campbell, K. M., & Sullivan, J. (2019). Competition without Catastrophe: How American Can Both Challenge and Coexist with China. Foreign Aff., 98, 96.

Chang, F. (2020). Uncertain Prospects: South China Sea Code of Conduct Negotiations. Foreign Policy Research Institute, 6 oktober 2020. Raadpleegbaar op https://www.fpri.org/article/2020/10/uncertain-prospects-south-china-sea-code-of-conduct-negotiations/.

Chong, J. I., & Hall, T. H. (2017). One thing leads to another: Making sense of East Asia’s repeated tensions. Asian Security, 13(1), 20-40.

Chorn, A. & Sato, M. (2019). Maritime Gray Zone Tactics: The Argument for Reviewing the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty. Center for Strategic and International Studies, Issue 18, 3-9.

Christensen, T. J. (2002). The contemporary security dilemma: Deterring a Taiwan conflict. Washington Quarterly, 25(4), 5-21.

Copeland, D. C. (2013). The origins of major war. Cornell University Press.

Davidson, J. W. (2013). France, Britain and the intervention in Libya: an integrated analysis. Cambridge Review of International Affairs, 26(2), 310-329.

De Mesquita, B. B. (2013). Principles of International Politics. Sage.

Deng, Y. (1998). The Chinese conception of national interests in international relations. The China Quarterly, 154, 308-329.

Dunne, T., & Schmidt, B. C. (2004). Chapter 6: Realism. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 99-112.

Ferguson, I. (2018). Between new spheres of influence: Ukraine’s geopolitical misfortune. Geopolitics, 23(2), 285-306.

Fravel, M. T. (2010). Explaining stability in the Senkaku (Diaoyu) Islands dispute. Getting the triangle straight: Managing China-Japan-US relations, 144-164.

Friedberg, A. L. (2010). The Geopolitics of Strategic Asia, 2000-2020. Strategic Asia, 11, 25-46.

Ghoshal, D. (2020). Will China Declare an Air Defense Identification Zone in South China Sea? Defense.info, 17 augustus 2020. Raadpleegbaar op https://defense.info/global-dynamics/2020/08/will-china-declare-an-air-defense-identification-zone-in-south-china-sea/.

Glaser, C. (2011). Will China's rise lead to war? Why realism does not mean pessimism. Foreign Affairs, 80-91.

Goldstein, L. J. (2015). Meeting China halfway: How to defuse the emerging US-China rivalry. Georgetown University Press.

Green, R. (2005). The Unsinkable Aircraft Carrier. Taiwan Today, 1 mei 2005. Raadpleegbaar op https://taiwantoday.tw/news.php?unit=4,29,31,45&post=4186.

Hansler, J. & Lendon, B. (2021). US warns China it stands behind South China Sea ruling and is committed to Philippine defense. CNN, 12 juli 2021. Raadpleegbaar op https://edition.cnn.com/2021/07/12/asia/us-philippines-south-china-sea-intl-hnk/index.html.

He, K. (2017). Explaining United States–China relations: neoclassical realism and the nexus of threat–interest perceptions. The Pacific Review, 30(2), 133-151.

Hickey, D. V. (2009). China’s claim to Taiwan: Perceptions and policies. In The Routledge Handbook of Asian Security Studies (pp. 64-76). Routledge.

Hu, S. (2016). A framework for analysis of national interest: United States policy toward Taiwan. Contemporary Security Policy, 37(1), 144-167.

Kanehara, N. (2021). Senkaku Islands: China Falsely Claims that Japan Agreed to Set Asside Issue. Japan Forward, 5 juli 2021. Raadpleegbaar op https://japan-forward.com/senkaku-islands-china-falsely-claims-that-japan-agreed-to-set-aside-issue/.

Kaplan, R. S. (2011). Moesson: de Indische Oceaan en de toekomstige wereldmachten. Spectrum.

Kaufman, E. (1976). The superpowers and their spheres of influence: The United States and the Soviet Union in Eastern Europe and Latin America. Taylor & Francis.

Keal, P. (1983). Unspoken rules and superpower dominance. Springer.

Kirshner, J. (2019). Offensive realism, Thucydides traps, and the tragedy of unforced errors: classical realism and US–China relations. China International Strategy Review, 1(1), 51-63.

Kissinger, H.A. (2012). On China. Penguin Putnam Inc.

Larter, D. (2020). In challenging China’s claims in the South China Sea, the US Navy is getting more assertive. Defensenews, 5 februari 2020. Raadpleegbaar op https://www.defensenews.com/naval/2020/02/05/in-challenging-chinas-claims-in-the-south-china-sea-the-us-navy-is-getting-more-assertive/.

Layne, C. (2008). China's challenge to US hegemony. Current History, 107(705), 13-18.

Lendon, B. (2021). China flanks Taiwan with military exercises in air and sea. CNN, 8 april 2021. Raadpleegbaar op https://edition.cnn.com/2021/04/07/asia/china-taiwan-military-surrounded-intl-hnk-scli-ml/index.html.

Lendon, B., & Wakatsuki, Y. (2020). Japan says Chinese ships spend record time violating its territorial waters. CNN, 7 juli 2020. Raadpleegbaar op https://edition.cnn.com/2020/07/06/asia/japan-china-island-dispute-intl-hnk-scli/index.html.

Levy, J. S. (2002). War and peace. Handbook of international relations, 350-368.

Liff, A. P. (2019). China, Japan, and the East China Sea: Beijing’s ‘Gray Zone’coercion and Tokyo’s response. Washington DC: Brookings Institute.

McDonell. S. (2018). China's Xi allowed to remain 'president for life' as term limits removed. BBC News, 11 maart 2018. Raadpleegbaar op https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43361276.

Mearsheimer, J. J. (2007). Chapter 4: Structural Realism. International Relations Theories: Discipline and Diversity, 71-88.

Morgenthau, H. J. (1949). The primacy of the national interest. The American Scholar, 207-212.

Nguyen, T.T. (2021). How China’s Cost Guard Law has Changed the Regional Security Structure. Asia Maritime Transparency Initiative, 12 april 2021. Raadpleegbaar op https://amti.csis.org/how-chinas-coast-guard-law-has-changed-the-regional-security-structure/.

Nye Jr, J. S. (2020). Power and interdependence with China. The Washington Quarterly, 43(1), 7-21.

Okada, W. (2021). China’s Coast Guard Law Challenges Rule-Based Order: The international community must respond to China’s maritime coercion. The Diplomat, 28 april 2021. Raadpleegbaar op https://thediplomat.com/2021/04/chinas-coast-guard-law-challenges-rule-based-order/.

Paris, R. (2014). The ‘Responsibility to Protect’and the structural problems of preventive humanitarian intervention. International Peacekeeping, 21(5), 569-603.

Patalano, A. (2020). What is China’s Strategy in the Senkaku Islands?. War on the Rocks, 10 september 2020. Raadpleegbaar op https://warontherocks.com/2020/09/what-is-chinas-strategy-in-the-senkaku-islands/.

Permal, S. (2014). China's Military Capability and Anti-access Area-denial Operations. Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, 10(2), 16-32.

Poh, A., & Li, M. (2017). A China in transition: The rhetoric and substance of Chinese foreign policy under Xi Jinping. Asian Security, 13(2), 84-97.

Por, S. S. (2020). Tianxia: China’s Concept of International Order. Global Asia, 15(2), 44-50.

Ringmar, E. (2019). History of International Relations: A Non-European Perspective. Openbook Publishers.

Roberts, C. B. (2018). ASEAN, the “South China Sea” arbitral award, and the code of conduct: New challenges, new approaches. Asian Politics & Policy, 10(2), 190-218.

Rudolf, P. (2020). The Sino-American World Conflict. SWP Research Paper, 3, 1-32.

Sang, X. (2018). Power, Interests, and Internal Factors: A Neoclassical Realist Perspective on the Taiwan Issue. Springer.

Sato, K. (2019). The Senkaku Islands Dispute: Four Reasons of the Chinese Offensive-A Japanese View. Journal of Contemporary East Asia Studies, 8(1), 50-82.

Sauer, T. (2017), De Strijd voor de Vrede en hoe we die kunnen winnen. Polis.

Schreer, B. (2019). Towards Contested ‘Spheres of Influence’in the Western Pacific: Rising China, Classical Geopolitics, and Asia-Pacific Stability. Geopolitics, 24(2), 503-522.

Scobell, A. (2018), The Geography of conflict: South China Sea and US-China Rivalry. In US-China Competition and the South China Sea Disputes, p. 29-47.

Scott, S. V. (2016). China’s nine-dash line, international law, and the Monroe Doctrine analogy. China information, 30(3), 296-311.

Steffens, A. W. (2013). Scramble in the South China Sea: regional conflict and US strategy. Strategic Studies Quarterly, 7(3), 88-107.

Taliaferro, J. (2000). Seeking Security under Anarchy: Defensive Realism Revisited. International Security, 25(3), 2000-2001.

Van der Putten, F. (2020). De Wederopstanding van China: van Prooi tot Wereldmacht. Prometheus.

Walt, S. M. (2006). Taming American power: the global response to US primacy. WW Norton & Company.

Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Addison-Wesley Publishing Company.

Watson, A. (1997). The Limits of Independence. London: Routledge.

White, H. (2016). Would America really go to War over the South China Sea?. The National Interest, 2 september 2016.

Xie, J. (2020). China Holds Military Invasion Drill Amid Tensions With Taiwan. Voanews, 11 oktober 2020. Raadpleegbaar op https://www.voanews.com/east-asia-pacific/china-holds-military-invasion-drill-amid-tensions-taiwan.

Zakaria, F. (1998). From wealth to power: The unusual origins of America's world role (Vol. 82). Princeton University Press.

Zakaria, F. (2020). The New China Scare: Why America Shouldn't Panic about Its Latest Challenger. Foreign Aff., 99, 52.

Zhang, B. (2014). Xi Jinping, 'pragmatic' offensive realism and China's rise. Global Asia, 9(2), 71-79.

Zhang, F. (2017). Chinese thinking on the South China Sea and the future of regional security. Political Science Quarterly, 132(3), 435-466.

Zhang, R. (2021). South China Sea: what are rival claimants building on islands and reefs? South China Morning Post, 7 maart 2021. Raadpleegbaar op https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3124309/south-china-sea-what-are-rival-claimants-building-islands-and.

Zhao, S. (2012). Shaping the Regional Context of China's Rise: how the Obama administration brought back hedge in its engagement with China. Journal of Contemporary China, 21(75), 369-389.

Zhou, J. (2019). China's Core Interests and Dilemma in Foreign Policy Practice. Pacific Focus, 34(1), 31-54.

Onbekend (2021), Caught on Camera: Two Dozen Militia Boats at Whitsun Reef Identified. Asia Maritime Transparency Initiative, 21 april 2021. Raadpleegbaar op https://amti.csis.org/caught-on-camera-two-dozen-militia-boats-at-whitsun-reef-identified/.

Download scriptie (483.84 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Tom Sauer