Vlaanderen werkt eigen betonstop tegen: GEMEENTEN ROEPEN OM HULP

Mathijs
Minten
  • Annabel
    Meuleman

Het artikel is iets te lang, maar na het indienen van de thesis werd ons door het magazine MO* gevraagd er een artikel over te schrijven. Met dit als resultaat. Wij hopen dat jullie, ondanks het te lange artikel, onze thesis ook in acht nemen voor de wedstrijd. 

PS: Hier is het artikel makkelijker te lezen (met werkende tijdlijn en afbeeldingen): https://www.mo.be/nieuws/kan-de-betonstop-er-komen-als-de-gemeenten-hem…;

Al tien jaar geleden werd beslist om te stoppen met het volbouwen van open ruimte in Vlaanderen, maar die fameuze betonstop komt er maar niet. De Vlaamse regering rekent ervoor op de gemeenten, maar die hebben het geld noch de expertise, zo blijkt uit onze bevraging bij 80 Vlaamse gemeenten. Het totale prijskaartje zou zelfs kunnen oplopen tot een hallucinante 31 miljard euro — in plaats van de geschatte 5 miljard euro met de huidige regeling. 

Elke dag wordt in Vlaanderen meer dan 6 hectare, of 60.000 vierkante meter, open ruimte aangesneden voor bebouwing, tuinen, wegen of industrieterreinen. 6 hectare, dat is zowat tien keer de Grote Markt van Brussel, en dat elke dag.

Een betonstop werd al tien jaar geleden aangekondigd in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Die zou ervoor moeten zorgen dat de tegen 2025 de helft minder open ruimte verdwijnt én dat die verdwijning volledig stopt tegen 2040. Daardoor zou de helft van de resterende 45.000 hectare woongebied altijd onbebouwd blijven.

Voor de uitvoering van die plannen rekent de Vlaamse regering op de gemeenten. Maar uit onze rondvraag bij 80 Vlaamse gemeenten blijkt dat die de geplande betonstop vandaag onuitvoerbaar en onbetaalbaar vinden. Want wat de betonstop zo duur maakt, is dat eigenaars van woongrond vergoed moeten worden als hun grond niet meer bebouwd mag worden. En zoals het er nu naar uitziet, zijn het de gemeenten die daarvoor zouden moeten betalen.

Afbeelding verwijderd.

Al vinden diezelfde gemeenten wel degelijk dat de betonstop er moet komen, zo blijkt ook uit onze rondvraag. Zo wil 97% van de ondervraagde gemeenten groene ruimte voor zijn inwoners bewaren en verdere lintbebouwing tegenhouden. ‘Het is belangrijk voor het klimaat, maar ook voor onze visie op kwaliteitsvol wonen’, vertelt een schepen uit een Gentse randgemeente.

Aanslepend dossier

Om de betonstop in de praktijk mogelijk te maken, stelde het Vlaamse Departement Omgeving in 2016 nochtans een soort wettelijke ‘gereedschapskoffer’ voor de gemeenten voor, het zogenaamde instrumentendecreet. Dat bepaalt onder meer hoe de eigenaars vergoed moeten worden.

Toenmalig minister van Omgeving en Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) trok de schadevergoeding voor de grondeigenaars daarbij nog eens fors op. Maar het decreet raakte niet goedgekeurd. Het blijft liggen bij het departement Omgeving.

Toen Zuhal Demir (N-VA) in 2019 Vlaams minister van Omgeving werd, erfde ze het dossier van haar voorgangster. De Vlaamse regering stelde eind vorig jaar een nieuwe versie van het instrumentendecreet voor. Ook die werd op veel kritiek onthaald. Een datum voor de definitieve goedkeuring van het ontwerpdecreet in het Vlaams Parlement is nog niet bekend (zie tijdlijn hieronder).

Van 5 naar mogelijk 31 miljard euro

In ruil voor de verantwoordelijkheid om de betonstop uit te voeren, hadden de Vlaamse gemeenten wel een duwtje in de rug verwacht. Met het nieuwe (nog goed te keuren) instrumentendecreet krijgen ze niet alleen de verantwoordelijkheid maar ook de rekening gepresenteerd.

Als een gemeente woongebied herbestemt, tot bijvoorbeeld landbouwgebied of open ruimte, is er sprake van ‘planschade’. De gemeente moet de eigenaar dan dus vergoeden. Net die planschadevergoeding zal drastisch veranderen als het instrumentendecreet wordt goedgekeurd. Ze wordt namelijk opgetrokken van 80 procent van de geïndexeerde aankoopwaarde tot 100 procent van de huidige marktwaarde van de grond.

Ook de ‘vijftigmeterregel’ zou vervallen in het nieuwe ontwerpdecreet. De planschadevergoeding wordt nu alleen betaald voor grond binnen de vijftig meter van een uitgeruste weg. Met de nieuwe regeling zullen gemeenten de waarde van het volledige perceel moeten vergoeden.

Het prijskaartje van de betonstop stijgt daardoor fors. Met de huidige regeling kost een betonstop 5 miljard euro. Met het nieuwe decreet zou de volledige grond vergoed worden tegen de volledige marktwaarde. Een cijfer heeft de overheid er niet opgeplakt. Maar Tom Coppens, professor stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Universiteit Antwerpen, berekende dat de kostprijs door die aanpassingen kan oplopen tot 31 miljard euro. Dat is maar liefst 4500 euro per Vlaming.

De hoge kostprijs zorgt ervoor dat veel gemeenten hun plannen om de open ruimte te vrijwaren weer opbergen. ‘Gemeenten worden financieel gestraft als ze op het behoud van open ruimte inzetten’, zegt een schepen in een gemeente in de Vlaamse Ardennen.

Een betonstop is nochtans van belang voor ieder bestuur en voor alle burgers. Nergens in Europa is de druk op de open ruimte zo groot als in België. Studies, zoals bijvoorbeeld het Klimaatrapport van Vlaamse bouwgronden van Natuurpunt, tonen aan dat de verharding en de versnippering van de ruimte zeer schadelijk zijn voor het milieu. Ze maken Vlaanderen ook kwetsbaarder voor de effecten van de klimaatopwarming.

Onbetaalbaar voor gemeenten

Hoeveel zullen de gemeenten precies moeten betalen aan de grondeigenaars? ‘Die planschade hebben wij zelfs nog niet berekend,’ zegt een Limburgse schepen, ‘want het is helemaal niet realistisch. Dat gaat echt niet gebeuren.’ Amper 10 van de 80 ondervraagde gemeenten waagt zich aan een schatting van de prijs.

De schattingen díe we krijgen, gaan telkens om tientallen miljoenen euro’s. Eén gemeente komt zelfs uit op 56 miljoen euro, of 3600 euro per inwoner. Ter vergelijking: een centrumstad voorziet voor haar vijfjarige bestuursperiode bijvoorbeeld een budget van 2 miljoen euro voor ruimtelijke planning. (Het budget van je eigen gemeente vind je overigens makkelijk en in detail terug op de website jegemeentetelt.be)

 

De gemeenten zitten met de handen in het haar. 83% van de ondervraagden vindt dat de rekening voor de planschade niet bij hen mag gelegd worden.

Woongebied werd in de jaren ‘70 door Vlaanderen kwistig ingekleurd op de gewestplannen. ‘De gemeenten moeten daar nu de rekening voor betalen. Vlaanderen schuift louter de factuur door. Dit heeft niets te maken met verantwoordelijkheid nemen’, vertelt een burgemeester van een gemeente waar de som van de planschadevergoedingen zou oplopen tot 26 miljoen euro, of omgerekend 1800 euro per inwoner.

Gebrek aan kennis

Vaak weten gemeenten zelfs niet over hoeveel grond het gaat. Op de gewestplannen staan naast woongebieden ook woonreservegebieden ingekleurd. Woonreservegebieden zijn een verzamelbegrip voor alle gebieden die volgens het gewestplan nog aangesneden kunnen worden, mocht er ooit een tekort aan woongebied zijn.

De meeste bevraagde schepenen en burgemeesters kunnen niet zeggen hoeveel onbebouwd woon- of woonreservegebied er nog op hun grondgebied ligt, laat staan dat ze een zicht hebben over hoeveel daarvan onbebouwd moet blijven. Zelfs een burgemeester van een kuststad, die als lid van de Vlaamse regering het ontwerpdecreet mee heeft ingediend, antwoordt dat hij dat niet kan becijferen. Het is ‘te veel opzoekings- en nattevingerwerk’.

‘De gemeenten hebben te weinig juridische knowhow om deze betonstop daadwerkelijk door te voeren’, laat een schepen uit het Waasland weten. Vooral in kleine gemeenten is het onbegonnen werk, omdat vaak slechts één halftijdse ambtenaar verantwoordelijk is voor alle vergunningen en ruimtelijke ordening.

Ook grotere gemeenten en steden hebben dat probleem. ‘Wij schakelen bij die dossiers altijd advocatenkantoren in, dat is echt nodig. Als centrumstad hebben wij daar tenminste wel het geld voor.’

Delicaat werk op lokaal niveau

Ook de lokale context maakt het gemeenten moeilijk om de betonstop in de praktijk om te zetten. Burgemeesters en schepenen kennen veel inwoners van hun gemeente persoonlijk. Dat maakt het vaak moeilijk om zware knopen door te hakken, onder andere met het oog op steun bij de eerstvolgende verkiezingen. ‘Voor een lokale mandataris ligt dat gevoelig, omdat die net binnen een beperkte kring zijn stemmen moet vinden’, zegt de directeur grondgebiedszaken van een kustgemeente.

In kleine gemeenten spelen ook persoonlijke relaties vaak een grote rol. ‘De banden met ontwikkelaars zijn soms frappant’, vertelt een medewerker ruimtelijke ordening. ‘Het zijn broers, zussen, partners of kinderen (van een politiek mandataris, red.). Dan kan je niet verwachten dat er een consequent beleid wordt gevoerd in Vlaanderen.’

Bovendien zien inwoners van de gemeente de herbestemming van een perceel niet altijd als een vooruitgang. ‘Als een gemeente moet kiezen tussen een perceel herbestemmen aan marktwaarde of de speelplaats van de school heraanleggen, dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt’, zegt professor Tom Coppens. ‘Er zijn ook sporthallen en kinderdagverblijven nodig. Een eigenaar betalen om zijn bouwgrond braak te laten liggen, dat krijg je niet uitgelegd in je begroting.’

Kost doorschuiven naar Vlaamse regering

De opmerkelijkste verandering in het nieuwe Vlaamse ontwerpdecreet is de ‘stolp’ over woonreservegebieden. Van alle 45.000 hectare ontwikkelbare gronden op de gewestplannen is 12.000 hectare ingekleurd als ‘woonreservegebied’. Een gemeente zal ervoor kunnen kiezen om die gebieden tot 2040 onder een zogenaamde stolp te plaatsen. Voor de gronden onder die stolp kan de gemeente dan bouwvergunningen weigeren zonder daar ook planschadevergoedingen voor te moeten betalen.

Door de stolp te plaatsen, worden deze gebieden in de toekomst niet meer aangesneden. In 2040 verschuift de verantwoordelijkheid over de woonreservegebieden dan naar de Vlaamse overheid, die de planschadevergoeding zal betalen bij herbestemming.

Vier op de vijf gemeenten die al over hun woonreservegebied hebben beslist, willen gebruik maken van die stolp. ‘Het is de enige betaalbare optie voor ons’, zegt een West-Vlaamse schepen. Maar als zoveel woonreservegebied onder de stolp gaat, betekent dat een toekomstige rekening van miljarden euro’s voor de Vlaamse overheid. Het is nog niet duidelijk hoe die over 19 jaar betaald moet worden.

Afbeelding verwijderd.

Voor die 12.000 hectare woonreservegebied biedt de stolp een voorlopige oplossing. Maar zolang er ook voor de rest van de 45.000 hectare woongebied geen haalbare regeling komt, kan die wel nog onbelemmerd volgebouwd worden.

Dat komt ook omdat gemeentebesturen maar moeilijk bouwvergunningen voor een woning aan een uitgeruste weg kunnen weigeren. Daardoor neemt de lintbebouwing nog altijd toe. Volgens een onderzoek van projectontwikkelaar Matexi kwamen er in de afgelopen vijf jaar zelfs 41.650 woningen in lintbebouwing bij.

Maar verder volbouwen zal nog duurder uitvallen dan planschadevergoedingen betalen. Want verspreid wonen vraagt om extra uitgaven voor pendelverkeer, openbaar vervoer en nutsleidingen. Studiebureau STEC berekende dat aan de voortzetting van lintbebouwing een prijskaartje van 33 miljard euro hangt.

Achter dit alles schuilt een nog hogere kost. De verdere verharding en versnippering veroorzaken ook onomkeerbare schade aan milieu, biodiversiteit en klimaat. De maatschappelijke prijs van die effecten zijn moeilijk exact in te schatten.

De betonstop komt er niet

De Vlaming beletten om te bouwen of hem daarbij raken in de portemonnee, dat is een ondankbare opdracht. ‘Dit is het soort dossier waar je politiek alleen mee kan verliezen, je kan als politicus nooit winnen’, zegt Tom Coppens. ‘Want wie maak je blij met de betonstop? De generaties in 2040 gaan er de vruchten van plukken. Maar dat is hun kiespubliek niet.’

Met het nieuwe ontwerpdecreet worden vooral belangen van de achterban behartigd. ‘Ik zie echt niet in hoe dit instrumentendecreet zou bijdragen tot de betonstop’, zegt Coppens.

In onze bevraging versterken de gemeenten het vermoeden van de experts. ‘Het ziet er niet naar uit dat het decreet een effectieve betonstop zal verwezenlijken’, vat een Limburgse schepen het samen. Andere schepenen beamen dat. Zij vragen om een wet die hen effectief ondersteunt.

Een schepen ruimtelijke ordening uit de Leiestreek: ‘Als de Vlaamse regering het echt meent en een betonstop wil realiseren, dan zou ze ook bereid moeten zijn om hiervoor de rekening te betalen’.

Ondanks herhaaldelijk vragen kregen we geen reactie van Vlaams minister van Omgeving en Ruimtelijke Ordening Zuhal Demir.

Bibliografie

De bronnen aangeduid met ‘*’ werden gebruikt in de masterfile. De andere bronnen waren aanvullende literartuur.

Interviews

*Bart Seldeslachts, Burgemeester Kontich, persoonlijke communicatie, online interview: afgenomen op 23-04-2021

*Eric Grietens, Ruimte-expert bij Bond Beter Leefmilieu, persoonlijke communicatie, online interview: afgenomen op 9-12-2020

*Leo Van Broeck, voormalig Vlaamse bouwmeester, persoonlijke communicatie, online interview: afgenomen op 17-02-2021

*Marc Dillen, voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw, persoonlijke communicatie, online interview: afgenomen op 10-12-2020

*Mieke Schauvliege, Vlaams Parlementslid voor Groen, persoonlijke communicatie, online interview: afgenomen op 9-12-2020

*Niels Blomme, Medewerker ruimtelijke ordening Sint Niklaas, persoonlijke communicatie, online interview: afgenomen op 14-04-2021

*Sven Roegiers, Schepen ruimtelijke ordening Evergem, persoonlijke communicatie, online interview: afgenomen op 23-04-2021

*Tobias Ceulemans, Professor Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud KULeuven, persoonlijke communicatie, live interview: afgenomen op 16-03-2021

*Tom Coppens, professor Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Universiteit Antwerpen, persoonlijke communicatie, online interview: afgenomen op 8-12-2020

Boeken

*Mollen F.H., Verachtert R., Hansen K., Geeraerts A. (2019). Klimaatrapport van Vlaamse bouwgronden 2019, Natuurpunt,Mechelen. https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/ klimaatrapport_2019_.pdf

*Mollen F.H. (2018). Betonrapport van de Vlaamse gemeenten en provincies, Natuurpunt, Mechelen.https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/betonrapport- natuurpunt-2018.pdf

* Van Ypersele J., Van Broeck L, (Januari 2019). Om klimaatverandering en ecosysteemcrisis aan te pakken, is systeemverandering noodzakelijk en urgent, Panel voor Klimaat

en Duurzaamheid. https://www.klimaatpanel.be/laravel-filemanager/files/shares/ Resultaten_klimaatpanel_doc_online.pdf

*Hunter, M. L., & Sengers L. (2017). Het verborgen scenario. Onderzoeksverhalen plannen en managen. Story-Based Inquiry Associates.

* Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, (2020). Klimaatrapport 2020: Van Klimaatinformatie Tot Klimaatdiensten. Klimaat.be

*Lacoere, P. & Van Hoorick G., (2020). Planschade vroeger, nu en straks: een moeilijke evenwichtsoefening, Storm 2020/4, Die Keure.

*Schneiders, A. Alaerts, K. Michels, H. Stevens, M. Van Gossum, P.. Van Reeth, W.. Vught, I. (2020). Natuurrapport 2020, Instituut Natuur en Bosonderzoek (INBO), Vlaanderen.

*Vermeiren et al. (2019), Monetariseren van urban sprawl in Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van Departement Omgeving. https://archief.onderzoek.omgeving.vlaanderen.be/ Onderzoek-1834057

*Vlaanderen, Departement omgeving: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: strategische visie, 2018. https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/28360

*Vlaanderen, Departement omgeving ( 2018). Ruimterapport Vlaanderen.

*Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (2021, 11 februari). Advies Voorstel van decreet

inzake woonreservegebieden, VRP.

Asbreuk, H., Moor, A., & Van der Meer, E. (2017). Basisboek journalistiek schrijven. Noordhoff.

Braem, R., & Broeck, L. (2010). Het lelijkste land ter wereld (1ste ed.). Macmillan Publishers.

Caigny, S. (2016). Architectuurboek Vlaanderen 12 - Architectuur op maat (1ste ed.). Vlaams Architectuurinstituut.

Coudenys, H. (2015). Ugly Belgian Houses (1ste ed.). Borgerhoff & Lamberigts. Hens, T., & Kast, J. (2021). WANDERSPACE ZWERFRUIMTE. Nai010.

Documenten

*Vandaele W., Rombouts T,, Coenegrachts S., De Coninck I., Van den Heuvel K. & Gryffroy A. (9 december 2020) Amendement op het ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium.

*Vandaele W., Rombouts T,, Coenegrachts S., De Coninck I., Van den Heuvel K. & Gryffroy A. (9 december 2020) Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de woonreservegebieden betreft.

*Vlaamse Regering (2019). beleidsnota 2019 – 2024: Omgeving, ingediend door Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Artikels

*Ghijs, I. (2020, 12 december). ‘Nieuwe regels voor bouwshift leiden tot twintig jaar stilstand’.

De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20201211_98087661?&article- hash=2390A438029965C2B499F9E6B58950928D9270F26A79AC2ABDF- 9DE2251AA0001A16E2AD04D60131DD86F1BA8EADA72BE222B258D2C931C0AE- D43E9057FA200B3

*Haeck, B. (2020, 2 maart). Vlaamse bouwshift kost 12,5 miljard euro. De Tijd. https://www. tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/vlaamse-bouwshift-kost-12-5-miljard- euro/10211731.html

*Mabrouk, F. E. (2019, 26 december). BETONSTOP WORDT BOUWSHIFT Andere naam, maar nog altijd onbetaalbaar. Het Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/ dmf20191225_04782207

*Matexi, (2020, 20 oktober). Ondanks betonstop blijft niet-duurzame lintbebouwing ongebreideld toenemen. https://www.matexi.be/nl/over-matexi/actueel/pers/lintbebouwing-blijft-…

*Reynders, D., & Lieten, H. (2020, 11 september). Groene Delle wordt geen industriegebied: plannen worden stopgezet. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/11/groene- delle-in-hasselt-en-lummen-wordt-geen-industriegebied-pl/

*Torfs, M. (2020, 14 december) Vlaanderen gebuisd voor 5,5 van de 6 Europese doelstellingen. VRT. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/14/natuurrapport-vlaanderen-gebuisd- voor-5-5-van-de-6-europese-do/

*Versele, A. (2019, 3 april). De Vlaamse regering heeft gefaald met haar ruimtelijk beleid. Knack.https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/wonen/de-vlaamse-regering-heef…- met-haar-ruimtelijk-beleid/article-opinion-1447409.html

*Wauters, R. (2019, 5 februari). Van ‘Schouwvliegje’ tot ‘Marionet van de Boerenbond’. De Morgen. https://www.demorgen.be/nieuws/van-schouwvliegje-tot-marionet-van-de- boerenbond~b0c99d34/

Arnoudt, R. (2020, december 9). Oppositie niet blij met Vlaams akkoord over betonstop: “Verantwoordelijkheid wordt afgeschoven”. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/ nl/2020/12/09/groen-niet-blij-met-vlaams-akkoord-over-betonstop-verantwoorde/ ?fbclid=IwAR1ZZzI4QGRfhUGE9OwzrLi5XEJy9yTbe65qqRwSVW49Q1KK_9__ jnIv9-Y

Arnoudt, R. (2020, 9 december). Vlaamse meerderheid heeft een akkoord over de betonstop. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/09/vlaamse-regering-heeft-een- akkoord-over-de-betonstop

Debast, N. (2020, 20 februari). Regels maken bouwshift te complex en onbetaalbaar. www.vvsg. be. https://www.vvsg.be/nieuws/regels-maken-bouwshift-te-complex-en-onbetaa…- voor-lokale-besturen

Dua, V. (2021, 29 maart). Betonstop zit muurvast. Bond Beter Leefmilieu, from https://www. bondbeterleefmilieu.be/artikel/bouwshift-zit-muurvast

Grietens, E. (2021, 22 april). Vergeet de grote lappen grond niet bij de betonstop, Bond Beter Leefmilieu. https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/vergeet-de-grote-lappen- grond-niet-bij-de-betonstop

Grommen, S. (2020, 16 december). Akkoord over betonstop krijgt forse kritiek van oppositie en experten: “Onbetaalbaar en dus onuitvoerbaar”. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/ nl/2020/12/16/debat-bouwshift-betonstop/

Laenen, W. (2019, 28 maart). “Vlaamse overheid kan 1,7 miljard euro per jaar besparen

met onmiddellijke en strenge betonstop”. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/ nl/2019/03/28/strenge-en-onmiddellijke-betonstop-zou-vlaanderen-tot-1-7-miljar/

NAV Netwerk Architecten Vlaanderen, (2020, 6 januari). Bouwshift: betere vergoeding voor

wie grond in waarde ziet dalen.https://www.nav.be/artikel/2343/bouwshift-betere- vergoeding-voor-wie-grond-in-waarde-ziet-dalen/?fbclid=IwAR36jcxfA1A-tP4MKmo FTS1w7pJWfzqAzf8VKgNHBQ4bDnZMfXL-EeMPqGE

*Redactie De Morgen. (2019, 22 oktober). Demir wil bouwshift (voormalige betonstop) nog dit jaar beginnen uitvoeren. De Morgen. https://www.demorgen.be/nieuws/demir-wil- bouwshift-voormalige-betonstop-nog-dit-jaar-beginnen-uitvoeren~b155cd9f/

Renard, P., Coppens, T., & Vloebergh, G. (2020, 20 januari). Ruimtelijke planning? Dat zou een idee zijn. De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200119_04812110

Renson, I. (2019, 28 december). ‘Gaan we speculatie met bouwgrond echt belonen?’ De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20191227_04784700?&articlehash=96834339…- CA02EC4AA0C324D77A8D4B6B7F1FD75104528AAFCCA0B711A47F- C4D97DF22758A396128E1237C1D77980B06ED5F99F660395E7417790A7246E7E9A

Renson, I. (2020, 14 december). De betonstop die er geen is: ‘Vlaanderen wordt gewoon verder volgebouwd’.

De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20201213_98000490?fbclid=I- wAR2Iqu9vFzwRH_35hF1rpNTEmR9CcWDcfs3Jbxyo9uA0jG3SoQSfnorsQhc

Rogiers, F. (2019, 1 juni). Zolang de leeuw kan bouwen. De Standaard. https://www.standaard.be/ cnt/dmf20190529_04437014

Tom Coppens over betonstop: “Gemeenten die het beter willen doen, hebben geen been om op te staan”. (2019, 3 juni). NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen. https://www.nav.be/ artikel/2077/tom-coppens-over-betonstop-gemeenten-die-het-beter-willen-doen- hebben-geen-been-om-op-te-staan

Vlaanderen heeft politiek akkoord over betonstop. (2020, 9 december). De Tijd. https://www.tijd. be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/vlaanderen-heeft-politiek-akkoord-over- betonstop/10270794.html

Wim Winckelmans. (2020, 16 november). Nieuwe poging om bouwshift weer vlot trekken. De Standaard https://www.standaard.be/cnt/dmf20201115_98033014

Winckelmans, W. (2021, 1 april). Demir op zoek naar geld voor bouwshift. De Standaard. https:// www.standaard.be/cnt/dmf20210331_97860951

Visuele data

Balthazar, N. & Van Broeck, L. (2021, 24 april). Plannen voor plaats. [Video]. Vimeo. https:// vimeo.com/316377594

Geanimeerd overzicht bebouwing 1975 – 2014: De Standaard https://www.standaard.be/ betonwoede/kaart/?fbclid=IwAR0NBcWDP9BOT9UamHJQ85zI9fIozsMZ2- 1OeLK9fzq30LNR2Pa7sii4gBg

Hoorzitting Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie. (11, 18, 19 februari 2020). Instrumentendecreet.

MO*. (2020, 22 november). Wat is er met onze aarde aan de hand? In gesprek met Alma De Walsche en Leo Van Broeck [Video]. MO*. https://www.mo.be/video/aarde-leo-van- broeck-alma-de-walsche

Plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Instrumentendecreet.

Statbel. (2020à. Bodembezetting volgens kadastercijfers van 1982 tot 2020. https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/bodembezetting-volgens-h… Politica, (9 december 2020), VRT.

Download scriptie (22.5 KB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Lukas Sengers en Wim Van Den Eynde
Thema('s)