De ideale rivier, of toch niet?

Tim
Van den Branden

De ideale rivier, of toch niet?

 Wat als je zelf een rivier zou kunnen vormgeven? Zou het een idyllische meanderende rivier in het groen worden? Of misschien de ideale vaarroute voor vrachtboten en plezierjachten? De mens transformeert zijn leefomgeving namelijk naar het meest geschikte product dat hem van pas komt. Deze thesis vertelt het verhaal van een schijnbaar kleine zijrivier die evolueerde van een natuurlijke stroom tot een menselijke creatie met fysieke knelpunten: de Durme.

Op het moment dat de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker worden, wordt het tevens cruciaal om de actie en interactie van de mens in het natuurlijke landschap beter te begrijpen. Enkel op die manier kan een duurzaam beheer van onze natuurlijke leefomgeving leiden tot een betere maatschappelijke weerstand tegen de grillen van een veranderend klimaat. De recente geschiedenis en evolutie van de Durme vormt een zeer geschikt voorbeeld om deze mens-natuur interactie te onderzoeken.

De Durme van Tielt tot Tielrode

Ruim 1000 jaar geleden had de Durme een aanzienlijk groter stroomgebied dan vandaag. Het brongebied lag nabij Tielt in West-Vlaanderen. Vanaf daar stroomde de rivier oostwaarts in Oost-Vlaanderen en ten noorden van Gent richting het Waasland om uiteindelijk in de Schelde uit te monden ter hoogte van het dorp Tielrode.

Vanaf de late middeleeuwen onderging de loop van de rivier echter enkele ingrijpende veranderingen. De aanleg van kanalen ten noorden van Gent, zoals de Lieve (13de eeuw), de Sassevaart (16de eeuw) en tenslotte het kanaal Gent-Terneuzen (19de eeuw) zorgde voor een afsnijding van het West-Vlaamse brongebied. Bovendien kwam de Durme vanaf de 13de eeuw onder invloed van de getijdenwerking uit de Schelde te staan. Plots nam het afstromend debiet van de rivier af en werd ze een getijdenrivier die gevoelig was aan overstromingen. De laaggelegen delen van de Durmevallei werden ingepolderd door de bouw van dijken en dit vormde de start van de ingrijpende menselijke interactie met de natuurlijke omgeving.

Industrie, scheepvaart en verzanding

Vanaf midden 18de eeuw ondergingen de landschappen in West-Europa voor het eerst grootschalige veranderingen onder impuls van de industriële revolutie. Langsheen de Durme ontwikkelden zich kleine industriële centra die opbloeiden door de aanvoer van goederen via de rivier. Zo werd de Durme op regionale schaal steeds belangrijker als transportroute van de grote steden naar verstedelijkte kernen op het platteland.

Om de rivier toegankelijker te maken voor schepen werden de vele meanders afgesneden en werden kleine eilanden verwijderd. Tegelijkertijd zorgde de aanleg de kanalen in het stroomgebied voor een definitieve onthoofding van het bovendebiet. Dat wil zeggen dat de rivier niet meer op een natuurlijke manier naar de monding in Schelde stroomde. Enkel bij hoogtij kwam er water via de Schelde in de Durme, maar dit veroorzaakte een ongewenst gevolg: verzanding. Bij vloed stroomt het water tegen hogere snelheid in de Durme en bij eb stroomt het terug weg aan lagere snelheid. Hierdoor blijven slibdeeltjes zoals zand en klei steeds achter in de rivierbedding. Het verwijderen van meanders verminderde bovendien de stroomweerstand van de rivier, waardoor de vloedstroom nog krachtiger werd en het verzandingsproces versterkte. De Durme die eens zo geschikt was als transportroute, transformeerde bijgevolg in het begin van de 20ste eeuw tot een moeilijk bevaarbare rivier.

image 637

Een negatieve wisselwerking tussen mens en natuur

Deze transformatie doet een interessante vraag rijzen: is er een soort wisselwerking aan de gang tussen menselijke ingrepen in de rivier en een toenemend verzandingsproces? Om dit te onderzoeken was het belangrijk om de evolutie van de rivier en haar valleilandschap te beschouwen sinds het ontstaan van het intense verzandingsproces. Aan de hand van historische kaartreeksen, herfotografie van oude foto’s, lokale kronieken en luchtbeelden kon de recente evolutie van het Durmelandschap zeer gedetailleerd achterhaald worden. Dit gebeurde door menselijke activiteiten te plotten op grafieken over wijzigingen in het landgebruik. Zo werden causale linken voor het eerst gevisualiseerd.

Hieruit bleek dat de verzanding niet alleen impact had op de rivier zelf, maar ook op het omringende landschap. Door de verzanding komt de rivierbedding steeds hoger te liggen, maar het volume water dat binnenstroomt blijft wel hetzelfde. Het verschil tussen hoogtij en laagtij evolueerde bovendien van ongeveer één meter 100 jaar geleden tot wel vier à vijf meter tegenwoordig. Bijgevolg werd de vallei kwetsbaarder voor overstromingen en werden er hogere dijken gebouwd. Daarnaast konden beken en grachten ook niet meer natuurlijk afwateren naar de rivier. De bouw van pompstations loste dit op, maar verdroogde ook de valleigronden. Zo evolueerde het landschap van een open gebied met natte weiden tot een halfgesloten geheel van akkers, weiden en kleine bospercelen. Als reactie op deze negatieve evolutie werden nog meer meanders afgesneden en begon men met het baggeren van de rivierbedding. Onverwacht leidde elke menselijk ingreep tot een verdere versterking van het natuurlijke verzandingsproces. De bouw van hoge dijken en overstromingsgebieden leek de enige oplossing.

Evolutie Durmelandschap 1775-2020

Van welvaartsrivier tot uitdaging in een veranderend klimaat

In de jaren ’70 werd het Sigmaplan ontwikkelt na overstromingen langsheen het Scheldebekken. Dit plan voorzag de uitbouw van verschillende overstromingsgebieden in dit bekken en dus ook langsheen de Durme. Eind 20ste eeuw begon men echter de noodzaak van een duurzaam beheer van de Vlaamse rivieren in te zien. Het versterken van de natuurwaarden werd een bijkomend doel. Daarnaast vormen alle laaggelegen gebieden in het Scheldebekken een kwetsbare zone voor de stijging van de zeespiegel.

In 2013 startte de Vlaamse Overheid met de uitbouw van overstromingsgebieden en natte weilanden in de Durmevallei. Bescherming tegen overstromingen nu en in een toekomstig klimaat werd een belangrijk doel, met daarnaast ook natuurontwikkeling en waterinfiltratie. In 2025 worden alle plangebieden actief geacht te zijn.

Hoewel deze projecten een goede stap vormen in de richting naar een klimaatweerbare omgeving, blijft de Durme opgezadeld met erfenis aan intense menselijke ingrepen. Het verzandingsproces gaat nog steeds door en scheepvaart is slechts mogelijk nabij de monding. Om landschap duurzaam te kunnen beheren en in te richten, is het dus cruciaal om eerst de mechanismen achter lokale landschapsverandering te kennen. Dit is een les die we ongetwijfeld zullen moeten leren door de gevolgen van de klimaatverandering.

Bibliografie

Afflek, A. (2013). Georeferencing of Historical Maps Using GIS, as Exemplified by Austrian Military               Surveys of Galicia. Geographia Polonica, 86, 375-390.

Antrop, M. (1997). The Concept of Traditional Landscapes as a Base for Landscape Evaluation and Planning. The Example of Flanders Region. Landscape and Urban Planning, 38, 105-117.  

Antrop, M. (1998). Landscape Change: Plan or Chaos? Landscape and Urban Planning, 38, 105-117.

Antrop, M. (2004). Landscape Change and the Urbanization Process in Europe. Landscape and Urban Planning, 67, 9-26.

Antrop, M. (2006). Sustainable Landscapes: Contradiction, Fiction or Utopia? Landscape and Urban Planning, 75, 187-197.

Antrop, M. (2007). Perspectieven op het Landschap. Gent: Academia Press.

Antrop, M., & Van Eetvelde, V. (2008). Mechanisms in Recent Landscape Transformation. WIT Transactions on the Built Environment, 100, 183-192.

Antrop, M., & Van Eetvelde, V. (2017). Landscape Dynamics and Evolution. In Landscape Perspectives. Dordrecht: Springer, pp. 141-176.

Békési, S., & Winiwarter, V. (1997). Projektbereich Ansichtskarten. Institut für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung der Universitäten Inssbruck, Klagenfurt, Wien.

Birks, H. H., Birks, H. J., Kaland, P. E., & Moe, D. (1988). The Cultural Landscape - Past, Present and Future. Cambridge University Press.

Blaikie, P. (1985). The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries. London: Longman.

Brandt, J., Primdahl, J., & Reenberg, A. (1999). Rural Land-Use and Dynamic Forces - Analysis of 'Driving Forces' in Space and Time. In R. Krönert, J. Baudry, I. R. Bowler, & A. Reenberg, Land-Use Changes and their Environmental Impact in Rural Areas in Europe (pp. 81-102). UNESCO.

Buggenhout, P. (2005). De Koolputten. Beschrijving van de Site. Heemkundige Kring Braem vzw Elversele, 20-32.

Bürgi, M., & Russell, E. W. (2001). Integrative Methods to Study Landscape Changes. Land Use Policy, 18, 9-16.

Bürgi, M., Hersperger, A. M., & Schneeberger, N. (2004). Driving Forces of Landscape Change - Current and New Directions. Landscape Ecology, 19, 857-868.

Campbell, D. J., Lusch, D. P., Smucker, T. A., & Wangui, E. E. (2005). Multiple Methods in the Study of Driving Forces of Land Use and Land Cover Change: a Case Study of SE Kaijado District, Kenya. Human Ecology, 33, 763-793.

Clark, J., Darlington, J., & Fairclough, G. (2003). Pathways to Europe Landscape. European Pathways to Cultural Landscape (EPCL).

Dale, V. H., O'Neill, R. V., Pedlowski, M., & Southworth, F. (1993). Causes and Effects of Land-Use Change in Central Rondonia. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 59, 997-1005.

Damian, Ł. (2008). Land Use Changes in Poland During Transformation: Case Study of Wielkopolska Region. Landscape and Urban Planning, 87 (4), 279-288.

Dauwe, W. (2001). Actualisatie van het Sigmaplan. Vlaams Instituut voor de Zee, Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout.

De Beleyr, J. P., & Ruelens, C. (1987). Het Landschap te Sombeke Vroeger en Nu. Van Zandleemstreek tot Uitenwaard en Waterland Sombeke als Kleien Dorpsgemeenschap. S.l.

De Looze, H. (2002). Veren, Ponten en Bruggen over de Durme. In A. Van Bossche, & H. De Looze, De Durme van Bron tot Monding, Geschiedenis van een Rivier. Hamme: Heem- en Geschiedkundige Kring Osschaert, pp. 25-47.

De Vos, A. (1958). De Middeleeuwse Loop van de Durme en haar Bijrivier de Poeke. Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis, 23, 17.

Doesselaere, T. (2013). De Verzanding van de Durme: Afgezette Volumes Verklaard aan de Hand van Heersende Hydrogeomorfologische Processen. Onuitgegeven Scriptie Universiteit Gent, faculteit wetenschappen, geografie.

Durinck, P. (1978). Afsluiting van de Durme: Winst of Verlies? Onuitgegeven proefschrift HoGent, 118.

European Landscape Convention (2000). Council of Europe, European Treaty Series Nr. 176, ETS 176. European Landscape Convention, 20.X.2000 Florence.

Fairclough, G., Lambrick, G., & Hopkins, D. (2002). Historic Landscape Characterisation in England and a Hampshire Case Study. Europe's Cultural Landscape: Archaeologists and the Management of Change, 69-83.

Fairclough, G., Rippon, S., & Bull, D. (2002). Europe's Cultural Landscape: Archaeologists and the Management of Change. Brussel: Europae Archaeologiae Consilium.

Hersperger, A.M., Bürgi, M. (2007) Driving forces of landscape change in the urbanizing Limmat Valley, Switzerland. In Modelling Land-Use Change; Dordrecht: Springer: pp. 45–60.

Hersperger, A.M.; Bürgi, M. (2009) Going beyond landscape change description: Quantifying the importance of driving forces of landscape change in a Central Europe case study. Land Use Policy, 26, 640-648.

Hilary, H., Birks, H. J., Peter, E. K., & Dagfinn, M. (1988). The Cultural Landscape: Past, Present and Future. Cambridge: Cambridge University Press.

Jakulski, M., Lukasiewicz, D., & Nalej, M. (2013). Comparison of Methods for Historical Map Transformation. Geomatics, 11, 41-57.

Meyer, W. B., & Turner II, B. L. (1994). Changes in Land Use and Land Cover: a Global Perspective. Cambridge: University Press.

Mys, M., & Vlassenbroeck, W. (1979). Rivierlandschappen bij Hamme. De Aardrijkskunde, 3, 303-318.

Mys, M., Gullentrops, R., Janssens, R., Wuytack, M. J., & Stinissen, H. (1983). De Holocene Evolutie van de Alluviale Vlakte van de Beneden-Schelde. Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies (BEVAS).

Nagels, A., Schneiders, A., Weiss, L., & Wils, C. (1993). Onderzoek naar de Verspreiding en de Typologie van Ecologisch Waardevolle Waterlopen in het Vlaamse Gewest, Beneden Schelde. Studie in Opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Bestuur Algemeen Milieubeleid, Dienst Water en Bodem, uitgevoerd door de UIA.

Nassauer, J. I. (1995). Culture and Changing Landscape Structure. Landscape Ecology, 10, 229-237.

Pedroli, B. (2000). Landscape - our Home. Lebensraum Landschaft. Essays on the Culture of the European Landscape as a Task. Stuttgart: Freies Geistesleben - Zeist: Indigo.

Pee, J., Bras, J. L., & Annemans, E. (1998). Beleidsplan Durme. Dendermonde: Rapport Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, AWZ-afdeling Zeeschelde.

Peeters, P. (2006). Duurzame Inrichting Durmevallei. Synthesenota Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Technisch Ondersteunende Diensten Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout.

Russel, E. W. (1983). Indian-Set Fires in the Forests of the Northeastern United States. Ecology, 64, 78-88.

Russell, E. W. (1997). People and the Land Through Time. Linking Ecology and History. New Haven: Yale University Press.

Selman, P. H. (2012). Sustainable Landscape Planning: The Reconnection Agenda. Milton Park: Routledge.

Stanners, D. A., & Bourdeau, P. (1995). Europe's environment. The Dobříš Assessment. European Environment Agency.

Taverniers, E. (1979). De afsluiting van de Durme. Afdamming? Stormvloedkering? "Open" Durme! Antwerpen: Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Zeeschelde.

Thoen, E. (1996). Cartografie en Historisch Onderzoek. In Hoe Schrijf Ik de Geschiedenis van Mijn Gemeente? Deel 3b Hulpwetenschappen. Gent: Centrum voor Geschiedenis Universiteit Gent, pp. 131-185.

Uyttenhove, P. (2006). Herfotografie en Transformatie, of het Ongeschreven Scenario van het Landschap. In P. Uyttenhove, D. Vanbelleghem, I. Van Bouwel, B. Notteboom, R. Debergh, & B. Willequet, Recollecting Landscapes: Herfotografie, Geheugen en Transformatie 1904-1980-2004 / Gent. Gent: A&S Books, pp. 11-21.

Uyttenhove, P., Vanbelleghem, D., Van Bouwel, I., Notteboom, B., Debergh, R., & Willequet, B. (2006). Recollecting Landscapes. Gent: A&S Books.

Van Eetvelde, V. (1995). De Moervaartdepressie: Een Landschaps-Genetische en Beleids-Geografische Benadering op Mesoniveau. Onuitgegeven Scriptie Universiteit Gent, faculteit wetenschappen, geografie.

Van Eetvelde, V., & Käyhkö, N. (2009). The Application of Quantitive Techniques for Assessing Spatio-Temporal Patterns of Landscape Changes. In European Landscapes in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and Management, Proceedings (pp. 379-382). Salzbrug: Presented at the European IALE Conference.

Van Garsse, R. (1990). Om en Rond de Durme te Hamme III. Osschaert, Driemaandelijks Tijdschrift voor Geschiedenis en Heemkunde, 3.

Van Ryckegem, G., Mertens, W., Piesschaert, F., & Van den Bergh, E. (2006). Ecosysteemvisie voor de Vallei van de Tijgebonden Durme. Brussel: Rapport Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO.R.2006.44).

Van Uytfanghe, M. (1979). De Durme Vroeger en Nu, of de Teloorgang van een Welvaarts- en Probleemrivier. Zele: Overdruk uit Jaarboek 1978-1979 Heem- en Oudheidkundige Kring.

Vermeersch, S., Vandenbussche, V., Van den Bergh, E., & Decleer, K. (2003). Verkennende Ecologische Gebiedsvisie voor de Tijgebonden Durme. Brussel: Instituut voor Natuurbehoud.

Verstegen, V. (1969). De Durme: Historische schets. In V. Verstegen, G. Vogelaere, & B. Alois, Durme en Durmeboorden (p. 25). Lokeren: V.V.V. cultuurgemeenschap vzw.

Verstraeten, A. (2017). De Durme van Tielt tot Tielrode. De Meest Gevarieerde Vlaamse Rivier? Lokeren: Durme vzw.

Werbrouck, I. (2006). Recente Evolutie van het Durmelandschap sinds het Begin van de Twintigste Eeuw aan de Hand van Interviews, Iconografie, Kaarten en Literatuur. Onuitgegeven Scriptie Universiteit Gent, faculteit wetenschappen, geografie.

Woodward, A. J., Fuhlendorf, S. D., Leslie, D. M., & Shackford, J. (2001). Influence of Landscape Composition and Change on Lesser Prairie-Chicken (Tympanuchus pallidicinctus) Populations. The American Midland Naturalist, 145 (2), 261-274.

Wu, J. G. (2013). Landscape Sustainability Science: Ecosystem Services and Human Well-Being in Changing Landscapes. Landscape Ecology, 28, 999-1023.

Young, O. R., Lambin, E. F., Alcock, F., Haberl, H., Karlsson, S. I., McConnel, W. J., Verbrug, P. H. (2006). A Portfolio Approach to Analysing Complex Human-Environment Interactions: Institutions and Landchange. Ecology and Society, 11 (2), 31

 

Internetbronnen

 

Agentschap Onroerend Erfgoed. (2020, 30 maart). Oude Durmearm en Sombeke. Opgehaald van Inventaris Onroerend Erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135198

De Keyzer, R. (2021, 18 april). Heemkundige Tielrode. Opgehaald van Facebook: https://www.facebook.com/HeemkundeTielrode

De Vlaamse Waterweg nv; Natuur en Bos. (2020, 15 mei). Durmevallei. Opgehaald van Sigmaplan: https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/

De Vlaamse Waterweg nv; Natuur en Bos. (2021, 14 mei). Groot Broek en Klein Broek. Opgehaald van Sigmaplan: https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/deelprojecten/groot-b…

Erfgoedbank Waasland. (2020, 19 december). Opgehaald van Erfgoedcel Waasland: https://www.erfgoedcelwaasland.be/erfgoedbank-2/

Ge Zijt van Waasmunster (Vasmusteren). (2021, 18 april). Opgehaald van Facebook: https://www.facebook.com/groups/628962460491328

Je Bent van Hamme Als Je. (2020, 15 december) Je Bent van Hamme Als Je. Opgehaald van Facebook: https://www.facebook.com/groups/481793225276358

MOW-HIC. (2020, 8 april). MOW-HIC | Waasmunster Brug Tij / Durme (dur04a-1066). Opgehaald van Waterinfo: https://www.waterinfo.be/station/04dur04a-1066

N.N. (2020, 19 december). Opgehaald van https://www.sireentje.be/

N.N. (2020, 18 december). Opgehaald van Delcampe: https://www.delcampe.net/nl/verzamelingen/

Oude Foto's van Lokeren en Omstreken. (2020, 18 december). Opgehaald van Facebook: https://www.facebook.com/groups/483070595206557

Recollecting Landscapes 1904-1980-2004-2014. (2021, 3 mei). Opgehaald van Recollecting Landscapes: http://www.recollectinglandscapes.be/

Van Driessche, T. (2021, 17 mei). Oude Durme. Opgehaald van Inventaris Onroerend Erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135198

Download scriptie (12.64 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
prof. dr. Veerle Van Eetvelde