Betaalbare huisvesting in de post-covid-19 stad

Katia
Roslevitch

Nu de lockdown achter de rug is, lijkt het een afgesloten hoofdstuk waar we liefst nooit meer iets van terugzien. De ‘blijf in uw kot’ leuze verplichtte ons onze woningen te herdenken tot een plek waarin we moesten werken, schoolgaan en ontspannen. Voor lage inkomensgroepen was deze pandemie echter geen kwestie van de woonst te heroriënteren, maar eerder om hem te kunnen behouden. Werkloosheid loerde om de hoek en creëerde huurachterstallen bij velen. Of er nu een pandemie heerst of niet, dergelijke situaties zouden niet mogen voorkomen. Het is daarom van uiterst groot belang om lagere inkomensgroepen te verzekeren van een betaalbare woning. Maar hoe kunnen we het patrimonium aan betaalbare woningen uitbreiden en behouden? Waarom lukt het niet met de reeds bestaande manieren, waar liggen de knelpunten en hoe deze op te lossen?

Het recht op wonen is een basisrecht

‘Blijf in uw kot’ werd de slagzin. Als er dergelijke politieke uitspraken gedaan worden om de bevolking te behoeden voor een gezondheidscrisis, wordt er enigszins van uit gegaan dat iedereen een kot heeft om in te verblijven. In werkelijkheid is dit niet het geval, sterker nog, de pandemie heeft de groep dak- en thuislozen vergroot waarbij een groot deel van de bevolking balanceert op het randje van dakloosheid. Als we vervolgens kijken naar welke maatregelen er vanuit de politiek zijn gekomen om mensen met betalingsproblemen tegemoet te komen tijdens de crisis, kan het verschil niet duidelijker zichtbaar zijn. Op federaal niveau werd een uitstel van betaling van de hypothecaire lening toegekend aan diegene die (tijdelijk) werkloos zijn geworden. Huurders daarentegen konden niet rekenen op een compensatie, hoewel deze bevolkingsgroep voornamelijk bestaat uit mensen die zich geen eigendomsverwerving kunnen veroorloven. Vanuit de Vlaamse overheid werd alleen beslist om een verbod op uithuiszettingen op te leggen en dit enkel tot en met juli 2020.  Zij die met andere woorden middelen hebben, werden beter financieel beschermd tegen deze crisis, terwijl diegene met de minste middelen na enkele maanden opnieuw moesten vrezen voor het dak boven hun hoofd. Deze crisis zorgt er voor dat de betaalbaarheid van huisvesting alsmaar meer in het gedrang komt en dit terwijl het recht op wonen een basisrecht is. Een recht dat vermarkt wordt waardoor diegene met de hoogste woonnood de meeste moeite ervaren.

Sociale huisvesting

Het onderzoek vertrekt vanuit de effecten van de coronacrisis op de meest kwetsbare stedelingen. De betaalbaarheidskwestie wordt daarin naar voren geschoven als het meest prangende vraagstuk, samen met de ontoereikende kwaliteit van goedkope huur- en koopwoningen. Om een antwoord te formuleren op de betaalbaarheid van huisvesting werden in eerste instantie verschillende woonvormen geanalyseerd waaronder sociale huisvesting, sociale verhuurkantoren, de private huurmarkt, geconventioneerd wonen, community land trust en wooncoöperaties. Om tegemoet te komen in de betaalbaarheid werd tijdens het onderzoek al snel duidelijk dat alle ogen gericht zijn op sociale huisvesting. Sociale huisvesting maakt het mogelijk om een degelijke woonst te huren waarvan de huurprijs berekend is volgens het inkomende loon. De probleempunten van deze woonvorm zijn enerzijds dat het ondergefinancierd is door de Vlaamse overheid en anderzijds dat de bouw van dergelijk complex een lang en traag proces is. De coronacrisis heeft daarentegen de urgentie aangetoond van een uitgebreider aanbod aan betaalbare woningen die bovendien voldoen aan de kwaliteitscriteria. Het onderzoek verdiept zich daarom in alle woonvormen om een gepast antwoord te kunnen formuleren op die urgentie. In tweede instantie worden verschillende kwaliteitsverbeteringsoperaties in beschouwing genomen.

schema scenario één

Schema scenario één

3 scenario’s

Om verdere stappen te zetten, werden de opgedane inzichten geconcretiseerd. Gent Dampoort werd als casestudy genomen. Binnen Dampoort werd een periferie van 4 gesloten bouwblokken gekozen waarbinnen het onderzoek zich ontplooide. Zo resulteerde het onderzoek in 3 verschillende scenario’s waarbij de onderzochte woonvormen en bijbehorende stedenbouwkundige instrumenten in eerste instantie gecombineerd werden om vervolgens bepaalde pijnpunten bloot te leggen en finaal innovaties en verbeteringen voor te stellen. De onderliggende gedachte aan de scenario’s was om lagere inkomensgroepen te lokaliseren en hen door te laten schuiven naar nieuw ingeplande sociale woningen binnen de aangeduide periferie. De huurwoningen van waaruit zij verhuisd zouden zijn, kunnen op hun beurt onderworpen worden aan een kwaliteitscontrole en een huurprijsberekening die opgelegd kan worden door de lokale overheid. Daarbij staat de lokale overheid in voor de financiële ondersteuning van de verbouwingen van minder gegoede verhuurders. Door dit doorschuifmechanisme toe te passen op een wijk, ontstaat er een kwaliteits- en betaalbaarheidsverbetering die zich inschrijft in het bestaande patrimonium.

 

1. Huishoudens die nood hebben aan een sociale woning verhuizen naar de nieuwe sociale woningen in de wijk.

1.5

2. De huurwoningen die zij verlaten worden onderworpen aan kwaliteits- en betalingscontroles. Deze worden gerenoveerd en er wordt een huurprijsberekening opgesteld om nieuwe huurders een meer betaalbare woonst aan te bieden.

1.6 0

3. Deze verbouwde woningen kunnen op hun beurt nieuwe huishoudens binnen de wijk  huisvesten die nood hebben aan een gezonde en betaalbare woning. Hierna volgt weer stap twee.

De post-covid stad als inclusieve stad

De scriptie toont aan dat een belangrijke rol is weggelegd voor de lokale en bovenlokale overheid en wijst hen op de mogelijke alternatieven antwoorden op de huisvestingscrisis. De coronacrisis heeft niet enkel de urgentie van deze crisis aangetoond, het wijst ons ook op het feit dat kleinschaligheid key is. Een stad die gepland is met oog voor subtiliteit, inclusie en de menselijke maat, is een stad waar graag gewoond wordt. Als diversiteit zo hoog in het vaandel gedragen wordt als men beweert, dan moet dit ook gelden over de inkomensgroepen heen. Dan kan het niet zijn dat gezinnen door een minimale inkomstenverlies moeten vrezen om uit hun woonst gezet te worden. Betaalbaarheid betekent leefbaarheid en laat dit de sterkte worden van onze steden.  

Bibliografie

    1. Persoonlijke communicatie

Luyten, N., (30 november 2020) – interview

Vanderbauwhede, P., (30 november 2020) – interview

Coddens, R., (2 december 2020) – interview

Vervoort, E., (3 december 2020) – interview

De Decker, P., (4 december 2020) – interview

Van Landeghem, R., (4 december 2020) – interview

Van Wesenbeeck, P., (21 december 2020) – interview

Schotte, H., (19 januari 2021) – interview

Dhondt, S., (10 maart 2021) – interview

van Wambeke, I., & Geldof, J., (11 maart 2021) – interview

Verdoodt, A., (3 mei 2021) – e-mailverkeer

Borrenbergen, A., (25 mei 2021) – e-mailverkeer

Vanden Abeelde, P., (26 mei 2021) – bespreking scenario’s

 

    1. Webinars en film

(6 november 2020). “Innovative Approaches and Creative Practices”. 2020 A Year Without Public Space. https://www.publicspace-covid19.com/symposium

Gertten, F. (2019). Push.

(24 november 2020). “Doc City • PUSH: Watch online + Aftertalk”. Stadsform. https://www.facebook.com/events/414936586186976/?acontext=%7B%22event_a…

(26 november 2020). Online Sofa Talk: over de stad als ontmoetingsplaats in de tijden van corona. Vlaams Bouwmeester, Collectief Noord, Universiteit Antwerpen.

(7 december 2020). “Buitenstaanders“. Stad Gent.

 

    1. Beleidsdocumenten en overheidswebsites

Advies geconventioneerd verhuren. (2019).

Afdeling Woningkwaliteit. (n.d.). Conformiteitsattest voor (huur)woningen. Wonen-Vlaanderen. https://www.vlaanderen.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen

Belastingsvermindering voor verhuurders die renoveren en hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. (2021). Vlaanderen. https://www.vlaanderen.be/belastingvermindering-voor-verhuurders-die-re…

Coucke, W., van Bortel, G. & Vandekerckhove, B. (2016). Visitatierapport De Gelukkige Haard, Oostende.

Dampoort | Met hoeveel in - Stad Gent. (2021). https://hoeveelin.stad.gent/wijken/dampoort/

De huurprijs van een sociale huurwoning. (n.d.). In Wonen-Vlaanderen. https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/de-huurprijs-van-een…

De Vlaamse huursubsidie. (n.d.). Wonen-Vlaanderen. https://www.vlaanderen.be/de-vlaamse-huursubsidie

Dienst Wonen. (2021). Beleidsnota 2020-2025.

En wat bij overbewoning? (n.d.). Wonen-Vlaanderen. https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/en-wat-bij-overbewoning

Omzendbrief betreffende het tijdelijke verbod op uithuiszettingen omwille van de coronavirusmaatregelen, 4 (2020).

Leegstand. (n.d.). Stad Gent. https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/woon-en-bouwproblemen/leegstand

Persruimte Gent. (2020a). Extra financiële en materiële steun voor Gentenaars tijdens coronacrisis. https://persruimte.stad.gent/188012-extra-financiele-en-materiele-steun…

Persruimte Gent. (2020b). ICC zet deze winter deuren open voor coronaveilige opvang daklozen. https://persruimte.stad.gent/193186-icc-zet-deze-winter-deuren-open-voo…

Persruimte Gent. (2020c). Nieuw zorghotel en 2 extra inloopcentra voor opvang daklozen. https://persruimte.stad.gent/187342-nieuw-zorghotel-en-2-extra-inloopce…

Reglement opmaak leegstandsregister - Belasting op leegstaande woningen en gebouwen. (2019).

Rooze, H. (2019). Draaiboek Sociaal beheersrecht.

Stad Gent. (2020). 1,2 miljoen euro relancemaatregelen voor huurders na corona. Stad Gent. https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/nieuws-evenementen/12-miljoen-euro-re…

Statbel. (2020). Belgische armoede-indicatoren 2019 volgens regio en provincie. Statbel. https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/belgische-armoede-indicatoren-2019-vo…

Vandewiele, D., Van Assche, J., Maes, T. & Reynaert, H. (2008). Huren in Gent.

Voor wie is de Vlaamse huurpremie? (n.d.). Wonen-Vlaanderen. https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-huurpremie

Protocol Woningmarkt, 35 (2020).

 

    1. Literatuur

Aalbers, M. (2021). De huisvestingscrisis en corona. Denktank Minerva. https://www.denktankminerva.be/opinie/2020/4/27/de-huisvestingscrisis-e…

Annemie Morbee & Klaas Maes, Van Hoof, A., Claes, K., Hertogen, N., Denorme, C., Maelstaf, H. & Vandepitte, F. (2016). Dampoort KnapT OP! Wijkrenovatie Met Noodkopers. https://samenlevingsopbouwgent.be/wp-content/uploads/sites/6/2016/12/Brochure_Dampoort_knapt_op_v4.pdf

Bauwelinckx, A., Dumont, C., Dupont, A., Evrard, L., Thomson, A. & Van Mieghem, W. (2018). Privé- kapitaal bestormt het sociale. Brusselse Bond Voor Het Recht Op Wonen, 23(68), 18.

BBRoW. (2020). De sociaal verhuurkantoren in het oog van de storm.

Bogaerts, N. (2019). “Te veel mensen wonen in een barslecht huis.” Sociaal.Net. https://sociaal.net/achtergrond/de-onzichtbare-wooncrisis/

Bollen, N. (2020, March 27). Sociale huurder kan onmiddellijk lagere huurprijs vragen. De Tijd. https://www.tijd.be/vastgoed/woning-huren/sociale-huurder-kan-onmiddell…

Brusselmans, L., Depraetere, A., De Decker, P., Hubeau, B., Ryckewaert, M., Van Damme,W., Van den Broeck, K., Van den Houte, K., Vermeir, D. & Verstraete, J. (2019). Nieuwe wooninitiatieven: de tweede golf. Analyse van de schriftelijke enquête over sociale wooninnovaties met een focus op co-wonen en gemeenschappelijk wonen. Leuven: Steunpunt Wonen.

Canfyn, F. (2020a). Betaalbaar huurvastgoed ontwikkelen als verdienmodel met maatschappelijke meerwaarde. Oikos Tijdschrift, 96(4), 93–105.

Canfyn, F. (2020b, December). Woonsubsidies in Vlaanderen: “Wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed.” (Mattheus 25:29). Minerva Paper, 7.

CAW Oost-Vlaanderen. (n.d.). Project leegstand Oost-Vlaanderen.

CLT Gent. (2012). CLT Gent: Blauwdruk pilootproject Coöperatief Ondernemen.

CLT Gent. (2014). Mogelijkheden van Community Land Trust in Stadsverniewing en Klimaatneutraal Wonen.

Colson, J. (2020, April). “Pleit niet voor een universeel basisinkomen, maar voor universele huisvesting.” Knack. https://www.knack.be/nieuws/belgie/pleit-niet-voor-een-universeel-basis…

Corneillie, L. (2021, February). “Laat het grondrecht op wonen niet over aan een losgeslagen markt.” Knack. https://www.knack.be/nieuws/belgie/laat-het-grondrecht-op-wonen-niet-ov…

De Bruyne, M. (2020). De wooncrisis vraagt meer dan herverdelen. Oikos Tijdschrift, 96(4), 48–63.

De Bruyne, P., Deleu, H. & Schrooten, M. (2020). Corona maakt het onzichtbare zichtbaar: migratie verandert dak-en thuisloosheid. Sociaal.Net. https://sociaal.net/achtergrond/migratie-verandert-dak-en-thuisloosheid…

De Decker, P. (2002). On the genesis of social rental agencies in Belgium. Urban Studies, 39(2), 297–326. https://doi.org/10.1080/00420980120102984

De Troyer, E. (2017, December). Leegstandtaks omzeilen? Fluitje van een cent. Het Laatste Nieuws. https://www.hln.be/gent/leegstandtaks-omzeilen-fluitje-van-een-cent~a13…

Deleenheer, J. (2020). 56 gemeenten kunnen een sociaal woonbeleidsconvenant afsluiten. VVSG Kennisnetwerk. https://www.vvsg.be/nieuws/56-gemeenten-kunnen-een-sociaal-woonbeleidsc…

Duchâtelet, R. (2017, June 21). Het basisinkomen in België is wél betaalbaar. De Tijd. https://www.tijd.be/opinie/algemeen/het-basisinkomen-in-belgie-is-wel-b…

Dumont, C., Bauwelinckx, A., Dupont, A.-S., Evrard, L., Thôme, C., Thomson, A. & Van Mieghem, W. (2020). Vredegerecht Verhuurders welkom! Huurders welkom?

Franssen, G. (2020). Het virus genaamd solidariteit. Samenleving & Politiek, 27(5), 72–76. https://www.sampol.be/2020/05/het-virus-genaamd-solidariteit

Grommen, S. (2019, November 30). Grote herziening huurprijzen sociale woningen baart huurders zorgen: “Soms 400 tot 600 euro per maand extra.” Vrt NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/29/huurprijzen-sociale-woningen/

Heughebaert, M. (2020). Betaalbaar wonen: er ontbreekt een schakel in de Vlaamse woonmarkt. Oikos Tijdschrift, 96(4), 30–47.

Heylen, K. & Vanderstraeten, L. (2019). Wonen in Vlaanderen anno 2018. Leuven: Steunpunt Wonen.

Heyse, T. (2020). Het Gents woonbeleid: meer en betere woningen, in het bijzonder voor de laagste inkomens. Oikos Tijdschrift, 96(4), 64–69.

Hiroux, D. (2020). Belgen met laag loon krijgen korting op energiefactuur armoedenetwerk: “Meer nodig dan tijdelijke coronamaatregel.” Vrt NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/07/aanpassing-voorwaarden-sociaal-…

Holemans, D. (2020). Het roer omgooien in het woonbeleid. Oikos Tijdschrift, 96(4), 2–4.

Hubeau, B. (2018). Een wooncrisis in de onderste lagen van de private huurmarkt. 16.

Huurdersblad. (2018). Grondwettelijk beroep tegen een zinloze anti-kraakwet. Huurdersplatform. https://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/grondwettelijk-beroep-zin…

Huurdersblad. (2020a). De Woonzaak is afgetrapt. Huurdersplatform. https://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/de-woonzaak-is-afgetrapt/

Huurdersblad. (2020b). Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over de “anti-kraakwet”: een halve overwinning ... met een nare bijsmaak. Huurdersplatform. https://huurdersplatform.be/vhp/actualiteit-vhp/grondwettelijk-hof-spre…

Huurdersblad. (2020c). Huurders- en verhuurdersverenigingen pleiten voor tijdelijke coronahuurtoelage. Huurdersplatform. https://huurdersplatform.be/vhp/actualiteit-vhp/huurders-en-verhuurders…

Huurdersblad. (2020d). Nieuwe sociale huurprijsberekening nefast voor meest kwetsbare sociale huurders. Huurdersplatform. https://huurdersplatform.be/vhp/actualiteit-vhp/nieuwe-sociale-huurprij…

Huurdersblad. (2020e). Opschorting uithuiszettingen moet verlengd worden. Huurdersplatform. https://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/opschorting-uithuiszettin…

Huurdersblad. (2020f). Sommige coronamaatregelen voor de woonmarkt in code rood kunnen niet ingaan. Huurdersplatform. https://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/sommige-coronamaatregelen…

Huurdersblad. (2021a). Het onderschatte probleem van energie-armoede. Huurdersplatform. https://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/het-onderschatte-probleem…

Huurdersblad. (2021b). Woonzaak reageert op Pano-reportage Te huur/te duur. Huurdersplatform. https://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/woonzaak-reageert-op-pano…

Jacobs, L. & Totté, P. (2020). Gezocht: lefgozers voor wooncoöperaties. Oikos Tijdschrift, 96(4), 70–80.

Jacobs, L., Totté, P., Denoo, J., Devos, T. & Balen, M. Van. (2020). “Coöperatief wonen in Vlaanderen.”

Jonckheere, L. (2018). Coopkracht - Samenhuizen - Wooncoop.

Knack. (2020, May). Meer mensen kloppen aan bij OCMW’s en voedselbanken voor hulp. Knack. https://www.knack.be/nieuws/belgie/meer-mensen-kloppen-aan-bij-ocmw-s-e…

Luysterman, P. (2021). Hoeveel kost het huren van een woning in uw gemeente? De Tijd. https://www.tijd.be/ondernemen/vastgoed/hoeveel-kost-het-huren-van-een-…

Matthys, C. (2021a, January 14). Gentse daklozen vinden de weg naar inloopcentrum in Citadelpark: “Er komt ook één gezin met kinderen over de vloer.” Het Laatste Nieuws. https://www.hln.be/gent/gentse-daklozen-vinden-de-weg-naar-inloopcentru…

Matthys, C. (2021b, March 19). Gentse daklozen kunnen nog een jaar langer in zorghotel Het Leeuwenhof terecht: “85 procent heeft intussen een vaste woning.” Het Laatste Nieuws. https://www.hln.be/gent/gentse-daklozen-kunnen-nog-jaar-langer-in-zorgh…

Mestrum, F. (2014). Pro’s en contra’s van het basisinkomen. Samenleving & Politiek, 21(2), 20–28. https://www.sampol.be/2014/02/pro-s-en-contra-s-van-het-basisinkomen

Mestrum, F. (2017, March). “Basisinkomen: Wat met onze strijd voor gelijkheid?” Knack. https://www.knack.be/nieuws/belgie/basisinkomen-wat-met-onze-strijd-voo…

Na ’Pano’-reportage over gebrek aan betaalbare woningen: “Minister Diependaele moet dringend het recht op wonen garanderen.” (2021, February 18). Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210218_92406270

Oosterlynck, S. & Beeckmans, L. (2020). Stad na corona: lessen trekken uit de lockdown. Sociaal.Net. https://sociaal.net/achtergrond/stad-na-corona-lessen-trekken-uit-de-lo…

OVERZICHT. Zoveel woningen staat leeg in uw gemeente. (2016). Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160915_02469701

Pandschap. (n.d.). Onze werking. Pandschap. https://pandschap.be/index.php/onze-werking/

Pano. (2021). Te huur/te duur. https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2021/pano-s2021a2/

Persbericht 3 mei ’18: Grondwettelijk beroep tegen een zinloze anti-kraakwet. (2018).

Persbericht KBS. (2020). Covid-19 versterkt armoede: wat armoedeorganisaties ons zeggen. In Koning Boudewijnstichting. https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2020/20201016NDPovert…

Persbericht KBS. (2021). Renovatie van sociale woningen: huurders betrekken en begeleiden Aanbevelingen van het Platform tegen Energiearmoede. https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2021/20210323AJEnergie

Peuteman, A. (2020, March). Coronacrisis treft mensen met beperkt inkomen dubbel: “In het OCMW zien we een heel nieuw cliëntèle.” Knack. https://www.knack.be/nieuws/belgie/coronacrisis-treft-mensen-met-beperk…

Peuteman, A. (2021, March). Meer dan 700 kinderen (half) dakloos in Gent. Knack. https://www.knack.be/nieuws/belgie/meer-dan-700-kinderen-half-dakloos-i…

Redactie CLT Gent. (2013). “Stapstenen tussen huur en koop Community Land Trust.”

Redactie CLT Gent. (2018a). Veelgestelde vragen. CLT Gent. http://cltgent.be/clt/veelgestelde-vragen

Redactie CLT Gent. (2018b). Wat is CLT. CLT Gent.

Renovatiewerken Gent. (2021). Renovatiewerken. https://www.renovatiewerken-dj.be/gent/

Salumu, T. (2020, September 23). Tot 40 procent meer Gentenaars in de rij voor voedselhulp: “Zelfs sekswerkers komen aankloppen.” Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200922_96711181

Sogent. (n.d.). CLT Meulestede. Sogent. https://sogent.be/projecten/clt-meulestede

Steunpunt Werk. (2021). Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt.

Teccon Databank. (n.d.). Wat is een recht van opstal. Teccon. https://teccon.be/teccon-databank/wat-is-een-recht-van-opstal/

Theunis, K. (2006). De wet De Taeye. De individuele woning als bouwsteen van de welvaartstaat. 67–77.

Torbeyns, A. (2020, November 6). Geen nieuw tijdelijk verbod op uithuiszettingen. De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20201105_98127629?&articlehash=gssdTvpE…

Totté, P. (2018). Seminarie: Betaalbaar wonen in de stad.

van Ekert, W.-J. (2021, March). Werkt fusie wachttijd sociale woning weg? Dossier Sociale Woningen ACV, 6–9.

Van den Broeck, K., & Winters, S. (2018). Evaluatie van de kosteneffectiviteit van SHM’s en SVK’s. Leuven:

Steunpunt Wonen.

Van Geel, A., Zwaenepoel, H., Janssens, J., Baert, E., Claes, S., Belmahi, J. & Verdeyen, M. (2020). Collectief Goed: Een coöperatief woonmodel op maat van grote gezinnen met lage inkomens.

Van Waeyenberghe, S. (2021, March 30). “Er zijn zo veel meer leegstaande woningen in Gent”: Rudi loopt samen met een 60-tal vrijwilligers 800 straten af om ze allemaal te tellen. Het Laatste Nieuws. https://www.hln.be/gent/er-zijn-zo-veel-meer-leegstaande-woningen-in-ge…

Vandepitte, F. (2015). Kiezen voor Community Land Trust. In CLT Vlaanderen.

Vanmeldert, D. (2021, March 17). Nieuwe daklozentelling: “Cijfers liggen stuk hoger dan verwacht, 1 op de 5 is tussen 18 en 25 jaar.” Vrt NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/16/resultaten-daklozentelling/

Verstichele, J. (2018). De onzichtbare wooncrisis. EPO.

Vlaamse woonlening: hoeveel kan je lenen? (2021). Vlaamse Woningfonds. https://vlaamswoningfonds.be/woonkrediet/bedrag-en-rentevoet

VMSW. (n.d.). Aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). Vlaanderen. https://www.vlaanderen.be/aankoop-van-een-sociale-woning-of-bouwgrond-b…

VMSW. (2015). Bestek D&B Limburg.

wooncoop. (2021). Vragen over en voor bewoners. Wooncoop. https://www.wooncoop.be/faq/

 

    1. Afbeeldingen

1. BELGAIMAGE. (2020). Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201113_94126403

2a en 2b. Taskforce Wonen en Opvang Stad Gent. (2020) From managing homelessness…to ending homelessness. Uit de presentatie: “ROOF Final meeting Phase 1 – Housing and homelessness policy”

3. Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) – EAK, Eurostat – LFS (Bewerking Steunpunt Werk). Geraadpleegd op: Excel-toepassing Trendindicatoren Vlaamse arbeidsmarkt. https://www.steunpuntwerk.be/node/3959

4. Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) – EAK, Eurostat – LFS (Bewerking Steunpunt Werk). Geraadpleegd op: Excel-toepassing Trendindicatoren Vlaamse arbeidsmarkt. https://www.steunpuntwerk.be/node/3959

5. FVV Nieuwsblad. Zorghotel Het Leeuwenhof. (2020). Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200407_04915524

6. Dumont, C., Bauwelinckx, A., Dupont, A.-S., Evrard, L., Thôme, C., Thomson, A. & Van Mieghem, W. (2020). Vredegerecht Verhuurders welkom! Huurders welkom?

7. Redactie Nieuwsblad. (2020). Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200407_04915610

8. Dienst Wonen Stad Gent. (2021) Cover Beleidsnota 2020-2025.

9. BBRoW. (2020). Overheidssteun voor sociale huisvesting en voor de SVK’s (per jaar/per woning), uit De sociaal verhuurkantoren in het oog van de storm

10. Evolutie eigendomsstatuut in Vlaanderen, 2005-2018. Woonsurvey 2005, SILC 2009, GWO 2013, Woonsurvey 2018 in Heylen, K. & Vanderstraeten, L. (2019). Wonen in Vlaanderen anno 2018. Leuven: Steunpunt Wonen.

11, 12, 13, 14, 15. Wooncoop. (2020). Het klassieke model, Wat als, De oplossing, Voorbeeld, Flexibel. Infosessie – voor bewoners.

16. DVH en BDW Nieuwsblad. Rudi Van Landeghem en zijn vrijwilligers gaan op zoek naar leegstaande woningen. Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210328_95803378

17. Dampoort knapT OP! – missie en doelstellingen uit Annemie Morbee & Klaas Maes, Van Hoof, A., Claes, K., Hertogen, N., Denorme, C., Maelstaf, H. & Vandepitte, F. (2016). Dampoort KnapT OP! Wijkrenovatie Met Noodkopers. https://samenlevingsopbouwgent.be/wp-content/uploads/sites/6/2016/12/Br…

18. Afbeelding uit Annemie Morbee & Klaas Maes, Van Hoof, A., Claes, K., Hertogen, N., Denorme, C., Maelstaf, H. & Vandepitte, F. (2016). Dampoort KnapT OP! Wijkrenovatie Met Noodkopers. https://samenlevingsopbouwgent.be/wp-content/uploads/sites/6/2016/12/Br…

19. Gemeentelijke regelgeving conformiteitsattest uit Afdeling Woningkwaliteit. (n.d.). Conformiteitsattest voor (huur)woningen. Wonen-Vlaanderen. https://www.vlaanderen.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen

20, 21 en 22. Zimmo. (2021). Huizen te koop in Gent. https://www.zimmo.be/nl/

Download scriptie (14.75 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Luce Beeckmans