Overtuigen met bijzinnen: een nieuwe constructie in het Duits

Flor
Vander Haegen

In het Duits kan je een boodschap op verschillende manieren overtuigender maken. Een van die manieren vormt volgens mijn onderzoek een nieuwe constructie, die gangbaar is in het hedendaags Duits. Die vaststelling is belangrijk voor het talenonderwijs.

Overtuigen, niet discussiëren

Kan je iemand overtuigen zonder te discussiëren? Een Berlijnse schooldirectrice toont aan van wel. Om haar inclusieve school te promoten, beweerde ze in een recent interview met de krant Der Tagesspiegel dat de school elke leerling opneemt, ongeacht welke beperking die heeft. Of in het Duits: “Wir nehmen jeden auf, egal welche Behinderung er hat”.

De uitspraak Wir nehmen jeden auf, egal welche Behinderung er hat (‘We nemen elke leerling op, om het even welke beperking hij heeft’) bestaat uit een hoofdzin en een bijzin: Wir nehmen jeden auf en egal welche Behinderung er hat. Met de bijzin reageert de directrice op mogelijke tegenargumenten van de interviewer. Die zou zich bijvoorbeeld kunnen afvragen of ook kinderen met een zware handicap welkom zijn in de school.

Nog voor de interviewer dit bezwaar heeft kunnen uiten, kan de directrice het met de bijzin egal welche Behinderung er hat ontkrachten. De precieze handicap is volgens die bijzin niet van belang voor de stelling uit de hoofdzin, namelijk dat de school elke leerling verwelkomt. Zo kan de directrice de interviewer van haar bewering overtuigen, zonder dat ze daarvoor met hem in discussie hoeft te treden.

Schermafbeelding 2021-09-30 om 15.09.33

‘Bereik uw bestemming, om het even wat de winter brengt’ – Ook deze slogan uit een bandenreclame benut de overtuigingskracht van ‘om het even’-bijzinnen.

Bijzinnen vs. zelfstandige zinnen

Bijzinnen als egal welche Behinderung er hat noem ik hier ‘om het even’-bijzinnen. Naast ‘om het even’-bijzinnen komen in het Duits ook zelfstandige zinnen met gelijkaardige betekenis voor. Een voorbeeld van zo’n zin is Es ist egal, welche Behinderung er hat (‘Het is om het even welke beperking hij heeft’). In deze zin volgt het woord egal (‘om het even’) op het koppelwerkwoord ist (‘is’). Vanaf 1800 zijn uit zulke zelfstandige zinnen bijzinnen ontstaan, doordat taalgebruikers het koppelwerkwoord weglieten.

Vandaag bestaan de variant met en zonder koppelwerkwoord naast elkaar. Dat vormt een interessant probleem voor de beschrijving van de Duitse grammatica. Zijn ‘om het even’-bijzinnen een verkorte variant van de zelfstandige zinnen? Of vormen ze een nieuwe, autonome constructie, die niet als een variant van de zinnen met koppelwerkwoord moet worden beschouwd? Precies die vraag tracht ik in mijn masterscriptie te beantwoorden.

Egal, Banane of wurscht?

Daartoe verzamelde meer dan 25.000 zelfstandige zinnen en bijzinnen van irrelevantie uit een grote taaldatabank. Voor elke zin beantwoordde ik twaalf vragen, waarvan ik er hier vier noem. Is er een koppelwerkwoord aanwezig – gaat dus om een zelfstandige zin of een bijzin? Welk woord wordt gebruikt om ‘om het even’ uit te drukken? Meestal is dat egal, maar daarnaast komen ook gleich (‘gelijk’), gleichviel (‘even veel’) en de ludieke synoniemen Banane, wurscht en Jacke wie Hose voor ( ‘banaan’, ‘worst’ en ‘zowel jas als broek’). Staat er een komma tussen dat woord en het w-woord – bv. was (‘wat’), wer (‘wie’) of welche (‘welke’)? Treedt een vorm van het werkwoord mögen (‘mogen’) op? Dit is bijvoorbeeld het geval in Egal, was da kommen mag (‘wat er ook mag gebeuren’).

Op basis van al die vragen en bijgestaan door statistische software vergeleek ik vervolgens de varianten met en zonder koppelwerkwoord. Als ‘om het even’-bijzinnen een nieuwe, autonome constructie vormen, verwacht je dat ze duidelijk van de zelfstandige zinnen verschillen. Als dat niet zo is, verwacht je dat het enige verschil tussen de twee varianten bestaat in de aan- of afwezigheid van een koppelwerkwoord.

Een nieuwe constructie?

Na de analyse van de 25.000 zinnen bleek 33% van hen over een koppelwerkwoord te beschikken. De variant zonder koppelwerkwoord komt dus vaker voor dan die met koppelwerkwoord, maar dat betekent natuurlijk nog niet dat die eerste een autonome constructie is.

Wat daar wel op wijst, is dat beide varianten andere woorden voor ‘om het even’ verkiezen. De ludieke uitdrukkingen Banane, wurscht en Jacke wie Hose komen bijvoorbeeld nagenoeg altijd in zelfstandige zinnen voor, terwijl de serieuzere alternatieven gleich en gleichviel bijna uitsluitend in bijzinnen te vinden zijn.

Een ander verschil tussen de bij- en hoofdzinnen ligt in het gebruik van de komma voor het w-woord. Terwijl de komma bij zelfstandige zinnen verplicht – en dus ook bijna altijd aanwezig – is, valt ze in 36% van de bijzinnen weg: Egal was du magst in plaats van Egal, was du magst. Nog duidelijker verschillen de varianten in het gebruik van mögen: dit werkwoord komt zo goed als nooit in de zelfstandige zinnen voor, terwijl het in 1,6% van de bijzinnen optreedt.

Conclusie: ‘om het even’-bijzinnen zijn in het hedendaags Duits geen verkorte zelfstandige zinnen. Als je de bijzinnen toch zo zou analyseren, kan je niet verklaren waarom ze andere woorden voor ‘om het even’ verkiezen, vaak geen komma hebben en soms het werkwoord mögen vertonen. Het gaat dus daadwerkelijk om een nieuwe, autonome constructie.

Overtuigen in de taalles

Deze conclusie is van belang voor het talenonderwijs, waarin o.a. ‘als’- en ‘hoewel’-bijzinnen een belangrijke rol spelen. Het ligt voor de hand om ook ‘om het even’-bijzinnen aan dit rijtje toe te voegen. Zoals het voorbeeld met de schooldirectrice immers uitwees, kan je met deze bijzinnen je boodschap overtuigender maken. Dat is onder andere nuttig voor het voeren van een discussie of het schrijven van een argumentatieve tekst.

Afbeelding1 22

Fragment uit de lessenreeks: leerlingen analyseren een reclameboodschap met een ‘om het even’-bijzin.

In mijn scriptie voegde ik daarom aan het taalkundige onderzoek een lessenreeks toe, die toont hoe ‘om het even’-bijzinnen kunnen worden ingezet in de les Duits. De reeks richt zich tot gevorderde leerlingen in het secundair, volwassenen- of hoger onderwijs. In vijf lessen oefenen de leerlingen verschillende communicatieve scenario’s in, waarin ‘om het even’-bijzinnen een rol spelen.

Ik hoop dat mijn masterscriptie onderzoekers én leerkrachten inspireert om met deze overtuigende bijzinnen aan de slag te gaan. Wie de lessenreeks wil inkijken, kan binnenkort daarvoor terecht op lib.ugent.be.

 

Bibliografie

Aarts, Bas (2007): Syntactic gradience. The nature of grammatical indeterminacy. Oxford/New York: Oxford University Press.

Artstein, Ron (2017): Inter-annotator agreement. In: Ide, Nancy/Pustejovsky, James (Hg.): Handbook of linguistic annotation. Dordrecht: Springer, S. 297-313.

Baschewa, Emilia (1980): Der Konzessivsatz im Neuhochdeutschen. Synchronische und diachronische Untersuchungen zu seiner Syntax, Semantik und Stilistik. Phil. Diss., Universität Leipzig.

Baschewa, Emilia (1983): Untersuchungen zur Diachronie des Konzessivsatzes im Neuhochdeutschen. In: Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache 3, S. 77-107.

Benzenberg, Scott (2014): Cognitive language pedagogy. A course proposal for high proficiency learners. Masterarbeit, Radboud Universität Nimwegen.

Boettcher, Wolfgang (1972): Studien zum zusammengesetzten Satz. Frankfurt a. M.: Athenäum.

Bossuyt, Tom (2016): Zur Distribution von Irrelevanzpartikeln in was immer/auch-Konstruktionen. In: Germanistische Mitteilungen 42, S. 45-70.

Bossuyt, Tom (2017): Eine Arbeit über was auch immer. Zur Partikeldistribution in W immer/auch-Konstruktionen mit was und wer im Deutschen Referenzkorpus. Masterarbeit, Universität Gent.

Bossuyt, Tom/De Cuypere, Ludovic/Leuschner, Torsten (2018): Emergence phenomena in German W-immer/auch-subordinators. In: Fuß, Eric et al. (Hg.): Grammar and Corpora 2016. Heidelberg: Heidelberg University Publishing, S. 97-120.

Breindl, Eva (2014): Irrelevanzkonditionale Konnektoren. In: Breindl/Volodina/Waßner (Hg.), S. 965-1009.

Breindl, Eva (2018): Verbgruppen- und Satzadverb. In: Institut für Deutsche Sprache (Hg.): Systematische Grammatik. Grammatisches Informationssystem grammis, https://grammis.​ids-mannheim.de/systematische-grammatik/526 (abgerufen am 20.05.2021).

Breindl, Eva/Volodina, Anna/Waßner, Ulrich Hermann (2014, Hg.): Handbuch der deutschen Konnektoren 2: Semantik der deutschen Satzverknüpfer. Berlin/Boston: de Gruyter.

Brinker, Klaus (2010): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 7., durchges. Aufl. Berlin: Erich Schmidt. (= Grundlagen der Germanistik 29.)

Buscha, Joachim/Freudenberg-Findeisen, Renate/Forstreuter, Eike/Koch, Hermann/Kuntzsch, Lutz (2002): Grammatik in Feldern. Ein Lehr- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. Ismaning: Max Hueber.

Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. 4., durchges. u. bibl. erg. Aufl. Stuttgart: Kröner.

Cappelle, Bart (2006): Particle placement and the case for ‚allostructions‘. In: Schönefeld, Doris (Hg.): Constructions all over. Case studies and theoretical implications. Special issue of Constructions 1.

Ciardelli, Ivano (2016): Lifting conditionals to inquisitive semantics. In: Semantics and Linguistic Theory 26, S. 732-52.

d’Avis, Franz Josef (2004): In front of the prefield – inside or outside the clause? In: Lohnstein, Horst/Trissler, Susanne (Hg.): The syntax and semantics of the left periphery. Berlin/New York: de Gruyter, S. 139-177.

Dancygier, Barbara (1998): Conditionals and prediction. Time, knowledge, and causation in conditional constructions. Cambridge: Cambridge University Press. (= Cambridge Studies in Linguistics 87.)

De Knop, Sabine/Gilquin, Gaëtanelle (2016, Hg.): Applied Construction Grammar. Berlin/Boston: de Gruyter. (= Applications of Cognitive Linguistics 32.)

De Knop, Sabine/Mollica, Fabio (2016): A construction-based analysis of German ditransitive phraseologisms for language pedagogy. In: De Knop/Gilquin (Hg.), S. 53-88.

de Mendoza Ibáñez, Francisco J.R./Luzondo Oyón, Alba/Pérez Sobrino, Paula (2017, Hg.): Constructing families of constructions. Analytical perspectives and theoretical challenges. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

De Vaere, Hilde/Kolkmann, Julia/Belligh, Thomas (2020): Allostructions revisited. In: Journal of Pragmatics 170, S. 96-111.

Duffley, Patrick/Larrivée, Pierre (2010): Anyone for non-scalarity? In: English Language and Linguistics 14(1), S. 1-17.

Duffley, Patrick/Larrivée, Pierre (2020): Whatever floats your boat. A corpus-based investigation of definiteness, quantification, modality, presuppositional content, scalarity and epistemic stance with wh-ever words. In: International Review of Pragmatics 12(2), S. 206-245.

Eco, Umberto (1992): Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Übers. von Walter Schick. 5., durchges. Aufl. Heidelberg: Müller.

Ellis, Nick (2005): At the interface. Dynamic interactions of explicit and implicit language knowledge. In: Studies in Second Language Acquisition 27(2), S. 305-352.

Ellis, Nick (2013): Construction Grammar and second language acquisition. In: Hoffmann, Thomas/Trousdale, Graeme (Hg.): The Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford/New York: Oxford University Press, S. 365-378.

Ford, Cecilia E. (1993): Grammar in interaction. Adverbial clauses in American English conversations. Cambridge: Cambridge University Press. (= Studies in interactional sociolinguistics 11.)

Ford, Cecilia E. (2002): Denial and the construction of conversational turns. In: Bybee, Joan L./Noonan, Michael (Hg.): Complex sentences in grammar and discourse. Essays in honor of Sandra A. Thompson. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, S. 61-78.

Ford, Cecilia E./Thompson, Sandra A. (1986): Conditionals in discourse. A text-based study from English. In: Traugott et al. (Hg.), S. 353-372.

Geiss, Michael L./Zwicky, Arnold M. (1971): On invited inferences. In: Linguistic Inquiry 2, S. 561-566.

Gerholz, Karl-Heinz (2014): Gruppenpuzzle – Didaktische Gestaltung und Illustration aus der Lehrerbildung. In: Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft 1(3), S. 261-265.

Geyken, Alexander/Barbaresi, Adrien/Didakowski, Jörg/Jurish, Bryan/Wiegand, Frank/Lemnitzer, Lothar (2017): Die Korpusplatform des „Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache“ (DWDS). In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 45(2), S. 327-344.

Giacalone Ramat, Anna/Mauri, Caterina/Molinelli, Piera (2013): Synchrony and diachrony. Introduction to a dynamic interface. In: Giacalone Ramat, Anna/Mauri, Caterina/Molinelli, Piera (Hg.): Synchrony and diachrony. Dynamic interface. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, S. 1-26.

Giannakidou, Anastasia/Quer, Joseph (2013): Exhaustive and non-exhaustive variation with free choice and referential vagueness. Evidence from Greek, Catalan, and Spanish. In: Lingua 126, S. 120-149.

Gilquin, Gaëtanelle/De Knop, Sabine (2016): Exploring L2 constructionist approaches. In: De Knop/Gilquin (Hg.), S. 3-20.

Glashaus (2001): Was immer es ist (Director’s Cut). In: Pelham, Moses/Haas, Martin: Was immer es ist. Pelham Power Productions. CD.

Goldberg, Adele E. (1995): A construction grammar approach to argument structure. Chicago/London: The University of Chicago Press.

Goldberg, Adele E. (2006): Constructions at work. The nature of generalization in language. Oxford/New York: Oxford University Press.

Gries, Stefan Th./Wulf, Stefanie (2009): Psycholinguistic and corpus-linguistic evidence for L2 constructions. In: Annual Review of Cognitive Linguistics 7, S. 163-186.

Hamblin, Charles L. (1958): Questions. In: Australasian Journal of Philosophy 36, S. 159-168.

Haspelmath, Martin (1997): Indefinite pronouns. Oxford: Oxford University Press.

Haspelmath, Martin (2002): Grammatikalisierung: von der Performanz zur Kompetenz ohne angeborene Grammatik. In: Krämer, Sybille/König, Ekkehard (Hg.): Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen? Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 266-286. (= stw 1592.)

Haspelmath, Martin/König, Ekkehard (1998): Concessive conditionals in the languages of Europe. In: van der Auwera, Johan (Hg.): Adverbial constructions in the languages of Europe. Berlin/New York: de Gruyter, S. 563-640. (= EUROTYP 3.)

Herbst, Thomas (2016): Foreign language learning is construction learning – what else? Moving towards Pedagogical Construction Grammar. In: De Knop/Gilquin (Hg.), S. 21-52.

Herbst, Thomas (2017): Grünes Licht für pädagogische Konstruktionsgrammatik – Denn: Linguistik ist nicht (mehr) nur Chomsky. In: Fremdsprachen Lehren und Lernen 46(2), S. 119-135.

Hoffmann, Ludger (2016): Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. 3., neu bearb. u. erw. Aufl. Berlin: Schmidt.

Holme, Randal (2010): A construction grammar for the classroom. In: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 48(4), S. 355-377.

Holme, Randal (2012): Cognitive linguistics and the second language classroom. In: Tesol Quarterly 46(1), S. 6-29.

Hopper, Paul J. (1991): On some principles of grammaticization. In: Traugott, Elizabeth Closs/Heine, Bernd (Hg.): Approaches to grammaticalization. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, S. 17-35.

Hopper, Paul J./Traugott, Elizabeth Closs (2003): Grammaticalization. 2. Aufl. Cambridge: Cambridge University Press.

Jacquy, Dany et al. (2003): Leerplan opleiding Duits R 3.2 modulair. Studiegebied talen richtgraad 3 & 4. Sint-Genesius-Rode. http://www.stuurgroepvo.be/​sites/default/files/duits_​r32.doc (abgerufen am 20.05.2021).

Knuchel, Daniel/Bubenhofer, Noah (2020): Korpuslinguistische Expeditionen als Anregung zur Reflexion über Sprachgebrauch. Forschendes Lernen mit dem DWDS und dem DeReKo. In: Der Deutschunterricht 6, S. 63-76.

König, Ekkehard (1986): Conditionals, concessive conditionals and concessives. Areas of contrast, overlap and neutralization. In: Traugott et al. (Hg.), S. 229-246.

König, Ekkehard (1992): From discourse to syntax: The case of concessive conditionals. In: Tracy, Rosemarie (Hg.): Who climbs the grammar tree. Tübingen: Niemeyer, S. 423-433.

König, Ekkehard (1994): Konzessive Konditionalsätze im Deutschen und anderen germanischen Sprachen. In: Nordlyd22, S. 85-101.

König, Ekkehard/Eisenberg, Peter (1984): Zur Pragmatik von Konzessivsätzen. In: Stickel, Gerhard (Hg.): Pragmatik in der Grammatik. Düsseldorf: Schwann, S. 313-332. (= Jahrbuch des IDS 1983.)

König, Ekkehard/van der Auwera, Johan (1988): Clause integration in German and Dutch conditionals, concessive conditionals, and concessives. In: Haiman, John/Thompson, Sandra A. (Hg.): Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, S. 101-133.

Kupietz, Marc/Lüngen, Harald/Kamocki, Paweł/Witt, Andreas (2018): The German reference corpus DeReKo. New developments – new opportunities. In: Calzolari, Nicoletta et al. (Hg.): Proceedings of the eleventh international conference on language resources and evaluation, S. 4353-60.

Lehmann, Christian (1984): Der Relativsatz. Typologie seiner Strukturen. Theorie seiner Funktionen. Kompendium seiner Grammatik. Tübingen: Narr. (= Language Universals Series 3.)

Lehmann, Christian (1995): Thoughts on grammaticalization. München: Lincom Europa. (= Lincom Studies in Theoretical Linguistics 1.)

Leuschner, Torsten (2000): „…, wo immer es mir begegnet … - wo es auch sei.“ Zur Distribution von ‚Irrelevanzpartikeln‘ in Nebensätzen mit W- auch/immer. In: Deutsche Sprache 28(4), S. 342-356.

Leuschner, Torsten (2005a): How to express indifference in Germanic. Towards a functional-typological research programme. In: Delbecque, Nicole/van der Auwera, Johan/Geeraerts, Dirk (Hg.): Perspectives on variation. Sociolinguistic, historical, comparative. Berlin/New York: de Gruyter, S. 291-317.

Leuschner, Torsten (2005b): Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau'n. Irrelevanzkonditionalen als grammatikalisierter Diskurs. In: Leuschner/Mortelmans/De Groodt (Hg.), S. 279-307.

Leuschner, Torsten (2006): Hypotaxis as a building site. The emergence and grammaticalization of concessive conditionals in English, German and Dutch. München: Lincom Europa. (= Lincom Studies in Germanic Linguistics 24.)

Leuschner, Torsten (2007): Irrelevanzausdruck und Feldergrammatik. Linguistiche Beschreibung–didaktische Folgerungen. In: Deutsch als Fremdsprache 44(4), S. 219-226.

Leuschner, Torsten (2013): Was Partikeln wohl (auch immer) mit Gleichgültigkeit zu tun haben. Funktionale und linguistikdidaktische Perspektiven. In: Germanistische Mitteilungen 39(1), S. 37-62.

Leuschner, Torsten (2020): Concessive conditionals as a family of constructions. In: Belgian Journal of Linguistics 34(1). Manuskript im Druck. https://biblio.ugent.be/publica​tion/8696932/file/8696933.pdf (abgerufen am 20.05.2021).

Leuschner, Torsten/Mortelmans, Tanja/De Groodt, Sarah (2005, Hg.): Grammatikalisierung im Deutschen. Berlin/New York: de Gruyter. (= Linguistik – Impulse & Tendenzen 9.)

Levinson, Stephen C. (1983): Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Lexer, Matthias (1878): Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. 3 Bde. Leipzig: Hirzel.

Liang, Junying (2002): How do Chinese EFL learners construct sentence meaning: verb-centered or construction-based?Masterarbeit, Guangdong University of Foreign Studies.

Littlemore, Jeannette (2009): Applying cognitive linguistics to second language learning and teaching. New York: Palgrave Macmillan.

Métrich, René (1981): Les syntagmes dits concessifs introduits par un element en w-. In: Verbum 4, S. 191-256 u. 363-379.

Métrich, René (1983): La concession en allemand moderne. In: L’expression de la concession. Actes du colloque tenu les 3 et 4 décembre 1982. Paris: Dépt. de linguistique de l’Université de Paris-Sorbonne, S. 90-116.

Moers, Walter (2013): Die 13½ Leben des Käpt'n Blaubär. E-Book-Ausgabe. München: Knaus.

Nena (1997): Was immer du tust. In: Dehmel, Jürgen/Kerner, Nena: Bongo Girl. Sony Music Distribution. CD.

Noël, Dirk (2007): Diachronic construction grammar and grammaticalization theory. In: Functions of Language 14(2), S. 177-202.

Nübling, Damaris (2005): Von in die über in’n und ins bis im. Die Klitisierung von Präposition und Artikel als „Grammatikalisierungsbaustelle“. In: Leuschner/Mortelmans/De Groodt (Hg.), S. 105-132.

Pafel, Jürgen/Reich, Ingo (2016): Einführung in die Semantik. Stuttgart: Metzler.

Popovici, Vasile (1981): Dialogues rhétoriques. In: Degrés 9, S. i1-i6.

Quirk, Randolph/Greenbaum, Sidney (1985): A comprehensive grammar of the English language. London/New York: Longman.

Ramsay, Victoria (1987): The functional distribution of preposed and postposed if and when clauses in written discourse. In: Tomlin, Russell S. (Hg.): Coherence and grounding in discourse. Outcome of a symposium, Eugene, Oregon, June 1984. Amsterdam: Benjamins, S. 383-408. (= TSL 11.)

Rawlins, Kyle (2008): Unifying if-conditionals and unconditionals. In: Semantics and Linguistic Theory 18, S. 583-600.

Rawlins, Kyle (2013): (Un)conditionals. In: Natural Language Semantics 21, S. 111-178.

Redder (1995): Einführung in den thematischen Teil. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 21, S. 107-116.

Rug, Wolfgang/Tomaszewski, Andreas (2001): Grammatik mit Sinn und Verstand. 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene. München: Klett.

Sung, Minchang/Yang, Hyun Kwon (2016): Effects of construction-centered instruction on Korean students’ learning of English transitive resultative constructions. In: De Knop/Gilquin (Hg.), S. 89-114.

Sweetser, Eve (1990): From etymology to pragmatics. Metaphorical and cultural aspects of semantic structure. Cambridge: Cambridge University Press.

Thornburg, Linda L./Panther, Klaus-Uwe (1997): Speech Act Metonymies. In: Liebert, Wolf-Andreas/Redeker, Gisela/Waugh, Linda R. (Hg.): Discourse and perspective in cognitive linguistics. Philadelphia: John Benjamins, S. 205-219.

Thurmair, Maria (1997): Nicht ohne meine Grammatik! Vorschläge für eine pädagogische Grammatik im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 23, S. 25-45.

Tomasello, Michael (2003): Constructing a language. A usage-based theory of language acquisition. Cambridge, Mass./London: Harvard University Press.

Traugott, Elizabeth Closs/ter Meulen, Alice/Reilly, Judy Snitzer/Ferguson, Charles A. (1986, Hg.): On conditionals. Cambridge: Cambridge University Press.

Traugott, Elizabeth Closs/Trousdale, Graeme (2013): Constructionalization and constructional changes. Oxford: Oxford University Press. (= Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics 6.)

Trousdale, Graeme (2014): On the relationship between grammaticalization and constructionalization. In: Folia Linguistica 48(2), S. 557-578.

Valenzuela Manzanares, Javier/Rojo López, Ana María (2008): What can language learners tell us about constructions? In: De Knop, Sabine/De Rycker, Teun (Hg.): Cognitive approaches to pedagogical grammar. A volume in honour of René Dirven. Berlin/New York: de Gruyter, S. 197-230.

Vander Haegen, Flor (2019a): Emergenz irrelevanzkonditionaler Subjunktionen des Typs egal was. Grammatikalisierung und Variation im Deutschen Referenzkorpus. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Universität Gent.

Vander Haegen, Flor (2019b): Die Emergenz irrelevanzkonditionaler Subjunktoren des Typs egal was. Variation und Grammatikalisierung anhand des Deutschen Referenzkorpus. In: Germanistische Mitteilungen 45(1-2), S. 113-140.

Vander Haegen, Flor/Bossuyt, Tom/Leuschner, Torsten (einger. 2019): Emerging into your family of constructions: German [IRR was] ‚no matter what‘. Manuskript eingereicht bei der Zeitschrift Constructions and Frames.

Vendler, Zeno (1967): Linguistics in philosophy. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Volodina, Anna (2014): Konditionale Konnektoren. In: Breindl/Volodina/Waßner (Hg.), S. 692-786.

Völzing, Paul-Ludwig (1995): Wieviel Grammatik brauchen Lehrer und Schüler? Grammatik im fremdsprachlichen Unterricht. In: Info DaF 22(5), S. 509-527.

Waßner, Ulrich (2006): Zur Relevanz von und zur Irrelevanz bei Irrelevanzkonditionalen. In: Breindl, Eva/Gunkel, Lutz/Strecker, Bruno (Hg.): Grammatische Untersuchungen, Analysen und Reflexionen. Festschrift für Gisela Zifonun. Tübingen: Narr, S. 381-399.

Zaefferer, Dietmar (1987): Satztypen, Satzarten, Satzmodi. Was Konditionale (auch) mit Interrogativen zu tun haben. In: Meibauer, Jörg (Hg.): Referate anläßlich der 8. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Heidelberg 1986. Tübingen: Max Niemeyer, S. 259-285.

Zaefferer, Dietmar (1991): Conditionals and unconditionals. Cross-linguistic and logical aspects. In: Zaefferer, Dietmar (Hg.): Semantic universals and universal semantics. Berlin/New York: Foris, S. 210-236.  

Zifonun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin: de Gruyter.

Download scriptie (8.19 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. Dr. Torsten Leuschner