THE FISCAL IMPLICATIONS ON THE NEW PHENOMENON ESPORTS

Robrecht Sauter
Persbericht

Esports, Booming Business

Esports, Booming Business

Image removed.

Esports, een sociaal fenomeen dat groeide tot een "booming" business waar topgamers over de hele wereld tegen elkaar strijden, een enorme toeschouwerssport creëren en grotere sponsors aantrekken. Met de stijgende commerciële impact en omzet zal het fiscale aspect in de toekomst alleen maar toenemen. Een enkel internationaal Esports-evenement kan deelnemers uit meerdere rechtsgebieden betrekken die concurreren in een bronstaat, terwijl ze tegelijkertijd worden gelivestreamd in verschillende landen over de hele wereld. Vanuit fiscaal oogpunt creëert dit een aanzienlijk risico op dubbele belasting of dubbele niet-belasting zonder de juiste toewijzing van heffingsrechten met behulp van de internationale belastingverdragen.Als gevolg hiervan onderzoekt dit proefschrift of de huidige internationale belastingregels geschikt zijn om het bloeiende fenomeen Esports aan te pakken.

Onderzoek heeft aangetoond dat professionele Esports-spelers op grond van artikel 17 OESO MC als entertainers of sporters zullen worden geclassificeerd. In tegenstelling tot de benadering vanuit het EU-rechtelijk perspectief en de visie van het IOC, lijkt de OESO een bredere benadering van het concept van een "sportbeoefenaar" te hanteren. Deze redenering wordt ook bevestigd door de juridische doctrine omdat Esports veel gemeen heeft met traditionele sporten, waarvoor voorbereiding en training nodig zijn, in combinatie met een georganiseerde competitie. In veel landen wordt Esports al fiscaal als sport behandeld. Bovendien blijkt uit de analyse dat de concepten van een 'entertainer' en een 'sporter' moeten worden verduidelijkt en vernieuwd in overeenstemming met de toenemende digitalisering. Verwarring in verband met de interpretatie van deze voorwaarden moet worden beperkt.

Het onderzoek geeft verder een antwoord op de manier waarop het inkomen van de Esports-speler in een grensoverschrijdende context moet worden belast. Inkomsten van de Esporters in verband met hun openbare prestaties worden beheerst door artikel 17 OESO MC. Alle inkomsten die de Esports-speler niet heeft verdiend in verband met zijn openbare prestaties, evenals alle inkomsten die worden verdiend door niet-presterende werknemers, worden beheerst door artikel 15 OESO MC in het geval van een arbeidsrelatie, en artikel 14 OESO MC als ze als onafhankelijke contractanten worden aangesteld.

Na toepassing van de huidige internationale belastingregels inzake de inkomsten die nauw verband houden met de prestaties van de professionele Esports-spelers, wordt onderzocht of zich problemen kunnen voordoen in het kader van de toepassing van artikel 17 OESO MC. In het geval van offline gaming zijn Esports-spelers in principe belastbaar in de staat waar de prestaties fysiek worden uitgeoefend, wat de staat is waar het toernooi plaatsvindt. Esports-spelers die online concurreren en die niet fysiek aanwezig zijn in het andere rechtsgebied, zullen daarentegen over het algemeen niet vallen onder deze uitzondering die in de bepaling is opgenomen. Op basis van de opvattingen van de juridische doctrine en de logica achter het artikel 17 OESO MC, zijn de inkomsten van Esports spelers in verkregen uit een online toernooi uitsluitend belastbaar in de staat van de fysieke aanwezigheid. Deze zal in de meeste gevallen overeenkomen met de woonstaat van de Esporter aangezien hij van thuis uit online zal deelenemen aan het tornooi of competitie. Hierdoor ontstaat een andere fiscale behandeling tussen online- en offline gaming.

In het geval van online gaming kunnen problemen van dubbele niet-belasting optreden. Dit kan gebeuren voor zover het gebrek aan belasting in de bronstaat zou worden gecombineerd met geen of een extreem lage belasting in de woonstaat van de Esports-speler. De praktijk heeft aangetoond dat professionele Esports-spelers slim gebruik maken van artikel 17 OESO MC om bronbelasting in de bronstaat te vermijden door hun woonplaats naar lage belastingjurisdicties te verplaatsen. Het tegenovergestelde kan gebeuren wanneer professionele Esports-spelers het potentiële risico lopen op buitensporige of zelfs dubbele belasting. Sommige staten kunnen proberen om een bronbelasting in te houden op prijzengeld en salarissen betaald aan niet-ingezeten Esporters. De onjuiste toepassing van artikel 17 OESO MC leidt tot een buitensporige of zelfs dubbele belasting, aangezien de woonstaat van de Esporter geen vrijstelling mag verlenen omdat de uitzondering van artikel 17 OESO MC niet van toepassing is.

De structuur en formulering van artikel 17 OESO MC maakt bronbelasting van Esports-spelers complex en ineffectief, vooral in het geval van internationale online Esports-evenementen. Zo ontstaat er een wezenlijk verschil in de fiscale behandeling tussen online en offline gaming. Dit verschil is in ieder geval het gevolg van de toepassing van de bestaande internationale belastingregels. Bijgevolg blijkt uit het huidige bronbegrip dat in artikel 17 OESO MC is opgenomen, dat op basis van het vereiste van fysieke aanwezigheid, een aderlating heeft met betrekking tot Esports. Op basis van deze analyse is een aanpassing of wijziging van de huidige internationale belastingregels noodzakkelijke.

Ten eerste moet de wijziging gericht zijn op het wegwerken van het aanhoudende verschil in de fiscale behandeling van online en offline gaming met het oog op het bereiken van belastingneutraliteit, ongeacht of Esports online of offline worden gespeeld. Een oplossing is te vinden in de woonstaat van de toernooiorganisator omdat hij het prijzengeld betaalt of uitdeelt. Zoals vastgesteld, is het vaak moeilijk en complex om te bepalen waar de activiteiten van de Esports-speler worden uitgevoerd en hoe de inkomsten met betrekking tot deze activiteiten moeten worden toegewezen. De woonstaat van de betaler kan de beste manier zijn om de heffingsrechten toe te wijzen.

Een andere oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn om het criterium van de fysieke aanwezigheid op de plaats van uitvoering te behouden, maar om de interpretatie ervan aan te passen in het geval van online gaming. Aangezien de Esports-speler zijn activiteiten via het spel uitvoert, kan de plaats waar het spelplatform wordt geëxploiteerd, die kan samenvallen met de staat waar de uitgever is gevestigd, worden beschouwd als de plaats van uitvoering in de zin van artikel 17 OESO MC. In dit opzicht zou een gecompromitteerde alternatieve oplossing kunnen worden gevonden in de context van de groei van platforms voor deel- en gig economy. Een verbetering van de uitwisseling van informatie tussen Esports-promotors, platformexploitanten en de woonstaat van de speler kan het belastingrecht vergemakkelijken en/of dubbele niet-belastingheffing ten opzichte van buitenlandse winsten van zijn eigen belastingingezetenen tegengaan.

Niettemin moet worden opgemerkt dat de voorgestelde updates van het BEPS actieplan een aanzienlijke impact zullen hebben op de Esports-industrie. De inkomsten die binnen de werkingssfeer van artikel 17 OESO MC vallen en die een rechtstreeks verband houden met de prestaties van de Esports-spelers in de bronstaat, zullen geen rechtstreekse impact ondervinden van de nieuwe vooropgestelde belastingregels conform de Pilar one en two rapporten. De voorgestelde beginselen zouden echter een verdere leidraad kunnen zijn voor een mogelijke nieuwe aanpak van artikel 17 OESO MC. Het aanpassen van de bestaande internationale belastingregels aan het bestaande fenomeen Esports zal enige inspanning vergen. Dit proefschrift heeft duidelijk de pijnpunten van artikel 17 OESO MC ten aanzien van Esports en de bijbehorende digitalisering blootgelegd. Tot slot is het passend om te zoeken naar een modern en beter gedefinieerd artikel 17 OESO MC.

Bibliografie
 1. ABANAZIR, C., “E-sport and the EU: the view from the English Bridge Union”, International Sports Law Journal 2019, Vol. 18, 102-113.
 2. ABANAZIR, C., “Institutionalisation in e-sports”. Sport Ethics Philos, 2018, 117-137, Vol. 13:2, https://doi.org/10.1080/17511321.2018.1453538.
 3. APPLEBY, A.D., “Levelling the Playing Field: A Separate Tax Regime for International Athletes”, Brooklyn Journal of International Law, 2011, Vol. 36, 605-646.
 4. CORDEWENER, A., “Article 17. Entertainers and Sportspersons”, in REIMER, E. en RUST, A. (ed.), Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2015, Volume 2, note 11 at p. 1353.
 5. CORDEWENER, A., “Tax Treaty Issues Related to Qualification, Allocation and Apportionment of Income Derived by Entertainers and Sportspersons” in MAISTO, G., (ed.), Taxation of Entertainers and Sportspersons Performing Abroad, Amsterdam, IBFD, 2016, 775p.
 6. DARWIN, C., The origin of the species, London, Dent, Everyman's library, 1959, 488p.
 7. ESAU, R., “International tax aspects of esports – Part one”, GSLTR, 2020/03, 19-21.
 8. ESAU, R., “International tax aspects of esports – Part two”, GSLTR, 2020/14, 19-23.
 9. GROTH, S. and KÄMMERER, S., “Regulation (Tax): Esports from a tax perspective”, Digital Trend Outlook Esport 2020, https://www.pwc.de/en/technology-media-and-telecommunication/digital-trend-outlook-esport-2020/regulations-tax.html.
 10.  HAMARI, J., and SJÖBLOM, M., "What is eSports and why do people watch it?", Internet Research, 2017, Vol. 27 No. 2, 211-217.
 11. HAPPONEN, A., and MINASHKINA, D., “Professionalism in Esport: Benefits in Skills and Health & Possible Downsides”, LUT Scientific and Expertise Publications 2019, 29; file:///C:/Users/vdb/Downloads/2019_LUT_report_90_esport_health_benefits.pdf
 12. HEINZ, J. and STRÖH, A., The eSports Market and eSports Sponsoring, Marburg, Tectum Wissenschaftsverlag, 2017, 184p.
 13. HINNEKENS, P., “Bezoldiging sportbeoefenaars: hoe verdragsvrijstelling toepassen?”, Fisc. 2009, Vol. 307, 5.
 14. HOLLIST, K., “Time to Be Grown-Ups About Video Gaming: The Rising eSports Industry and the Need for Regulation” Arizona Law Review 2016, Vol. 57, 823–847.
 15. HONGLER, P. and PISTONE, p., “Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Economy”, IBFD, Working paper 20 January 2015, No. 2015-15, 64p.
 16. HOPE, A., “The evolution of the electronic sports entertainment industry and its popularity”, In J. SHARP & R. SELF (Ed.), Computers for Everyone, 2014, 87-89.
 17. JENNY, S.E., MANNING, R.D., KEIPER, M.C. and OLRICH T.W., “(Virtual(ly) Athletes: Where eSports Fit Within the Definition of Sport”, Quest, 2016, 18p,  http://dx.doi.org/10.1080/00336297.2016.1144517.
 18. KARHULATHI, V., “Reconsidering Esport: Economics and Executive Ownership”, Physical Culture and Sport Studies and Research 2017, Vol 74, 43-53.
 19. KERREMANS, J. en AMEYE, B., Sociaal en Fiscaal statuut van de sportbeoefenaar, Antwerpen, Wolters Kluwer, 2016, 192p.
 20. KLOOTWIJK, M., and MOLENAAR, D., “Sportspersons, entertainers and taxing the digital economy”, GSLTR  2021/09, Vol. 12, No. 1, 41-44.
 21. KOZELKO, D., ‘COVID-19: how is esports coping compared to traditional sports?’, Lawinsport 2020; https://www.lawinsport.com/topics/item/covid-19-how-is-esports-coping-compared-to-traditional-sports.
 22. KREUTZER, R.T., ‘Digital Darwinism and the Need for a Digital Transformation’, Annual International Conference on Business Strategy & Organizational Behaviour (BizStrategy), 2014, 38-46.
 23. LEE, D. and DCHOENSTEDT, L.J., “Comparison of eSports and traditional sports consumption motives.”, The ICHPER-SD Journal of Research in Health, 2011, Physical Education, Recreation, Sport & Dance, 6(2), 39-44.
 24. MAISTO, G., Taxation of Entertainers and Sportspersons Performing Abroad, Amsterdam, IBFD, 2016, 600p.
 25. MEGGINSON, L.C., ‘Lessons from Europe for American Business’, Southwestern Social Science Quarterly, 1963, Vol. 44, No. 1, 3-13.
 26.  MIN YUN, S., “A comparative overview of Esports against traditional sports focused in the legal realm of monetary exploitation, cheating and gambling.”, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 2019, Vol. 37 Issue 2, 39p.
 27. MOLENAAR, D., “International/OECD - Minimum Threshold for Entertainers and Sportspersons in Article 17 of the OECD Model”, Bulletin for International Taxation, 2016, Vol. 70, No. 4.
 28. MOLENAAR, D., “New Options to Restrict Article 17 for Artistes and Sportsmen”, Intertax 2016, X, Volume 44, Issue 12, 972-979.
 29. MOLENAAR, D., TENORE, M and VANN, R., “OECD - Red Card Article 17?”, Bulletin for International Taxation 2012, Vol. 66, No. 3, 127-137.
 30. NIXON, A., GEEY, D., PAGET, C., MADILL, J., DAVIES, T. and GANDHI, R., “Esports uncovered – Part 2: the key stakeholders - a comparison with the football industry”, Lawinsport 2017; https://www.lawinsport.com/topics/item/esports-uncovered-part-2-the-key-stakeholders-a-comparison-with-the-football-industry.
 31.  OBERSON, X., International Taxation of Artistes & Sportsmen, Genève, Bruylant (Collection Droit fiscal), 2009, 278p.
 32. OZKURT, E., “Esports in South Korea – a short overview of the legal ecosystem”, Lawinsport 2019, https://www.lawinsport.com/topics/item/esports-in-south-korea-a-short-overview-of-the-legal-ecosystem.
 33. PAROLINI, A, “Ten good reasons to remove article 17 from the OECD Model Convention”, GLSTR, 2019, 12p.
 34. PARRY, J., “Esports are Not Sports”, Sport, Ethics and Philosophy 2018, Vol 13:1, 3-18.
 35. PENG, Q., DICKSON, G., SCELLES, N., GRIX, J. and BRANNAGAN, P.M., "Esports Governance: Exploring Stakeholder DynamicsSustainability 2020, Vol 12, No. 8270, 15; https://doi.org/10.3390/su12198270.
 36. PISTONE, P.,” Article 16: Directors’ Fees – Global Tax Treaty Commentaries, Global Topics – 3. Source State Taxing Rights”, Global Tax Treaty Commentaries IBFD 2021, 6.
 37. PORTER, M.E., The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York: Free Press, 1985, 1-32.
 38. PUREWAL, J. and DAVIES, I., “The eSports Explosion: Legal Challenges and Opportunities”, Landslide 2016, vol. 9, 24-29.
 39. ROELEVELD, J. and TETLAK, K., “Article 17: Entertainers and Sportspersons - Global Tax Treaty Commentaries”, Global Tax Treaty Commentaries IBFD 2016.
 40. RONQUILLO, J., "The Rise of Esports: The Current State of Esports, Its Impacts on Contract Law, Gambling, and Intellectual Property," Intellectual Property and Technology Law Journal, Spring 2019, Vol. 23, nr. 2, 81-98.
 41. SANDLER, D., The Taxation of International Entertainers and Athletes: All the World's a Stage. The Hague, Kluwer law international, 1995, 365p.
 42. SCHOLTZ, T.M., eSports is Business: management in the world of competitive gaming, Cham, Palgrave Pivot, 2019, 155p.
 43. SETH, E., JENNY, R., MANNING, D., MARGARET, C. and OLRICH, T.W., “Virtual(ly) Athletes: Where eSports Fit Within the Definition of “Sport”, Quest 2017, Vol 69, No. 1, 18p; https://doi.org/10.1080/00336297.2016.1144517.
 44. STEINHAUSER, E., “Besteuerung international tätiger E-Sportler”, Steuer und Wirtschaft International 2019, Vol. 12, 574-582.
 45.  TARRANT, J., “Esports in talks with Paris 2024 over demonstration event”, Reuters 2018; https://www.reuters.com/article/us-olympics-2024-esports-idUSKBN1HW10W
 46. TENORE, M.,“Esports and tax, how the OECD Model Tax Covention applies to player’s income”, Lawinsport 2020, https://www.lawinsport.com/sports/item/esports-and-tax-how-the-oecd-model-tax-convention-applies-to-players-income?category_id=152.
 47. TETLAK, K., International Taxation of Sportsmen, Amsterdam, IBFD Doctoral Series, 2014, afl. 30, 350p.
 48. TETLAK, K., “Tax Treatment of Team Performances under Art. 17 of the OECD Model Convention”, World Tax Journal, 2010, Vol. 2, 262-290.
 49. THIEDE, J. and TRENCSIK, S., “International - For the Good of the Game? A Comparison of the Taxation of Sportspersons and Sports Organizations outside of and during Major Sporting Events”, World Tax Journal 2017, Vol. 9, No. 4, 599-644.
 50. TIEDEMANN, C., Sport (and culture of physical motion) for historians, an approach to precise the central term(s), IX. international CESH-Congress, Crotone, Italy, 2004, 8p.
 51. TOPETE, L.A.R., “Analysis of the Case Law on the Scope of Article 17 of the OECD Model: Issues Resolved and Yet to Be Resolved”, Bulletin for International Taxation 2017, Vol.71, No. 3/4, 1-12.
 52. VAN CROMBRUGGE, S., “Berekening vrijstelling van internationaal actieve wielrenner”, Fisc. 2014, Vol. 365, 7.
 53. VAN OVERBEEK, S. en MOLENAAR D., “Esports en belastingen”, WFR, 2019, afl. 14, 75-81.
 54. VANTYGHEM, A., “How are new sports included in the Olympics? (and does esports fit the mould)?”, Lawinsport 2020, https://www.lawinsport.com/topics/item/how-are-new-sports-included-in-the-olympics-and-does-esports-fit-the-mould.
 55. VERACHTERT G., and KAURA, C., De internationale fiscaliteit van artiesten en sporters: uw 100 antwoorden, Brussel, Lefebvre Sarrut Belgium, 2020, 236p.
 56. WAGNER, M.G., “On the Scientific Relevance of eSports”, Wagner, Symposium conducted at 2006 international conference on Internet computing & conference on computer games development, 2006, Las Vegas, NV. Retrieved from http://ww1.ucmss.com/books/LFS/CSREA2006/ICM4205.pdf.
 57. E. WITKOWSKI, “On the Digital playing Field: How we “Do Sport” With Networked Computer Games”, Games and Culture, 2012, Vol. 7 No. 5, 349-374.
 58. A.E. YAZICIOGLU, International Taxation Law in Sports Events, London, Routledge, 2021, 298p.

 

Universiteit of Hogeschool
Master na Master Fiscaal Recht
Publicatiejaar
2021
Promotor(en)
Anne Van de Vijver
Kernwoorden
Share this on: