Impact van covid-19-maatregelen op werkroutines van journalisten in Vlaanderen: uitdagingen en voordelen. Een kwalitatieve analyse van diepte-interviews met Vlaamse journalisten.

Fabio Borremans
Persbericht

Allesoverheersend topic heeft grote impact op journalistieke wereld

In deze masterproef werd getracht de impact van de crisis omtrent covid-19 op de journalistieke wereld in kaart te brengen. Het afkondigen van de lockdown op 12 maart 2020 zorgde binnen heel wat sectoren voor een veranderde routine binnen de werkgewoontes. Voor meerdere sectoren is de impact reeds duidelijk en meermaals kwam aan het licht dat de impact eerder negatief getind was. Voor de journalistiek zijn enkele aanpassingen in het werkveld af te leiden, maar de aanpassingen voor de werkroutines van journalisten achter de schermen zijn niet altijd even duidelijk. Daarom tracht dit onderzoek dat enigszins te verduidelijken.

Het onderwerp is zeker relevant voor onderzoek binnen de journalistieke wereld, aangezien er bij aanvang van deze masterproef nog maar weinig bekend was over de impact van covid-19 op de journalistiek. Dat is bijgevolg de voornaamste reden waarom er nog maar weinig literatuur beschikbaar is over dit onderwerp. Pas in de laatste maanden van 2020 en in het eerste trimester van 2021 verschenen er studies over de journalistiek en covid-19. De resultaten stemmen in grote mate overeen met de resultaten in die studies.

Aan de hand van de journalistendatabank van de VVJ, de Vlaamse Vereniging van Journalisten, werd een hele lijst van journalisten aangeschreven voor een diepte-interview over de impact van covid-19 op hun werkroutines. Uiteindelijk stemden tien journalisten met een interview in, ondanks de beperkte tijd en dat tijdsgebrek is meteen ook de reden waarom vele journalisten niet openstonden voor een interview. Binnen het sample is de helft van de journalisten een sportjournalist, aangezien een deel van de masterproef aan de sportjournalistiek gewijd is en het daarom adequaat is om een 50-50-verhouding te hebben tussen algemene journalisten en sportjournalisten.

Een deel van de studie legt de focus dus op sportjournalistiek, maar er werd ook op andere aspecten van het journalistieke werk gefocust. Zo wordt er een deel opgedragen aan de (corona)berichtgeving, een ander deel aan rolopvattingen en ook een deel aan fake news. Nadien worden de vier subdelen afgewogen en wordt er een algemeen antwoord gegeven op de hoofdonderzoeksvraag rond de werkroutines van journalisten. De onderzoekvragen zijn terug te vinden in de sectie rond de probleemstelling.

Alle interviews werden achteraf getranscribeerd en geanalyseerd om tot de volgende resultaten te komen. Over de berichtgeving geven journalisten aan dat de hoeveelheid nieuwe en in eerste instantie onduidelijke informatie overweldigend was. Bijgevolg hadden de meeste journalisten meer werk dan voordien. De berichtgeving was relevant, aangezien het coronavirus de hele maatschappij en de hele wereld lamgelegd had in de periode maart, april en mei 2020. Variatie was er echter nauwelijks. Bovendien werden de stukken ter variatie vaak als niet nieuwswaardige gezien. Ondanks de afgunst van journalisten voor deze stukken, waren ze volgens hen toch noodzakelijk. Uit de interviews blijkt ook dat de coronaperiode niets veranderd heeft aan de manier waarop nieuws geselecteerd en ook niet aan de waarde die het nieuws nog heeft.

De resultaten over de rolopvattingen leren dat de primaire rol van journalisten niet gewijzigd is, betrouwbare informatie verschaffen blijft namelijk de belangrijkste taak van een journalist, ook tijdens de maanden maart, april en mei 2020. Journalisten kunnen echter wel meerdere rollen opnemen. Enkele journalisten ervaarden wel dat ze, ongewild, in een andere rol werden geduwd, met name die van de woordvoerder, omdat ze zich niet kritisch genoeg opstelden, mede door de grote stroom aan informatie. Die kritische zin ten opzichte van de corona-aanpak is ondertussen verbeterd en veel meer aanwezig op alle vlakken.

Voor fake news zijn de journalisten het unaniem eens over het feit dat fake news een pest is en dat het een negatieve impact heeft op de journalistiek. Het fenomeen zou niet gestopt kunnen worden, maar wel afgeremd, mits er enkele maatregelen, zoals sociale controle en verificatie door de grote internetbedrijven, genomen worden. Fake news biedt ook een opportuniteit en een uitdaging: erkende media kunnen zich onderscheiden door geverifieerde informatie aan de bieden, maar tegelijkertijd schuilt hierin ook een uitdaging, aangezien er een beperkte foutenmarge is.

Finaal leren de resultaten dat de werkroutines van de journalisten fel gewijzigd zijn door de impact van covid-19. Voor een sportjournalist zorgde de coronapandemie in eerste instantie voor minder werk, aangezien de sport stillag en werden ze ingezet voor andere taken. Die lange periode zonder sport heeft bij een deel van de sportjournalisten voor een vrees voor hun job gezorgd, maar die vrees verdween al snel toen de sport hervatte. Na de hervatting waren de grootste aanpassingen het verdwijnen van de een-op-een interviews en het invoeren van de online interviews. Hierdoor kan niet altijd de beoogde informatie verzameld worden. Een andere veranderde routine is de testing voor elk sportevenement. Voor een sportjournalist was de impact van covid-19 dus niet gering, maar ook voor algemene journalisten was dat het geval. Zo werken de meeste journalisten nu gedeeltelijk of volledig van thuis uit. Naast het telewerk zijn ook de online vergaderingen en interviews een grote aanpassing. Van beide zaken zeggen de journalisten dat het voor minder informatievergaring zorgt, iets wat ook sportjournalisten aangeven. De coronacrisis zorgt er ook voor dat journalisten meer all-round en multi skilled moeten worden. Dat is ook een gevolg van de digitalisering, maar de coronapandemie heeft het proces versneld en daardoor zijn de aanpassingen enorm in vergelijking met de periode voor maart, april en mei 2020. De digitalisering heeft voor sommige journalisten, vooral binnen het sportdomein, een negatieve impact op hun jobvreugde.

Concluderend kan gesteld worden dat de impact van covid-19 op de journalistiek groot is en dat de journalistiek voor enkele uitdagingen staat. Zo zullen de informationele hiaten als gevolg van de veranderde interviewvormen weggewerkt moeten worden, zal er iets gedaan moeten worden om de jobvreugde opnieuw te laten toenemen, zullen meer vaardigheden verworven moeten worden als gevolg van de toegenomen vereisten waar een journalist aan moet voldoen en zal er een alternatief voor menselijk contact en de charme van de job gevonden moeten worden als het telewerk en de huidige interviewvormen blijven. Anderzijds zijn er ook voordelen aan de coronacrisis verbonden. Zo is gebleken dat het telewerk eigenlijk relatief goed werkt en dat de hedendaagse interviewvormen tijd- en kostenbesparend zijn, aangezien er geen verplaatsingen afgelegd moeten worden. De coronacrisis heeft ook voor nieuwe inzichten gezorgd binnen de journalistiek, op vlak van technologie en economie, en dat kan de sector zeker vooruit helpen naar de toekomst toe.

Bibliografie

Agarwal, S. D. & Barthel, M. L. (2013). The friendly barbarians: Professional norms and work routines of online journalists in the United States. Journalism, 1-16. DOI: 10.1177/1464884913511565

Bakir, V. & McStay, A. (2018). Fake News and The Economy of Emotions: Problems, Causes, Solutions. Digital Journalism 6(2), 154–175. doi: 10.1080/21670811.2017.1345645

Bass, F.M. (1969). A new product growth for model consumer durables. In Bass, F.M. (red), Management science (pp 215-322). doi.org/10.1287/mnsc.15.5.215

Bednarek, M. & Caple, H. (2012). News Discourse. London/New York: Continuum.

Bednarek, M. & Caple, H. (2016). Rethinking News Values: What a Discursive Approach can tell us about the Construction of News Discourse and News Photography. Journalism, 17(4), 435-455.

Bell, A. (1991). The Language of News Media. Oxford: Blackwell.

Bentivegna, S. & Marchetti, R. (2018). Journalists at a crossroads: Are traditional norms and practices challenged by Twitter? Journalism 19(2), 270–290.

Biener, K. (1979).  Stress in Journalists.  Munchener Medizinische Wochenschrift, 449-452.

Boyd, A. (1994). Broadcast Journalism, Techniques of Radio and TV News. Oxford: Focal.

Boyles, J. L. & Meyer, E. (2016). Letting the Data Speak. Digital Journalism, 4(7), 944-954. doi:10.1080/21670811.2016.1166063

Brighton, P. & Foy, D. (2007). News Values. Londen: Sage.

Bruns, A. (2014). Gatekeeping, Gatewatching, Real-Time Feedback: New Challenges for Journalism. Brazilian Journalism Research, 10(2), 224-237.

Chen, P. Y. & Spector, P. E. (1992). Relationships of Work Stressors with Aggression, Withdrawal, Theft and Substance Use: An Exploratory Study, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 65, 177- 184.

Christians, C. G., Glasser, T., McQuail, D., Nordenstreng, K., & White, R. A. (2010). Normative theories of the media: Journalism in democratic societies. University of Illinois Press.

Coleman, R., Lee, J. Y. & Yaschur, C. (2018) Why be a journalist? US students’ motivations and role conceptions in the new age of journalism. Journalism 19(6), 800–819.

Cook, B. B. & Banks, S. R. (1993). Predictors of Job Burnout in Reporters and Copy Editors. Journalism Quarterly, 70, 108-116.

Davies, N. (2008). Flat Earth News. Londen: Chatto & Windus.

De Bens, E. (1983). Het profiel van de beroepsjournalist in Vlaanderen. Brussel: VUB Uitgaven.

De Bens, E., De Clercq, M. & Paulussen, S. (2003). Dossier: De Vlaamse journalist. Het profiel van de Vlaamse beroepsjournalist. De Journalist, 59, 60 en 61.

De Cock, R., De Smaele, H. (2016). Freelancing in Flemish news media and entrepreneurial skills as pivotal element in job satisfaction: perspectives of masters or servants? Journalism Practice, 10(2), 251-265. doi: 10.1080/17512786.2015.1123106

De Witte, H., Teugels, M., & Van Hoof, E. (2013). Burnout en bevlogenheid bij Vlaamse journalisten: Prevalentie, antecedenten en gevolgen. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 29(3), 287-303.

Deprez, A., & van Leuven, S. (2020). Journalistiek in maatschappelijk perspectief : een inleiding tot journalistieke theorie en onderzoek. Gent: Academia Press.

Deuze, M. (2002). National News Cultures: A comparison of Dutch, German, British, Australian, and U.S. journalists. Journalism and Mass Communication Quarterly, 79(1), 134-149.

Deuze, M. (2005). What is journalism?: Professional identity and ideology of journalists reconsidered. Journalism, 6. doi:10.1177/1464884905056815

Deuze, M. & Witschge, T. (2018). Beyond journalism: Theorizing the transformation of journalism. Journalism, 19(2), 165–181.

Domingo, D., Quandt, T., Heinonen, A., Paulussen, S., Singer, J.B. & Vujnovic, M. (2008). Participatory Journalism Practices. In: The Media and Beyond: An international comparative study of initiatives in online newspapers. Journalism Practice, 2(3), 326-342. doi:10.1080/17512780802281065

Donsbach, W. & Klett, B. (1993). Subjective objectivity – how journalists in four countries define a key term of their profession. International Communication Gazette, 51(1), 53–83.

Donsbach W. (2008) Journalists’ role perceptions in The International Encyclopedia of Communication. Malden: Blackwell Publishing, 2605–2610.

Doudaki, V. & Spyridou, L.-P. (2013). Print and Online News: Remediation practices in content and form. Journalism Studies, 14(6), 907-925. doi:10.1080/1461670X.2012.746860

Freidson, E. (2001). Professionalism: The third logic. Cambridge: Polity Press.

Friedman, R. (2014). Work-life balance is dead. Opgehaald van: http://www.cnn.com/2014/12/09/opinion/friedman-work-life-balance/

Funke, D. (2017). Should We Stop Saying “Fake News”? Opgehaald van: https://www.poynter.org/news/should-we-stop-saying-fake-news.

Galtung, J. & Ruge, M. (1965). The structure of foreign news: The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers’, Journal of Peace Research, 2 (1), 64-90.

Gans, H. (1979). Deciding What's News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time. Evenston: Northwestern University Press.

Gans, H. J. (1980). Deciding What’s News. London: Constable.

Geisler, J. (2005). Out of balance: Poynter survey reveals journalists’ pressure points. Opgehaald van: http://www.poynter.org/2005/out-of-balance-poynter-survey-reveals-journ…

Golding, P. & Elliott, P. (1979). Making the News. Londen: Longman.

Grubenmann, S. & Meckel, M. (2015). Journalists professional identity: A resource to cope with change in the industry? Journalism Studies. doi/abs/10.1080/1461670X.2015.1087812

Gynnild, A. (2014). Journalism innovation leads to innovation journalism: The impact of computational exploration on changing mindsets. Journalism 15(6), 713–730.

Hall, S. (1973). The determinations of news photographs. In Cohen, S. & Young, J. (Eds.), The Manufacture of News: Deviance, Social Problems and the Mass Media, 226–243. Londen: Constable.

Hammer, L., Kossek, E., Anger, K., et al. (2011). Clarifying work–family intervention processes: The roles of work–family conflict and family-supportive supervisor behaviors. Journal of Applied Psychology 96(1), 134–150.

Hanitzsch, T. (2005). Journalists in Indonesia: Educated but timid watchdogs. Journalism Studies, 6(4), 493-508.

Hanitzsch, T. & Vos, T. P. (2017). Journalistic Roles and the Struggle Over Institutional Identity: The Discursive Constitution of Journalism. Communication Theory 27, 115–135. doi:10.1111/comt.12112

Hanitzsch,T. & Vos,T. P. (2018). Journalism beyond democracy: A new look into journalistic roles in political and everyday life. Journalism, 39(2), 146-164.

Hanusch, F. (2008). Mapping Australian journalism culture: results from a survey of journalists’ role perceptions. Australian Journalism Review, 30(2), 97-109.

Harcup, T. & O’Neill, D. (2001). What is News? Galtung and Ruge Revisited. Journalism Studies 2 (2), 261–280.

Harcup, T. & O’Neill, D. (2016). What is News? News values revisited (again). Journalism Studies, http://dx.doi.org/10.1080/1461670X.2016.1150193.

Henningham, J. (1993). Characteristics and attitudes of Australian journalists. Electronic Journal of Communication, 4.

Herbert, J. (2000). Journalism In The Digital Age. Oxford: Focal Press.

Hetherington, A. (1985). News, Newspapers and Television. London: Macmillan.

Hill, J., Hawkins, A., Ferris, M., et al. (2001). Finding an extra day a week: The positive influence of perceived job flexibility on work and family life balance. Family Relations 50(1), 49–58.

Hirsch, P. (1977). Occupational, organizational and institutional models in mass media research: Toward an integrated framework. In Hirsch, P., Miller, P., & Kline F. (Eds.), Strategies for communication research, 13-40. Beverly Hills, CA: Sage.

Howard, P. N., Woolley, S. & Calo, R. (2018). Algorithms, bots, and political communication in the US 2016 election: The challenge of automated political communication for election law and administration. Journal of Information Technology & Politics, 15(2), 81-93. doi:10.1080/19331681.2018.1448735

Johnston, L. (2016). Social news = journalism evolution? How the integration of UGC into newswork helps and hinders the role of the journalist. Digital Journalism 4(7), 899–909.

Journalism in the time of COVID-19: Women facing the risks of reporting. (2020). Media Report to Women, 48(2), 23-24.

Journalist. (2021, maart 23). Opgehaald van Van Dale: www.vandale.be.

Journalistiek. (2021, maart 23). Opgehaald van Van Dale: www.vandale.be.  

Jukes, S. (2019). How social media and technology are challenging journalists’ perceptions of their role. ISCC, 10(1+2), 111–127.

Katz, E. (1989). Journalists as scientists. American Behavioral Scientist, 33(2), 238-246. https:// doi.org/10.1177/0002764289033002022

Kepplinger, H.M. & Ehmig, S.C. (2006). Predicting news decisions. An empirical test of the two-component theory of news selection, Communications: The European Journal of Communication Research, 31, 25- 43.

Klemm, C., Das, E. & Hartmann, T. (2019). Changed priorities ahead: Journalists’ shifting role perceptions when covering public health crises. Journalism 20(9), p. 1223-1241. doi.org/10.1177/1464884917692820

Kovach, B. & T. Rosenstiel (2001). The Elements of Journalism. New York: Crown Publishers.

Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics, Human Relations Quarterly 1(2), 143-153.

Lewin, K. (1951). Field theory in social science: Selected theoretical papers. New York: Harper & Brothers Publishers.

Lewis, S. C. (2020). The objects and objectives of journalism research during the coronavirus pandemic and beyond. Digital Journalism, 8(5), 681-689. https://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/21670811.2020.1773292

Lippmann, W. (1922). Public Opinion. New York: The Free Press. In: Galtung, J. & Ruge, M. (1965). The structure of foreign news: The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers’, Journal of Peace Research, 2 (1), 64-90.

Maslach, C., Schaufeli, W. & Leiter, M. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.

McNelly, J.T. (1959). Intermediary communicators in the international flow of news. Journalism Quarterly.

McQuail, D. (1994). Mass Communication Theory. London: Sage.

McQuail, D. (2000). McQuail’s mass communication theory. London: Sage.

Merritt, D. (1995). Public Journalism – Defining a Democratic Art. Media Studies Journal 9(3): 125–32.

Meyen, M. & Riesmeyer, C. (2012). Service Providers, Sentinels, and Traders. Journalism Studies, 13(3), 386-401. doi: 10.1080/1461670X.2011.602909

Millerson, G. (1964). The qualifying associations: A study of professionalization. Londen: Routledge & Kegan Paul.

Nelson, J. L. & Taneja, H. (2018). The small, disloyal fake news audience: The role of audience availability in fake news consumption. New Media & Society, 20(10), 3720–3737. doi:10.1177/1461444818758715

 

Nelson, J. (2020, March 27). Coronavirus: News media sounded the alarm for months but few listened. Editor & Publisher. https://www.editorandpublisher.com/stories/coronavirus- news-media-sounded-the-alarm-for-months-but-few-listened,1291?

Örnebring, H. (2019). Professionalization of Journalists: Historical. The International Encyclopedia of Journalism Studies. Hoboken: John Wiley & Sons.

Palmer, J. (1998). News production, news values. In: Briggs, A. & Cobley, P. (2002). The Media: An Introduction. Harlow: Longman, 377–391.

Palmer, J. (2000). Spinning into Control: News Values and Source Strategies. London/New York: Leicester University Press.

Paulussen, S. & Raeymaeckers, K. (2010). Journalisten. Profiel van een beroepsgroep. Leuven: Lannoo Campus.

Paulussen, S. (2012). Technology and the transformation of news work: Are labor conditions in (online) journalism changing? In: Siapera, E. & Veglis, A. (2012). The Handbook of Global Online Journalism. Hoboken: Wiley-Blackwell, 192–208.

Perreault, M. F. & Perreault, G. P. (2021). Journalists on COVID-19 Journalism: Communication Ecology of Pandemic Reporting. American Behavioral Scientist, 1-16.

Picone, I., Kleut, J., Pavlickova, T., de Ridder, S., Romic, B. et al. (2018). Emerging Trends in Small Acts of Audience Engagement and Interruptions of Content Flows. In: Ranjana Das, Brita Ytre-Arne (ed.), The Future of Audiences: A Foresight Analysis of Interfaces and Engagement, 123-140. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75638-7_7

Prager, A. & Hameleers, M. (2018). Disseminating information or advocating peace? Journalists’ role perceptions in the face of conflict. Journalism, 19(1).

Raeymaeckers, K., Paulussen, S. & De Keyser, J. (2008). De beroepsjournalist in 2008: een profielstudie. De journalist, 115, 4-6.

Raeymaeckers, K., Paulussen, S. & De Keyser, J. (2012). A Survey of Professional Journalists in Flanders (Belgium). The Global Journalist in the 21st Century, 1. (141-154). DOI:10.4324/9781003070740-15

Raeymaeckers, K., Heinderyckx, F., De Vuyst, S., Libert, M., De Maeyer, J., De Dobbelaer, R., Le Cam, F., Deprez, A., & De Keyser, J. (2013). De Belgische journalist in 2013: Een zelfportret. Gent: Academia Press.

Reinardy, S. (2006). It’s gametime: The maslach burnout inventory measures burnout of sports journalists. Journalism & Mass Communication Quarterly, 83, 397–412.

Robinson, S. (2011). Convergence crises: News work and news space in the digitally transforming newsroom. Journal of Communication 61(6), 1122–1141.

Rosenstiel, T., Just, M., Belt, T., Pertilla, A., Dean, W. & Chinni, D. (2007). Interrupt This Newscast, How To Improve Local News and Win Ratings, Too. New York: Cambridge University Press.

Ross, B., Pilz, L., Cabrera, B., Brachten, F., Neubaum, G. & Stieglitz, S. (2019). Are social bots a real threat? An agent-based model of the spiral of silence to analyse the impact of manipulative actors in social networks. European Journal of Information Systems. doi:10.1080/0960085X.2018.1560920

Scanlan, C. (2003). The coaching way. Opgehaald van: www.poynter.org.

Schapals, A. K. (2018). Fake News. Journalism Practice, 12(8) ,976-985. doi:10.1080/17512786.2018.1511822

Schulz, W. (1976). Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien: Analyse der aktuellen Berichterstattung. Freiburg: Alber.

Seely, N. (2019). Journalists and mental health: The psychological toll of covering everyday trauma. Newspaper Research Journal, 40(2), 239–259. doi:1/107.171/077/309735935239219919883355612

Selander, S. (1989). Kampen om yrkesutövning, status och kunskap, professionaliseringens sociala grund (The struggle about occupations, status and knowledge. The social basis for professionalization). Lund: Studentlitteratur.

Shao, C., Ciampaglia, G. L., Varol, O., Flammini, A. & Menczer, F. (2017). The Spread of Fake News by Social Bots. https://arxiv.org/abs/1707.07592

Shaw, A. (2012). Centralized and Decentralized Gatekeeping in an Open Online Collective. Politics & Society, 40(3), 349-388.

Shoemaker, P. (1991). Gatekeeping. London: Sage.

Shoemaker, P. & Reese, S. D. (1996). Mediating the Message. Theories of Influences on Mass Media Content. 2nd ed. New York: Longman.

Shoemaker, P. J., & Vos, T. P. (2009). Gatekeeping Theory. New York: Routledge.

Singer, J. B. (2003). Who are these guys? The online challenge to the notion of journalistic profession. Journa!ism, 4(3),139-163.

Singer J. B. (2004). More than ink-stained wretches: The resocialization of print journalists in converged newsrooms. Journalism & Mass Communication Quarterly 81(4), 838–856.

Singer, J. B. (2019). Habits of practice, habits of thought. Journalism, 20(1), 135–139. doi:1/107.171/1774/6148648848941981880099248

Skovsgaard, M., Albæk, E., Bro, P. & de Vreese, C. (2013). A reality check: How journalists’ role perceptions impact their implementation of the objectivity norm. Journalism, 14(1), 22–42.

Snider, P.B. (1967). “Mr. Gates” revisited: A 1966 version of the 1949 case study. Journalism Quarterly.

Snyder, I., Johnson, K., & Kozimor-King, M. L. (2019). Work-life balance in media newsrooms. Journalism, 1-18. doi:10.1177/2F1464884919841759

Stevens, D., Kiger, G. & Riley, P. (2006). His, hers, or ours? Work-to-family spillover, crossover, and family cohesion. The Social Science Journal 43(3), 425–436.

Sweet, S. (2014). The Work-family Interface: An Introduction. Los Angeles: SAGE.

Tahmincioglu, E. (2011). Moms feel stress, guilt from work e-mails, texts at home. NBC News. Opgehaald van: http://www.nbcnews.com/id/42030810/ns/business-careers/t/moms-feel-stress-guilt-work-e-mails-texts-home/#.VgiU0BNVikp

Tuggle, C. A., Carr, F. & Huffman, S. (2014). Broadcast News Handbook. New York: McGraw-Hill.

Tunstall, J. (1971). Journalists at work. Londen: Constable.

Ugland, E. & Henderson, J. (2007). Who is a journalist and why does it matter? Disentangling the legal and ethical Arguments. Journal of Mass Media Ethics, 22(4), 241-261.

Van Dalen, A.; de Vreese, C.H. & Albaek, E. (2012). Different roles, different content? A four-country comparison of the role conceptions and reporting style of political journalists. Journalism 13, 903–922.

Van Leuven, S., Raeymaeckers, K., Libert, M., Le Cam, F., Stroobant, J., D’Heer, J., Malcorps, S., Jacquet, A., Heinderyckx, F., De Vuyst, S. & Vanhaelewyn, B. (2019). Het profiel van de Belgische Journalist in 2018. Gent: Academia Press.

Voyandoff, P. (2005). Toward a conceptualization of perceived work-family fit and balance: A demands and resources approach. Journal of Marriage and Family 67(4), 822–836.

Wahl-Jorgensen, K. (2020). An emotional turn in journalism studies? Digital Journalism, 8(2), 175-194. https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1697626

Wallace, J. (2018). Modelling Contemporary Gatekeeping: The rise of individuals, algorithms and platforms in digital news dissemination. Digital Journalism, 6(3), 274-293. doi:10.1080/21670811.2017.1343648

Warren, C. N. (1934). Modern News Reporting. New York: Harper & Brothers. In: Galtung, J. & Ruge, M. (1965). The structure of foreign news: The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers’, Journal of Peace Research, 2 (1), 64-90.

Watson, J. (1998). Media Communication. London: Macmillan.

Weaver, D. H., & Wilhoit, G. C. (1986). The American journalist. Bloomington: Indiana University Press.

Weaver, D. H., & Wilhoit, G. C. (1996). The American journalist in the 1990’s. Mahwah: Erlbaum.

Weaver, D. H. & Willnat, L. (2012). The Global Journalist in the 21st Century. New York: Routledge.

Welbers, K. (2016). Gatekeeping in the Digital Age. Vrije Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Westeley, B.H. & MacLean, M.S. (1957). A conceptual model for communications research. Journalism Quarterly.

Westerståhl, J. & Johansson F. (1994). Foreign news: News values and ideologies. European Journal of Communication 9: 71–89.

White, D. M. (1950). The Gatekeeper: A Case Study in the Selection of News, Journalism Quarterly 27, 383-390.

Witschge, T. & Nygren, G. (2009). Journalistic Work: A Profession Under Pressure? Journal of Media Business Studies, 6(1), 37-59, doi:10.1080/16522354.2009.11073478

Zelizer, B (2005). Definitions of Journalism in G. Overholser & K. H. Jamieson, Institutions of American Democracy: The Press 66-80. New York: Oxford University Press.

Universiteit of Hogeschool
Master in de Bedrijfscommunicatie
Publicatiejaar
2021
Promotor(en)
Prof. dr. Rozane De Cock
Kernwoorden
Share this on: