Diversiteit en inclusie in communicatie: ‘Weinig verandering, ondanks goede intenties’

Yasmina
Yatto

17 maart 2020, de dag dat België in lockdown ging. Om de gezondheid van alle burgers in België te beschermen besloot de overheid dat enkel essentiële verplaatsingen toegestaan waren. Een ongeziene situatie met het sluiten van niet-essentiële winkels en horeca, verboden om nog samen te komen in privéverband, telewerk waar mogelijk tot zelfs afstandsonderwijs voor alle onderwijsvormen.

Deze grote inperking op ons dagelijks leven reikte best tot in ieders huiskamer. Het was belangrijk dat iedereen toegang had tot deze boodschap in duidelijke taal. Wat we zagen was een stuntelige manier van communiceren met moeilijke boodschappen, een onduidelijke PowerPoint en veel desorganisatie in plaats van een gestroomlijnde communicatie die op een begrijpelijke manier gebracht werd voor elke burger. Het is duidelijk dat het belangrijk is goed na te denken over de manier van communiceren naar verschillende groepen in de samenleving.

In vele situaties, maar nog meer in een crisissituatie zoals de coronapandemie is het belangrijk om de communicatie af te stemmen op verschillende doelgroepen. Hierbij is het noodzakelijk dat er een gedragen visie is zodat inclusie niet zomaar een containerbegrip wordt, maar iets dat we willen bereiken omdat uiteindelijk iedereen er een voordeel uit haalt. Crisissituaties kunnen een kantelmoment betekenen voor een samenleving. Een moment waarop we klaar zijn voor verandering.

Niet alleen de overheid heeft moeilijkheden met het bereiken van een brede doelgroep, maar ook bedrijven zijn zich niet altijd bewust dat het anders kan. Volgens Jill Mathon verkeert de marketingcommunicatiesector in een identiteitscrisis. Ze stelt dat ondanks de goede intenties rond diversiteit en inclusie, er weinig verandering is op het terrein.

Van diversiteit naar inclusie

De diverse samenleving is een realiteit. Deze werkelijkheid brengt zowel opportuniteiten als uitdagingen met zich mee. De begrippen inclusie en diversiteit worden vaak in éénzelfde adem uitgesproken. Het begrip diversiteit wordt gebruikt bij verschillen tussen groepen en inclusie omvat vooral de insluiting van al die verschillende groepen binnen het groter geheel.

De marketingcommunicatiesector staat niet los van de rest van de samenleving en ook daar is het belangrijk om na de bewustwording van het probleem mee te denken over oplossingen. Wanneer men geen deel uitmaakt van de oplossing, ben je vaak een deel van het probleem.

Dit eindwerk geeft een antwoord op de onderzoeksvraag: “Waarom verandert er in de marketingcommunicatiewereld nauwelijks iets ondanks goede intenties rond diversiteit en inclusie?”. Deze bachelorproef bevat tevens een handleiding om inclusieve communicatie te realiseren.

Inclusief communiceren

Er zijn verschillende oorzaken die ervoor zorgen dat opportuniteiten die diversiteit biedt niet volledig benut worden in de marketingcommunicatie. Eén van deze oorzaken kunnen we vinden in het werken met persona’s. De bedoeling van het werken met persona’s is om een beter zicht te krijgen op de doelgroep van een bedrijf. Wat er nu gebeurt in de praktijk, is dat bij werken met persona’s er teveel aandacht gaat naar deze persona’s die doelgroepen vooral in categorieën onderverdelen en op die manier hun doel voorbijschieten en eerder beperkend dan verrijkend zijn.

Een ander probleem vinden we terug in het draagvlak rond inclusie. Het draagvlak vindt best zijn oorsprong binnen de overheid/maatschappij om vervolgens door te stromen naar bedrijven. Er is al een beperkte bewustwording rond dit onderwerp, maar er is nog een hele weg te gaan.

Een andere oorzaak behandelt het gebrek aan diversiteit binnen organisaties in het algemeen. Er is weinig tot geen representatie van verschillende groepen binnen de marketingcommunicatiesector. Divers samengestelde teams zijn eerder een minderheid in de sector. Uit cijfergegevens blijkt dat hier nog een groeipotentieel is van verschillende doelgroepen naar bedrijven.

Deze probleemstelling resulteerde in een praktische handleiding rond inclusie in de marketingcommunicatie en aanbevelingen voor de toekomst. Het is belangrijk dat bedrijven een analyse doorvoeren om na te gaan welke verbeterpunten er kunnen zijn in het rekruteringsproces om diverse profielen te bereiken. Een andere belangrijke aanbeveling is dat de bewustwording over inclusie en diversiteit moet vergroten in de samenleving. Dit kan men bekomen door meer uitwisseling en contact te bevorderen tussen verschillende groepen. De overheid is de aangewezen instantie om te zorgen voor een kader waarin structurele ongelijkheid geen plaats heeft.

De bewustwording en kader kunnen ervoor zorgen dat het draagvlak verruimt naar de brede bevolking en de bedrijfswereld. Er is meer nodig dan enkel goede bedoelingen om inclusie en diversiteit te implementeren in de praktijk. Het uitwerken van richtlijnen, goede voorbeelden in kaart brengen en zorgen voor representatie van diverse groepen zijn noodzakelijk om verandering te brengen.

Wanneer bedrijven in de marketingcommunicatiesector willen werken aan inclusie is het noodzakelijk om dit te doen vanuit een gedeelde visie. De visie is het startpunt om het inclusief denken en handelen door te voeren in de hele organisatie.

Evolutie van de ‘woke’-cultuur

De samenleving wordt steeds meer ‘woke’, doordat de aandacht voor maatschappelijke thema’s toeneemt. Dat wil zeggen dat mensen oplettend zijn op wat er leeft in de wereld. Dit heeft consequenties voor zowel de overheid als de bedrijven. Burgers leggen maatschappelijke verantwoordelijkheden niet enkel bij zichzelf maar ook bij bedrijven en de overheid.

Wanneer het bewustzijn bij de burgers groeit, kan dit ervoor zorgen dat de overheid en bedrijven genoodzaakt zijn om te volgen. Mensen zijn kritischer geworden ten opzichte van wat er leeft in de samenleving. Communiceren over bijvoorbeeld maatschappelijke betrokkenheid of duurzaamheid schept verwachtingen en mag geen lege doos worden. Consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar authenticiteit, menselijkheid en nabijheid.

Op naar een inclusievere wereld

In onze diverse samenleving moeten we vertrekken van wat ons verbindt. Er werd te lang gefocust op de verschillen, te lang naast elkaar in plaats van mét elkaar geleefd. Een samenleving die deelt en samenwerkt, is welvarender en warmer dan een samenleving die tegenstellingen uitvergroot en aanwakkert. We moeten streven naar een gemeenschap waarin iedereen gelijk behandeld wordt, zonder mensen in uniformiteit te dwingen of verschillen uit te dunnen. Een gemeenschap waar iedereen zichzelf kan zijn, met wederzijds respect voor elkaars religieuze, culturele en seksuele eigenheid. Een wereld waarin elk individu een stem heeft, gehoord en gezien wordt.

In een inclusieve samenleving gaat iedereen vooruit, want blijven staan betekent achteruitgaan.

Bibliografie

Allyens. (2018). Flying to Morocco with Brussels Airport. Opgeroepen op Mei 5, 2021, van Allyens: https://allyens.com/nl/getuigenissen/flying-to-morocco-with-brussels-ai…

Artevelde Hogeschool. (2018). Bridging the gap. Opgeroepen op April 25, 2021, van Artevelde Hogeschool: https://www.bridgingthegap.be/index.html

ASA. (2021). About the ASA and CAP. Opgeroepen op Mei 24, 2021, van ASA: https://www.asa.org.uk/

Baumers, K. (2021, Januari 13). In België heeft een op de drie inwoners buitenlandse roots.

Opgeroepen op April 24, 2021, van De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20210112_98167270

Berteloot, L. (2019, Maart 26). Het wordt tijd dat we diversiteit zichtbaar maken in onze reclame.

Opgeroepen op Mei 3, 2021, van Femma wereldvrouwen: https://www.femma.be/nl/blog/artikel/het-wordt-tijd-dat-we-diversiteit-zichtbaar-maken- in-onze-reclame

Cardoen, S. (2016, September 22). Bicky burger choqueert met omstreden alzheimerpost.

Opgeroepen op Mei 25, 2021, van VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/09/22/bicky_burger_choqueertmetomstredenalzheim erpost-1-2775089/

Challouki, H. (2021). Inclusieve communicatie: alles wat je moet weten om een divers publiek te bereiken. België: Pelckmans.

Coaston, J. (2019, Mei 28). The intersectionality wars. Opgeroepen op Mei 24, 2021, van VOC: https://www.vox.com/the-highlight/2019/5/20/18542843/intersectionality-conservatism- law-race-gender-discrimination

Coca-Cola European Partners. (2019). Inclusion & Diversity Policy. Opgeroepen op Mei 16, 2021, van Coca Cola European Partners: https://www.cocacolaep.com/assets/Diversity-and- Inclusion/aa2dc49180/Inclusion_Diversity-Policy-External-0720.pdf

Commissie Diversiteit. (2021, Januari 30). Coronacrisis vergroot ongelijkheid op Vlaamse arbeidsmarkt. Opgeroepen op April 25, 2021, van Commissie Diversiteit: https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/coronacrisis-vergroot-ongelijkheid- vlaamse-arbeidsmarkt

Creative Belgium. (2019). Inaugural Report on Diversity, Inclusion and Equality in the Belgian Creative Indiustry. België.

Degroote, K. (2015, Augustus 4). Superdiversiteit ontrafeld. Gent, Oost-Vlaanderen, België.

Opgeroepen op februari 26, 2021, van https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/212/661/RUG01- 002212661_2015_0001_AC.pdf

 

DePalma, M. (2020, Januari 27). Inclusive marketing: why it's essential for your band. Opgeroepen op maart 7, 2021, van Microsoft Advertising Blog: https://about.ads.microsoft.com/en- us/blog/post/january-2020/inclusive-marketing-why-its-essential-for-your-brand

Ducheyne, D., Naciri, Y., Henau, L., Leroy, F., Vandenborght, B., & Vansteenkiste, S. (2019). Zero Exlusion: inclusie als DNA van de innovatieve organisatie. Brugge: die Keure.

Encyclo. (2021). Identiteit. Opgeroepen op April 11, 2021, van Enclyco: https://www.encyclo.nl/begrip/identiteit

Encyclo. (2021). Sociale identiteit. Opgeroepen op April 11, 2021, van Encyclo: https://www.encyclo.nl/begrip/Sociale_identiteit

Environmental Migration. (2019). Opgeroepen op April 11, 2021, van Environmental Migration: https://environmentalmigration.iom.int/

Etymologiebank. (2009). Etymologie diversiteit. Opgeroepen op Februari 26, 2021, van Etymologiebank: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/diversiteit#:~:text=Ontleend%20aan%20Frans% 20diversification%20'afwisseling,d%C4%ABversificus%20'verschillend'.&text=diversiteit%2 0zn.,'verscheidenheid'.

Europees parlement. (2020, Oktober 30). De oorzaken van migratie onderzoeken Waarom migreren mensen? Opgeroepen op April 9, 2021, van Europees parlement: https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20200624STO81906/de- oorzaken-van-migratie-onderzoeken-waarom-migreren-mensen

Eurostat. (2019). Opleidingsniveau bevolking. Opgeroepen op Maart 29, 2021, van Onderwijs in cijfers: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/internationaal/opleidingsniveau- bevolking

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (sd). Etnische discriminatie. Opgeroepen op Mei 23, 2021, van Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: https://werk.belgie.be/nl/themas/gelijkheid- en-non-discriminatie/etnische-discriminatie

Fedweb. (2013, Oktober 21). De genderdimensie in de federale communicatie integreren.

Opgeroepen op April 25, 2021, van Fedweb: https://fedweb.belgium.be/nl/publicaties/cc25_genderdimensie

Fullerton, R., & Kandola, J. (1998). Diversity in action: managing the mosaic (2e ed.). London: CIPD Publishing. Opgeroepen op februari 27, 2021

Future Cast. (2017, Januari). Getting to know Gen Z: How The Pivotal Generation is different from Millennials. Opgeroepen op Mei 14, 2021, van https://www.millennialmarketing.com/wp- content/uploads/2016/12/FutureCast_The-Pivotal-Generation-7.pdf

Geerts, E., Withaeckx, S., & Van Den Brandt, N. (2018, april 13). Rondetafelgesprek

‘Superdiversiteit en intersectionaliteit in de theorie en praktijk.’. Opgeroepen op maart 2, 2021, van Kifkif: https://kifkif.be/cnt/artikel/rondetafelgesprek-superdiversiteit-en- intersectionaliteit-de-theorie-en-praktijk-5881

 

Google. (2019, Juni). Opgehaald van https://www.thinkwithgoogle.com/future-of- marketing/management-and-culture/diversity-and-inclusion/-fenty-beauty-inclusive- advertising/

GVA. (2014, Augustus 25). Nieuwe verkeerscampagne: 'Graag traag in onze straat'. Opgeroepen op Maart 29, 2021, van Gazet Van Antwerpen: https://www.gva.be/cnt/dmf20140825_01231613#:~:text=Met%20de%20slogan%20%E2% 80%9CGraag%20traag,zal%20in%20een%20rotatiesysteem%20gebeuren.

Hendrickx, R. (2020, December 14). 'Ewa Drerrie' en 'Simp': Kinder- en Tienerwoord van het Jaar.

Opgeroepen op Mei 16, 2021, van VRT: https://www.vrt.be/nl/over-de- vrt/nieuws/2020/12/14/ewa-drerrie-en- simp/#:~:text='Ewa%20Drerrie'%20is%20het%20kinderwoord%20van%202020%20geword en.,Drerrie'%20betekent%3A%20h%C3%A9%20gast.

iDiverso. (2021). iDiverso: schakel naar inclusief ondernemen. Opgeroepen op April 25, 2021, van iDiverso: https://i-diverso.be/

Iedereen is anders. (2020). Cisgender. Opgeroepen op Mei 24, 2021, van Iedereen is anders: https://iedereenisanders.nl/ontdek- leer/gender/cisgender#:~:text=Cisgender%20is%20de%20term%20voor,betekent%20'aan

%20deze%20kant'.

Iedereen is anders. (2020). Seksuele oriëntatie. Opgeroepen op April 17, 2021, van Iedereen is anders: https://iedereenisanders.nl/info-tips/seksuele-orientatie/lhbtiqa

ILO Labour Migration Branch & ILO Department of Statistics. (2017). ILO Global Estimates on International Migrant Workers. Geneva. Opgehaald van ILO Global Estimates on International Migrant Workers Results and Methodology Second edition

Kantar. (2019, Februari 15). Reclamewereld blijft achter gebied genderneutraliteit. Opgeroepen op Maart 28, 2021, van Emerce: https://www.emerce.nl/wire/reclamewereld-blijft-achter- gebied-genderneutraliteit

KifKif. (2014, September 22). Alternatief voor onrealistische graag-traag campagne van Stad Antwerpen op superdiverse Turnhoutsebaan. Opgeroepen op Maart 29, 2021, van KifKif: https://kifkif.be/cnt/artikel/alternatief-voor-onrealistische-graag-tra…- stad-antwerpen-op-superdiverse

Knack. (2020, Juni 29). Coronacrisis heeft ongelijkheid onderwijskansen vergroot. We moeten hieruit leren voor de toekomst'. Opgeroepen op April 25, 2021, van Knack: https://www.knack.be/nieuws/belgie/coronacrisis-heeft-ongelijkheid-onderwijskansen- vergroot-we-moeten-hieruit-leren-voor-de-toekomst/article-opinion-1614909.html

Lam, L. (2017, Oktober 9). Dove ad turns black woman wite. Opgeroepen op April 1, 2021, van The Straits Times: https://www.straitstimes.com/world/dove-ad-turns-black-woman-white- other-advertising-campaign-gaffes

Lemaitre, F. (2018, Juni 23). De reclamewereld is een jong, mannelijk, wit bastion. Opgeroepen op Maart 27, 2021, van PUB: https://pub.be/nl/de-reclamewereld-is-een-jong-mannelijk-wit- bastion/

 

Mathon, J. (2021, Februari 18). De reclame-industrie heeft een identiteitscrisis. Opgeroepen op Maart 27, 2021, van Adinformatie: https://www.adformatie.nl/diversiteit/de-reclame- industrie-heeft-een-identiteitscrisis

McKinsey & Company. (2018, November 12). ‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies. Opgeroepen op Mei 14, 2021, van McKinsey & Company: https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen- generation-z-and-its-implications-for-companies

Microsoft Advertising . (2020). The Psychology of Inclusion and the Effects in Advertising.

Opgeroepen op Mei 14, 2021, van https://advertiseonbing- blob.azureedge.net/blob/bingads/media/insight/whitepapers/2020/07-july/inclusive- marketing/microsoft-advertising-whitepaper-the-psychology-of-inclusion-and-the-effects- in-advertising-gen-z-final.pdf

Muscato, C. (2021). Cultural convergence. Opgeroepen op februari 26, 2021, van Study: https://study.com/academy/lesson/cultural-convergence-definition- examples.html#:~:text=Definition%20and%20Example,start%20to%20reflect%20each%20o ther.

Osborn Clarke. (2020, Februari 4). The Advertising Standards Authority (ASA) and People Per Hour (PPH). Opgeroepen op Mei 24, 2021, van Osborn Clarke: https://marketinglaw.osborneclarke.com/advertising-regulation/people-pe…- boss-ad-campaign-banned- asa/#:~:text=In%20relation%20to%20the%20People,senior%20business%20positions%20t han%20women.

Ribz. (2020). Omgaan met diversiteit. Opgeroepen op April 11, 2021, van Ribz: http://www.ribz.be/Dynamische%20leerplannen/50omgaanmtdiversiteit.html

Ruseler, S. (2019, Januari 29). UBA publiceert charter Unstereotype Communication. Opgeroepen op Mei 3, 2021, van UBA Belgium: https://www.ubabelgium.be/nl/news- insights/detail/2019/01/29/UBA-publiceert-charter-Unstereotype-Communication

Salesforce. (2019, Februari 6). The 6 Essential Principles of Inclusive Marketing Every Marketer Should Know. Opgeroepen op Mei 26, 2021, van Salesforce: https://www.salesforce.com/blog/inclusive-marketing-equality-trailhead/

Schoemaker, R. (2016, November 3). De vijf meest gestelde vragen over persona's. Opgeroepen op April 25, 2021, van Frankwatching: https://www.frankwatching.com/archive/2016/11/03/de-5-meest-gestelde-vragen-over- personas/

Smedts, A. (2021, April 22). Diversiteit op school: leerkrachten moeten niet kleurenblind zijn.

Opgeroepen op April 25, 2021, van MO Magazine: https://www.mo.be/wijzijnhier/diversiteit-op-school-leerkrachten-moeten-niet- kleurenblind-zijn

Soenens, D. (2019, Augustus 1). Unilever wil dat marketeers minder in hokjes denken. Opgeroepen op April 25, 2021, van Gondola: https://www.gondola.be/nl/news/unilever-wil-dat- marketeers-minder-hokjes-denken

 

Statbel. (2018). Top 10 buitenlandse herkomstlanden. Opgeroepen op April 11, 2021, van Statbel: https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-naar-herkomst-0

Statbel. (2018, Augustus 29). Zeer lichte stijging van de levensverwachting 2017. Opgeroepen op April 11, 2021, van Statbel: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/zeer-lichte-stijging-van-de- levensverwachting-2017

Statbel. (2019). België in cijfers. Opgeroepen op April 9, 2021, van Statbel: https://statbel.fgov.be/nl

Statbel. (2020, Januari 1). Bevolking naar herkomstgroep. Opgeroepen op April 4, 2021, van Statbel: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#…

Statbel. (2020). Leeftijdspiramide bevolking. Opgeroepen op April 11, 2021, van Statbel: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#…

Statbel. (2020). Structuur van de bevolking. Opgeroepen op April 11, 2021, van Statbel: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#…

Statbel. (2021, Januari 13). Nieuwe statistiek over diversiteit naar herkomst in België. Opgeroepen op Maart 25, 2021, van Statbel: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/herkomst#:~:text=De%20diver…

%20herkomst%20is,67%2C9%25%20in%202020.

Statistiek Vlaanderen. (2020, Mei 12). Bevolking naar onderwijsniveau: scholingsgraad.

Opgeroepen op April 17, 2021, van Statistiek Vlaanderen: https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-naar-onderwijsniveau-scholingsgraad

Tedx. (2016, november 1). Kimberlé Crenshaw. Opgeroepen op maart 2, 2021, van Ted: https://www.ted.com/speakers/kimberle_crenshaw

Termote, A., & Depickere, A. (2018). De hervormde enquête naar de arbeidskrachten in 2017.

België: Statbel.

The Guardian. (2018, Januari 8). H&M apologises over image of black child in 'monkey' hoodie.

Opgeroepen op April 1, 2021, van The Guardian: https://www.theguardian.com/fashion/2018/jan/08/h-and-m-apologises-over-image-of- black-child-in-monkey-hoodie

Tiggelovend, I. (2019). Diversiteitscommunicatie: verbindende communicatie en marketing. België: Studio Sesam vzw.

University of Technology Sydney. (2020). LGBTIQ+ Terminology. Opgeroepen op April 17, 2021, van University of Technology Sydney: https://www.uts.edu.au/partners-and- community/initiatives/social-justice-uts/equity-and-diversity-uts/gender-sexuality-5

Van Daele, E. (2013, december 18). Superdiversiteit. Opgeroepen op februari 26, 2021, van Socius: https://socius.be/superdiversiteit/#:~:text=Superdiversiteit%20verwijst… sterke,impact%20daarvan%20op%20onze%20samenleving.

Van Dale. (2020). Betekenis cultuur. Opgeroepen op Mei 24, 2021, van Van Dale: https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/cultuur#.YKueragzZPY

 

Van Dale. (2020). Betekenis 'diversiteit. Opgeroepen op februari 26, 2021, van Van Dale: https://www.vandale.nl/gratis- woordenboek/nederlands/betekenis/diversiteit#.YDkA2GhKhPY

Versdenkers. (2018, Augustus 27). Disability inclusive marketing. Opgeroepen op Mei 16, 2021, van Versdenkers: https://versdenkers.nl/disability-inclusive-marketing-drie-voorbeelden/

Vlaams Parlement. (2021). Regeerakkoord. Opgeroepen op Mei 24, 2021, van Vlaams Parlement: https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams- parlement/begrippenlijst/regeerakkoord#:~:text=Het%20regeerakkoord%20is%20de%20te kst,voor%20een%20hele%20zittingsperiode%20uiteenzet.&text=Nadat%20de%20nieuwe% 20Vlaamse%20Regering,plenaire%20vergadering%20de%

Vlaamse Overheid. (2019, September 30). Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024.

Opgeroepen op April 24, 2021

VRT. (2020). Diversiteit. Opgeroepen op februari 26, 2021, van Diverse woordenlijst VRT: https://diversewoordenlijstvrt.wordpress.com/2016/11/24/diversiteit/

Vyverman, S. (2021). Meaningful marketing framework. Opgeroepen op April 25, 2021, van Belgium Association of Marketing: https://www.marketing.be/nl/meaningful-marketing- framework

Weinstock, T. (2020, Juli 7). Ellie Goldstein: why we need to see more models with disabilities in campaigns. Opgeroepen op Mei 16, 2021, van Vogue: https://www.vogue.in/beauty/content/ellie-goldstein-breakout-star-gucci-beauty-on-why- we-need-to-see-more-models-with-disabilities-in-campaigns

Wikipedia. (2018, Oktober 10). Witte suprematie. Opgeroepen op April 23, 2021, van Wikipedia: http://nl.wikisage.org/wiki/Witte_suprematie

Wikipedia. (2021, Mei 13). Erich Fromm. Opgeroepen op Mei 24, 2021, van Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm

Wikipedia. (2021, Januari 15). Steven Vertovec. Opgeroepen op Mei 25, 2021, van Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Vertovec

Xavier, R. (2020, februari 4). Let's talk inclusive marketing. Opgeroepen op maart 7, 2021, van Accenture: https://www.accenture.com/us-en/blogs/interactive-insights-blog/lets-talk- inclusive-marketing

Xhonneux, L. (2020, Juni 12). ‘Creativity for all?’ Creative Belgium legt de vinger op de wonde.

Opgeroepen op Maart 27, 2021, van Only Humans: https://onlyhumans.com/nl- BE/blog/creativity-for-all-creative-belgium-legt-de-vinger-op-de-wonde/

Zennu, M. (2019, december 18). Tien experts over de maatschappelijke trends van 2020.

Opgeroepen op maart 7, 2021, van Kis: https://www.kis.nl/artikel/tien-experts-over-de- maatschappelijke-trends-van-2020

Download scriptie (1.26 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Anne De Geeter