Belgische overheid vs. IS terrorisme  : vormen cyberaanvallen de weg naar veiligere sociale media platformen?

Océane
Dieu

Op 21 en 22 november 2019 lieten Europol en Telegram een grote hoeveelheid terroristisch propagandamateriaal van de Islamitische Staat verdwijnen van Telegram. Was dit een cyberaanval? Kunnen staten cyberaanvallen plegen op terroristen om zo hun online aanwezigheid in te perken?

1. Is er sprake van een cyberaanval?

Het sensationeel voorstellen van deze operatie als een cyberaanval op het sociale media platform Telegram heeft veel weg van een sciencefiction film, maar weinig van een juridische waarheid.

De Islamitische Staat is massaal aanwezig op sociale media platformen waar ze haar trouwe en nieuwe aanhangers voedt met terroristische propaganda. Doorgaans halen private platformen deze propaganda in de vorm van posts, foto’s of video’s neer. Het neerhalen van zulke inhoud kan op twee manieren gebeuren: als reactie op een melding (een zogeheten ‘referral’) van een gebruiker van het platform of op een verwijderingsbevel van de overheid.

Het ‘notice-and-takedown’ mechanisme

Deze eerste tussenkomst, het zogeheten ‘notice-and-takedown’ mechanisme, kent een vaag wettelijk kader dat onvoldoende rechtszekerheid biedt aan zowel de sociale media platformen als de gebruikers ervan.

De verwijderingsbevelen

De verwijderingsbevelen vormen het tweede mechanisme dat de overheid inzet om de aanwezigheid van terroristische propaganda online te minimaliseren. Via dit procedé bevelen overheden sociale media platformen om bepaalde inhoud ontoegankelijk te maken voor de gebruikers ervan. De op 28 april 2021 door het Europees Parlement goedgekeurde “Verordening inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud” past dit mechanisme op ingrijpendere wijze aan. Hoewel deze Verordening een noodzakelijke stap is naar een veiligere online wereld met zo minimaal mogelijk terroristische propaganda, brengt dit nieuw Europees instrument enkele fundamentele mensenrechten in gevaar.

Zo vermindert de nieuwe Verordening onder meer de reactietijd van platformen om een bevel na te leven om terroristische inhoud te verwijderen tot een uur. Dit betekent dat, ongeacht de grootte, de beschikbare middelen en het personeel van het bedrijf achter het sociale media platform, het bedrijf een 24/7 menselijke aanwezigheid zal moeten verzekeren. Dit kan duur uitdraaien voor kleine sociale media platformen. Een mogelijkheid om zulke rond-de-klok beschikbaarheid te vermijden, is het installeren van automatische mechanismen die onmiddellijk de inhoud verwijdert. Een tweede nieuwigheid die de Europese Verordening introduceert, is de mogelijkheid om grensoverschrijdende bevelen uit te vaardigen. Zo kan een Poolse overheid aan een in België gevestigd sociale media platform bevelen om bepaalde online inhoud te verwijderen omdat de overheid de inhoud als terroristisch materiaal beschouwt. De afwezigheid van een algemeen aanvaarde definitie van de vage notie van ‘terrorisme’, laat overheden toe om dit begrip naar hun hand te zetten. Zo worden politieke opposanten regelmatig afgeschilderd als ‘terroristen’ en wordt de legitieme uitoefening van het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting in de kiem gesmoord.

Het valt te betwijfelen of zulke grensoverschrijdende verwijderingsbevelen wel gerechtvaardigd zijn in een Europa waarin landen minder en minder waarden delen en steeds verder democratisch verwijderd staan.

De vorige mechanismen berusten op een samenwerking tussen de private sociale media platformen en publieke autoriteiten. Sociale media platformen krijgen echter een groeiende verantwoordelijkheid opgelegd om terroristische inhoud zo snel mogelijk onbeschikbaar te maken. Zulke private entiteiten zijn echter niet de optimale keuze om terrorisme te bestrijden. Enerzijds omdat het de taak van publieke overheden is om de burgers tegen terrorisme te beschermen. Anderzijds liggen de belangen van private bedrijven heel anders dan de overheid. Groei, een stijgend aantal gebruikers en winst vormen de centrale private belangen van sociale media platformen. Het verwijderen van inhoud van gebruikers ligt daarom niet in lijn met hun belangen. Bijgevolg lijkt het noodzakelijk om de taak om terrorisme te bestrijden opnieuw bij de publieke overheden te leggen.

2. Overheden en offensieve cyberaanvallen: een mogelijke match?

Het toekennen aan de Belgische autoriteiten van de bevoegdheid om offensieve cyberaanvallen te orkestreren op telefoons en computers van terroristen zou een oplossing voor de online aanwezigheid van de terroristische organisaties kunnen zijn. Zo zouden publieke autoriteiten malware in een toestel van een terrorist kunnen installeren om de data ervan te verwijderen. Dit zou ervoor zorgen dat de persoon terroristische video’s niet meer op sociale media platformen zou kunnen verspreiden. Een andere mogelijkheid zou erin bestaan om de toegang van de persoon tot het toestel te verhinderen door het toestel te bevriezen.

Uit de analyse van de wetgeving op internationaal, Raad van Europa, Europese Unie en Belgisch niveau blijkt dat geen enkel in België toepasselijk instrument het verwezenlijken van zulke cyberaanvallen voorziet. De Belgische wet kent de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid toe om defensief (als reactie op een cyberaanval om de Belgische infrastructuren te beschermen) cyberaanvallen uit te voeren. In het kader van een gewapend conflict, kunnen de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdiensten bovendien offensieve cyberaanvallen uitvoeren op terroristen die zich buiten het Belgisch grondgebied bevinden. De bevoegdheid om proactief offensieve cyberaanvallen op terroristische toestellen in België uit te voeren werd echter nog niet toegekend aan deze diensten. Of dit vandaag wenselijk is, dient negatief beantwoord te worden gezien de huidige cybercapaciteit van deze diensten en de lacunes in de wet.

Gelet op het groeiende belang van de online wereld, lijkt het echter wel opportuun om dit in de toekomst uit te werken. Vooreerst dienen de defensieve cyberbevoegdheden van onze Belgische overheid aangescherpt en geperfectioneerd te worden. Bovendien moeten de cybercapaciteiten en cyberkennis verder uitgewerkt worden om te kunnen voldoen aan de technische, operationele, technologische en menselijke vereisten van zulke cyberaanvallen. Het lijkt opportuun om dit uit te werken in het kader van de creatie van een vijfde legercomponent: een cybercomponent. Eens de inlichtingen-en veiligheidsdiensten operationeel klaar zullen zijn om zulke offensieve cyberaanvallen uit te voeren, zal de wetgever zijn scherpste pen moeten bovenhalen om de bestaande wetgeving aan te passen en dit met het grootste respect voor de fundamentele rechten die de burgers in dit land genieten.

 

Bibliografie

1. Legislation

International law

International Covenant on Civil and Political Rights of 16 December 1966, United Nations Treaty Series, Vol. 999, 1.

Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949, United Nations Treaty Series, Vol. 75, 31.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) of 8 June 1977, United Nations Treaty Series, Vol. 1125, 3.

Resolution 1963 of the Security Council of the United Nations (20 December 2010), UN Doc. S/RES/1963 (2010).

Resolution 60/288 of the General Assembly of the United Nations on The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (8 September 2006), UN Doc. A/RES/60/288 (2006).

Resolution 1556 of the Security Council of the United Nations (30 July 2004), UN Doc. S/RES/1566 (2004).

 

Council of Europe law

Convention of the Council of Europe on the Prevention of Terrorism of 16 May 2005, CETS, n° 196.

Convention on Cybercrime of 23 November 2001, ETS, n° 185.

Convention of the Council of Europe on the Suppression of Terrorism of 27 January 1977, ETS, n° 90.

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950, ETS, n° 5.

 

European Union law

EU Charter of Fundamental Rights, OJ C 26 October 2012, n° 326, 391.

Treaty on the Functioning of the European Union, OJ L 26 October 2007, n° 326, 1.

Regulation of the European Parliament and of the Council on addressing the dissemination of terrorist content online, 29 April 2021, PE-CONS 19/21 - 2018/0331 (COD) (unpublished).

Regulation 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA, OJ L 24 May 2016, n° 135, 53.

Directive 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA, OJ L 31 March 2017, n° 88, 6.

Directive 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services, OJ L 17 September 2015, n° 241, 1.

Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 on attacks against information systems and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA, OJ L 14 August 2013, n° 218, 8.

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce), OJ L 17 July 2000, n° 178, 1.

Council Framework Decision 2008/913/JHA of 28 November 2008 on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law, OJ L 6 December 2008, n° 328, 55.

Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism, OJ L 22 June 2002, n° 164, 3.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC, 15 December 2020, COM (2020) 825 final - 2020/0361 (COD).

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act), 15 December 2020, COM (2020) 842 final, 2020/0374 (COD).

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online, 12 September 2018, COM (2018) 640 final – 2018/0331 (COD).

European Commission Recommendation 2018/334 of 1 March 2018 on measures to effectively tackle illegal content online, C/2018/1177, OJ L 6 March 2018, n° 63.

Code of Practice on Disinformation of the European Commission, September 2018, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation.

Code of Conduct on countering illegal hate speech online of the European Commission and IT Companies, 31 May 2016, https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en.

 

Belgian law

Code of Criminal Law.

Code of Criminal Procedure.

Code of Economic Law.

Belgian Law 30 March 2017 modifying the Law of 30 November 1998 regulating the intelligence and security services and article 259bis Criminal Code, Belgian Gazette 28 April 2017, 53.768.

Belgian Law 4 February 2010 regarding the methods for the collection of intelligence by the intelligence and security services, Belgian Gazette 10 March 2010, 14.916.

Belgian Law 30 November 1998 regulating the intelligence and security services, Belgian Gazette 18 December 1998, 40.312.

Belgian Law 30 July 1981 criminalising certain acts inspired by racism or xenophobia, Belgian Gazette 8 August 1981, 9.928.

Draft Bill 20 September 2016 modifying the Law of 30 November 1998 regulating the intelligence and security services and article 259bis Criminal Code, Parl.St. Kamer, 2015-2016, n° 54-2043/001.

 

Other official documents

International official documents

High Commissioner for Human Rights, UN Factsheet 32 - Human Rights, Terrorism and Counter-Terrorism, July 2008, https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet32en.pdf.

Human Rights Committee, General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34 (2011).

International Committee for the Red Cross, Report: International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts, 32nd International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, October 2015, https://www.icrc.org/en/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts.

United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, Joint Declaration on freedom of expression and countering violent extremism, 4 May 2016, https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19915&LangID=E.

North Atlantic Treaty Organization, Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations of February 2019, ed. C, Version 1, 1.14.

Secretary-General of the UN, Note by the Secretary-General on the Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (29 August 2018), UN Doc. A/73/348 (2018).

Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression and the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Recommendations on the new draft ‘Regulation on preventing the dissemination of Terrorism Content Online’, 3 November 2020, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25661.

Stoltenberg, J., Press conference by NATO Secretary-General Jens Stoltenberg following the meetings of NATO Defence Ministers, 4 October 2018, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_158705.htm?selectedLocale=en.

United Nations General Assembly, “General Assembly Adopts Decision Postponing Organizational Session of Ad Hoc Committee Elaborating Anti-Cybercrime Convention, Due to COVID-19 Fears” (Meetings Coverage) (15 January 2021), UN Doc. GA/12309, https://www.un.org/press/en/2021/ga12309.doc.htm.

 

Official documents of the Council of Europe

Article 36 Committee of the Council of the European Union, Council Conclusions on cooperation to combat terrorist use of the Internet (“Check the Web”), 29 May 2007, n° 8457/3/07, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%208457%202007%20REV%203/EN/pdf.

Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, The rule of law on the internet and in the wider digital world, Strasbourg, Council of Europe, 2014.

Committee of Ministers of the Council of Europe, Declaration on freedom of communication on the Internet, 28 May 2003, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805dfbd5.

Council of Europe, Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, ETS 23 November 2001, n° 185.

ECtHR, Factsheet – Hate Speech, September 2020, https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf.

 

Official documents of the European Union

Article 29 Working Party, Opinion 5/2009 on online social networking, 12 June 2009, WP 163, https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommend….

Council of Europe, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, CETS 16 May 2005, n° 196.

De Streel, A., Defreyne, E., Jacquemin, H., Ledger, M. and Michel, A., Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online: Law, Practices and Options for Reform, June 2020, PE 652.718, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652718/IPOL_STU(2020)652718_EN.pdf.

Directorate General for Internal Policies, Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Countering Terrorist Narratives, 2017, PE 596.829, https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/62312/Reed-Ingram-Whittaker-Narratives.pdf?sequence=1.

EU Internet Referral Unit, Online jihadist propaganda: 2019 in review, 28 July 2020, https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/online-jihadist-propaganda-2019-in-review.

EU Internet Referral Unit, “EU law enforcement and judicial authorities join forces to disrupt terrorist propaganda online” (Press Release), 25 November 2019, https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/eu-law-enforcement-and-judicial-authorities-join-forces-to-disrupt-terrorist-propaganda-online.

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Tackling illegal content online – Towards an enhanced responsibility of online platforms, 28 September 2017, COM (2017) 555 final.

European Commission, “EU Internet Forum: a major step forward in curbing terrorist content on the internet” (Press release), 8 December 2016, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_4328.

European Commission, “EU Internet Forum: progress on removal of terrorist content online” (Press release), 10 March 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-544_en.htm.

European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council based on Article 29(1) of Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002, 30 September 2020, COM (2020) 619 final.

European Commission, Staff Working Document on Online Services, Including e-Commerce, in the Single Market, accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A coherent framework to boost confidence in the Digital Single Market of e-commerce and other online services, 11 January 2011, COM (2011) 942 final.

European Data Protection Board, Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance measures, 10 November 2020, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/preporki/recommendations-022020-european-essential-guarantees_nl.

European Data Protection Supervisor, Formal comments on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online, 12 February 2019, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2018-02-13_edps_formal_comments_online_terrorism_regulation_en.pdf.

European Parliament, “New rules adopted for quick and smooth removal of terrorist content online” (Press release), 29 April 2021, https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210422IPR02621/new-rules-adopted-for-quick-and-smooth-removal-of-terrorist-content-online.

Europol, Changes in Modus Operandi of Islamic State (IS) Revisited, November 2016, https://www.europol.europa.eu/publications-documents/changes-in-modus-operandi-of-islamic-state-revisited.

Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2020, 23 June 2020, TE-SAT 2020, https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european….

 

Belgian official documents

Committee I/R, Activiteitenverslag 2019, https://www.comiteri.be/images/pdf/Jaarverslagen/Activiteitenverslag_2019.pdf.

Committee I/R, Activiteitenverslag 2018, https://www.comiteri.be/images/pdf/Jaarverslagen/Activiteitenverslag_2018.pdf.

Committee I/R, Activiteitenverslag 2017, https://www.comiteri.be/images/pdf/Jaarverslagen/Activiteitenverslag_2017.pdf.

Dedonder, L., Policy Statement of Defense of 4 November 2020, Parl.St. Kamer 2020-2021, n° 55-1610/017.

 

Official documents of other countries

GCHQ, GCHQ Director Jeremy Fleming’s speech at Cyber UK 2018, 12 April 2018, https://www.gchq.gov.uk/speech/director-cyber-uk-speech-2018.

GCHQ, National Cyber Force transforms country's cyber capabilities to protect the UK, 19 November 2020, https://www.gchq.gov.uk/news/national-cyber-force.

 

2. Case-law

Case-law of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

ICTY (Trial Ch. I) 3 April 2008, n° IT-04-84-T, The Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al.

ICTY (Appeals Ch.) 2 October 1995, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, n° IT-94-1-AR72, The Prosecutor v. Dusko Tadić.

 

Case-law of the European Court of Human Rights

ECtHR 10 September 2018, n° 13237/17, Mehmet Hasan Altan v. Turkey.

ECtHR 20 June 2018, n° 16538/17, Şahin Alpay v. Turkey.

ECtHR 27 July 2017, n° 34367/14, Fouad Belkacem v. Belgium.

ECtHR 2 May 2016, n° 22947/13, MTE v. Hungary.

ECtHR 10 October 2013, n° 64569/09, Delfi AS v. Estonia.

ECtHR 16 July 2009, n° 10883/05, Willem v. France.

ECtHR 11 July 2006, n° 71343/01, Brasilier v. France.

ECtHR 28 June 2001, n° 24699/94, Verein Gegen Tierfabriken v. Switzerland.

ECtHR 8 July 1999, n° 26682/95, Sürek v. Turkey.

ECtHR 25 November 1996, n° 14719/90, Wingrove v. UK.

ECtHR 7 December 1976, n° 5493/72, Handyside v. UK.

 

​​​​​​​ Case-law and Opinions of the Advocate-General of the Court of Justice of the European Union

CJEU (3rd Ch.) 3 October 2019, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821, Eva Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Limited.

CJEU (2nd Ch.) 8 September 2016, C-160/15, ECLI:EU:C:2016:644, GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV.

CJEU (7th Ch.) 11 September 2014, C-19/13, ECLI:EU:C:2014:2209, Sotiris Papasavvas v. O Fileleftheros Dimosia Etairia Ltd.

CJEU (3rd Ch.) 16 February 2012, C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV.

CJEU (3rd Ch.) 24 November 2011, C- 70/10, ECLI:EU:C:2011:771, Scarlet v. SABAM.

CJEU (Grand Ch.) 12 July 2011, C‑324/09, ECLI:EU:C:2011:474, L’Oréal SA v. eBay International AG.

CJEU (Grand Ch.) 23 March 2010, Joined Cases C-236/08 to C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA.

Opinion Advocate General Jääskinen of 9 December 2010, C-324/09, ECLI:EU:C:2010:757, L’Oréal SA v. eBay International AG.

 

Case-law of the Belgian Courts

Cass. 18 January 2011, NC 2011, 84, concl. De Swaef.

 

Case-law of other countries

Court of Appeals (USA), Northern District of California (9th Circuit), 5 May 2019, n° 18-16700, Reynaldo Gonzalez v. Google LLC.

 

 

3. Literature

Books

Benedek, W. and Kettemann, M. C., Freedom of expression and the Internet, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2013, 194 p.

Boothby, W. H., The Law of Targeting, 1st ed., Oxford, Oxford University Press, 2012, 652 p.

Committee I/R, Bijlage D: De aanbevelingen van het vast Comité I (2006-2016)”, Activiteitenrapport 2017, Antwerpen, Intersentia, 2018, 152 p.

De Coensel, S., Counter-Terrorism and Criminal Law. A Normative Legitimacy Test of Terrorism-Related Offences on Expression, Information and Movement, Antwerp, Maklu, 2020, 399 p.

Duffy, H., The ‘war On Terror’ and the Framework of International Law, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 993 p.

Eechaute, H., Non-international armed conflict: a trigger for the rules on targeting?, Master Thesis Law UGent, 2016, https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/272/228/RUG01-002272228_2016_0001_AC.pdf, 129 p.

Fernandez, M. and Alani, H., “Artificial Intelligence and Online Extremism: Challenges and Opportunities”, in J. McDaniel and K. Pease (eds.), Predictive Policing and Artificial Intelligence, London, Routledge, 2021, http://oro.open.ac.uk/69799/1/Fernandez_Alani_final_pdf.pdf, 330 p.

Gillespie, A. A., Cybercrime: Key Issues and Debates, 2nd ed., London, Routledge, 2019, 381 p.

Jones, D. M., Schulte, P., Ungerer, C., and Smith, M. L. R., Handbook of terrorism and counter terrorism post 9/11,Northampton, Edward Elgar Publishing, 2019, 447 p.

Jørgensen, R. F., Human rights in the age of platforms, Cambridge, The MIT Press, 2019, 392 p.

Jørgensen, R. F. and Pedersen, A. M., “Chapter 10 - Online Service Providers as Human Rights Arbiters”, in M. Taddeoand L. Floridi (eds.), Law, Governance and Technology Series, Vol. 31, The Responsibilities of Online Service Providers, Switzerland, Springer, 2017, 179-199.

Kuczerawy, A., Intermediary Liability and Freedom of Expression in the EU: from concepts to safeguards, Mortsel, Intersentia, 2018, 426 p.

Lasoen, K., Geheim België – Geschiedenis van de inlichtingendiensten 1830-2020, Tielt, Lannoo, 2020, 412 p.

Melzer, N., Cyberwarfare and International Law, UNIDIR Resources, 2011, https://unidir.org/files/publications/pdfs/cyberwarfare-and-international-law-382.pdf , 38 p.

Melzer, N., Interpretative guidance on the notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law, Geneva, 2009, 88 p.

Podstawa, K., “Hybrid Governance or… Nothing? The EU Code of Conduct on Combating Illegal Hate Speech Online”, in E. Carpanelli and N. Lazzerini (eds.), Use and Misuse of New Technologies, Switzerland, Springer, 2019, 167-184.

Quintel, T. and Ullrich, C., “Self-Regulation of Fundamental Rights? The EU Code of Conduct on Hate Speech, related initiatives and beyond”, in B. Petkova and T. Ojanen (eds.), Fundamental Rights Protection Online: The Future Regulation of Intermediaries, Northampton, Edward Elgar Publishing, 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3298719, 21 p.

Schmitt, M. N., Tallinn Manual 2.0 On the International Law Applicable to Cyber Operations, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 598 p.

Swiss institute of comparative law, Legal instruments for combating racism on the internet, Council of Europe Publishing, 2009, 175 p.

Trommel, J., Online jihadi content combat: How serving public interest could ease the privatization of freedom of expression, Master Thesis Crisis and Security Management (MSc) Leiden University, 2018, https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/84031/Trommel_CSM_2018.pdf?sequence=1, 87 p.

UNODC, The use of the Internet for terrorist purposes, Austria, United Nations publications, 2012, https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf, 142 p.

Van Daele, D. and Mergaerts, L., Naar een herijking van de Belgische veiligheidsarchitectuur: vaststellingen en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie terroristische aanslagen, Antwerpen, Intersentia, 2020, 177 p.

Vanderborght, J., Bijzondere inlichtingenmethoden in de schijnwerpers – Les méthodes particulières de renseignement: de l’ombre à la lumière, Brussel, Levebvre Sarrut Belgium NV, 2020, 151 p.

Voorhoof, D., “Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid”, in J. Vande Lanotte et al (eds.), Belgisch Publiek Recht, Vol. 1, Brugge, Die Keure, 2015, 577-613.

Weimann, G., Terror on the internet: The New Arena, the New Challenges, Washington, United States Institute of Peace, 2006, 309 p.

Wilman, F., The responsibility of online intermediaries for illegal user content in the EU and the US, Northampton, Edward Elgar Publishing, 2020, 414 p.

Yannopoulos, G. N., “Chapter 3 - The Immunity of Internet Intermediaries Reconsidered?”, in M. Taddeo and L. Floridi(eds.), Law, Governance and Technology Series, Vol. 31, The Responsibilities of Online Service Providers, Switzerland, Springer, 2017, 43-59.

Yar, M. and Steinmetz, K.F., Cybercrime and Society, 3rd ed., California, Sage Publications, 2019, 350 p.

 

Articles

Akdeniz, Y., “To Block or Not to Block: European Approaches to Content Regulation, and Implications for Freedom of Expression”, Computer Law and Security Review May 2010, Vol. 26, Issue 3, 260-272.

Ammar, J., “Cyber Gremlin: social networking, machine learning and the global war on Al-Qaida and IS-inspired terrorism”, International Journal of Law and Information Technology 2019, Vol. 27, Issue 3, 238–265.

Berger, J. M. and Perez, H., “The Islamic State’s diminishing returns on Twitter: how suspensions are limiting the social networks of English-speaking ISIS supporters”, Program on Extremism at George Washington University (occasional paper) 2016, https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/downloads/JMB%20Diminishing%20Returns.pdf, 20 p.

Bloom, M., Tiflati, H. and Horgan, J., “Navigating ISIS’s Preferred Platform: Telegram”, Terrorism and Political Violence July 2017, http://dx.doi.org/10.1080/09546553.2017.1339695, 15 p.

Boyne, S. M., “Free Speech, Terrorism, and European Security: Defining and Defending the Political Community”, Pace Law Review January 2010, Vol. 30, Issue 2, 417-483.

Bukovská, B., “The European Commission’s Code of Conduct for Countering Illegal Hate Speech Online - An analysis of freedom of expression implications”, Transatlantic High Level Working Group on Content Moderation Online and Freedom of Expression 7 May 2019, https://cdn.annenbergpublicpolicycenter.org/wp-content/uploads/2020/06/EC_Code_of_Conduct_TWG_Bukovska_May_2019.pdf, 13 p.

Cambron, R. J., “World War Web: Rethinking “Aiding and Abetting” in the Social Media Age”, Case Western Reserve Journal of international law 2019, Vol. 51, Issue 1, 293-325.

Chang, B., “From Internet Referral Units to international agreements: censorship of the internet by the UK and EU”, Columbia HR Law Review 2018, Vol. 49, Issue 2, 114-212.

Citron, D. K., “Extremist speech, compelled conformity, and censorship creep”, Notre Dame Law Review 2017-2018, Vol. 93, Issue 3, 1035-1072.

Coche, E., “Privatised enforcement and the right to freedom of expression in a world confronted with terrorism propaganda online”, Internet Policy Review 2018, Vol. 7, Issue 4, 1-17.

Conway, M., Khawaja, M., Lakhani, S., Reffin, J., Robertson, A., and Weir, D., “Disrupting Daesh: Measuring Takedown of Online Terrorist Material and Its Impacts”, Studies in Conflict & Terrorism 2019, Vol. 42, Issue 1-2, 141-160.

da Silva, J. R., “Jihadist Terrorism and EU Responses - Current and Future Challenges”, Austria Institut für Europa - und Sicherheitspolitik, https://www.aies.at/download/2017/AIES-Fokus--2017-06.pdf, 7 p.

Droege, C., “Get off my cloud: Cyber warfare, international humanitarian law, and the protection of civilians”, International Review of the Red Cross 2012, Vol. 94, Issue 886, 533-578.

Elkin-Koren, N., “Contesting algorithms: Restoring the public interest in content filtering by artificial intelligence”, Big data & society July 2020, Vol. 7, Issue 2, 1-13.

Ellermann, J., “Terror won’t kill the privacy star – tackling terrorism propaganda online in a data protection compliant manner”, ERA Forum 2016, Vol. 17, Issue 4, 555-582.

Gan, H. Z., “Corporations: The Regulated or the Regulators - The Role of IT Companies in Tackling Online Hate Speech in the EU”, Columbia Journal of European Law 2017, Vol. 24, Issue 1, 111-155.

Glenn, C., Rowan, M., Caves, J. and Nada, G., “Timeline: the Rise, Spread, and Fall of the Islamic State”, Wilson Center 18 October 2019, https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state.

Gollatz, K., Beer, F. and Katzenbach, C., “The Turn to Artificial Intelligence in Governing Communication Online” (HIIG Workshop report), Big Data & Society (special issue) 2018, 22 p.

Hermans, G., “De toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij online contracteren”, HOR 2018, Issue 128, 73-81.

Huszti-Orban, K., “Internet intermediaries and counter-terrorism: Between self-regulation and outsourcing law enforcement”, in T. Minarik, L. Lindstrom and R. Jakschis (eds.), 10th International Conference on Cyber Conflict: CyCon X: Maximising Effects, 2018, 227-243.

Iftimie, I. A., “NATO’s needed offensive cyber capabilities”, NDC POLICY BRIEF May 2020, Issue 10, 4 p.

Jeppesen, J.-H., and Llansó, E. J., “Letter to European Commissioner on Code of Conduct for “Illegal” Hate Speech Online”, Center for Democracy and Technology 3 June 2016, https://cdt.org/insights/letter-to-european-commissioner-on-code-of-conduct-for-illegal-hate-speech-online/.

Klimek, L., “Combating attacks against information systems: EU legislation and its development”, Masaryk University Journal of Law and Technology 2012, Vol. 6, 87-100.

Llansó, E., van Hoboken, J., Leerssen, P. and Harambam, J. (Transatlantic Working Group), “Artificial Intelligence, Content Moderation, and Freedom of Expression”, 26 February 2020, https://www.ivir.nl/publicaties/download/AI-Llanso-Van-Hoboken-Feb-2020.pdf, 32 p.

McKendrick, K., “Artificial Intelligence Prediction and Counterterrorism”, August 2019, https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-08-07-AICounterterrorism.pdf, 36 p.

Ogunlana, S. O., “Halting Boko Haram / Islamic State’s West Africa Province Propaganda in Cyberspace with Cybersecurity Technologies”, Journal of Strategic Security 2019, Vol. 12, Issue 1, 72-106.

Özkaya, E., “The Use of Social Media for Terrorism”, Defence Against Terrorism Review 2017, Issue 9, 47-59.

Portaru, A., “Freedom of expression online: The code of conduct on countering illegal hate speech online”, Revista Romana de Drept European 2017, Vol. 4, 77-91.

Reeve, Z., “Human Assessment and Crowdsourced Flagging”, in B. Ganesh and J. Bright (VoxPol) (eds.), Extreme digital speech contexts, responses and solutions, 2019 https://www.voxpol.eu/download/vox-pol_publication/DCUJ770-VOX-Extreme-Digital-Speech.pdf#page=56, 67-79.

Schnader, J., “The Implementation of Artificial Intelligence in Hard and Soft Counterterrorism Efforts on Social Media”, Santa Clara High Technology Law Journal December 2019, Vol. 36, Issue 1, 42-72.

Spangenberg, S., “Cyber Jihadism: An Analysis on How the Cyber Sphere Has Altered Islamic Terrorism”, Butler Journal of Undergraduate Research 2020, Vol. 6, 128-146.

Svensøy, G. J., The e-Commerce Directive Article 14: Liability exemptions for hosting third party content, Master Thesis Law University of Oslo, 2011, https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19450/117618.pdf, 47 p.

Van De Heyning, C., “De strijd tegen de niet-consensuele verspreiding van seksuele beelden opgevoerd”, T.Strafr. 2020, Issue 3, 176-183.

Van der Perre, A., Verbiest, T., Spindler, G., Riccio, G. M. and Montero, E., Study on the liability of internet intermediaries – final report, 2007, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/archive-e-commerce-directive-what-happened-and-its-adoption, 115 p.

Walker, C. and Conway, M., “Online terrorism and online laws”, Dynamics of Asymmetric Conflict 2015, Vol. 8, Issue 2, 156-175.

Watkin, A.-L. and Whittaker, J., “Evolution of terrorists’ use of the Internet”, Counterterror Business 20 October 2017, http://www.counterterrorbusiness.com/features/evolution-terrorists%E2%80%99-use-internet.

Yu, J., “Regulation of social media platforms to curb ISIS incitement and recruitment: The need for an international framework and its free speech implications”, Journal of Global Justice and Public Policy 2018, Vol. 4, 1-29.

 

4. Others

News articles

Aral, S., “How Lies Spread Online”, N.Y. Times 8 March 2018, https://www.nytimes.com/2018/03/08/opinion/sunday/truth- lies-spread-online.html.

Chini, M., “Major Belgian cyberattack eliminates Islamic State’s presence on the internet”, The Brussels Times 26 November 2019, https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/80427/major-belgian-cyberattack-eliminates-islamic-states-presence-on-the-internet/.

Clerix, K., “Militaire veiligheidsdiensten: De nieuwe topman Philippe Boucké zet de ADIV op scherp”, Knack 24 February 2021 to 2 March 2021, Issue 8, https://www.knack.be/nieuws/belgie/nieuwe-topman-philippe-boucke-zet-adiv-op-scherp-willen-ook-offensieve-cyberoperaties-opzetten/article-longread-1704075.html.

De Jaegere, A. and Grommen, S., “Na geslaagde cyberaanval door Belgische politie: “Terreurgroep IS volledig uitgeschakeld op het internet””, VRT NWS 25 November 2019, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/25/europol/.

Perez, M. F., “New documents reveal the truth behind the Hate Speech Code”, EDRi 7 September 2016, https://edri.org/new-documents-reveal-truth-behind-hate-speech-code.

Robbins-Early, N., “How Telegram became the App of choice of ISIS”, Huffington Post 24 May 2017,http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/isis-telegram-app_us_59259254e4b0ec129d3136d5.

Villas-Boas, A., “The Islamic State claimed responsibility for the London Bridge knife terror attack”, Business Insider30 November 2019, https://www.businessinsider.com/isis-claiming-responsibility-for-london-bridge-knife-terror-attack-2019-11?r=US&IR=T.

Warislohner, F., “Europol: Non-transparent cooperation with IT companies”, EDRi 18 May 2016, https://edri.org/europol-non-transparent-cooperation-with-it-companies/.

Williams, R., “What Is Telegram? The New WhatsApp?”, Telegraph (UK) 25 February 2014, http://www.telegraph.co.uk/technology/news/10658647/What-is-Telegram-the-new-WhatsApp.html.

X, “Activists accuse YouTube of destroying digital evidence of Syria war”, TRTWorld 8 March 2021, https://www.trtworld.com/life/activists-accuse-youtube-of-destroying-di….

X, “Activists in race to save digital trace of Syria war”, Qantara 8 March 2021, https://en.qantara.de/content/activists-in-race-to-save-digital-trace-of-syria-war.

X, “Belgian judiciary and Europol attack ISIS’ ‘press agency’”, Utrecht University 29 November 2019, https://www.uu.nl/en/in-the-media/belgian-judiciary-and-europol-attack-isis-press-agency.

X, “Dedonder wil vijfde legercomponent rond cyber”, Knack 10 November 2020, https://www.knack.be/nieuws/belgie/dedonder-wil-vijfde-legercomponent-rond-cyber/article-belga-1663989.html.

X, “Dispatches investigation reveals how Facebook moderates content”, Channel 4 17 July 2018, https://www.channel4.com/press/news/dispatches-investigation-reveals-how-facebook-moderates-content.

X, “Facebook moderators ‘keep child abuse online’”, BBC 17 July 2018, https://www.bbc.com/news/technology-44859407.

X, “ISIS’ media mouthpiece Amaq was silenced, but not for long”, CBS News 2 May 2018, https://www.cbsnews.com/news/isis-amaq-online-propaganda-hit-cyber-take….

X, “Islamic State claims attacks at Brussels airport and metro station”, The Guardian 22 March 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/mar/22/brussels-airport-explosio….

X, “La Belgique à la tête d'une opération pour anéantir Amaq, “l’agence de presse de l’EI””, RTBF 25 November 2019, https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_amaq-agence-de-presse-de-l-ei-hors-d-etat-de-nuire-grace-a-des-cyberattaques-menees-par-la-police-belge-et-europol?id=10373496.

X, “UK launched cyber-attack on Islamic State”, BBC News 12 April 2018, https://www.bbc.com/news/technology-43738953.

X, “Understanding the Human Rights Risks Associated with Internet Referral Units”, Global Network Initiative 25 February 2019, https://globalnetworkinitiative.org/human-rights-risks-irus-eu/.

 

Webpages

Cambridge dictionary, v° Defensive, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/defensive.

Cambridge dictionary, v° Offensive, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/offensive.

Cambridge dictionary, v° Proactive, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/proactive.

Carlier, T. (Federal Judicial Police Belgium – Internet investigations, Internet Referral Unit), “How to tackle internet for fighter recruitment process – Part 1: Situation in Belgium”, https://www.inach.net/wp-content/uploads/7.Carlier-How-to-tackle-Internet-use-for-fighter-recruitment-process.ppt.pdf.

Council of Europe, “Chart of signatures and ratifications of Treaty 196” (Status as of 15 May 2021),https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/196/signatures?p_auth=ACutsH6N.

Council of Europe, “International instruments - Cybercrime”, https://www.coe.int/en/web/cybercrime/international-instruments.

Europol, “EU Internet Referral Unit - EU IRU”, https://www.europol.europa.eu/about-europol/eu-internet-referal-unit-eu-iru.

Europol, “European Counter Terrorism Centre - ECTC”, https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc.

Europol, “Joint investigation teams – JITS”, https://www.europol.europa.eu/activities-services/joint-investigation-t….

Defensie, “Over Defensie – Onze Componenten”, https://www.mil.be/nl/over-defensie/.

Facebook, “Community Standards”, https://www.facebook.com/communitystandards/violence_criminal_behavior.

GCHQ, “Overview”, https://www.gchq.gov.uk/section/mission/overview.

Iqbal, M., “Facebook Revenue and Usage Statistics (2021)”, Statista 6 April 2021, https://www.businessofapps.com/data/facebook-statistics/.

Iqbal, M., “Twitter Revenue and Usage Statistics (2020)”, Business of Apps 8 March 2021, https://www.businessofapps.com/data/twitter-statistics/.

Lin, Y., “10 Twitter statistics every marketer should know in 2021”, Oberlo 25 January 2021, https://www.oberlo.com/blog/twitter-statistics.

Mohsin, M., “10 Facebook statistics every marketer should know in 2021”, Oberlo 16 February 2021, https://www.oberlo.com/blog/facebook-statistics.

Politico, “Pavel Durov – The life wire”, https://www.politico.eu/list/politico-28-class-of-2021-ranking/pavel-durov/.

Tankovska, H., “Facebook’s monthly active users (MAU) in Europe from 4th quarter 2012 to 4th quarter 2020”, Statista 2 February 2021,  https://www.statista.com/statistics/745400/facebook-europe-mau-by-quarter.

Tankovska, H., “Leading countries based on number of Twitter users as of January 2021”, Statista 9 February 2021, https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-use….

Tankovska, H., “Number of monthly active Facebook users worldwide as of 4th quarter 2020”, Statista 2 February 2021, https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ .

Telegram, “Telegram Privacy Policy – 8.Who Your Personal Data May Be Shared With – 8.3.Law Enforcement Authorities”, https://telegram.org/privacy.

Telegram, “Terms of Service”, https://telegram.org/tos.

Twitter, “Rules and policies – General guidelines and policies”, https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/violent-groups.

X, “Combined Joint Task Force: Operation Inherent Resolve”, APO AE 09306, https://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/Mission/HISTORY_17OCT2014-JUL2017.pdf?ver=2017-07-22-095806-793.

 

Others

Email with Commissioner A. Luypaert, Commissioner (Head of Unit) DJSOC / Internet Recherche - I2-IRU, 29 October 2020.

Online Interview Senior Captain C. Bombeke, Senior Captain ADIV, 23 February 2021.

Download scriptie (1.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Prof. Dr. Gert Vermeulen