JONG, MOSLIM EN RADICAAL? Een onderzoek naar de effecten van het discours over radicalisering en het preventingcountering-violent-extremismbeleid op hoger opgeleide Marokkaanse moslimjongeren uit de stad Antwerpen.

Rabbeha
Hadri

Genereren het discours over radicalisering en het preventing-countering-violent-extremismbeleid (P/CVE-beleid) contraproductieve effecten op hoger opgeleide Marokkaanse moslimjongeren uit de stad Antwerpen? Is er in het aanvoelen van deze doelgroep sprake van (groep)stigmatisering en extra surveillering? Een reeks markante gebeurtenissen, zoals de terreuraanslagen in Parijs in 2015 en in België in 2016, hebben de publieke opinie in de Belgische samenleving sterk beïnvloed. België heeft in het kielzog van deze aanslagen en in navolging van andere Europese landen een P/CVE-beleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Verschillende beleidsdocumenten over P/CVE tonen aan dat het doel is om alle vormen van radicalisme aan te pakken, zoals radicalisme gelieerd aan moslims, extreemrechts, extreemlinks en radicaal dierenrechtenactivisme. Toch blijkt in de praktijk dat voornamelijk de doelgroep jongeren met een moslimachtergrond het speerpunt is van het gevoerde beleid. Dit onderzoek is daarom gericht op deze doelgroep en het bestaat uit 3 delen. Het eerste deel is een kritisch literatuuronderzoek naar het publiek discours over radicalisering en het P/CVE-beleid in België. Het tweede deel bestaat uit een kwalitatief onderzoek. Hierbij namen 12 hoger opgeleide Marokkaanse moslimjongeren uit de stad Antwerpen deel aan een diepte-interview. Uit de bevraging is naar voren gekomen dat hoger opgeleide Marokkaanse moslimjongeren uit de stad Antwerpen het concept radicalisme als een vaag begrip ervaren dat als containerbegrip wordt gebruikt. De islam wordt sinds de aanslagen van 11 september gelinkt aan terrorisme en radicalisering in het publieke discours, maar ook aan bepaalde P/CVE-beleidspraktijken. Het gevolg hiervan is dat het thema radicalisering al snel vermengd is geraakt met het debat over de multiculturele samenleving en de plaats van de islam in de seculiere samenleving. Een ander gevolg van de vaagheid van het concept radicalisering is dat een dominante theorie tot stand is gekomen waarbij radicalisering begrepen dient te worden als een lineair proces. Het is deze theorie die aan de basis ligt van een P/CVE-beleid dat gericht is op een predictive policy, door aan vroege detectie te willen doen. Een dergelijk beleid wordt door de onderzoeksgroep als stigmatiserend en extra surveillerend ervaren. In deel 3 van deze masterproef is daarom getracht een aantal aanbevelingen te formuleren. Het hanteren van uniforme conceptuele kaders over radicalisme, extremisme en terrorisme; het evalueren van het antiterreur- en veiligheidsbeleid; het versterken van de politisering en weerbaarheid van jongeren; een rechtvaardig buitenlandbeleid voeren, het versterken van de sociale cohesie; religieuze vrijheid garanderen; het vergroten van het vertrouwen in de politiek en media en het voeren van een efficiënter gelijkekansenbeleid zijn aanbevelingen die ertoe kunnen bijdragen dat Marokkaanse moslimjongeren het discours over radicalisering en het P/CVE-beleid als meer evenwichtig, efficiënt en rechtvaardig kunnen zien en ervaren.

 

Bibliografie

ABDEL-KHALEK, A.M & EID, G.K., Religiosity and its Association with Subjective Well-being and Depression among Kuwaiti and Palestinian Muslim Children and Adolescents, in Mental Health, Religion & Culture (2011), 14 (2), 117–127.

ABU-RAIYA, H. & PARGAMENT, K.I., Empirically based Psychology of Islam. Summary and Critique of the Literature, in Mental Health, Religion & Culture (2011), 14, 93–11.

Acht projecten rond ‘positieve identiteitsontwikkeling’ goedgekeurd, in DEMOS (15 december 2015); https://demos.be/blog/8-projecten-rond-positieve-identiteitsontwikkelin… (toegang 17.12.2020).

AHADDOUR, C., Jongeren en Islam. Een kwalitatief onderzoek naar de geloofsbeleving van praktiserende Marokkaanse Belgische jongeren, KU Leuven, Faculteit Letteren - Taal en Regiostudies - Arabistiek en Islamkunde, 2012.

AHMED, L., Women and gender in Islam. Historical Roots of a Modern Debate, Londen, Yale University Press, 1992.

ALONSO, R. et al., Radicalisation Processes leading to Acts of Terrorism. A concise Report prepared by the European Commission's Expert Group on Violent Radicalization, 2008, p. 18; https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20080500_cscp_repo… (toegang 12.12.2020).

ALY, A.& STRIEGHERS, J.S., Examining the Role of Religion in Radicalisation to Violent Extremism, in Studies in Conflict and Terrorism (2012), 35 (12), 849–862, geciteerd in C. MILLER & L.S. CHAUHAN, Radicaal gedachtegoed en gewelddadig gedrag, in L. COLAERT (ed.), Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, 25-48, p. 37.

ALY, A. & STRIEGHERS, J.S., Examining the Role of Religion in Radicalisation to Violent Extremism, in Studies in Conflict and Terrorism (2012), 35 (12), 849–862.

AIVD & NCTV, Salafisme in Nederland. Diversiteit en dynamiek. AIVD, Annual Report 2001; https://english.aivd.nl/publications/annual-report/2002/09/06/annualrep… (toegang 12.10.2020).

AIVD, Van dawa tot jihad, 2004; https://www.aivd.nl/documenten/publicaties/2004/12/23/vandawa-tot-jihad. (toegang 12.10.2020). Art 8 Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, B.S., 18 december 1998.

AZABAR, S., Feminisme moet de strijd aangaan tegen elke vorm van onderdrukking, in Dewereldmorgen (13 november 2016); https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/11/13/%c2%93feminisme-moet-d… (toegang 12.10.2020).

BAARDA, D.B., DE GOEDE, M.P.M. & TEUNISSEN, J., Basisboek Kwalitatief Onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten, 2009.

BAARDA, D.B., DE GOEDE, M.P.M. & KALMIJN, M., Enquêteren en gestructureerd interviewen. Praktische handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van gestructureerde interviews, Groningen, EPN, 2000.

BASRA, R., NEUMANN, P.R. & BRUNNER, C., Criminal Pasts, Terrorist Futures. European Jihadists and the new Crime-Terror Network, in ICSR (2016), 1–52, geciteerd in C. MILLER & L.S. CHAUHAN, Radicaal gedachtegoed en gewelddadig gedrag, in L. COLAERT (ed.), Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, 25-48, p. 37.

BASRA, R., NEUMANN, P.R. & BRUNNER, C., Criminal Pasts, Terrorist Futures. European Jihadists and the new Crime-Terror Network, in ICSR (2016), 1–52.

BARTELS, E., De islam als schadelijke culturele praktijk?, in J. WAGEMAKERS & M. DE KONING (ed.), Islam in verandering. Vroomheid en vertier onder moslims binnen en buiten Nederland, Almere, Parthenon, 2015, 132-141.

BAYRAKLI, E., HAFEZ, F. & FAYTRE, L., Engineering a European Islam. An Analysis of Attempts to Domesticate European Muslims in Austria, France, and Germany, in Insight Turkey (zomer 2018), 20 (3), 31-156.

BAZZZ; https://www.bazzz-urban.com/ (toegang 17.12.2020).

BECTOVIC, S., Studying Muslims and Constructing Islamic Identity, in Ethnic and Racial Studies (2011), 34, 1120–1133.

BENHADDOU, K., Is dit nu de islam? Hoe ik als moslim voor nieuwe tijden ga, rationeel, Europees en verzoenend, Gent, Borgerhoff & Lamberigt, 2016.

BERREZZEG, Y. & COPS, C., Het jeugd(welzijn)werk en de preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering in D. COPS, A. PAUWELS & M. VAN ALSTEIN (ed.), Gewelddadige radicalisering & polarisering, beleid & preventie in Vlaanderen. Evaluatie en uitdagingen, Brussel, 2020, 207-258.

BLOMMAERT, J. & VERSCHUREN, J., Debating Diversity. Analysing the Discourse of Tolerance, Londen, Routledge, 1998.

BOENDER, W., Imam in Nederland. Rol, Gezag en Binding in een geseculariseerde samenleving, Amsterdam, Bert Bakker, 2007.

BONNEY, R., Jihad. From Qur’an to Bin Laden, New York, Palgrave, 2004, p. 111-126.

BOON, T.d., GEERAERTS, D. & VAN DER SIJS, N., Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Utrecht, Van Dale lexicografie, 2005.

BUIJS, F. J., DEMANT, F. & HAMDY, A., Strijders van eigen bodem. Radicale en democratische moslims in Nederland, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006.

BRACKE, S. & DE MUL, S., In naam van het feminisme. Beschaving, multiculturaliteit en vrouwenemancipatie, in K. ARNAUT et al. (ed.), Een leeuw in een kooi. De grenzen van het multiculturele Vlaanderen, 68-92, Antwerpen, Meulenhoff, 2009.

BRACKE, S., From ‘Saving Women’ to ‘Saving Gays’. Rescue narratives and their dis/continuities, in European Journal of Women's Studies, 19, 2 (2012), 237-252.

BROWN, K.E., ‘Contesting the Securitization of British Muslims.’, in Interventions 12 (2): 171–182 (toegang 10.10.2020).

CAGE, Beyond Prevent. A Real Alternative To Securitised Policies (januari 2020); https://www.cage.ngo/cage-beyond-prevent-report (toegang 29.10.2020).

CASTANER, C., Quels sont les signaux qui permettent d’identifier un cas de radicalisation islamiste?, in Ambre Leproivre (9 oktober 2019); https://www.bfmtv.com/police-justice/quels-sont-lessignaux-qui-permette… (toegang 22.10.2020).

CESARI, J., The Securitization of Islam in Europe. Challenge Liberty and Security, Ceps Challenge Programme, Research paper nr. 15, 2009; http://www.ceps.eu (toegang 10.10.2020).

CLAES, E. et al. (ed.), ‘Radicalisering’. Donkere spiegel van een kwetsbare samenleving, Gent, Academia Press, 2020. COLAERT, L. (ed.), Radicalisering, complex fenomeen. Ambigu beleidsconcept, in L. COLAERT (ed.), Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, Brussel, Vlaams Vredesinstituut, 2017, 13-24.

COLAERT, L. & VAN ALSTEIN, M., Het Vlaams actieplan en de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering, in D. COPS, A. PAUWELS & M. VAN ALSTEIN (ed.), Gewelddadige radicalisering & polarisering Beleid & preventie in Vlaanderen. Evaluatie en uitdagingen, Brussel, Vlaams Vredesinstituut, 2020, 89-142.

COPS, D., PAUWELS, A. & VAN ALSTEIN, M., Inleiding en methodologische verantwoording, in D. COPS, A. PAUWELS & M. VAN ALSTEIN (ed.), Gewelddadige radicalisering & polarisering, beleid & preventie in Vlaanderen. Evaluatie en uitdagingen, Brussel, Vlaams Vredesinstituut, 2020, 11- 29, p. 24.

COOKE, P., ‘Newham Imams Oppose “Divisive” Counter- Terrorism Strategy’, in Newham Recorder (Januari 2016), geciteerd in F. RAGAZZI & L.A. DE JONGH, Countering Radicalization. Hijacking Trust? Dilemmas of Street-Level Bureaucrats in the Netherlands, in N. FADIL, M. DE KONING & F. RAGAZZI (ed.), Radicalization in Belgium and the Netherlands. Critical Perspectives on Violence and Security, Londen, Bloomsbury Publishing, 2019, p. 147.

COOKE, P., ‘Newham Imams Oppose “Divisive” Counter- Terrorism Strategy’, in Newham Recorder (januari 2016); https://www.newhamrecorder.co.uk/news/newham-imams-oppose-divisivecount… (toegang 28.10.2020).

COOLSAET, R., Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge. European and American Experiences, UGent, 2011.  

COOLSAET, R., Niemand weet wat radicalisering inhoudt, in KIFKIF (3 december 2014); https://kifkif.be/cnt/artikel/niemand-weet-wat-radicalisering-inhoudt-i… (toegang 15.10.2020).

COOLSAET, R., Gedachten leiden niet tot Terrorisme, in De Morgen (31 maart 2012).

COOLSAET, R., Radicalization. The Origins and Limits of a Contested Concept, in N. FADIL, M. DE KONING & F. RAGAZZI(ed.), Radicalization in Belgium and the Netherlands: Critical Perspectives on Violence and Security, Londen, Bloomsbury Publishing Plc, 2019, 29-52.

COOLSAET, R., ‘All radicalisation is local’. The genesis and drawbacks of an elusive concept, Brussel, Egmont, 2016.

DARMANIN, G., "Moi ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir un rayon de telle cuisine communautaire", in BMFTV (20 oktober 2020) ; https://twitter.com/BFMTV/status/1318656054721470465 (toegang 28.10.2020).

DAVIS, L., Educating Against Extremism. Towards a Critical Politicization of Young People, in International Review of Education (mei 2009), 55(2), 183-203.

DAVIDSON, N., Only Muslim. Embodying Islam in Twentieth Century France, Londen, Cornell University Press, 2012, p. 8, geciteerd in N. FADIL, Tegen radicalisering. Pleidooi voor een postkoloniaal Europa, Zuiderpershuis Antwerpen, Paul Verbraekenlezing, Vubress, 2017, p. 32.

DAVIDSON, N., Only Muslim. Embodying Islam in Twentieth Century France, Londen, Cornell University Press, 2012.

DE BIE, J.L., Involvement Mechanisms of Jihadist Networks, in Perspectives on Terrorism (oktober 2016), 10 (5), 22–41, geciteerd in C. MILLER & L.S. CHAUHAN, Radicaal gedachtegoed en gewelddadig gedrag, in L. COLAERT (ed.), Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, Brussel, Vlaams Vredesinstituut, 2017, 25-48, p.34.

DE BIE, J.L., Involvement Mechanisms of Jihadist Networks, in Perspectives on Terrorism (oktober 2016), 10 (5), 22–41.

DE KONING, M., WAGEMAKERS, J. & BECKER, C. (ed.), Salafisme. Utopische idealen in een weerbarstige praktijk, Almere, Parthenon, 2015.

DE KONING, M., Zoeken naar een Zuivere Islam. Geloofsbeleving en identiteitsvorming van jonge Marokkaans-Nederlandse Moslims, Amsterdam, Bakker, 2008.

De Encyclopaedia Britannica (https://www.britannica.com/topic/Murjiah (toegang 11.12. 2020).

DE GRAAF, B., Foreign Fighters on Trial. Sentencing Risk (2013-17) in N. FADIL, M. DE KONING & F. RAGAZZI (ed.), Radicalization in Belgium and the Netherlands. Critical Perspectives on Violence and Security, Londen, Bloomsbury Publishing, 2019, 97-130.

DE GRAAFF, B., DE POOT, C. & KLEEMANS, E., Radicalisering en radicale groepen in vogelvlucht, in Tijdschrift voor Criminologie (2009), 51(4), 331-344.

DE KONING, M., ‘De hoofddoek is onderdrukking van vrouwen’. Beeldvorming en islamofobie, in J. WAGEMAKERS & M. DE KONING (ed.), Islam in verandering. Vroomheid en vertier onder moslims binnen en buiten Nederland, Almere, Parthenon, 2015, 18-26.

DE WAELE, M., Hoe een lokale integrale veiligheidscel uitbouwen?, VVSG, Politeia, 2018.

DCLG, Prevent Pathfinder Fund – Mapping of project activities (2007-2008), Londen, DCLG., 2008.

DCLG, Prevent Pathfinder Fund – Mapping of project activities (2007-2008), Londen, DCLG., 2008, geciteerd in P. THOMAS, De perceptie van anti-radicalisering door jongeren, in L. COLAERT (ed.), Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, Brussel, Vlaams Vredesinstituut, 2017, 125-142, p. 127.

DUYVENDAK, J. W., GESCHIERE, P. & TONKENS, E. (ed.), The Culturalization of Citizenship Belonging and Polarization in a Globalizing World, Palgrave Macmillan, 2016. EUROPEAN COMMISSION, Preventing Radicalization to Terrorism and Violent Extremism. Strengthening the EU’s Response, Brussels, 2014; https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docu… terrorism/radicalisation/docs/communication_on_preventing_radicalisation_and_violence_pr omoting_extremism_201301_en.pdf, p. 6 (toegang 28.10.2020).

EUROPOL, Changes in Modus Operandi of Islamic State Terrorist Attacks. Review held by Experts from Member States and Europol on 29 November and 1 December 2015, Den Haag, 2016, geciteerd in C. MILLER & L.S. CHAUHAN, Radicaal gedachtegoed en gewelddadig gedrag, in L. COLAERT (ed.), Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, 25-48, p. 38.

EUROPOL, Changes in Modus Operandi of Islamic State Terrorist Attacks. Review held by Experts from Member States and Europol on 29 November and 1 December 2015, Den Haag, 2016.

FADIL, N. & DE KONING, M., Turning ‘Radicalization’ into Science. Ambivalent Translations into the Dutch (speaking) Academic Field, in N. FADIL, M. DE KONING & F. RAGAZZI (ed.), Radicalization in Belgium and the Netherlands. Critical Perspectives on Violence and Security, Londen, Bloomsbury Publishing, 2019, 53-80.

FADIL, N., DE KONING, M. & RAGAZZI, F., Radicalization. Tracing the Trajectory of an ‘Empty Signifier’ in the Low Lands, in N. FADIL, M. KONING & F. RAGAZZI (ed.), Radicalization in Belgium and the Netherlands. Critical Perspectives on Violence and Security, Londen, Bloomsbury Publishing Plc, 2019, 3-25.

FADIL, N. Tegen radicalisering. Pleidooi voor een postkoloniaal Europa, Zuiderpershuis Antwerpen, Paul Verbraekenlezing, Vubress, 2017.

Franse president Macron wil ‘verlichte islam’. Meer controle op imamopleidingen en ‘radicale’ beperking thuisonderwijs, in VRTnws (2 oktober 2020); https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/02/frankrijk-islamplan-macron/ (toegang 15.10.2020).

GARTENSTEIN-ROSS, D. & GROSSMAN, L., Homegrown Terrorists in the U.S and U.K. An Empirical Examination of the Radicalisation Process, Washington D.C., FDD’S Center for Terrorism Research, 2009; http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/HomegrownTerro… andUK.pdf (toegang 12.12.2020). 

GROENICK, M., Considering Internal Debates on ‘Radicalism’ within the Brussels’ Islamic Community, in N. FADIL, M. DE KONING & F. RAGAZZI (ed.), Radicalization in Belgium and the Netherlands. Critical Perspectives on Violence and Security, Londen, Bloomsbury Publishing Plc, 2019, 81-96.

GORIS, K., Onderwijs en de preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering, in D. COPS, A. PAUWELS & M. VAN ALSTEIN (ed.), Gewelddadige radicalisering & polarisering, beleid & preventie in Vlaanderen. Evaluatie en uitdagingen, Brussel, Vlaams Vredesinstituut, Brussel, 2020, 143-205, p. 150-151.

GOUDA, M. & MARTANNER, M., Muslim Youth Unemployment and Expat Jihadism. Bored to Death?, in Studies in Conflict & Terrorism (16 October 2016), 42 (10), geciteerd in C. MILLER & L.S. CHAUHAN, Radicaal gedachtegoed en gewelddadig gedrag, in L. COLAERT (ed.), Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, 25-48, p. 33-34.

GOUDA, M. & MARTANNER, M., Muslim Youth Unemployment and Expat Jihadism. Bored to Death?, in Studies in Conflict & Terrorism (16 October 2016), 42 (10).

GORASHI, H., Culturalisering van de emancipatie van migrantenvrouwen, in Krisis (2006), Tijdschrift voor actuele filosofie, 3; https://hallehghorashi.com/nl/wpcontent/uploads/2010/12/Culturalisering… (toegang 11.10.2020).

HADRI, J., Beste Sam van Rooy, misschien kan u iets leren uit de ontvoogdingsstrijd van Vlaamse moslimmeisjes en vrouwen, in Dewereldmorgen (16 maart 2018); https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/03/16/beste-sam-van-rooy-mis…. (toegang 12.10.2020).

HAMDEH, E., Introduction. Special Issue on Salafism, in Muslim World 106 (2016), 407–410.

HENKENS, N. & KASTIT, I., Het deradicaliseringsbeleid anders bekeken. Radicaal voor Kinderrechten, Uit de Marge, 2019; https://www.uitdemarge.be/wpcontent/uploads/2019/07/UDM_02_Publicatie_d… (toegang 14.10.2020).

HOMANS, L.& VAN TIGCHELT, P. Er is een deradicaliseringsindustrie ontstaan, in BELGA (21 november 2017); https://www.hbvl.be/cnt/dmf20171121_03199330 (toegang 14.10.2020).

Identiteitsontwikkeling in het jeugdwerk. ‘Jongeren kunnen hier hun ei kwijt’, in WELISWAAR (21 maart 2016); https://www.weliswaar.be/identiteitsontwikkeling-het-jeugdwerk (toegang 17.12.2020).

JARVIS, L. & LISTER, M., Disconnected citizenship? The impacts of Anti-Terrorism policy on Citizenship in the UK, in Political Studies (2013), 61(3), 656–675.

JAMBON, J., Ik heb geen uitspraak over dansende moslims gedaan, in Het Laatste Nieuws (april 2016); https://www.hln.be/default/jan-jambon-ik-heb-geen-uitspraak-over-dansen… (toegang 29.10.2020).

JAMBON, J. & GEENS, K., Kadernota Integrale Veiligheid (2016-2019); https://www.politie.be/5998/sites/5998/ (toegang 12.10.2020).

JAMINE, S. & FADIL, N., Tussen preventie en veiligheid. De Belgische aanpak in de strijd tegen radicalisering, KU LEUVEN, 2019.

JAMINE S., & FADIL, N., (De-)radicalization as a negotiated practice. An ethnographic case study in Flanders, in N. FADIL, M. DE KONING & F. RAGAZZI (ed.), Radicalization in Belgium and the Netherlands. Critical Perspectives on Violence and Security, Londen, Bloomsbury Publishing, 2019, 147-169.

KANMAZ, M., Religie en identiteit bij moslims in de diaspora, in M. MOYAERT & P. KEVERS (ed.), Wanneer alteriteit realiteit wordt. Christendom en Islam. Bijbel en Koran, 183-212, Leuven, Acco, 2008.

KETNER, S., "Ik denk niet in culturen... Ik denk eigenlijk meer in mijn geloof". Waarom jongeren van Marokkaanse afkomst in Nederland de moslimidentiteit zo sterk benadrukken, Migrantenstudies, 73-87, 2009.

KUNDNANI, A., The Muslims Are Coming! Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror, Londen, 2014.

KUNDNANI, A., Radicalisation. The journey of a concept, in Race & Class (2012), 54(2), 3–25, 2012.

KUNDNANI, A., Spooked! How not to prevent violent extremism, 2009.

KUNDNANI, A., A Lost Decade. Rethinking Radicalisation and Extremism, Londen, Claystone, 2015.

KUNDNANI, A. & HAYES, B., The Globalisation of Countering Violent Extremism Policies Undermining Human Rights Instrumentalising Civil Society, Amsterdam, 2018; https://www.tni.org/files/publication-downloads/cve_web.pdf (toegang 15.10.2020).

Lettre ouverte de plusieurs organisations, dont la LDH, à Emmanuel Macron, président de la République. Les annonces sur ‘la loi sur le séparatisme’, in Ligue des droits de l’homme (28 oktober 2020) ; https://www.ldh-france.org/les-annonces-sur-la-loi-sur-le-separatisme/ (toegang 17.12.2020).

LIGA VOOR MENSENRECHTEN, Mensenrechten houden ons vrij en veilig (rapport 2018), p.50-51; https://rapport.mensenrechten.be/rapport/Mensenrechten_houden_ons_vrij_… (toegang 31.10.2020).

LYONS-PADILLA, S. et al., Belonging Nowhere. Marginalization & Radicalization RIsk among Muslim Immigrants, in Behavioral Science & Policy (2015), 1(2), 1–12.

MALA CORBIN, C., Terrorists Are Always Muslim but Never White. At the Intersection of Critical Race Theory and Propaganda, 86 Fordham L. Rev. 455 (2017), https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol86/iss2/5 (toegang 25.04.2021).

MALY, I., De beschavingsmachine. Wij en de islam, Epo, 2009.

MALY, I., De culturalisatie van het politieke discours, in I. MALY (ed.), Cultuur en politiek. Over media, globalisering en culturele identiteiten, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2007.

MANNINGHAM-BULLER, Oral witness evidence to The Iraq Inquiry (2010); webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160512093938/ http://www.iraqinquiry.org.uk/transcripts/oralevidence-bydate/100720.as…., p. 19 (toegang 12.12.2020).

MASSAD, J. A., Islam in Liberalism, Londen, University of Chicago Press, 2015.

MAUSSEN, M., BADER, V. & MOORS, A., Colonial and Post-Colonial Governance of Islam Continuities and Ruptures, Amsterdam University Press, 2011; https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctt46mw6k.4.pdf?refreqid=excelsior%3… 9084a5f196c19cd1d (toegang 12.10.2020).

MEIJER, R., Salafism. Doctrine, Diversity and Practice, in K. HROUB (ed.), Political Islam. Context versus Ideology, Londen, London Middle East Institute, 2009, 37-60.

MEIJER, R., Introduction, in Roel MEIJER (ed.), Global Salafism. Islam's New Religious Movement, Londen, Hurst, 2009, 1-32.

MCAULEY, J., France insists it’s targeting Islamist Extremism. But some Foreign Observers and French Muslims see a broader agenda, in Washington Post (14 november 2020); https://www.washingtonpost.com/world/europe/france-terrorism-muslimscon… (toegang 15.12.2020).

MCCAULEY, C. & MOSKALENK, S., Mechanisms of Political Radicalization. Pathways to Terrorism, in Terrorism and Political Violence (2008), 20(3), 415–433.

MELLIS, C., Amsterdam and Radicalization. The Municipal Approach, in Radicalisation in Broader Perspective (2007), Denhaag, NCTb, 40-48.

MOGHADDAM, F. M., The Staircase to Terrorism. A Psychological Exploration, in American Psychologist (2005), 60(2), 161-169.

MOHANTY, C., ‘Under Western Eyes. Feminist Scholarship and Colonial Discourses,’ in Feminist Review (1988), 30, p.79; https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1057/fr.1988.42 (toegang 20.10.2020).

Moslim executieve misnoegd over uitspraken Minister Van Quickenborne, in BELGA (5 december 2020); https://www.standaard.be/cnt/dmf20201205_93785590 (toegang 7.12.2020).

NOPPE, J., HELLINCKX, J. & VANDE VELDE, M., Polarisering en radicalisering. Een integrale preventieve aanpak, FOD BINNENLANDSE ZAKEN, Associatieonderzoeksgroep Governance of Security, s.d.

OKIN, S.M., Is multiculturalism bad for women?, in J. COHEN & M. HOWARD (ed.), Princeton University Press, 1ste druk, 1999, 7-24.

OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, Eroding Trust. The UK’s Prevent Counter-Extremism Strategy in Health and Education, New York, Open Society Foundations, 2016; https://www.justiceinitiative.org/uploads/f87bd3ad-50fb-42d0-95a8-54ba8… (toegang 29.10.2020).

OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, Eroding Trust. The UK’s Prevent Counter-Extremism Strategy in Health and Education, New York, Open Society Foundations, 2016, geciteerd in P. THOMAS, Perceptie van antiradicalisering door jongeren, in L. COLAERT, Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, Brussel, Vlaams Vredesinstituut, 2017, 125-142, p. 129.

PANTAZIS, C. & PEMBERTON, S., From the ‘Old’ to the ‘New’ Suspect Community. Examining the impacts of recent UK Counter-Terrorist Legislation, in the British Journal of Criminology (2009), 49(5), 646–666.

PATEL, F., Rethinking radicalization, Brennan Center for Justice, New York University School of Law, 2011; https://www.brennancenter.org/sites/default/files/legacy/RethinkingRadi… (toegang 22.10.2020).

PERLIGER, A. & MILTON, D., From Cradle to Grave. The Lifecycle of Foreign Fighters in Iraq and Syria, United States Military Academy, Combatting Terrorism at West Point, 2016; https://www.ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2016 /11/Cradle-to-Grave2.pdf, geciteerd in C. MILLER & L.S CHAUHAN, Radicaal gedachtegoed en gewelddadig gedrag, in L. COLAERT (ed.), Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, 25-48, p. 37-38.

PERLIGER, A. & MILTON, D., From Cradle to Grave. The Lifecycle of Foreign Fighters in Iraq and Syria, United States Military Academy, Combatting Terrorism at West Point, 2016; https://www.ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2016 /11/Cradle-to-Grave2.pdf (toegang 10.12.2020).

PIAZZA, J.A., Poverty, Minority Economic Discrimination and Domestic Terrorism, in Journal of Peace Research (2011), 48 (3), 339–353, geciteerd in C. MILLER & L.S. CHAUHAN, Radicaal gedachtegoed en gewelddadig gedrag, in L. COLAERT (ed.), Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, 25-48, p. 33.

PIAZZA, J.A., Poverty, Minority Economic Discrimination and Domestic Terrorism, in Journal of Peace Research (2011), 48 (3), 339–353.

RAGAZZI, F. & DE JONGH, L.A., Countering Radicalization. Hijacking Trust? Dilemmas of Street-Level Bureaucrats in the Netherlands, in N. FADIL, M. DE KONING & F. RAGAZZI (ed.), Radicalization in Belgium and the Netherlands. Critical Perspectives on Violence and Security, Londen, Bloomsbury Publishing Plc, 2019, 147-168.

RAVN, S., COOLSAET, R. & SAUER, S., Rethinking radicalization. Addressing the lack of a Contextual Perspective in the Dominant Narratives on Radicalization, in N. CLYCQ et al. (ed.), Radicalisation. A Marginal Phenomenon or a Mirror to Society, CeMIS, Leuven University Press, 2019; https://rikcoolsaet.be/files/2019/02/Radicalisation-Ravn_Coolsaet_Sauer…, 21-46 (toegang 15.10.2020).

RENARD, T., Fear not. A Critical Perspective on the Terrorist Threat in Europe, in Egmont Security Policy Brief (September 2016), 77 (3); https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2016/09/SPB77.pdf?type=p… (toegang 15.10.2020).

ROEX, I., VAN STIPHOUT, S. & TILLIE, J., Salafisme in Nederland. Aard, Omvang en Dreiging, Amsterdam, Instituut voor Migratie en Etnische studies, 2010.

ROY, O., De islam en de scheiding van kerk en staat, vertaald uit het Frans door Hanneke LOS, Amsterdam, Van Gennep, 2006.

ROY, O., Islamic Terrorist Radicalisation in Europe, in S. AMGHAR, A. BOUBEKEUR & M. EMERSON (ed.), European Islam. Challenges for Public Policy and Society, CEPS Centre for European Policy Studies, 2007, 52-60.

ROY, O., What is the driving force behind Jihadist Terrorism? A Scientific Perspective on the Causes/Circumstances of joining the scene, Paper gepresenteerd op de BKA Autumn Conference (18 - 19 November 2015), International Terrorism. How can prevention and repression keep pace?, Berlijn, Duitsland; https://life.eui.eu/wpcontent/uploads/sites/7/2015/11/OLIVIER-ROY-what-… (toegang 28.10.2020).

SAID, E., Orientalism. Western Conceptions of the Orient, Londen, Penquin, 1995.

SAGEMAN, M., Turning to Political Violence. The Emergence of Terrorism, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2017.

Salma the Boxer. Fighting back in Molenbeek, in AL JAZEERA (29 augustus 2018); https://www.aljazeera.com/program/this-is-europe/2018/8/29/salma-the-bo… (toegang 2.11.2020).

SCHEFFER, P., Het multicultureel drama; https://www.gva.be/cnt/aid625264/het-multicultureledrama-van-paul-schef… (toegang 15.10.2020).

SCHOLTEN, P., Framing Immigration Integration. Dutch Research-Policy Dialogues in Comparative Perspective, Amsterdam, University Press, 2011.

SCHMID, A.P., Glossary and Abbreviations of Terms and Concepts Relating to Terrorism and CounterTerrorism, in A. P. SCHMID, The Routledge Handbook of Terrorism Research, Londen, Routledge, 2011, 678-679.

SCHMID, A.P., Radicalisation, Deradicalisation, Counter-Radicalisation. A Conceptual Discussion and Literature Review, Den Haag, International Centre for Counter-Terrorism, 2013; https://icct.nl/app/uploads/2013/03/ICCT-Schmid-Radicalisation-De-Radic… . (toegang 13.12.2020).

SLAATS, J., Twee maten en twee gewichten. Media, moslims en berichtgeving rond terreuraanslagen, KIFKIF (21/12/2017), https://kifkif.be/cnt/artikel/twee-maten-en-twee-gewichten-mediamoslims… (toegang 25.04.2021).

SLOOTMAN, M. & TILLIE, J., Processen van radicalisering. Waarom sommige Amsterdamse moslims radicaal worden, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Migratie en Etnische Studies, 2006.

SOMERS, B. et al., Beheersen van moslimradicalisering. Handleiding voor beleid en praktijk, 2013.

TEICH, S., Islamic radicalization in Belgium, International Institute for Counter-Terrorism (February 2016); https://www.ict.org.il/ UserFiles/ICT-IRI-Belgium-Teich-Feb-16.pdf, geciteerd in C. MILLER & L.S. CHAUHAN, Radicaal gedachtengoed en gewelddadig gedrag, in L. COLAERT, Radicalisering, complex fenomeen. Ambigu beleidsconcept, 25-48, p. 39.

TEICH ,S., Islamic radicalization in Belgium, International Institute for Counter-Terrorism (February 2016); https://www.ict.org.il/ UserFiles/ICT-IRI-Belgium-Teich-Feb-16.pdf (toegang 30.10.2020).

TILLIE, J., Gedeeld land. Het multiculturele ongemak van Nederland, Amsterdam, JM Meulenhoff, 2013.

THOMAS, P., De perceptie van anti-radicalisering door jongeren, in L. COLAERT, Deradicalisering. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, Brussel, Vlaams Vredesinstituut, 2017, 125-142.

Une centaine d’universitaires alertent .‘ Sur l’islamisme, ce qui nous menace, c’est la persistance du déni ‘, in Le Monde (31 oktober 2020) ; https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/31/une-centaine-d-universi… (toegang 20.11.2020).

UNIA, Maatregelen en klimaat. Gevolgen na de aanslagen (2017); https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/maatregelen… , p. 16 (toegang 14.10.2020).

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - Office of the High Commissioner for Human Rights Council, Visit to Belgium-Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism, A/HRC/40/52/Add.5, OHCR, 2007.

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Office of the High Commissioner for Human Rights Council, Violent extremism. Prevention Programmes should not violate Human Rights, UN expert, Genève, 2020; https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25655… (toegang 31.10.2020).

VAN BOUCHAUTE, B. et al., Deradicalisering als uitdaging voor het jeugdwelzijnswerk. ‘Preventie van radicalisering via positieve identiteitsontwikkeling in jeugdwelzijnswerk’, Gent, PWO Arteveldehogeschool, 2018.

VAN DEN BERG, M., & SCHINKEL, W., ‘Women from the Catacombs of the City’. Gender Notions in Dutch Culturist Discourse’, in Innovation the European Journal of Social Science Research (2009), 22 (4), 393-410.

VANDERWAEREN, E., Moslima's aan de horizon. Islamitische interpretaties als hefbomen bij de emancipatie van moslima's, in G. COENE & C. LONGMAN (ed.), Eigen emancipatie eerst? Over de rechten en representatie van vrouwen in een multiculturele samenleving, 113-132, Gent, Academia Press, 2005.

VANDECANDELAERE, H., In Molenbeek, boekbespreking van W. LOTENS, in Samenleving &Politiek (2015), 22 (10), 93-95.

VAN SAN, M., SIECKELINCK, S. & DE WINTER, M., Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren, Den Haag, Boom Lemma uitgevers, 2010.

VAN SAN, M., De onvoorspelbare terrorist. Het ‘magisch denken’ over preventie van radicalisering en de mogelijkheden tot deradicalisering, Brussel, Itinera instituut, 2018.

VAN TIGCHELT, P., Het Actieplan Radicalisme, OCAD; https://www.besafe.be/sites/default/files/2019-06/plan_r_nl.pdf (toegang 12.10.2020).

VELDHUIS, T. & BAKKER, E., Causale factoren van radicalisering en hun onderlinge samenhang, in Vrede en Veiligheid (2007), 36 (4), 447-470.

VERKAAIK, O., Ritueel burgerschap. Een essay over nationalisme en secularisme in Nederland, Amsterdam University Press, 2009.

Vierde tussentijds verslag over het onderdeel ‘radicalisme’. Parlementair onderzoek belast met het onderzoek naar de omstandigheden die geleid hebben tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, Brussel, Kamer Van Volksvertegenwoordigers , DOC 54-1752/009 (23 oktober 2017); www.dekamer.be/FLWB PDF/54/1752/54K1752009.pdf. (toegang 30.10.2020).

Vierde tussentijds verslag over het onderdeel ‘radicalisme’. Parlementair onderzoek belast met het onderzoek naar de omstandigheden die geleid hebben tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, Brussel, Kamer Van Volksvertegenwoordigers , DOC 54-1752/009 (23 oktober 2017); www.dekamer.be/FLWB PDF/54/1752/54K1752009.pdf., geciteerd in R. COOLSAET, Radicalization. The Origins and Limits of a Contested Concept, in N. FADIL, M. DE KONING & F. RAGAZZI (ed.), Radicalization in Belgium and the Netherlands. Critical Perspectives on Violence and Security, Londen, Bloomsbury Publishing, 2019, 29-52, p. 46-47.

VSSE, Salafisme in België. Mechanismen en Realiteit; https://justitie.belgium.be/sites/default/files/2018-01_brochure_salafi… (toegang 10.10.2020).

Vzw MOTIEF, De impact van het radicaliseringsdebat op jongeren; https://www.motief.org/wpcontent/uploads/2019/01/De-impact-van-het-radi…, 2015, (toegang 15.10.2020).

WEIL, P., Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée, EUI Working Papers HEC, 2003, geciteerd in N. FADIL, Tegen radicalisering. Pleidooi voor een postkoloniaal Europa, Zuiderpershuis Antwerpen, Paul Verbraekenlezing, Vubress, 2017, p. 34.

WAGEMAKERS, J., Salafism, in Oxford Research Encyclopedia of Religion (2016); https://www.academia.edu/27786496/Salafism_2016 (toegang 20.11. 2020).

WAGEMAKERS, J., Revisiting Wiktorowicz. Categorising and Defining the Branches of Salafism, in Francesco CAVATORTA & Fabio MERONE (ed.), Salafism after the Arab awakening. Contending with People's Power, Londen, Hurst, 2017, 7-24.

WAGEMAKERS, J., Orthodoxie, zo gevaarlijk nie, in J. WAGEMAKERS & M. DE KONING (ed.), Islam in verandering. Vroomheid en vertier onder moslims binnen en buiten Nederland, Almere, Parthenon, 2015, 42-52.

Wet LIVC-R van 30 juli 2018; https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm… fm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=54&dossierID=3209 (toegang 28.10.2020).

Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Belgische staatsblad, 24.07.2017, (numac: 2017030652).

WIKTOROWICZ, Q., Anatomy of the Salafi Movement, in Studies in Conflict & Terrorism 29 (2006), 207-239.

Download scriptie (1.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Jan De Volder