Evaluatie van economische duurzaamheid en consolidatie in de Vlaamse onafhankelijke televisieproductiesector

Pieter
Van der Elst

De Vlaamse onafhankelijke televisieproductie is een levendige en dynamische sector die, ondanks de hoge output aan populaire lokale producties, gebukt gaat onder een zekere financiële precariteit. Het inherent risicovolle businessmodel en de restricties die de Vlaamse afzetmarkt kenmerken, liggen aan de basis van deze problematiek en dwingen de sector tot allerhande strategieën om hiermee om te gaan. Eén van de voornaamste strategieën, die de laatste jaren op internationale schaal ook in opmars lijkt te zijn, is het aangaan van consolidaties of het meestappen in een concentratiebeweging. Door de veronderstelde invloed van bedrijfseigenaarschap op de inhoud van content, is concentratie echter niet onbesproken als economische strategie. Om na te gaan of in het huidige gedigitaliseerde medialandschap consolidaties inderdaad een interessante manier zijn om de economisch duurzaamheid van een onafhankelijke producent te sterken, stelden we in het begin van deze thesis de vraag: wat de invloed is van consolidatie, in zijn verschillende vormen, op de economische duurzaamheid van de onafhankelijke televisieproductiesector in Vlaanderen?

Allereerst stelden we een economisch duurzaamheidsconcept op, waarop we nadien de invloed van consolidatie zouden nagaan. We baseerden ons hiervoor sterk op de literatuur van Doyle (2018), aangezien zij in het Verenigd Koninkrijk een gelijkaardig onderzoek had uitgevoerd (Doyle, 2018). Doyles (2018) bevindingen, aangevuld met andere relevante wetenschappelijke literatuur, vormden de basis voor onze constructie van een eerste economisch duurzaamheidsmodel voor de Vlaamse onafhankelijke televisieproductiesector. Via een interviewronde met experten uit het werkveld evalueerden we ons theoretisch duurzaamheidsconcept en na een kritische analyse van onze empirie, konden we een geëvalueerd Vlaams model opbouwen. Deze Vlaamse duurzaamheidsconceptualisering rust op drie stevige pijlers.

Een eerste pijler is de fundamentele bekwaamheid in de kernactiviteiten. Hiermee doelen we op hoe goed een producent is in het kostenefficiënt ontwikkelen van kwaliteitsvolle en populaire content, waarbij kwaliteit voortkomt uit de aangewende financiële middelen en human resources. De tweede variabele die economisch succes bepaalt, is hoe effectief een productiehuis aan rechtenexploitatie doet. Voor een Vlaamse producent komt dit neer op het garanderen dat elke productie voldoende winst oplevert, en op nog zo veel als mogelijk bijkomende inkomsten halen uit de secundaire circulatie van content. Een derde en laatste pijler vinden we terug in de organisatie van de bedrijfsactiviteiten. Hoe fel een onderneming inzet op het verwerven van schaalvoordelen in de productiefase, op het opzoeken van extra buitenlandse primaire en secundaire afnemers, op het vergroten van zijn lokale onderhandelingsmacht, en op het diversifiëren van de inkomsten zijn ten slotte op dit vlak de elementen die bepalen welk economisch succes geboekt zal worden.

Na deze evaluatie van wat voor de Vlaamse productiesector economische duurzaamheid bepaalt, gingen we kijken naar hoe vaak consolidatie al effectief was voorgekomen op de lokale productiemarkt. We willen immers niet enkel onderzoeken hoe interessant een bepaalde strategie is zonder ook na te gaan hoe vaak die in de praktijk voorkomt. Een niet-exhaustieve lijst aan Vlaamse onafhankelijke televisieproducenten gaf ons aan voor welke ondernemingen we eventuele consolidaties dienden na te gaan. Dit resulteerde in een overzicht aan soorten en aantallen consolidaties, zowel absoluut als relatief aan de grootte van de sector doorheen de tijd. Ongeveer halverwege in het bestaan van de in omvang steeds groeiende productiesector zagen we het aantal consolidaties pieken. Met uitzondering van een terugval rond 2015 zagen we de laatste jaren in het algemeen ook meer consolidaties opduiken. Het verschil zat hem voornamelijk in het aantal horizontale, verticale, transnationale en jointventuregerelateerde consolidatiebewegingen.

Langs de andere kant van het consolidatiespectrum konden we in 2006 een eerste deconsolidatie noteren, met nadien nog enkele gevallen begin de jaren 2010. We merkten wel op dat voor alle vormen van (de)consolidatie de absolute aantallen van voorkomen relatief laag lagen en dat we hier rekening mee moeten houden voor verdere besluitvorming. Om dit onderzoeksluik te af te ronden, construeerden we op basis van onze bevindingen, de expertinterviews, en wetenschappelijke en vulgariserende literatuur een opdeling in historische fases voor de Vlaamse onafhankelijke productiesector. Een eerste periode, van 1989 tot 1995, kenmerkt zich door de aanwezigheid van slechts één afnemer die volgens een commerciële logica opereert en die de onafhankelijke productiesector van bestellingen voorziet. Rond 1995 verdriedubbelde het aantal potentiële afnemers door een koerswijziging bij de openbare omroep en de intrede van een nieuwe zender. Onder invloed van een toenemende internationalisatie en digitalisatie herkennen we begin de jaren 2010 een nieuw kantelpunt voor de onafhankelijke producenten in Vlaanderen. We markeren op dat moment het einde van een tweede tijdvak en het begin van een derde, waar we ons nu nog steeds in bevinden.

Met een uitgewerkt economisch duurzaamheidsconcept en een idee van welke consolidaties zich in de sector hadden voorgedaan, konden we ten slotte het laatste luik van ons onderzoek aanvatten en natrekken welke invloed consolidatie heeft op de economische duurzaamheid van de onafhankelijke productiesector in Vlaanderen. Binnen de categorie van de fundamentele bekwaamheid in de kernactiviteiten, merkten we vooral een consolidatie-invloed op bij het investeren in de ontwikkeling van kwaliteit. Consolidatie bleek, over het algemeen, economisch gezien positief voor zowel de beschikbare human resources als de beschikbare financiële middelen. Op de kostenefficiëntie tijdens de productie of op de populariteit van de televisiecontent bij het publiek, konden we geen invloed van consolidatie bemerken. Naar de effectiviteit van rechtenexploitatie toe, vallen de voordelen van consolidatie vooral te rapen op het vlak van inkomsten uit secundaire rechtenexploitatie. Een uitgebreider distributienetwerk zorgt voor meer bijkomende afzetmogelijkheden, maar levert niet per se extra winsten op tijdens de primaire verkoopfase. Tijdens deze fase waarin het merendeel van de omzet wordt gedraaid, ervaren sommige producenten na consolidatie wel een grotere nadruk op het behalen van winsten en omzet, wat contraproductief kan werken.

Op het gebied van organisatie van de bedrijfsactiviteiten, stellen we bijna over de gehele lijn een gunstige invloed van consolidering vast. Een doorgemaakte concentratiebeweging betekende volgens ons panel van ervaringsexperten nagenoeg altijd meer toegang tot buitenlandse primaire en secundaire afnemers, meer onderhandelingsmacht ten opzichte van de Vlaamse zenders, en een grotere diversiteit in inkomsten om de inherente risico’s van het werk mee te spreiden. Enkel voor het opzoeken van schaalvoordelen in de productiefase en voor het inspelen op de waarden van de afnemer, wat een deelaspect vormt van de lokale onderhandelingsmacht, nemen we geen opvallende veranderingen na consolidatie waar. 

Bibliografie

• Albarran, A. B. (2010). The Media Economy. Taylor & Francis.

• Aris, A., & Bughin, J. (2009). Managing Media Companies (Tweede editie). Wiley.

• Armstron, M. & Weeds, H. (2007). Public Service Broadcasting in the Digital World. In

P. Seabright & J. von Hagen (Eds.), The Economic Regulation of Broadcasting

Markets Evolving Technology and Challenges for Policy. Cambridge University Press.

• Ballon, P. (2019a, 1 oktober). Media-economie: Deel I – Content Media: 2.

Economische karakteristieken van de media [Powerpoint]. Geraadpleegd via

https://canvas.vub.be/

• Ballon, P. (2019b, 25 oktober). Media-economie: Deel I – Content Media: 3.

Mediaconcentratie [Powerpoint]. Geraadpleegd via https://canvas.vub.be/

• Ballon, P. (2019c, 1 december). Media-economie: Deel I – Content Media: 5.

Mediasectoren [Powerpoint]. Geraadpleegd via https://canvas.vub.be/

• Bennett, J., & Strange, N. (Eds.). (2014). Media independence: Working with freedom

or working for free?. Routledge.

• Bielby, W. T., & Bielby, D. D. (1994). “All Hits Are Flukes”: Institutionalized Decision

Making and the Rhetoric of Network Prime-Time Program Development. American

Journal of Sociology, 99(5), 1287–1313. https://doi.org/10.1086/230412

• Bignell, J., & Fickers, A. (Eds.). (2008). A European television history. Oxford: Wiley-

Blackwell.

• Birkinbine, B. J., & Gómez, R. (2020). New methods for mapping media

concentration: network analysis of joint ventures among firms. Media, Culture &

Society, 42(7–8), 1078–1094. https://doi.org/10.1177/0163443720902907

• Bondebjerg, I., & Novrup Redvall, E. (2011). A small region in a global world: patterns

in Scandinavian film and tv culture. Centre for Modern European Studies-CEMES,

University of Copenhagen.

• Cave, M. (1989). An Introduction to Television Economics. In G. Hughes & D. Vine

(Eds.), Deregulation and the Future of Commercial Television. Aberdeen UP.

• Caves, R. E. (2002). Creative Industries: Contracts between Arts and Commerce

(Tweede editie). First Harvard University Press.

• Chalaby, J. K. (2017). Can a GVC-oriented policy mitigate the inequalities of the

world media system? Strategies for economic upgrading in the TV format global value

chain. International Journal of Digital Television, 8(1), 9-28.

• Chambers, T., & Howard, H. H. (2006). The Economics of Media Consolidation. In A.

B. Albarran, S. M. Chan-Olmsted, & M. O. Wirth (Eds.), Handbook of Media

Management and Economics (pp. 363–385). Lawrence Erlbaum Associates,

Publishers.

• CIM. (2020). CIM TV Top 100 best bekeken programma’s.

https://www.cim.be/nl/cim/download/tv_public_reports?file=yearly/CIM%20…-

%20Top%20100%20Programma%27s%20Noord%20-%202019.pdf

• Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4(16), 386–405.

https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x

• D’Arma, A., Raats, T., & Steemers, J. (2021). Public service media in the age of

SVoDs: A comparative study of PSM strategic responses in Flanders, Italy and the

UK. Media, Culture & Society, 43(4), 682–700.

https://doi.org/10.1177/0163443720972909

• De Vinck, S., Ranaivoson, H., Van Rompuy, B., & Lindmark, S. (2012).

Fragmentation of the single market for on-line video on-demand services: Point of

view of content providers. final report, SMART, 27.

• Depuydt, P. (2019, 9 februari). Belgische productiehuizen in de etalage. De Tijd.

https://www.tijd.be/tech-media/entertainment/belgische-productiehuizen-…

10096017.html

• Donders, K., Enli, G., Raats, T., & Syvertsen, T. (2018). Digitisation,

internationalisation, and changing business models in local media markets: an

analysis of commercial media’s perceptions on challenges ahead. Journal of Media

Business Studies, 15(2), 89–107. https://doi.org/10.1080/16522354.2018.1470960

• Doyle, G. (2013). Understanding media economics. SAGE Publications Limited.

• Doyle, G. (2016): Television production, Funding Models and Exploitation of Content,

Icono 14 (2), 75-96. doi: 10.7195/ri14.v14i1.991

• Doyle, G. (2018). Television production: configuring for sustainability in the digital era.

Media, Culture & Society, 40(2), 285–295.

https://doi.org/10.1177/0163443717717634

• Doyle, G. (2019) Public policy, Independent television production and the digital

challenge. Journal of Digital Media and Policy, 10(2), pp. 145-162.

• Doyle, G., & Paterson, R. (2008). Public Policy and Independent Television

Production In the U.K. Journal of Media Business Studies, 5(3), 17–33.

https://doi.org/10.1080/16522354.2008.11073473

• Econopolis, Wauters, D., & Raats, T. (2017, maart). Doorlichting van het Vlaams

Audiovisueel Beleid. Departement Cultuur, Jeugd en Media. Afdeling Media, Film en

e-Cultuur. https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/23750

• Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they?

Strategic Management Journal, 21(10–11), 1105–1121.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/1097-0266%28200010/11%…%

3E3.0.CO%3B2-E

• Enli, G., Raats, T., Syvertsen, T., & Donders, K. (2019). Media policy for private

media in the age of digital platforms. European Journal of Communication, 34(4),

395–409. https://doi.org/10.1177/0267323119861512

• Europees Parlement & Raad van de Europese Unie. (2010, 15 april). RICHTLIJN

2010/13/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. EUR-Lex.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=EN

• Europees Parlement & Raad van de Europese Unie. (2018, 28 november).

RICHTLIJN (EU) 2018/1808 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.

EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN

• Europese Commissie. (2020, 7 juli). Audiovisual Media Services Directive (AVMSD).

Shaping Europe’s digital future - European Commission. https://ec.europa.eu/digitalsingle-

market/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd

• Evens, T. (2013). Power Play in Television: A political economy analysis of power

balances in broadcasting markets. (Doctoraatsproefschrift, Universiteit Gent).

• Evens, T., & Donders, K. (2016). Mergers and acquisitions in TV broadcasting and

distribution: Challenges for competition, industrial and media policy. Telematics and

Informatics, 33(2), 674–682. https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.04.003

• Fernández-Quijada, D. (2013). Transnationalism and media groups in independent

television production in the UK and Spain. Global Media and Communication, 9(2),

101–118. https://doi.org/10.1177/1742766513478139

• Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems. Cambridge University

Press.

• Haucap, J., & Heimeshoff, U. (2014). Google, Facebook, Amazon, eBay: Is the

Internet driving competition or market monopolization? International Economics and

Economic Policy, 11(1–2), 49–61. https://doi.org/10.1007/s10368-013-0247-6

• Herzog, C., Handke, C., & Hitters, E. (2019). Analyzing Talk and Text II: Thematic

Analysis. In M. Puppis, K. Donders, L. Audenhove, & H. Van den Bulck (Eds.), The

Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research (pp. 385–401). Springer

Publishing.

• Hesmondhalgh, D. (2013). The Cultural Industries (Derde editie). SAGE Publications.

• Hess, T., & Matt, C. (2013). The Internet and the value chains of the media industry.

In S. Diehl, & M. Karmasin (Eds.), Media and convergence management (pp. 37–57).

Springer-Verlag

• Hofkens, A. (2021, 15 februari). PRIVACY & DATA PROTECTION FACULTY ES

[Powerpoint]. Geraadpleegd via

https://canvas.vub.be/files/761549/download?download_frd=1

• Hoskins, C., McFadyen, S., & Finn, A. (1997). Global television and film: An

introduction to the economics of the business. Oxford University Press.

• Kruispuntbank van Ondernemingen. (2021, 7 mei). Gegevens van de geregistreerde

entiteit | KBO Public Search. Public Search.

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemi…

mmer=466012051

• Lipsey, R. G., & Chrystal, K. A. (2007). An Introduction to Positive Economics (Elfde

editie). Oxford University Press.

• Litman, B. (1998). The economics of television networks: new dimensions and new

alliances. In A. Alexander, J. Owers & R. Carveth (Eds.), Media Economics: Theory

and Practice. Lawrence Erlbaum Associates.

• Lowe, G. F., & Nissen, C. S. (2011). Small among giants: Television broadcasting in

smaller countries. Nordicom.

• Lundin, R. A., & Norbäck, M. (2009). Managing Projects in the TV Production

Industry: The Case of Sweden. Journal of Media Business Studies, 6(4), 103–121.

https://doi.org/10.1080/16522354.2009.11073497

• McCraw, T. K. (2007). Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative

Destruction (Eerste editie). Belknap Press of Harvard University Press.

• McElroy, R., & Noonan, C. (2019). Producing British Television Drama. Palgrave

Macmillan.

• Mediatique and Horsman (2005). From the Cottage to the City: the Evolution of the

UK Independent Production Sector: An Independent Report commissioned by the

BBC.

http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/p…

dent_production.pdf

• Medina, M. (2004). European Television Production. Pluralism and Concentration,

EUNSA

• Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis

(Derde editie). SAGE Publications.

• Moran, A., & Malbon, J. (2006). Understanding the Global TV Format. Intellect Books.

• Mortelmans, D. (2018). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (Vijfde editie).

Acco.

• Moschandreas, M. (2000). Business Economics (Tweede editie). Reed Business

Education.

• Mosco, V. (2009). The Political Economy of Communication. SAGE Publications

Limited

• Noam, E. (2009). Media Ownership and Concentration in America. Oxford University

Press.

• Norbäck, M. (2010). Collaborative financing and production: Making public service

content at SVT Sweden. In RIPE@ 2010: The Public in Public Service.

• North, S., & Oliver, J. (2010). Managers’ Perceptions of the Impact of Consolidation

on the U.K. Independent Television Production Industry. Journal of Media Business

Studies, 7(2), 21–38. https://doi.org/10.1080/16522354.2010.11073505

• Nowell-Smith, G., & Ricci, S. (Eds.). (1998). Hollywood and Europe: economics,

culture, national identity, 1945-95. British Film Institute.

• Nylund, M., & Mildén, P. (2012). New Strategies in Finnish Independent Television

Production. Journal of Media Business Studies, 9(1), 85–99.

https://doi.org/10.1080/16522354.2012.11073538

• Owen, B. M., & Wildman, S. S. (1992). Video Economics. Harvard University Press.

• Parker, R. (2015, 27 maart). Strength in Numbers. The Indie Survey 2015.

https://www.acfib.com/pdf/indie-survey.pdf

• Patterson, T. E. (2007, augustus). Creative Destruction: An Exploratory Look at News

on the Internet. Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy,

John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

https://www.issuelab.org/resources/7081/7081.pdf

• Peltier, S. (2004). Mergers and Acquisitions in the Media Industries: Were Failures

Really Unforeseeable? Journal of Media Economics, 17(4), 261–278.

https://doi.org/10.1207/s15327736me1704_2

• Picard, R. G. (2002). The Economics and Financing of Media Companies.

Amsterdam University Press.

• Porter, M. E. (1979). The Structure within Industries and Companies’ Performance.

The Review of Economics and Statistics, 61(2), 214–227.

https://doi.org/10.2307/1924589

• PwC. (2015, 29 januari). M&A trends in the European Entertainment and Media

Industry. PwC - Press Room. https://pwc.blogs.com/press_room/2015/01/ma-trendsin-

the-european-entertainment-and-media-industry.html

• Puppis, M., d’Haenens, L., Steinmaurer, T., & Künzler, M. (2009). The European and

Global Dimension. International Communication Gazette, 71(1–2), 105–112.

https://doi.org/10.1177/1748048508097936

• Raats, T. (2020a, 14 april). Uitwerking van een beleid: onafhankelijke productiesector

[Powerpoint]. Geraadpleegd via

https://canvas.vub.be/files/419784/download?download_frd=1

• Raats, T. (2020b, 14 april). Uitwerking van een beleid: televisie-ecosysteem

[Powerpoint]. Geraadpleegd via

https://canvas.vub.be/files/419786/download?download_frd=1

• Raats, T. (2020c, 14 april). Uitwerking van een beleid: private televisie [Powerpoint].

Geraadpleegd via https://canvas.vub.be/files/419783/download?download_frd=1

• Raats, T., Evens, T. & Pauwels, C. (2015). Towards sustainable financing models for

television production? Challenges for audiovisual policy support in small media

markets. Proceedings of the 30th European Communications Policy Research

Conference (EuroCPR) 2015, March 23-24, 2015, Brussels, Belgium

• Raats, T., Evens, T., & Ruelens, S. (2016). Challenges for sustaining local audiovisual

ecosystems: Analysis of financing and production of domestic TV fiction in

small media markets. The Journal of Popular Television, 4(1), 129–147.

https://doi.org/10.1386/jptv.4.1.129_1

• Raats, T., & Iordache, C. (2020). From Nordic Noir to Belgian Bright? Shifting TV

Drama Production and Distribution in Small Markets: The Case of Flanders. VIEW

Journal of European Television History and Culture, 9(17), 1–14.

https://doi.org/10.18146/view.243

• SBS. (2021, 2 april). Over ons. SBS Belgium. https://www.sbsbelgium.be/over-ons

• Schlesinger, P. (1997). From cultural defence to political culture: media, politics and

collective identity in the European Union. Media, Culture & Society, 19(3), 369–391.

https://doi.org/10.1177/016344397019003005

• Screen Flanders. (2020). Over Screen Flanders. Geraadpleegd op 14 februari 2021,

via https://screenflanders.be/nl/over-screen-flanders-nl/

• Shattuc, J. (2019). Netflix, Inc. and Online Television. A Companion to Television,

145–164. https://doi.org/10.1002/9781119269465.ch7

• Starkey, K., & Barnatt, C. (1997). Flexible specialization and the reconfiguration of

television production in the UK. Technology Analysis & Strategic Management, 9(3),

271–286. https://doi.org/10.1080/09537329708524284

• taxshelter.be & ING. (2017, februari). Over wat gaat het ? | Tax Shelter.

Geraadpleegd op 14 februari 2021, via http://www.taxshelter.be/nl/content/over-watgaat-

het

• VAF & Vlaamse Gemeenschap. (2018, 31 januari). Beheersovereenkomst 2018 –

2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

betreffende het VAF/Mediafonds. Vlaams Audiovisueel Fonds.

https://www.vaf.be/sites/vaf/files/beheersovereenkomsten/overeenkomst_m…

.pdf

• van Keulen, J. (2020). Transnationalisering van televisie en de handel in formats: Een

analyse van Nederlandse en Vlaamse tv-programmering en -productie. Tijdschrift

voor Communicatiewetenschap, 48(3), 167–185.

• van Keulen, J., Bauwens, J., & Krijnen, T. (2019). “Everyone Working a Little More

Closely Together”: The Transnationalization of Creative Production in TV Production

Conglomerates. Television & New Media. https://doi.org/10.1177/1527476419844779

• Vandendriessche, K., & De Marez, L. (2020, februari). imec.digimeter 2019. imec.

https://www.imec.be/static/f6fe6fa9efafc16bd174620ca1f90376/476531-IMEC…-

Rapport%202020-

WEB.PDF?utm_source=website&utm_medium=button&utm_campaign=digimeter_ra

pport_2019

• Vlaams Parlement (2018, juli). Verslag commissievergadering donderdag 5 juli 2018

14.00u - Vlaams Parlement.

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/126861…

ag/1270481

• Vlaamse Gemeenschap & VRT. (2020, december). BEHEERSOVEREENKOMST

Tussen de Vlaamse Gemeenschap & de Vlaamse Radio- en

Televisieomroeporganisatie. VRT. https://www.vrt.be/content/dam/vrtbe/over-devrt/

opdrachten/opdrachten/Beheersovereenkomst%202021-2025.pdf

• VOFTP. (2019, 19 juni). STATUTEN Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie

Producenten. VOFTP Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten.

https://voftp.be/assets/downloads/VOFTP-Statuten-2019.pdf

• VRM. (2020a). Mediaconcentratie in Vlaanderen rapport 2020.

https://www.vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/pdfversions/me…

ierapport_2020_zonder_afloop.pdf

• VRM. (2020b). Decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 2009.

https://www.vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/mediadecreet_2…

09_18b.pdf

• Waldfogel, J. (2020). Digitization and its Consequences for Creative-Industry Product

and Labor Markets. The Role of Innovation and Entrepreneurship in Economic

Growth. University of Chicago Press.

• Wasko, J. (2014). The study of the political economy of the media in the twenty-first

century. International Journal of Media & Cultural Politics, 10(3), 259–271.

https://doi.org/10.1386/macp.10.3.259_1

• Wirth, M. O., & Bloch, H. (1995). Industrial Organization Theory and Media Industry

Analysis. Journal of Media Economics, 8(2), 15–26.

https://doi.org/10.1207/s15327736me0802_3