Er zit toekomst in het afval van Johannesburg.

Joppe
Ruts

“We hopen dat we volgend jaar het volledige afvalbeheer van de stad kunnen overnemen”, het zijn de ambitieuze woorden van Luyanda Hlatshwayo, een waste-picker of reclaimer zoals deze werkers zichzelf liever noemen. In Johannesburg weten deze reclaimers tegen alle verwachtingen in en zonder hulp van de overheid het enige functionerende recyclagesysteem op te zetten. Tegelijk trachten ze een toekomst uit te bouwen voor zichzelf. Dit met en dankzij het recycleerbaar materiaal dat ze dag in dag uit verzamelen.

 

De toekomst van ons afval, meestal denken we er, al dan niet bewust, niet te veel over na. We rekenen erop dat het verdwijnt nadat we onze vuilniszak of -bak langs de straatkant plaatsen. De weg die het vervolgens aflegt of welke impact het heeft op het leven van anderen is onze zorg niet meer. Dit geldt ook voor de vele inwoners van Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika. De manier waarop afval er verwerkt wordt, is echter anders en steunt voor een groot deel op een informele sector bestaande uit zo’n 9000 reclaimers. Zij opereren in de marges van het officiële afvalbeheer maar zijn volgens cijfers verzameld door CSIR (Council for Scientific and Industrial Research) wel verantwoordelijk voor tot 90% van de recyclage in de stad. In het materiaal dat stadsbewoners wegwerpen als waardeloos, zien de reclaimers wel waarde. Ik werkte in 2019 gedurende twee maanden intensief samen met hen en leerde al doende hun beroep. Enerzijds bestudeerde ik de hoop, de dromen en de verwachtingen die ze hebben voor de toekomst, maar anderzijds leerde ik ook hoe ze omgaan met tegenslagen, gebroken beloftes en onzekerheden die hun nabije toekomst lijken te claimen.

 

Op zoek naar een inkomen

Elke dag tussen negen en twaalf uur halen de vuilniswagens van de stad Johannesburg het huisvuil van hun bewoners op, telkens elders in de stad. De bewoners sorteren hun afval niet, alles verdwijnt dus in één en dezelfde zwarte container en de inhoud ervan belandt op de vuilnisbelt. Nog voor de werknemers van de stad de vuilnisbakken ledigen, is een groot deel van het materiaal echter al uit de bakken verdwenen. Dit is het werk van de talrijke reclaimers. Door herbruikbaar of recycleerbaar materiaal te verzamelen uit de vuilnisbakken en het vervolgens gesorteerd te verkopen aan bedrijven die het verder verwerken, trachten zij hun brood te verdienen. Veel reclaimers die ik ontmoette, hebben een migratieachtergrond. Ze komen uit buurlanden als Lesotho, Eswatini en Zimbabwe of van het Zuid-Afrikaanse binnenland naar de stad in de hoop op een goede job die hen in staat stelt geld op te sturen naar hun familie. Dit is echter een moeilijke opgave, de jobs voor mensen zonder de juiste papieren zijn dun gezaaid, zelfs in de stad. Reclaiming is vervolgens een oplossing voor velen.

Reclaimer doorzoekt vuilnisbakken, Wilson street, Fairland, 29 augustus 2019

Het vuil van de straat

Reclaimers werken niet alleen met en tussen afval, ze worden ook zelf als mens vaak aanzien als ‘het vuil van de straat’. Ze kiezen er bewust voor om te werken in de ‘rijke’ buurten waar overwegend witte Afrikaners wonen omdat ze daar meer materiaal kunnen verzamelen. De bewoners van deze wijken hebben vaak vooroordelen over de reclaimers die hun vuilnisbak doorzoeken. Het heersende clichébeeld is dat reclaimers daklozen zijn met een drugs- en/of alcoholprobleem. “Mensen vragen me vaak waarom reclaimers er vuil uit zien, wel we werken continu in afvalbakken, wat verwachten ze?”, vertelt Luyanda me. Bewoners denken ook dat reclaimers automatisch in armoede leven en daardoor niet in staat zijn om verder in de toekomst te kijken dan ‘morgen’. Soms worden ze zelfs afgeschreven als indringers in de wijken, als dieven op zoek naar een mogelijkheid om bewoners te bestelen. Bewakingsagenten worden dan opgeroepen om de reclaimers (met geweld) weg te jagen.

Stereotiepe voorstelling van een reclaimer, muurschildering, Newtown, 29 augustus 2019.

Deze vooroordelen zijn tenminste deels te verklaren als ‘littekens’ van het ongelijke apartheidsverleden van het land. In de tweede helft van de vorige eeuw werden mensen er afgescheiden van elkaar op basis van ras. Hoewel de apartheidregels ondertussen al zo’n 25 jaar zijn afgeschaft, staat het recht van de reclaimers om fysiek aanwezig te zijn in de publieke ruimte, en dus hun toekomst, nog steeds onder druk.

 

Dat reclaimers reeds een functionerend recyclagesysteem hebben, weigeren ook de autoriteiten officieel te erkennen. De stedelijke overheid beseft de nood aan zo’n systeem maar kiest bewust om dit te laten uitwerken door private bedrijven. Reclaimers lopen zo het risico om de onbeperkte toegang te verliezen tot het recycleerbaar materiaal in de vuilnisbakken.

 

Een (groene) toekomst

Om zowel de vooroordelen als de beleidskeuzes aan te klagen, begonnen de reclaimers zich te verenigen. Onder de naam African Reclaimers Organisation (ARO) pogen ze op minstens vier manieren de greep op de toekomst terug te claimen. Ten eerste proberen ze via lobbywerk en protestmarsen de beleidsmakers te overtuigen om reclaimers niet uit te sluiten uit de recyclagesector. Ten tweede promoten ze hun positieve impact op het milieu, zo delen ze graag hun uitzonderlijke kennis over recyclage op scholen, bedrijven enzovoorts. Ten derde werken ze actief aan het ontkrachten van de hardnekkige stereotypering, door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op buurtfeesten trachten ze het vertrouwen en de steun van inwoners te herwinnen. Als laatste gaan ze vervolgens samenwerkingsverbanden aan met inwoners, die hun recycleerbaar materiaal vervolgens rechtstreeks aan de reclaimers geven in plaats van aan de private bedrijven.

Gastcollege door reclaimers, Wits University, 26 Augustus 2019.

#reclaimourfuture

De reclaimers hebben een vermogen dat hen in staat stelt om op creatieve manieren hun ambities te verwezenlijken en zo hun situatie, de wereld en de toekomst ten goede te veranderen. Twee jaar nadat ik vertrok uit de stad hebben de reclaimers nog niet de volledige afvalverwerking van de stad overgenomen zoals Luyanda hoopte. Toch hebben ze een deel van hun ambities en dromen kunnen verwezenlijken. Zo hebben ze ondertussen eigen uniformen, een vrachtwagen en willen steeds meer bewoners en bedrijven zoals Coca Cola direct met hen samenwerken. Er zit dus weldegelijk toekomst in het afval van Johannesburg, voor wie moedig genoeg is die te zoeken dan toch.

Reclaimers bij hun nieuwe truck, Fairland, 29 augustus 2019.

Bibliografie

Adama, O. (2014). Marginalisation and integration within the informal urban economy: The case of child waste pickers in Kaduna, Nigeria. International Development Planning Review, 36(2), 155–180.

Adler, T. (1994). Affordable Housing for the Poor: A Case Study of the Guarantee Mechanisms Intended to Overcome the Financial Blockages to the First Inner City Co-operative Housing. Onuitgegeven Master Thesis, University of the Witwatersrand, Johannesburg.

Agier, M. (2019). Camps, Encampments, and Occupations: From the Heterotopia to the Urban Subject. Ethnos, 84:1, 14-26.

Agrawal, A. (1995). Dismantling the Divide between Indigenous and Scientific Knowledge. Development and Change, 26, 413-439.

Agrawal, A. (2005a). Environmentality: Community, Intimate Government, and the Making of Environmental Subjects in Kumaon, India. Current Anthropology, 46(2), 161–190.

Agrawal, A. (2005b). Environmentality. Technologies of government and making of subjects. Durham & London: Duke University Press,.

Alexander, C. & Reno, J. (red.) (2012). Economies of recycling: The global transformations of materials, values and social relations. New York: Zed Books.

Anderson, B. A. et al. (2013). Recycling Behavior among Urban South Africans: The Role of Race and Social Status. Michigan Population Studies Center Research Reports, Report 13-790.

Anderson, J. (2004). Talking Whilst Walking: A Geographical Archaeology of Knowledge, Area, 36, 254–61.

Aparcana, S. (2017). Approaches to formalization of the informal waste sector into municipal solid waste management systems in low- and middle-income countries: Review of barriers and success factors. Waste Management, 61, 593–607.

Appadurai, A. (2004). The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition. In V. Rao & M. Walton (red.). Culture and Public Action. Palo Alto: Stanford University Press, 59-84.

Appadurai, A. (2013). The future as cultural fact: Essays on the global condition. London: Verso.

Armiero, M. & D’Alisa, G. (2012). Rights of Resistance: The Garbage Struggles for Environmental Justice in Campania, Italy. Capitalism, nature, socialism, 23(4), 52–68.

Arnoldi, M. (2019, juni 5). Reclaimers progress towards formal inclusion in waste collection system. Geraadpleegd op 11 juni 2019 via Engineering News website: https://www.engineeringnews.co.za/article/reclaimers-progress-towards-formal-inclusion-in-waste-collection-system-2019-06-05/rep_id:4136.

Baas (2021). In: Merriam-Webster.com. Geraadpleegd op 18 april 2021 via: https://www.merriam-webster.com/dictionary/baas.

Baderoon, G. (2018). Surplus, excess, dirt: Slavery and the production of disposability in South Africa. Social Dynamics, 44(2), 257–272.

Barnhart, S. (2016, 27 juli). Environmentality. Discard Studies. Geraadpleegd via https://discardstudies.com/2016/ 07/27/environmentality/.

Battiste, M. (red.). (2011). Reclaiming Indigenous Voice and Vision. Vancouver: UBC Press.

Bauman, Z. (2004). Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts. Cambrigde: Polity.

Bax, P. (2019, mei 13). Joburg’s waste-pickers help SA’s recycling rate rival some in Europe. Geraadpleegd op 20 mei 2019 via BusinessLIVE website: https://www.businesslive.co.za/ bd/national/2019-05-13-joburgs-waste-pickers-help-sas-recycling-rate-rival-some-in-europe/.

Beavon, K. (2004). Johannesburg: The Making and Shaping of the City. Pretoria: UNISA Press.

Bega, M. (2017, 20 juni). Bekezela, the Newtown community defying the Red Ants [The Citizen], Geraadpleegd op 6 juni 2019 via Citizen.co.za website: https://citizen.co.za/news/features-news/1545233/photo-feature-bekezela-the-newtown-community-defying-the-red-ants/.

Bell, L. (2017). Recycling materials, recycling lives: Cardboard publishers in Latin America. In: A. Johns-Putra, J. Parham, & L. Squire (red.). Literature and sustainability: Concept, text and culture, Manchester: Manchester University Press, 76-96.

Bell, L. (2019). Place, people and processes in waste theory: A global South critique. Cultural Studies, 33(1), 98–121.

Birckbeck, C. (1978). Self-employed proletarians in an informal factory: the case of Cali’s garbage dump. World Development, 6(9/10), 1173–1185.

Borman, F. & r1. [iThemba tower]. (2017, 20 juli). iThemba tower. [Vimeo] Geraadpleegd via https://vimeo.com/226310331.

Brockington, D. (2008). Powerful environmentalisms: Conservation, celebrity and capitalism. Media, Culture & Society, 30(4), 551–568.

Butler, J. (2004). Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London: Verso.

Cavé, J. (2020). ‘Managing urban waste as a common pool resource’. In: M.A. Chen, & F. J. Carré (red.). The informal economy revisited: Examining the past, envisioning the future. London & New York: Routledge. 189-194.

Chalin, C., Nguyen, H. T. L. & Nguyen, H. (2003). Issues related to the health of women and children waste pickers in Vietnam. In: V. Maclaren & T. Nguyen, (red.) Gender and the waste economy Vietnamese and International Experiences. Canadian International Development Agency (CIDA): WASTE-ECON program in Southeast Asia, Hanoi, 126-140. Geraadpleegd op 17 augustus 2019 via: http://sites.utoronto.ca/waste-econ/GenderBook.pdf.

Chari, S. (2005). Political Work: the Holy Spirit and the Labours of Activism in the Shadow of Durban’s Refineries, Centre for Civil Society Research Reports, 30, Durban: University of KwaZulu-Natal.

Chari, S. (2013). Detritus in Durban: Polluted Environs and the Biopolitics of Refusal. In: A. L. Stoler (red.). Imperial Debris: On Ruins and Ruination. Durham & London: Duke University Press. 131–161.

Chari, S. (2017). The Blues and the Damned: (Black) Life-that-survives Capital and Biopolitics. Critical African Studies, 9(2): 152–173.

Charlton, E. (2020). Trashing Johannesburg: Ponte City-as-archive of everyday loss. Cultural geographies, 27(2), 277–292.

Chaturvedi, B. et al. (2009). Cooling Agents: An Examination of the role of the Informal Recycling Sector in Mitigating Climate Change. Research Paper. CHINTAN, Envrionmental research and action group. New Delhi.

Chen, M. A., & Carré, F. J. (red.). (2020). The informal economy revisited: Examining the past, envisioning the future. London & New York: Routledge.

Chikarmane, P. (2012). Integrating Waste Pickers into Municipal Solid Waste Management in Pune, India. WIEGO Policy Brief (Urban Policies), 8.

Church, J.M. (2012). Archeology of Garbage. In: C.A. Zimring, & W.L. Rathje (red.). Encyclopedia of consumption and waste: The social science of garbage. Los Angeles: SAGE Reference. 31-36.

City of Johannesburg. (2008). City of Johannesburg Economic Development Policy and Strategy Framework Geraadpleegd via: https://www.joburg.org.za/documents_/Documents/Policies %20Blayi/Economic%20Development/economic%20development%20strategy.doc.

City of Johannesburg. (2011a). Integrated Waste Management Plan 2011. Geraadpleegd via: http://www.pikitup.co.za/wp-content/uploads/2015/10/City-of-Joburg-Integrated-Waste-Management-Plan-2011.pdf.

City of Johannesburg. (2011b). Joburg 2040: Growth and Development Strategy. Geraadpleegd via: https://www.joburg.org.za/documents_/Pages/Key%20Documents/Joburg%202040%20GDS/Joburg-2040-GDS.aspx.

City of Johannesburg. (2020). Integrated Development Plan 2020/21. Geraadpleegd via: https://www.joburg.org.za/documents_/Documents/Intergrated%20Development%20Plan/IDP%202021-23/ITEM%2004%20ANNEXURE%20IDP.pdf.

Cointreau, S. (1983). Environmental Management of Solid Waste Management in Developing Countries. The World Bank, Washington, D.C.

Colombijn, F. & Morbidini, M. (2017). Pros and cons of the formation of waste-pickers’ cooperatives: A comparison between Brazil and Indonesia. Decision, 44(2), 91–101.

Cooper, E. & Pratten, D. (red.). (2015a). Ethnographies of Uncertainty in Africa. Palgrave Macmillan.

Cooper, E. & Pratten, D. (2015b). Ethnographies of Uncertainty in Africa: An Introduction. In: E. Cooper & D. Pratten (red.). Ethnographies of Uncertainty in Africa, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 1–16.

Datta, R. (2018). Decolonizing both researcher and research and its effectiveness in Indigenous research. Research Ethics, 14(2), 1-24.

Davis, C. (2005). Hauntology, Spectres and Phantoms. French Studies 59(3), 373–79.

Davis, M. (2006). Planet of slums. London & New York: Verso.

De Boeck, F. & Baloji, S. (2016). Suturing the City. Living Together in Congo’s Urban Worlds. Londen: Autograph ABP.

De Kock, R. (1986). Garbage picking as a strategy for survival. Development Studies Unit working paper, 16. University of Natal, Centre for Applied Social Sciences.

De Kock, R. (1987). The Garbage Scavengers: Pickin’up the Pieces. Indicator South Africa, 4(3), 51–55.

Department of Environmental Affairs (DEA). (2018). South Africa State of Waste. A report on the state of the environment. Final draft report. Pretoria. Geraadpleegd 4 september 2020 via http://sawic.environment.gov.za/documents/11766.pdf op 29 oktober 2020.

Department of Environmental Affairs and Tourism (DEAT). (2001). Polokwane Declaration on Waste Management. Polokwane. Geraadpleegd op 4 september 2020 via http://www.pikitup.co.za/wp-content/uploads/2015/10/Polokwane-Declaration-on-Waste-Management-2001.pdf.

Derrida, J. (1993). Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International. New York: Routledge.

Dias, S. M. (2012). Waste and Development-Perspectives from the Ground. Field Actions Science Reports, Special Issue 6: Reconciling Poverty Eradication and Protection of the Environment.

Dias, S. M. (2016). Waste pickers and cities. Environment and Urbanization, 28(2), 375–390.

Dias, S. M. & Ogando A.C. (2015). Rethinking gender and waste: Exploratory findings from participatory action research in Brazil. Work Organisation, Labour & Globalisation, 9(2), 51-63.

Dinath, Y. (2014). Between fixity and flux: Grappling with transience and permanence in the inner city. In: Harrison, P. et al. (red.). Changing space, changing city: Johannesburg after apartheid. Johannesburg: Wits University Press. 232-251.

Dirsuweit, T. (2009). New Urbanism, Public Space and Spatial Justice in Johannesburg: The case of 44 Stanley Ave. Annales de geographie, n° 665-666(1), 76–93.

Dlamini, S., Simatele M.D. & Kubanza, N. S. (2019). Municipal solid waste management in South Africa: from waste to energy recovery through waste-to-energy technologies in Johannesburg, Local Environment, 24(3), 249-257.

Doherty, J. (2019a). Capitalizing Community: Waste, Wealth, and (Im)material Labor in Kampala. International Labor and Working-Class History, 95, 95–113.

Doherty, J. (2019b). Filthy Flourishing: Para-Sites, Animal Infrastructure, and the Waste Frontier in Kampala. Current Anthropology, 60(S20), S321–S332.

Doherty, J. (2019c). Maintenance Space: The Political Authority of Garbage in Kampala, Uganda. Current Anthropology, 60(1), 24–46.

Doherty, J., & Brown, K. (2019). Labor Laid Waste: An Introduction to the Special Issue on Waste Work. International Labor and Working Class History, 95, 1–17.

Douglas, M. (2001). Purity and danger: An analysis of the concepts of pollution and taboo. (Repr. 1966). London: Routledge.

Downs, M., & Medina, M. (2000). A Short History of Scavenging. Comparative Civilizations Review, 42(4), 24–45.

Edensor, T. (2016). Walking through ruins. In: J. L. Vergunst & T. Ingold (red.), Ways of Walking: Ethnography and Practice on Foot, Londen & New York: Routledge, 123–142.

Eriksen, T. H., & Schober, E. (2017). Waste and the superfluous: An introduction. Social Anthropology, 25(3), 282–287.

Eurostat. (2020, 3 september). Recycling Rate for Plastic packaging waste 2017 (%). Eurostat (env_waspac) [Dataset]. Geraadpleegd op 30 oktober 2020 via https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics.

EYEFORCE (2019, 10 juli). Street Surfers [Video]. Vimeo. Geraadpleegd op 8 mei 2021 via: https://vimeo.com/347314447.

Fakoya, M. B. (2014). Institutional Challenges to Municipal Waste Management Service Delivery in South Africa. Journal of Human Ecology, 45(2), 119–125.

Ferguson, J. (2006). Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order. Durham: Duke University Press.

Fernandez, L. (2020). ‘Waste pickers and their right to the city: dispossession and displacement in nineteenth-century Paris and contemporary Montevideo’. In: M.A. Chen, & F. J. Carré (red.). The informal economy revisited: Examining the past, envisioning the future. London & New York: Routledge. 181-188.

Ferrel, J. (2006). Empire of Scrounge: Inside the Urban Underground of Dumpster Diving, Trash Picking, and Street Scavenging. New York: New York University Press.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977. New York: Pantheon Books.

Foucault, M. (1991). Governmentality. In: The Foucault effect: Studies in governmentality, G. Burchell, C. Gordon & P. Miller (red.). Chicago: University of Chicago Press. 87-104.

Foucault, M. (1991). Politics and the study of discourse. In: The Foucault effect: Studies in governmentality, G. Burchell, C. Gordon & P. Miller (red.). Chicago: University of Chicago Press. 53-72.

Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. Social Text, 25/26, 56.

Fredericks, R. (2013). Disorderly Dakar: The cultural politics of household waste in Senegal’s capital city. The Journal of Modern African Studies, 51(3), 435–458.

Fredericks, R. (2014). Vital Infrastructures of Trash in Dakar. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 34(3), 532–548.

Fredericks, R. (2018). Garbage citizenship: Vital infrastructures of labor in Dakar, Senegal. Durham & London: Duke University Press.

Gaule, S. (2005). Alternating Currents of Power: From Colonial to Post-apartheid Spatial Patterns in Newtown, Johannesburg. Urban Studies, 42(13), 2335–2361.

Gidwani, V. (2015). The work of waste: Inside India’s infra-economy. Transactions of the Institute of British Geographers, 40(4), 575–595.

Gidwani, V., & Reddy, R. N. (2011). The Afterlives of “Waste”: Notes from India for a Minor History of Capitalist Surplus. Antipode, 43(5), 1625–1658.

Gille, Z. (2007). From the Cult of Waste to the Trash Heap of History: The Politics of Waste in Socialist and Postsocialist Hungary. Bloomington: Indiana University Press.

Godfrey, L., & Oelofse, S. (2017). Historical Review of Waste Management and Recycling in South Africa. Resources, 6(4).

Godfrey, L., Muswema, A., Strydom, W., Mamafa, T., & Mapako, M. (2017). Co-operatives as a development mechanism to support job creation and sustainable waste management in South Africa. Sustainability Science, 12(5), 799–812.

Godfrey, L., Scott, D., & Trois, C. (2013). Caught between the global economy and local bureaucracy: The barriers to good waste management practice in South Africa: Waste Management & Research. Waste Management & Research, 31(3), 295-305.

Godfrey, L., Strydom, W., & Phukubye, R. (2016). Integrating the informal sector into the South African waste and recycling economy in the context of extended producer responsibility. CSIR, Council for Scientific and Industrial Research. Geraadpleegd via https://www.csir.co.za/sites/ default/files/Documents/Policy%20Brief_Informal%20Sector_CSIR%20final.pdf .

Gross, J. (2012). Dumpster Diving. In: C.A. Zimring & W.L. Rathje (red.) Encyclopedia of consumption and waste: The social science of garbage. Los Angeles: SAGE Reference. 195-196.

Gutberlet, J (2008). Recovering Resources – Recycling Citizenship: Urban Poverty Reduction in Latin America. Burlington: Ashgate.

Gutberlet, J. (2010). Waste, poverty and recycling. Waste Management, 30(2), 171–173.

Gutberlet, J. (2015). Cooperative urban mining in Brazil: Collective practices in selective household waste collection and recycling. Waste Management, 45, 22–31.

Gutberlet, J. (2016). Urban Recycling Cooperatives: Building resilient communities. New York: Routledge.

Gutberlet, J. & Baeder. A.M. (2008). Informal Recycling and Occupational Health in Santo André, Brazil. International Journal of Environmental Health Research 18(1): 1–15.

Gutberlet, J., Bramryd, T. & Johansson, M. (2020). Expansion of the Waste-Based Commodity Frontier: Insights from Sweden and Brazil. Sustainability, 12(7), 1-15.

Guyer, J. I. (2017). Anthropology and the Near-Future Concept. In: R. Poli (red.), Handbook of Anticipation, Springer International Publishing, 1-17.

Hallowes, D., & Munnik, V. (2008). Wasting the Nation: Making Trash of People and Places. Pietermaritzburg: groundWork.

Harrisberg, K. (2019, 30 mei). Living off trash: South Africa’s waste pickers reclaim the streets [Thomson Reuters Foundation]. Geraadpleegd op 4 juni 2019, van news.trust.org website: http://news.trust.org/item/20190530084326-pc8ak/

Harrison, P. et al. (red.). (2014). Changing space, changing city: Johannesburg after apartheid. Johannesburg: Wits University Press.

Hartmann, C. (2018). Waste picker livelihoods and inclusive neoliberal municipal solid waste management policies: The case of the La Chureca garbage dump site in Managua, Nicaragua. Waste Management, 71, 565–577.

Harvey, D. (2012). Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. London en New York: Verso.

Hawkins, G. (2006). The ethics of waste: How we relate to rubbish. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.

Hawkins, G., & Muecke, S. (red.). (2002). Culture and Waste: The Creation and Destruction of Value. Boston: Rowman & Littlefield.

Hlongwane, A. K., & Ndlovu, S. M. (2019). Public History and Culture in South Africa: Memoralisation And Liberation Heritage sites in Johannesburg and the Township Space. Cham: Palgrave Macmillan

Ingold, T. (2014). That’s enough about ethnography!. HAU : Journal of Ethnographic Theory, 4(1), 383–395.

Jaramillo, P. (2020). Mining Leftovers: Making Futures on the Margins of Capitalism. Cultural Anthropology, 35(1).

Kaza, S. et al. (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington DC: The World Bank: Urban Development & Local Government Unit.

Kleist, N. & Jansen, S. (2016). Introduction: Hope over Time—Crisis, Immobility and Future-Making. History and Anthropology, 27(4), 373–392.

Kornienko, K. (2017). Waiting, Hope, Democracy, and Space: How Expectations and Socio-Economic Rights Shape Two South African Urban Informal Communities, Journal of Asian and African Studies 52(1), 34–49.

Landman, K. & Badenhorst, W. (2014). Gated communities and spatial transformation in Greater Johannesburg. In: Harrison, P. et al. (red.). Changing space, changing city: Johannesburg after apartheid. Johannesburg: Wits University Press. 215-229.

Leonard, L. (2013). Ecomodern discourse and localized narratives: Waste policy, community mobilization and governmentality in Ireland. In: Organizing waste in the city: International perspectives on narratives and practices, M. J. Zapata Campos & C. M. Hall (red.). Chicago: Policy Press. 181-200.

Liboiron, M. (2018, 9 september). The what and the why of discard studies. Discard Studies. Geraadpleegd op 2 augustus 2020 via https://discardstudies.com/2018/09/01/the-what-and-the-why-of-discard-studies/.

Luckett, T. (2019). Hope in the debris of capitalist dys/utopia? Historical progress and the intricacies of everyday life in Lephalale. Anthropology Southern Africa, 42(1), 74–85.

Made, F. et al. (2020). Illness, Self-Rated Health and Access to Medical Care among Waste Pickers in Landfill Sites in Johannesburg, South Africa. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2252, 1-11.

Makwarela, M. (2019, 1 september). The rise of the African Reclaimers Organisation. [Powerpoint-presentatie]. SERI: Socio-Economic Rights Institute of South Africa. ARO General Meeting, Museum Africa, Johannesburg.

Marutlulle, N.K. (2017). Causes of Informal Settlements in Ekurhuleni Metropolitan Municipality: An Exploration, Africa’s Public Service Delivery & Performance Review 5(1), 1-11.

Mbembe, A. (2011). Democracy as a community life. In: The Johannesburg Salon, public seminar Wits Institute for Social and Economic Research, 4, 5-10, Johannesburg. Geraadpleegd op 1 december 2019 via: https://jwtc.org.za/resources/docs/salon-volume-4/1-Salon-Vol-4-Mbembe….

Mbembe, A. (2016). Africa in Theory. In: B. Goldstone & J. Obarrio (red.) African Futures. Essays on Crisis, Emergence, and Possibility. Chicago: University of Chicago Press. 211–230.

Medina, M. (1997a). Scavenging on the Border: A Study of the Informal Recycling Sector in Laredo, Texas, and Nuevo Laredo, Mexico. PhD dissertation, Yale University, New Haven.

Medina, M. (1997b). Informal Recycling and Collection of Solid Wastes in Developing Countries: Issues and Opportunities. (Working Paper No. 1997/24). United Nations University - Institute of Advanced Studies, Tokyo.

Medina, M. (2000). Scavenger cooperatives in Asia and Latin America. Resources, Conservation and Recycling, 31(1), 51–69.

Medina, M. (2005a). Serving the unserved: Informal refuse collection in Mexico: Waste Management & Research.

Medina, M. (2005b). Waste Picker Cooperatives in Developing Countries. IDEAS Working Paper Series from RePEc.

Medina, M. (2007). The World’s Scavengers: Salvaging for Sustainable Consumption and Production. Lanham: Rowman Altamira.

Medina, M. (2008). The Informal recycling Sector in Developing Countries: Organizing Waste Pickers to Enhance their Impact. The World Bank. Geraadpleegd via: http://EconPapers.repec.org/RePEc:wbk:wboper:10586

Medina, M. (2010). Solid Wastes, Poverty and the Environment in Developing Country Cities: Challenges and Opportunities. (Working Paper No. 2010/23). United Nations University - Wider, Tokyo.

Middelmann, T. J. D. (2019a). Imagining the Future through the Past: A Political History of Constitution Hill since 1983. South African Historical Journal, 71(2), 150–169.

Middelmann, T. J. D. (2019b). Rhythm and connection on Rissik Street: Reflecting on public space research in inner-city Johannesburg. Anthropology Southern Africa, 42(1), 99–113.

Millar, K. (2008). Making Trash into Treasure: Struggles for Autonomy on a Brazilian Garbage Dump. Anthropology of Work Review, 29(2), 25–34.

Millar, K. (2018). Reclaiming the Discarded: Life and Labor on Rio’s Garbage Dump. Duke University Press.

Milton[JR1] , K. (2016). Cultural Theory and Environmentalism. In: Haenn, N., Richard R. W. en Allison H. (eds.) The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture and Sustainable Living. New York: New York University Press. 250-253.

Moore, S. A. (2012). Garbage matters: Concepts in new geographies of waste. Progress in Human Geography, 36(6), 780–799.

Mosaka, A. (2019, juni 6). Recycling with Reclaimers. In 702. Geraadpleegd op 11 juni 2019 via http://www.702.co.za/podcasts/128/the-best-of-azania-mosaka-show/217326/recycling-with-reclaimers.

Murray, M. J. (2008a). Taming the disorderly city: The spatial landscape of Johannesburg after apartheid. Ithaca: Cornell university press.

Murray, M. J. (2008b). The City in Fragments: Kaleidoscopic Johannesburg after apartheid. In: K. M. Kruse & G. Prakash (Red.), The spaces of the modern city: Imaginaries, politics, and everyday life Princeton: Princeton University Press. 144–178.

Murray, M. J. (2011). City of extremes: The spatial politics of Johannesburg. Durham: Duke university press.

Nading, A. M. & Fisher, J. (2018). Zopilotes, Alacranes, y Hormigas (Vultures, Scorpions, and Ants): Animal Metaphors as Organizational Politics in a Nicaraguan Garbage Crisis. Antipode, 50(4), 997–1015.

Nahman, A., & Godfrey, L. (2010). Economic instruments for solid waste management in South Africa: Opportunities and constraints. Resources, Conservation & Recycling, 54(8), 521–531.

Nahman, A., & Godfrey, L. (2010). Economic instruments for solid waste management in South Africa: Opportunities and constraints. Resources, Conservation and Recycling, 54(8), 521–531.

Navarrete-Hernandez, P. & Navarrete-Hernandez, N. (2018). Unleashing Waste-Pickers’ Potential: Supporting Recycling Cooperatives in Santiago de Chile. World Development, 101, 293–310.

Neuwirth, R. (2016). Shadow Cities: A Billion Squatters, A New Urban World. New York: Routledge.

Newell, S. (2020). Histories of dirt in West Africa: Media and urban life in colonial and postcolonial Lagos. Durham: Duke University Press.

News24. (2019, juni 29). Mashaba says 'no waste pickers' road sign is not official, urges residents to report illegal signs. Geraadpleegd op 17 augustus 2019 via https://www.news24.com/news24/southafrica/news/mashaba-says-no-waste-pickers-road-sign-is-not-official-urges-residents-to-report-illegal-signs-20190629.

Nguyen, M. T. N. (2019). Waste and wealth: Labor, value, and morality in a Vietnamese recycling economy. New York: Oxford University Press.

Nicholls, W. J., & Uitermark, J. (2016). Migrant cities: place, power, and voice in the era of super diversity. Journal of Ethnic and Migration Studies 42(6): 877-92.

Norris, L. (2012). Shoddy rags and relief blankets: perceptions of textile recycling in north India. In: C. Alexander & J. Reno. Economies of recycling: The global transformations of materials, values and social relations. New York: Zed Books, 35-58.

Nuttall, S., & Mbembe, A. (red.). (2008). Johannesburg: The Elusive Metropolis. Durham: Duke University Press Books.

Nygren, A. (1999). Local Knowledge in the Environment-Development Discourse. From dichotomy to situated knowledge. Critique of Anthropology, 19(3), 267-88.

Nyoka, N. (2019, 19 december). Not coming home for Christmas. Geraadpleegd op 20 december via New Frame: https://www.newframe.com/not-coming-home-for-christmas/.

Nzeadibe, T. C., & Adama, O. (2015). Ingrained Inequalities? Deconstructing Gendered Spaces in the Informal Waste Economy of Nigerian Cities. Urban Forum, 26(2), 113–130.

O’Hare, P. (2019). ‘The landfill has always borne fruit’: Precarity, formalisation and dispossession among Uruguay’s waste pickers. Dialectical Anthropology, 43(1), 31–44.

O’Hare, P. (2020). ‘We Looked after People Better when We Were Informal’: The ‘Quasi-Formalisation’ of Montevideo’s Waste-Pickers. Bulletin of Latin American Research, 39(1), 53–68.

Oelofse, S. H. H., & Strydom, W. F. (2010). Picking at waste facilities – scavenging or entrepreneurship. The 20th WasteCon Conference and Exhibition 2010, CSIR Natural Resources and the Environment. Geraadpleegd op 17 augustus 2019 via http://researchspace.csir.co.za/ dspace/bitstream/handle/10204/4509/Oelosfse2_2010.pdf;jsessionid=FCBD2517944110EDD8F592CC836D849D?sequence=1.

Oelofse, S. H., Nahman, A., & Godfrey, L. K. (2018). Waste as resource: Unlocking opportunities for Africa. In: UNEP, Africa Waste Management Outlook. United Nations Environment Programme, Nairobi.

Oloukoï, C. (2018). Precarious Gentrification: Dreading the Night While ‘Taking Back the City’ in Johannesburg. In: J. Nofre & A. Eldridge (red.). Exploring Nightlife: Space, Society and Governance, London: Rowman and Littlefield, 19-34.

Omotoso, K. O. (2017). Informal waste recycling activities: Implications for livelihood and health. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 9(6), 785–793.

Oteng-Ababio, M., Melara Arguello, J. E. & Gabbay, O. (2013). Solid waste management in African cities: Sorting the facts from the fads in Accra, Ghana. Habitat International, 39, 96–104.

Owusu, G., Oteng-Ababio, M. & Afutu-Kotey, R. L. (2012). Conflicts and governance of landfills in a developing country city, Accra. Landscape and Urban Planning, 104(1), 105–113.

Oxford University Press (2020). Reclaim. In: Lexico.com. Geraadpleegd op 5 juli 2020 via https://www.lexico.com/en/definition/reclaim.

Parra, F. (2020). The Struggle of Waste Pickers in Colombia: From being considered trash, to being recognised as workers. Anti-Trafficking Review, 15, 122–136.

Pellow, D. N. (2007). Resisting global toxics: Transnational movements for environmental justice. Cambridge: MIT Press.

Pillay, V. (2017). Amplifying voice, visibility and validity: Waste pickers in Jo’burg city. SA Labour Bulletin 41 (4). 4-6.

Plastics SA. (2020). South African Plastics Recycling Survey, Executive Summary. Plastics SA, Johannesburg. Geraadpleegd op 30 oktober 2020 via: https://www.plasticsinfo.co.za/wp-content/uploads/2020/10/Plastics-Recycling-in-SA-2019-Executive-Summary.pdf.

Postman, Z. (2019, juni 3). Tensions between waste pickers and Johannesburg municipality escalate. GroundUp News website, Geraadpleegd 9 juni 2019 via: https://www.groundup.org.za/ article/tensions-between-waste-pickers-and-johannesburg-municipality-escalate/.

Rathje, W. L. (1979). Modern Material Culture Studies. Advances in Archaeological Method and Theory, 2, 1–37.

Rathje, W. L. (2012). Appendix: Garbology 101. In: C.A. Zimring, & W.L. Rathje (red.). Encyclopedia of consumption and waste: The social science of garbage. Los Angeles: SAGE Reference. 1027-1114.

Rathje, W. L. & Murphy, C. (1992). Rubbish!: Archaeology of garbage. New York: HarperCollins.

Reclaim (2020). In: Merriam-Webster.com. Geraadpleegd op 5 juli 2020 via: https://www.merriam-webster.com/dictionary/reclaim.

Reno, J. (2014). Toward a New Theory of Waste: From ‘Matter out of Place’ to Signs of Life. Theory, Culture & Society, 31(6), 3–27.

Reno, J. (2015). Waste and Waste Management. The Annual Review of Anthropology, 44, 557–572.

Reno, J. (2017). Foreword. In: M. Thompson, Rubbish Theory: The Creation and Destruction of Value - New Edition, London: Pluto Press, vi–xiii.

Ruts, J. (2019a). Reclaiming (in) the city. (Paper). Assignment Debate 3: The right to the city. Interdisciplinary Perspectives on Development and Cultures [S0E06A].

Ruts, J. (2019b). Wonen achter muren. (Paper). Assignment Debate 4: Colonial pasts and Urban Futures. Interdisciplinary Perspectives on Development and Cultures [S0E06A].

Ruts, J. (2020a). Environmental agents by default: Milieubewustzijn vanuit ‘de ruïnes’ in Johannesburg, Zuid-Afrika. (Paper). Final Paper. Culture, Ecology and Development [S0D68a].

Ruts, J. (2020b). (Re)claiming a voice. Gedekoloniseerd werken in en schrijven over de realiteit van post-apartheid Johannesburg, Zuid-Afrika. (Paper). Eindpaper, Onderzoeksseminarie [S0H52a].

Samson, M. (2007). Privatizing Collective Public Goods: A Case Study of Street Cleaning in Johannesburg, South Africa. Studies in Political Economy, 79(1), 119–144.

Samson, M. (2009a). Reclaiming Livelihoods: The Role of Reclaimers in Municipal Waste Management Systems. Pietermaritzburg: GroundWork.

Samson, M. (2009b). Wasted Citizenship? Reclaimers and the Privatized Expansion of the Public Sphere. Africa Development¸ 34(3-4): 1-25.

Samson, M. (2010). Reclaiming Reusable and Recyclable Materials in Africa: A Critical Review of English Language Literature. WIEGO Urban Policies Research Report, 6.

Samson, M. (2015a). Accumulation by dispossession and the informal economy – Struggles over knowledge, being and waste at a Soweto garbage dump. Environment and Planning D: Society and Space, 33(5), 813–830.

Samson, M. (2015b). Forging a New Conceptualization of “The Public” in Waste Management. WIEGO Working Paper, 32.

Samson, M. (2017a). The social uses of the law at a Soweto garbage dump: Reclaiming the law and the state in the informal economy. Current Sociology, 65(2), 222–234.

Samson, M. (2017b). Not just recycling the crisis. Historical Materialism, 25, 36–62.

Samson, M. (2019a). Trashing Solidarity: The Production of Power and the Challenges to Organizing Informal Reclaimers. International Labor and Working Class History, 95, 34–48.

Samson, M. (2019b). Whose Frontier is it Anyway? Reclaimer “Integration” and the Battle Over Johannesburg’s Waste-based Commodity Frontier. Capitalism Nature Socialism, special edition on Waste-Based Commodity Frontiers.

Samson, M. (2020a). Lessons from Waste Picker Integration Initiatives: Development of Evidence Based Guidelines to Integrate Waste Pickers into South African Municipal Waste Management Systems. Technical report: Integrating reclaimers into our understanding of the recycling economy (Waste Research Development and Innovation Roadmap Research Report). CSIR Natural Resources and the Environment, Pretoria. Geraadpleegd op 2 november 2020 via https://wasteroadmap.co.za/wp-content/uploads/2020/06/1-Wits_Final_Report_Synthesis.pdf.

Samson, M. (2020b). The political work of waste picker integration. In: M.A. Chen & F.J. Carré (red.) The informal economy revisited: Examining the past, envisioning the future. London & New York Routledge. 195-200.

Samson, M. (2021, mei 4). Johannesburg is threatening to sideline informal waste pickers. Why it’s a bad idea. The Conversation. Geraadpleegd op 4 mei via http://theconversation.com/ johannesburg-is-threatening-to-sideline-informal-waste-pickers-why-its-a-bad-idea-159969.

Scanlan, J. (2005). On Garbage. London: Reaktion Books.

Schenck C. J., Blaauw, P.F., & Viljoen, J. M. M.. (2016b). Enabling factors for the existence of waste pickers: A systematic review. Social Work/Maatskaplike Werk, 52(1), 35-53.

Schenck, C. J. et al. [JR2] (2019). The management of South Africa’s landfills and waste pickers on them: Impacting lives and livelihoods. Development Southern Africa, 36(1), 80–98.

Schenck, C. J., & Blaauw, P. F. (2011a). The Work and Lives of Street Waste Pickers in Pretoria—A Case Study of Recycling in South Africa’s Urban Informal Economy. Urban Forum, 22(4), 411-430.

Schenck, C. J., Blaauw, P. F., & Viljoen, J. M. M. (2016a). The socio-economic differences between landfill and street waste pickers in the Free State province of South Africa. Development Southern Africa, 33(4), 532–547.

Schenck, C., & Blaauw, P. F. (2011b). Living on what others throw away: An exploration of a socio-economic circumstances of people collecting and selling recyclable waste. Geraadpleegd op 20 december 2020 via http://repository.uwc.ac.za/xmlui/handle/10566/770.

Schiffer, M. B. (2015). William Laurens Rathje: The Garbage Project and Beyond. Ethnoarchaeology, 7(2), 179–184.

Schindler, S. & Demaria, F. (2019). “Garbage is Gold”: Waste-based Commodity Frontiers, Modes of Valorization and Ecological Distribution Conflicts. Capitalism Nature Socialism, special edition on Waste-based Commodity Frontiers.

Sekhwela, M. M. & Samson, M. (2019). Contested Understandings of Reclaimer Integration—Insights from a Failed Johannesburg Pilot Project. Urban Forum, 31(1), 21-39.

Sentime, K. (2014). The impact of legislative framework governing waste management and collection in South Africa. African Geographical Review, 33(1), 81–93.

SERI, Socio-Economic Rights Institute of South Africa. (2018). Informal Settlements and Human Rights in South Africa: Submission to the United Nations Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living. Geraadpleegd op 20 oktober 2020 via:  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/InformalSettlements/SERI.pdf.

Shogole, M.P. (2019). ABAGEREZI: Embodiment and separation at source studied through the lens of everyday informal street reclaiming in Johannesburg. Master’s Thesis. Johannesburg: Wits University. Geraadpleegd op 4 september 2020 via: https://wasteroadmap.co.za/completed-projects/evidence-based-guidelines-to-integrate-waste-pickers/ .

Simatele, D. & Etambakonga, C. L. (2015). Scavenging for solid waste in Kinshasa: A livelihood strategy for the urban poor in the Democratic Republic of Congo. Habitat International, 49, 266–274.

Simone, A. (2004). People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg. Public Culture, 16(3), 407–429.

Stoler, A. L. (2008). Imperial Debris: Reflections on Ruins and Ruination. Cultural Anthropology, 23(2), 191–219.

Stoler, A. L. (red.). (2013). Imperial Debris: On Ruins and Ruination. Durham & London: Duke University Press.

Strasser, S. (2000). Waste and Want: A Social History of Trash. New York: Henry Holt and Company.

Strydom, W. & Godfrey, L. K. (2015). Co-operative good practice guide in the waste recycling sector: A guideline for co-operatives by co-operatives. CSIR, Council for Scientific and Industrial Research Pretoria. Geraadpleegd op 4 september 2020 via: https://researchspace.csir.co.za/ dspace/handle/10204/8645

Strydom, W. F. (2018). Barriers to Household Waste Recycling: Empirical Evidence from South Africa. Recycling, 3(41).

Sunlight (2019, 4 juni). Sunlight Presents - Reclaimers: Our partners in the circular economy [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 8 mei 2021 via: https://www.youtube.com/watch?v=SVu6gtgXkns&t=22s.

Swiegers, W. (2019, 3 mei). Living Off Garbage In The World's Most Unequal Nation [Fotoreeks]. Bloomberg - Getty Images. Geraadpleegd op 11 april 2020 via: https://www.gettyimages.be/search/2/image?events=775340862.

Thompson, M. (2017). Rubbish Theory: The Creation and Destruction of Value - New Edition. London: Pluto Press.

Tirado-Soto, M. M. & Zamberlan, F. L. (2013). Networks of recyclable material waste-picker’s cooperatives: An alternative for the solid waste management in the city of Rio de Janeiro. Waste Management, 33(4), 1004–1012.

Tong, X. & Wang, J. (2012). The shadow of the global network: e-waste flows to China. In: C. Alexander & J. Reno. Economies of recycling: The global transformations of materials, values and social relations. New York: Zed Books, 98-118.

Tsing, A. L. (2011). Friction: An Ethnography of Global Connection. Princeton: Princeton University Press.

Tsing, A. L. (2015). The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton: Princeton University Press.

Uddin, S. M. N., Gutberlet, J., Ramezani, A., & Nasiruddin, S. M. (2020). Experiencing the Everyday of Waste Pickers: A Sustainable Livelihoods and Health Assessment in Dhaka City, Bangladesh. Journal of International Development, 32(6), 833–853.

Vergunst, J. L. & Ingold, T. (2006). Fieldwork on foot: perceiving, routing, socializing. In P. Collins & S. Coleman (red.), Locating the Field. Space, Place and Context in Anthropology. Oxford & New York: Berg. 67-86.

Vergunst, J. L., & Ingold, T. (red.). (2016). Ways of Walking: Ethnography and Practice on Foot. Londen & New York: Routledge.

Véron, R. et al. (2018). Social processes in post-crisis municipal solid waste management innovations: A proposal for research and knowledge exchange in South Asia. Research Ideas and Outcomes, 4.

Viljoen, J. M. M., Blaauw, D., & Schenck, P. F. (2018). ‘Sometimes you don’t make enough to buy food’: An analysis of South African street waste pickers’ income. Journal of Economic and Financial Sciences; Auckland Park, 11(1), 1-13.

Viljoen, J. M. M., Schenck, C. J., & Blaauw, P. F. (2012). The role and linkages of buy-back centres in the recycling industry: Pretoria and Bloemfontein (South Africa). Acta Commercii, 12(1), 1–12.

Viljoen, J. M. M., Schenck, C.J., & Blaauw, P. F. (2015). ‘I would rather have a decent job’: Barriers preventing street waste pickers from improving their socioeconomic conditions. In Working Papers (Nr. 498; Working Papers). Economic Research Southern Africa.

Wilhelm-Solomon, M. (2017). The ruinous vitalism of the urban form: Ontological orientations in inner-city Johannesburg. Critical African Studies, 9(2), 174–191.

Wilhelm-Solomon, M. (2020). The City Otherwise: The Deferred Emergency of Occupation in Inner-City Johannesburg. Cultural Anthropology, 35(3), 404-434.

Wilhelm-Solomon, M. et al. (2016). Routes and Rites to the City: Mobility, Diversity and Religious Space in Johannesburg. London: Palgrave Macmillan.

Wilson, D. C., & Velis, C. A. (2014). Cities and waste: Current and emerging issues. Waste Management & Research, 32(9), 797–799.

Wilson, D. C., Araba, A. O., Chinwah, K., & Cheeseman, C. R. (2009). Building recycling rates through the informal sector. Waste Management, 29(2), 629–635.

Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. Habitat International, 30(4), 797–808.

Winde, F. & Sandham, L. A. (2004). Uranium pollution of South African streams—An overview of the situation in gold mining areas of the Witwatersrand. GeoJournal, 61(2), 131–149.

Wright, C. Y., Godfrey, L., Armiento, G., Haywood, L. K., Inglesi-Lotz, R., Lyne, K., & Schwerdtle, P. N. (2019). Circular economy and environmental health in low- and middle-income countries. Globalization and Health, 15(1), 65.

Yates, J. S., & Gutberlet, J. (2011). Enhancing Livelihoods and the Urban Environment: The Local Political Framework for Integrated Organic Waste Management in Diadema, Brazil. The Journal of Development Studies, 47(4), 639–656.

Yates, M. (2011). The Human-As-Waste, the Labor Theory of Value and Disposability in Contemporary Capitalism. Antipode, 43(5), 1679–1695.

Zimring, C. A., & Rathje, W. L. (red.). (2012). Encyclopedia of consumption and waste: The social science of garbage. Los Angeles: SAGE Reference.

Zimring, C. A., & Rathje, W. L. (red.). (2012). Encyclopedia of consumption and waste: The social science of garbage. Los Angeles: SAGE Reference.

Download scriptie (32.23 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Filip De Boeck