Ze heeft het zelf gezocht

Marjan
Suffys

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) komt wereldwijd vaak voor en heeft een grote impact op het welbevinden en de gezondheid van slachtoffers (Krug et al., 2002). De Wereldgezondheidsorganisatie beschrijft seksueel geweld als: elke seksuele act tegen iemands wil, gepleegd door elke persoon, los van zijn relatie met het slachtoffer, en in elke setting. Het omvat, maar wordt niet gelimiteerd tot, verkrachting, poging tot verkrachting, seksuele slavernij, maar ook ongewenste aanrakingen, dreiging van seksueel geweld en verbale seksuele intimidatie (World Health Organisation, 2015).

Belgisch onderzoek toont aan dat 0.8% van de mannen en 5.6% van de vrouwen, ouder dan 18 jaar, slachtoffer werd van seksueel geweld (Pieters et al., 2010). Een Belgische Sexpert-studie laat zien dat 6% van de vrouwen ten opzichte van 1.7% van de mannen ervaring heeft met één vorm van SGG. Bijna 8% van de vrouwen ten opzichte van 0.7% van de mannen rapporteert meerdere vormen van SGG na de leeftijd van 18 jaar (Van Houtte et al., 2013). Recent Belgisch onderzoek op basis van een nationale, representatieve populatie van 16 tot 69 jaar oud, toont echter een prevalentie van 64% van seksueel slachtofferschap tijdens de levensloop (Schapansky et al., 2021). Specifiek inzake aanranding van de eerbaarheid toont een systematische literatuurstudie, lopend van 2000 tot 2015 in de Verenigde Staten, prevalentiecijfers op studentencampussen van 6% tot 31%, afhankelijk van de studie en de betrokken universiteit (Fedina et al., 2018). Ook Conley en collega’s (2017) vonden dat ongeveer 20% van studenten slachtoffer was geworden van aanranding. Dit cijfer komt overeen met de recente studie van Walsh en collega’s (2020): 20% tot 25% van de vrouwelijke studenten tegenover 7% tot 8% van de mannelijke studenten ervaart seksuele aanranding gedurende de studententijd.

Ondanks deze hoge cijfers, worden dergelijke zaken vaak geseponeerd. Ten eerste toont de studie van Alderden en Ullman (2012) dat slechts een kleine 10% van de onderzochte gevallen van seksuele aanranding van vrouwen in een aanklacht resulteerde. Aansluitend leidt de meerderheid van deze aangegeven gevallen niet tot arrestatie. Onderzoek in de Verenigde Staten toont dat tot 20% van de gevallen van aanranding tot vrijspraak leidt (Morabito et al., 2019). Heel veel gevallen leiden niet tot een aanhouding en zelfs nog voor arrestatie wordt een substantieel aantal zaken geseponeerd (Spohn & Tellis, 2019). Deze hoge mate van seponering en straffeloosheid is problematisch omdat ongestrafte daders hun daden kunnen voortzetten en het slachtoffers negeert in hun ervaring en noden (Lapsey et al., 2021). 

SGG kan worden bekeken vanuit juridisch oogpunt, waarbij gedragingen worden afgetoetst aan de strafwet (Bakker et al., 2009). De nadruk wordt er gelegd op meer expliciete vormen van SGG en toestemming vormt het kernelement. Het gaat er bij deze gedragingen om dat er geen toestemming wordt gegeven (Van Houtte et al., 2013). Het concept consent of toestemming is echter complex en soms erg ambigu (Walsh et al., 2019), waardoor we in het vaarwater van een soort grijze zone terechtkomen waar toestemming niet altijd duidelijk aanwezig of ambigu is en dus onderhevig is aan interpretatie. Door misinterpretaties van (non-verbale) toestemming of het onvermogen van beide partijen daarover duidelijk te communiceren, worden veel zaken niet bestraft (Ehrlich, 1998).

In voorgaande literatuur worden heel wat aspecten gelinkt aan ambigue toestemming, waardoor ook de aanvaardbaarheid van bepaalde ambigue vormen van SGG vergroot. Onder deze aspecte vallen: de plaats van het seksueel gedrag, waarbij de publieke ruimte, thuis, online en de werkplek vooral worden aangehaald, en de omstandigheden. Bij deze laatste worden dan kenmerken voorgesteld als: aanwezigheid van drank of drugs, al dan niet vrijwillig meegaan van het slachtoffer naar huis, dragen van provocerende kledij, flirtgedrag, de aan- of afwezigheid van weigering of verzet, het al dan niet hebben van meerdere seksuele partners, en alleen zijn ‘s nachts na het uitgaan (Eurobarometer Europese Commissie, 2016). Ook eerdere aanrandingen, het gebruik van non-verbale toestemmingsstrategieën, overmatig alcoholgebruik en depressieve symptomen zijn van toepassing (Walsh et al., 2019). Alcohol- en drugsintoxicatie komen frequent terug in de literatuur als factoren die de interpretatie van toestemming vager maken en tot hogere tolerantie leiden (Muehlenhard et al., 2016; Walsh et al., 2019). Zo werden bijvoorbeeld vrouwen die alcohol hadden genuttigd voor de aanranding meer schuld toegeschreven dan volledig nuchtere vrouwen (Grubb & Turner, 2012).

Kunnen factoren die leiden tot een hogere tolerantie ten aanzien van bepaalde ambigue vormen van SGG, worden gelinkt aan genderrolstereotypes? Genderstereotypen schrijven voor hoe mannen en vrouwen zouden moeten zijn en hoe ze zich zouden moeten gedragen in verschillende levensdomeinen (Ellemers, 2018). Heel wat stereotypen spelen mee in de perceptie van toestemming, zoals het feit dat mannen seksuele initiators zouden zijn. Ook de goedkeuring van seksuele scripts speelt een rol in de interpretatie van toestemming (Jozkowski & Peterson, 2012). Het gaat dan om de traditionele blik op vrouwelijke seksualiteit, waarin vrouwen bijvoorbeeld de seksuele noden van de man boven de hunne zouden moeten plaatsen, maar ook de mannelijke blik die veronderstelt dat vrouwen overtuigd kunnen worden om seks te willen wanneer ze dit initieel niet willen (Jozkowski et al., 2017).

Seksistische overtuigingen en genderrolstereotypes spelen ook een belangrijke rol in het begrijpen en ondersteunen van verkrachtingsmythes en victim blaming. Dit reflecteert opnieuw een zekere tolerantie ten aanzien van bepaalde vormen van SGG (Chapleau, 2007; Grubb & Turner, 2012; Ståhl et al., 2010). Bovendien spelen deze stereotypen mee wanneer aanrandinszaken worden veroordeeld (Cossins, 2020).

Meestal richten studies zich op meer expliciete vormen van SGG, zoals hands-on aanrandingen of verkrachting, en wordt de link gelegd met genderrolstereotypes, victim blaming en verkrachtingsmythes. Minder onderzoek is er naar de impact van deze aspecten op meer ambigue vormen van SGG (de ‘grijze zone’) en naar factoren die de tolerantie tegenover deze ambigue vormen van SGG verhogen. De huidige studie wil hier meer inzicht in verkrijgen door middel van een factorieel surveydesign. Aan de hand van korte scenario’s, waarin kenmerken worden gevarieerd, wordt nagegaan welke van die kenmerken een invloed hebben op de tolerantie tegenover deze vormen van SGG. Er wordt daarbij voornamelijk vertrokken van de kenmerken uit de Eurobarometer: alcoholnuttiging, het uiterlijk van het slachtoffer, haar signalen en de context (Europese Commissie, 2016). Deze studie wil dus inzicht brengen in de factoren die ambiguïteit versterken en kunnen leiden tot hogere tolerantie van ambigue vormen van SGG. Daarnaast wordt de rol van genderrolstereotypen op deze tolerantie onderzocht.

In deze studie staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

- Wat is de impact van genderrolstereotypes op de tolerantie ten aanzien van bepaalde scenario’s van ambigue vormen van SGG?

- Welke factoren hebben een effect op de tolerantie ten aanzien van bepaalde scenario’s van ambigue vormen van SGG?

Bibliografie

Abbey, A., & Melby, C. (1986). The effects of nonverbal cues on gender differences in perceptions of sexual intent. Sex Roles, 15(5-6), 283-298. Abdulina, N., Abisheva, A., Movchun, V., Lobuteva, A., & Lobuteva, L. (2021). Overcoming Gender Stereotypes in the Process of Social Development and Getting Higher Education in Digital Environment. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 16(12). Alderden, M. A., & Ullman, S. E. (2012). Creating a more complete and current picture: Examining police and prosecutor decision-making when processing sexual assault cases. Violence against women, 18(5), 525-551. https://doi.org/10.1177/1077801212453867 Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American psychologist, 55(5), 469. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469 Atzmüller, C., & Steiner, P. M. (2010). Experimental vignette studies in survey research. Methodology, 6(3), 128-138. https://doi.org/10.1027/1614-2241/a000014 Auspurg, K., & Hinz, T. (2015). Factorial survey experiments (Vol. 175). Sage Publications. Bedera, N. (2017). Moaning and Eye Contact: College Men’s Negotiations of Sexual Consent in Theory and in Practice [University of Michigan]. American Sociological Association. Beichner, D., & Spohn, C. (2005). Prosecutorial charging decisions in sexual assault cases: Examining the impact of a specialized prosecution unit. Criminal justice policy review, 16(4), 461-498. https://doi.org/10.1177/0887403405277195 Brown, J. M., Hamilton, C., & O'Neill, D. (2007). Characteristics associated with rape attrition and the role played by scepticism or legal rationality by investigators and prosecutors. Psychology, Crime & Law, 13(4), 355-370. https://doi.org/10.1080/10683160601060507 Brown, M. J., & Gladstone, N. (2012). Development of a short version of the Gender Role Beliefs Scale. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 2(5), 154-158. DOI: 10.5923/j.ijpbs.20120205.05 43 Brunnström, K., & Barkowsky, M. (2018). Statistical quality of experience analysis: on planning the sample size and statistical significance testing. Journal of Electronic Imaging, 27(5). https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.5.053013 Burn, S. M. (2019). The psychology of sexual harassment. Teaching of Psychology, 46(1), 96- 103. https://doi.org/10.1177/0098628318816183 Carpenter, T. P., Pogacar, R., Pullig, C., Kouril, M., Aguilar, S., LaBouff, J., Isenberg, N., & Chakroff, A. (2019). Survey-software implicit association tests: A methodological and empirical analysis. Behavior research methods, 51(5), 2194-2208. Chapleau, K. M., Oswald, D. L., & Russell, B. L. (2007). How ambivalent sexism toward women and men support rape myth acceptance. Sex Roles, 57, 131-136. https://doi.org/10.1007/s11199-007-9196-2 Charlesworth, T. E., & Banaji, M. R. (2021). Patterns of Implicit and Explicit Stereotypes III: Long-Term Change in Gender Stereotypes. Social Psychological and Personality Science. https://doi.org/10.1177/1948550620988425 Conley, A. H., Overstreet, C. M., Hawn, S. E., Kendler, K. S., Dick, D. M., & Amstadter, A. B. (2017). Prevalence and predictors of sexual assault among a college sample. Journal of American College Health, 65(1), 41-49. https://doi.org/10.1080/07448481.2016.1235578 Cossins, A. (2020). Factors That Predict Outcomes in Sexual Assault Trials. In Closing the Justice Gap for Adult and Child Sexual Assault (pp. 121-151). Palgrave Macmillan, London. Davis, K. C., Stoner, S. A., Norris, J., George, W. H., & Masters, N. T. (2009). Women’s awareness of and discomfort with sexual assault cues: Effects of alcohol consumption and relationship type. Violence against women, 15(9), 1106-1125. https://doi.org/10.1177/1077801209340759 Depraetere, J., Decrock, C., & Vandeviver, C. (2020). Een factorieel survey experiment naar de aanvaarding van verkrachtingsmythes binnen de politie in België. Panopticon, 41(4), 373- 391. 44 Depraetere, J., Vandeviver, C., Vander Beken, T., & Keygnaert, I. (2020). Big boys don’t cry: A critical interpretive synthesis of male sexual victimization. Trauma, Violence, & Abuse, 21(5), 991-1010. https://doi.org/10.1177/1524838018816979 Ehrlich, S. (1998). The discursive reconstruction of sexual consent. Discourse & Society, 9(2), 149-171. https://doi.org/10.1177/0957926598009002002 Ellemers, N. (2018). Gender stereotypes. Annual review of psychology, 69, 275-298. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011719 Europese Commissie. (2016). Special Eurobarometer 449 Gender based Violence. Geraadpleegd van file:///C:/Users/User/Downloads/ebs_449_en.pdf Fedina, L., Holmes, J. L., & Backes, B. L. (2018). Campus sexual assault: A systematic review of prevalence research from 2000 to 2015. Trauma, violence, & abuse, 19(1), 76-93. https://doi.org/10.1177/1524838016631129 Forsman, R. L. (2017). Prevalence of sexual assault victimization among college men, aged 18–24: A review. Journal of evidence-informed social work, 14(6), 421-432. https://doi.org/10.1080/23761407.2017.1369204 Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: the implicit association test. Journal of personality and social psychology, 74(6), 1464. Grubb, A., & Turner, E. (2012). Attribution of blame in rape cases: A review of the impact of rape myth acceptance, gender role conformity and substance use on victim blaming. Aggression and violent behavior, 17(5), 443-452. https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.06.002 Heise, L., Ellsberg, M. & Gottmoeller, M. (2002). A global overview of gender-based violence. International Journal of Gyaecology and Obstetrics, 78(1), 5-14. https://doi.org/10.1016/S0020-7292(02)00038-3 45 Humphreys, T. (2007). Perceptions of sexual consent: The impact of relationship history and gender. Journal of Sex Research, 44(4), 307-315. https://doi.org/10.1080/00224490701586706 Jozkowski, K. N., & Peterson, Z. D. (2012). College students and sexual consent: Unique insights. Journal of sex research, 50(6), 517-523. https://doi.org/10.1080/00224499.2012.700739 Jozkowski, K. N., Marcantonio, T. L., & Hunt, M. E. (2017). College students' sexual consent communication and perceptions of sexual double standards: A qualitative investigation. Perspectives on sexual and reproductive health, 49(4), 237-244. https://doi.org/10.1363/psrh.12041 Karpinski, A., & Hilton, J. L. (2001). Attitudes and the Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology, 81(5), 774–788. https://doi.org/10.1037/0022- 3514.81.5.774 Kathpalia, A., & Nagaraj, N. (2019). Measuring causality: The Science of Cause and Effect. ArchivePrefix. Kerr, P. S., & Holden, R. R. (1996). Development of the gender role beliefs scale (GRBS). Journal of Social Behavior and Personality, 11(5), 3. Kollmayer, M., Schober, B., & Spiel, C. (2018). Gender stereotypes in education: Development, consequences, and interventions. European Journal of Developmental Psychology, 15(4), 361- 377. https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1193483 Krebs, C., Lindquist, C., Berzofsky, M., Shook-Sa, B., Peterson, K., Planty, M., & Stroop, J. (2016). Campus climate survey validation study: Final technical report (p. 218). Washington, DC: BJS, Office of Justice Programs. Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. The lancet, 360(9339), 1083-1088. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11133- 0 46 Langton, L., & Sinozich, S. (2014). Rape and sexual assault among college-age females, 1995- 2013. Bureau of Justice Statistics. Lapsey, D. S., Campbell, B. A., & Plumlee, B. T. (2021). Focal Concerns and Police Decision Making in Sexual Assault Cases: A Systematic Review and Meta-Analysis. Trauma, Violence, & Abuse. https://doi.org/10.1177/1524838021991285 Leskinen, E. A., Rabelo, V. C., & Cortina, L. M. (2015). Gender stereotyping and harassment: A “catch-22” for women in the workplace. Psychology, Public Policy, and Law, 21(2), 192- 204. https://doi.org/10.1037/law0000040 Lewis, M., & Lupyan, G. (2020). Gender stereotypes are reflected in the distributional structure of 25 languages. Nature human behaviour, 4(10), 1021-1028. Lim, H. A., & Park, H. (2019). The effect of music on arousal, enjoyment, and cognitive performance. Psychology of Music, 47(4), 539-550. https://doi.org/10.1177/0305735618766707 Lin, M., Lucas H.C., Shmueli, G. (2013). Too Big to Fail: Large Samples and the p-Value Problem. Information Systems Research 24(4), 906-917. https://doi.org/10.1287/isre.2013.0480 Ludwick, R., & Zeller, R. A. (2001). The factorial survey: An experimental method to replicate real world problems. Nursing research, 50(2), 129-133. McLaughlin, H., Uggen, C., & Blackstone, A. (2012). Sexual harassment, workplace authority, and the paradox of power. American sociological review, 77(4), 625-647. https://doi.org/10.1177/0003122412451728 Morabito, M. S., Williams, L. M., & Pattavina, A. (2019). Decision making in sexual assault cases: replication research on sexual violence case attrition in the US. Muehlenhard, C. L., Humphreys, T. P., Jozkowski, K. N., & Peterson, Z. D. (2016). The complexities of sexual consent among college students: A conceptual and empirical review. 47 The Journal of Sex Research, 53(4-5), 457-487. https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1146651 Obioma, I. F., Hentschel, T., & Hernandez Bark, A. S. (2021). Gender stereotypes and self‐ characterizations in Germany and Nigeria: A cross‐cultural comparison. Journal of Applied Social Psychology. https://doi.org/10.1111/jasp.12801 Pardal, V., Alger, M., & Latu, I. (2020). Implicit and explicit gender stereotypes at the bargaining table: Male counterparts’ stereotypes predict women’s lower performance in dyadic face-to-face negotiations. Sex Roles, 83(5), 289-302. Pieters, J., Italiano, P., Offermans, A.M. & Hellemans, S. (2010). Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Randall, M. (2010). Sexual assault law, credibility, and “ideal victims”: Consent, resistance, and victim blaming. Canadian Journal of Women and the Law, 22(2), 397-433. https://doi.org/10.3138/cjwl.22.2.397 Rudman, L. A., Fetterolf, J. C., & Sanchez, D. T. (2013). What motivates the sexual double standard? More support for male versus female control theory. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(2), 250-263. https://doi.org/10.1177/0146167212472375 Russell, B. L., & Trigg, K. Y. (2004). Tolerance of sexual harassment: An examination of gender differences, ambivalent sexism, social dominance, and gender roles. Sex Roles, 50(7), 565-573. https://doi.org/10.1023/B:SERS.0000023075.32252.fd Sauer, C. G., Auspurg, K., Hinz, T., & Liebig, S. (2011). The application of factorial surveys in general population samples: The effects of respondent age and education on response times and response consistency. Survey Research Methods, 5(3), 89-102. https://doi.org/10.18148/srm/2011.v5i3.4625 Schapansky, E., Depraetere, J., Keygnaert, I., & Vandeviver, C. (2021). Seksueel geweld in België: Aard, omvang en risicofactoren van slachtofferschap van seksueel geweld in een nationaal representatieve bevolkingssteekproef. Panopticon, 42(3), 227. 48 Schimmack, U. (2021). The Implicit Association Test: A method in search of a construct. Perspectives on Psychological Science, 16(2), 396-414. https://doi.org/10.1177/1745691619863798 Schwartz, M. D., & Leggett, M. S. (1999). Bad dates or emotional trauma? The aftermath of campus sexual assault. Violence against women, 5(3), 251-271. https://doi.org/10.1177/10778019922181211 Shafiei, S., Yazdani, S., Jadidfard, M. P., & Zafarmand, A. H. (2019). Measurement components of socioeconomic status in health-related studies in Iran. BMC research notes, 12(1), 1-11. Shotland, R. L., & Goodstein, L. (1992). Sexual precedence reduces the perceived legitimacy of sexual refusal: An examination of attributions concerning date rape and consensual sex. Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 756–764. https://doi. org/10.1177/0146167292186012. Simon, W., & Gagnon, J. H. (1986). Sexual scripts: Permanence and change. Archives of sexual behavior, 15(2), 97-120. Spears, J. W., & Spohn, C. C. (1997). The effect of evidence factors and victim characteristics on prosecutors' charging decisions in sexual assault cases. Justice Quarterly, 14(3), 501-524. https://doi.org/10.1080/07418829700093451 Spohn, C., & Holleran, D. (2001). Prosecuting sexual assault: A comparison of charging decisions in sexual assault cases involving strangers, acquaintances, and intimate partners. Justice Quarterly, 18(3), 651-688. https://doi.org/10.1080/07418820100095051 Spohn, C., & Tellis, K. (2019). Sexual assault case outcomes: Disentangling the overlapping decisions of police and prosecutors. Justice Quarterly, 36(3), 383-411. https://doi.org/10.1080/07418825.2018.1429645 Ståhl, T., Eek, D., & Kazemi, A. (2010). Rape victim blaming as system justification: The role of gender and activation of complementary stereotypes. Social Justice Research, 23, 239-258. https://doi.org/10.1007/s11211-010-0117-0 49 Stevens, L. (2002). Strafrecht en seksualiteit: De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel. Intersentia. Swim, J. K., & Hyers, L. L. (2009). Sexism. In T. D. Nelson (Eds.), Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination (pp. 407–430). Psychology Press. Taylor, B. J. (2006). Factorial surveys: Using vignettes to study professional judgement. The British Journal of Social Work, 36(7), 1187–120. https://doi.org/10.1093/bjsw/bch345 Van Houtte, M., Buysse, A., Caen, M., Enzlin, P., Lievens, J., Dewaele, A., Vermeersch, H., & T’Sjoen, G. (2013). Sexpert: Seksuele gezondheid in Vlaanderen. Academia Press. Venema, R. M. (2014). Police officer schema of sexual assault reports: Real rape, ambiguous cases, and false reports. Journal of interpersonal violence, 31(5), 872-899. https://doi.org/10.1177/0886260514556765 Venema, R. M. (2016). Making judgments: How blame mediates the influence of rape myth acceptance in police response to sexual assault. Journal of Interpersonal Violence, 34(13), 2697-2722. https://doi.org/10.1177/0886260516662437 Vianello, M., & Bar-Anan, Y. (2021). Can the Implicit Association Test measure automatic judgment? The validation continues. Perspectives on Psychological Science, 16(2), 415-421. https://doi.org/10.1177/1745691619897960 Walfield, S. M. (2021). “Men cannot be raped”: Correlates of male rape myth acceptance. Journal of interpersonal violence, 36(13-14), 6391-6417. https://doi.org/10.1177/0886260518817777 Wallander, L. (2011). Measuring social workers’ judgements: Why and how to use the factorial survey approach in the study of professional judgements. Journal of Social Work, 12(4), 364 384. https://doi.org/10.1177/1468017310387463 50 Walsh, K., Choo, T.H., Wall, M., Hirsch, J. S., Ford, J., Santelli, J. S., Gilbert, L., Thompson, M. P., Reardon, L., & Mellins, C. A. (2020). Repeat sexual victimization during college: Prevalence and psychosocial correlates. Psychology of Violence, 10(6), 676–686. https://doi.org/10.1037/vio0000339 Walsh, K., Sarvet, A. L., Wall, M., Gilbert, L., Santelli, J., Khan, S., Thompson, M. P., Reardon, L., Hirsch, J. S., & Mellins, C. A. (2019). Prevalence and correlates of sexual assault perpetration and ambiguous consent in a representative sample of college students. Journal of Interpersonal Violence. https://doi.org/10.1177/0886260518823293 Willis, M., Jozkowski, K. N. (2019). Sexual precedent’s effect on sexual consent communication. Archives of Sexual Behavior, 48(6), 1723–1734. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1348-7 Wood, E. F., Rikkonen, K. J., & Davis, D. (2019). Definition, communication, and interpretation of sexual consent. Handbook of sexual assault and sexual assault prevention (pp. 399-421). World Health Organization (2015). Strengthening the medico-legal response to sexual violence. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/197498/WHO_?sequence=1

Download scriptie (1.73 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Christophe Vandeviver