"Een stadspaspoort voor iedereen, ongeacht verblijfsstatus?", of inwonerschap is de nieuwe nationaliteit

Ali
Mohibbi

 

 

Burger zijn betekent gelijke rechten en plichten hebben. In een geglobaliseerde wereld, rijst de vraag: wie gelijk kan worden behandeld en wie niet? Mag een persoon van Russische nationaliteit het recht worden ontzegd om in België een vennootschap op te richten?

De nationaliteit speelt thans een zeer beperkte rol in het bepalen van (het juridische) burgerschap. Ingevolge de globalisering is het nationaliteitsgebonden burgerschap meer en meer onder druk komen te staan.

Bibliografie

In de thesis opgenomen.

Download scriptie (8.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Dirk VANHEULE