Discriminatie van de LGBTQ+-community: een politieke dans?

Krusha Mae
Timmermans

Een ander politiek klimaat

 

Zijn wij als het westen achteruit aan het evolueren? Op 15 juni 2021 heeft het Hongaarse parlement de “Wet om strenger op te treden tegen pedofiele overtreders en om bepaalde kinderbeschermingswetten te wijzigen” aangenomen, ook bekend als de anti-LGBTQ+-wet. Deze nieuwe wet stelt eigenlijk dat minderjarigen geen toegang mogen hebben tot informatie over homo –en transseksualiteit, scholen mogen hun leerlingen geen objectieve informatie verstrekken hierover en economische advertenties mogen geen solidariteit tonen met de LGBTQ+-gemeenschap, zoals Coca Cola bijvoorbeeld ook al gedaan heeft in het verleden. Daarnaast mag tv-inhoud waarin transseksualiteit of homoseksualiteit voorkomt, enkel worden vertoond in programma's voor volwassenen (na 22 uur). Dat leidt tot discriminatie, waar dit onderzoek over gaat. Meer specifiek werd er nagegaan of er een verband is tussen de discriminatie van de LGBTQ+-community en hun politiek vertrouwen en politieke participatie. Hierbij werd er een vergelijking gemaakt tussen België en Hongarije.

                Hongarije heeft met deze anti-wet duidelijk een ander politiek klimaat dan wat wij in België gewend zijn. België was een van de eerste landen die het homohuwelijk –en adoptie toelieten, en veel LGBTQ+-migranten vluchten naar hier wegens een sterkere bescherming van seksuele –en genderminderheden. Hier wordt media ook niet gecensureerd opdat men de LGBTQ+-community niet zou zien op tv of sociale media. Minder zichtbaarheid van een bepaalde minderheidsgroep leidt tot een klimaat waarin discriminatie genormaliseerd kan worden, wat erg systemisch en moeilijk is om mensen te doen beseffen dat hun rechten geschonden worden. LGBTQ+-discriminatie is niet enkel een schending van de mensenrechten, maar het kan ook leiden tot ernstig negatieve gevolgen voor de gezondheid. Zelfmoordgedachten en –gedrag komen ongeveer drie tot vier keer vaker voor bij LGBTQ+-adolescenten.

                Op basis van eerder onderzoek blijkt ook dat er weldegelijk een verband is tussen discriminatie en politiek vertrouwen van andere gediscrimineerde minderheidsgroepen, bijvoorbeeld etnische of religieuze minderheidsgroepen. Verbazingwekkend genoeg is er zeer weinig onderzoek naar en literatuur over de LGBTQ+-gemeenschap, wat deze masterproef zo wetenschappelijk relevant maakt. Daarnaast is het maatschappelijk relevant voor de LGBTQ+-community zelf omdat zij via politiek vertrouwen en politieke participatie zelf verandering kunnen bewerkstelligen in de maatschappij en in het politiek klimaat. Dit onderzoek geeft hierbij dan antwoord op de belangrijkste vragen: Is er een verband tussen discriminatie en politiek vertrouwen? Is er een verband tussen discriminatie van de LGBTQ+-community en hun vertrouwen in hun nationale politiek en beleidsmakers? In hoeverre verschillen België en Hongarije hierin met elkaar? In welke mate is dit veranderd tegenover twintig jaar geleden?

 

De onderzoeksresultaten

 

Deze masterproef maakte gebruik van bestaande data van de European Social Surveys, enquêtes die allerlei onderwerpen bevragen aan mensen, wereldwijd om de twee jaar. De SPSS software is gebruikt om statistische analyse te doen van deze data en daarnaast zijn er ook vier Belgische respondenten geïnterviewd geweest als extra aanvulling op die data-analyse. Politiek vertrouwen werd hier specifiek gemeten als vertrouwen in het nationaal parlement, in hun politici, en in de politieke partijen. Een andere belangrijke factor was politieke participatie, gemeten aan de hand van of de respondenten geïnformeerd gaan stemmen, ze deelnemen aan enquêtes of protesten, producten boycotten, etc. Discriminatie van de LGBTQ+-community is geen aparte bevraging binnen de ESS-data, maar hier is er dan gebruik gemaakt van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en discriminatie op basis van gender.

              Ten eerste is er uit dit onderzoek gebleken dat meer discriminatie leidt tot minder vertrouwen in de nationale politiek, zowel in België als in Hongarije. Dat ligt in lijn met eerdere onderzoeken. Daartegenover staat de discriminatie van de LGBTQ+-community specifiek en hun politiek vertrouwen, waarbij er geen verband blijkt te zijn. De effecten tussen de variabelen waren in beide landen niet significant, enkel voor Belgische discriminatie gebaseerd op gender. De geïnterviewde Belgische respondenten gaven zelf ook aan dat ze weinig tot geen discriminatie ervoeren, maar wel een laag politiek vertrouwen hadden. Dit hing volgens hen niet per se samen, wat overeenkomt met de statistische analyse. Over Hongaarse LGBTQ+-leden kunnen hier geen uitspraken over worden gedaan.

                Ten tweede bleek er uit dit onderzoek dat een hoger politiek vertrouwen in de nationale politiek leidt tot meer politieke participatie, maar dit was wel enkel van toepassing voor België. Een verschil tussen België en Hongarije is de Belgische opkomstplicht, wat maakt dat het aantal stemmen in ons land sowieso ook hoger ligt. Sommige van de geïnterviewde Belgische respondenten gaven ook aan dat ze zich politiek ondervertegenwoordigd voelden, anderen niet.

                Tot slot blijkt het politiek vertrouwen van gediscrimineerde minderheidsgroepen in het algemeen afgenomen te zijn tegenover twintig jaar geleden, terwijl men dat aanvankelijk niet zou verwachten. Tegenover een paar decennia geleden zijn er toch al heel wat wetten veranderd en stereotype gedachten in de maatschappij zijn wel nog steeds aanwezig, maar in mindere mate. Toch kunnen andere zaken zoals regeringswissels, de economie, communicatie van politici naar hun volk toe, etc. ook een impact hebben op het politiek vertrouwen van mensen. In België lijkt het politiek vertrouwen steeds, voor zowel gediscrimineerde als niet-gediscrimineerde groepen, hoger te liggen dan in Hongarije.

 

image-20220627230106-1

 

Dus... Zijn wij als het westen achteruit aan het evolueren? Op basis van deze masterproef, en de huidige actualiteit in de Verenigde Staten waarbij de abortuswet in meerdere staten afgeschaft wordt, blijkt het dat wij als het westen steeds een stap vooruit en drie stappen achteruit zetten. Het afschaffen van reeds bestaande wetten en het invoeren van anti-wetten, die zelfs indruisen tegen de mensenrechten, doen ons beseffen dat het westen niet helemaal zo progressief is als ze wilt laten uitschijnen. Hoewel de factoren niet voor alle bevolkingsgroepen correleren, blijkt het toch dat discriminatie toeneemt en het politiek vertrouwen daalt.

 

-Krusha Mae Timmermans, 27/06/2022

Bibliografie

Bibliografie (32 bronnen)

 

Ayoub, P.M. (2016). When States Come Out: Europe’s Sexual Minorities and the Politics of Visibility [Digitale versie]. Geraadpleegd via https://doi.org/10.1017/CBO9781316336045.002

Blessett, B. (2018). Social Justice in Public Administration: Moving with Intention to Disrupt the Status Quo. Public Administration Quarterly, 42(2), 123-126. Geraadpleegd via https://www.jstor.org/stable/26893923

Calloni, M. (2020). Women, Minorities, Populism. Philosophy and Politics - Critical Explorations, 10, 243-264. doi:10.1007/978-3-030-34098-8_17

Danaj, A., Lazanyi, K., & Bilan, S. (2018). Euroscepticism and populism in Hungary: The analysis of the prime minister’s discourse. Journal of International Studies, 11(1), 240-247. doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/18

Dhoest, A. (2018). Learning to be gay: LGBTQ forced migrant identities and narratives in Belgium. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(7), 1075-1089. doi:10.1080/1369183X.2017.1420466

Ekman, J., & Amnå, E. (2012). Political participation and civic engagement: Towards a new typology. Human Affairs, 22(3), pp. 283-300. doi:10.2478/s13374-012-0024-1

Europa Nu. (2022). Politieke situatie België. Geraadpleegd op 25 april 2022, via https://www.europa-nu.nl/id/vihnibsc6rn8/politieke_situatie_belgie

Europa Nu. (2022). Hongarije. Geraadpleegd op 25 april 2022, via https://www.europa-nu.nl/id/vgaxlcr1jzjm/hongarije

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). (2017). Muslims in the EU: High levels of trust despite pervasive discrimination. Geraadpleegd 13 maart 2022, via  https://fra.europa.eu/en/news/2017/muslims-eu-high-levels-trust-despite-pervasive-discrimination

Hooghe, M., & Dassonneville, R. (2018). A Spiral of Distrust: A Panel Study on the Relation between Political Distrust and Protest Voting in Belgium. Government and Opposition (Cambridge University Press), 53(1), 104–130. doi:10.1017/gov.2016.18

Hooghe, M., Dassonneville, R., & Marien, S. (2015). The Impact of Education on the Development of Political Trust: Results from a Five-Year Panel Study among Late Adolescents and Young Adults in Belgium. Political Studies, 63(1), 123-141. doi:10.1111/1467-9248.12102

Holt, E. (2021). The Háttér Society: supporting LGBTQ people in Hungary. The Lancet HIV, 8(9), p. e528. Geraadpleegd via https://doi.org/10.1016/S2352-3018(21)00192-2

Illes, K. (2015). Defining Trust as Action: An Example from Hungary. Philosophy of Management, 7(3), 69-80. doi:10.5840/pom20097323

Kluegel, J.R., & Mason, D.S. (2004). Fairness Matters: Social Justice and Political Legitimacy in Post-Communist Europe. Europe-Asia Studies, 56(6), 813-834. doi:10.1080/0966813042000258051

Levitt, B.S. (2015). Discrimination and the distrust of democratic institutions in Latin America. Politics, Groups, and Identities, 3(3), 417-437. doi:10.1080/21565503.2015.1050410

López, J.M.S. (2018). Shaping LGBTQ Identities: Western Media Representations and LGBTQ People’s Perceptions in Rural Spain. Journal of Homosexuality, 65(13), 1817-1837. doi:10.1080/00918369.2017.1390812

März, J.W. (2021). Hungary's new anti-LGBTQ law: The medical profession must speak out about the harm it does to LGBTQ adolescents’ health. The Lancet Regional Health – Europe, 8, p. 100199. doi:10.1016/j.lanepe.2021.100199

Moisés, J.A. (2006). Citizens’ Distrust in Democratic Institutions. International Review of Sociology, 16(3), 593-616. doi:10.1080/03906700600931418

Nunnally, S.C. (2012). Trust in Black America: Race, Discrimination, and Politics [Digitale versie]. doi:10.18574/9780814759301

            Pap, A.L. (2021). Neglect, Marginalization, and Abuse: Hate Crime Legislation and Practice in the Labyrinth of Identity Politics, Minority Protection, and Penal Populism. Nationalities Papers, 49(2), 221-239. doi:10.1017/nps.2020.21

Petchesky, R.P. (2009). The language of "sexual minorities" and the politics of identity: a position paper. Reproductive Health Matters, 17(33), 105-110. doi:10.1016/S0968-8080(09)33431-X

Quilty, A. (2017). Improbable frequency? Advocating queer–feminist pedagogic alliances within Irish and European higher education contexts. European Journal of Women's Studies, 24(1), 55-69. doi:10.1177/1350506816679193

Röder, A., & Mühlau, P. (2011). DISCRIMINATION, EXCLUSION AND IMMIGRANTS' CONFIDENCE IN PUBLIC INSTITUTIONS IN EUROPE. European Societies, 13(4), 535-557. doi:10.1080/14616696.2011.597869

Röder, A., & Mühlau, P. (2012). Low Expectations or Different Evaluations: What Explains Immigrants' High Levels of Trust in Host-Country Institutions? Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(5), 777-792. doi:10.1080/1369183X.2012.667986

Savin-Baden, M., & Major, C.H. (2013). Qualitative Research: The essential guide to theory and practice. Abingdon, Verenigd Koninkrijk: Routledge

The Center. (z.d.). What is LGBTQ? Geraadpleegd op 4 januari 2022, via https://gaycenter.org/about/lgbtq/

Turner, G. (2019). ‘Bizarre Sapphic midlife crisis’: (Re)thinking LGBTQ representation, age and mental health. SAGE Publications, 22(7-8), 997-1016. doi:10.1177/1363460718794132

            Van Aelst, P., & Aalberg, T. (2011). Between Trust and Suspicion: A Comparative Study of the Relationship Between Politicians and Political Journalists in Belgium, Norway and Sweden. Javnost, 18(4), 73-88. doi:10.1080/13183222.2011.11009068

Van Dale. (2022). Betekenis 'discriminatie'. Geraadpleegd op 4 januari 2022, via https://www.vandale.be/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/discriminatie

Van De Walle, S., & Six, F. (2014). Trust and Distrust as Distinct Concepts: Why Studying Distrust in Institutions is Important. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 16(2), 158-174. doi:10.1080/13876988.2013.785146

            Waggoner, E.B. (2018). Bury Your Gays and Social Media Fan Response: Television, LGBTQ Representation, and Communitarian Ethics. Journal of Homosexuality, 65(13), 1877-1891. doi:10.1080/00918369.2017.1391015

Wilkes, R., & Wu, C. (2019). Immigration, Discrimination, and Trust: A Simply Complex Relationship. Frontiers in Sociology, 4, p. 32. doi:10.3389/fsoc.2019.00032

Download scriptie (639.3 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Karolin Soontjens