Doet voorlezen beter lezen?

Laure
Van Garsse

Het begrijpen van een tekst is nodig is om te kunnen functioneren in onze geletterde maatschappij. Al gaat het begrijpend leesniveau de laatste jaren sterk achteruit. Als school inzetten om de prestaties van begrijpend lezen te verbeteren, is dus een grote maar essentiële uitdaging. Mijn bachelorproef onderzoekt hoe we het begrijpend lezen van onze Vlaamse leerlingen kunnen verbeteren.

De kracht van leesstrategieën

Uit het PIRLS-onderzoek blijkt dat er onvoldoende wordt voorgelezen aan kleuters. Bovendien gaat slechts 9% van de totale onderwijstijd in het basisonderwijs naar lezen. Deze twee elementen zorgen er beide voor dat de begrijpend-leesprestaties van de leerlingen achteruit gaan.

Eerdere onderzoeken tonen aan dat begrijpend luisteren de basis vormt voor begrijpend lezen. Tijdens het voorlezen verwerven kleuters luisterstrategieën die ook leesstrategieën zijn. Leesstrategieën zijn de strategieën die een goede lezer inzet om de tekst beter te begrijpen. Maar als deze leesstrategieën zo belangrijk zijn, waarom wordt er dan zo weinig aandacht aan besteed?

Je hebt drie soorten leesstrategieën. De sturingsstrategieën zoals het oriënteren op een tekst helpen om het leesgedrag van een leerling bij te sturen. De herstelstrategieën zoals langzamer lezen helpen de leerling wanneer hij/zij een fragment van de tekst niet begrijpt. Als laatste heb je ook de categorie ‘leesstrategieën’ zoals voorspellen, vragen stellen en samenvatten die een lezer inzet om de tekst beter te begrijpen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de leerkracht de leesstrategieën modelt. Hierbij onderbreekt de leerkracht het lezen en demonstreert hij/zij welke leesstrategieën hijzelf/zijzelf inzet om betekenis te geven aan de tekst en deze zo beter begrijpt.

Uit deze bevindingen, kwam de volgende onderzoeksvraag: in welke mate bevordert voorlezen met specifieke aandacht voor leesstrategieën bij kwaliteitsvolle kinderboeken de prestaties van begrijpend lezen in de derde graad van het lager onderwijs? Mijn hypothese was dat als je tijdens het voorlezen inzet op leesstrategieën, de begrijpend-leesprestaties van de leerlingen zullen verbeteren.

Een tegenstrijd

Om van onze lezers goede lezers te maken, moeten we ook aan leesbevordering doen. De deelvraag van dit onderzoek was daarom: in hoeverre bevordert het voorlezen met de specifieke aandacht voor leesstrategieën bij kwaliteitsvolle kinderboeken de motivatie om die boeken te lezen? Uit onderzoek blijkt dat we leerlingen het best aanmoedigen om een boek te lezen door hier zelf een fragment uit voor te lezen. Daarbij moeten we wel volgende kanttekening maken: als een leerkracht tijdens het lezen steeds vragen stelt, daalt de leesmotivatie en het leesplezier. In het uitgevoerde experiment wordt er voorgelezen wat dus leesbevorderend is, maar er worden ook veel vragen gesteld waardoor de leesmotivatie zou dalen.

De methodiek

Om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvraag werd er gedurende zeven weken dagelijks voorgelezen in een klas van het vijfde leerjaar. Waarbij tijdens het voorlezen verschillende strategieën werden gemodeleerd. Elke dag kwam er een ander boek aan bod. De Vlaamse Test Begrijpend Lezen (VTBL) van Christel Van Vreckem werd afgenomen om de begrijpend-leesprestaties van de leerlingen voor en na het experiment te meten. Om een antwoord op de deelvraag te kunnen formuleren, vulden de leerlingen een enquête in.

Een andere uitkomst dan voorspeld

Als we de resultaten van de klasgroep van de eerste VTBL vergelijken met de resultaten van de tweede VTBL valt het op dat het aantal leerlingen dat beter scoorde ten opzichte van de gemiddelde moeilijkheidsgraad met 31,8% is gedaald. Er wordt rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van de test en toch daalt dat percentage. Door eerder onderzoek te lezen, is het moeilijk om te bewijzen dat voorlezen met specifieke aandacht voor leesstrategieën een negatieve invloed zou hebben op de begrijpend-leesprestaties. Deze resultaten moeten dus in vraag worden gesteld.

Er zijn verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op de score. Zo was de eerste test gemakkelijker dan de tweede test waardoor het moeilijker werd om de resultaten met elkaar te kunnen vergelijken. Ook  kan de mate van concentratie en motivatie, storende omgevingsgeluiden en het onderwerp van de tekst een invloed hebben. Doordat al deze aspecten mogelijks de resultaten beïnvloeden, kunnen we vaststellen dat het moeilijk is om de prestaties van begrijpend lezen te meten en om hier een evolutie in te kunnen waarnemen. De vragen die we ons moeten stellen zijn: in welke mate is het begrijpend lezen meetbaar? Hoe kunnen we de vooruitgang meten als we nooit dezelfde test kunnen afnemen? Wat zegt een test begrijpend lezen nu eigenlijk over het kunnen van onze leerlingen? Er kan dus geen eenduidig antwoord geformuleerd worden op de onderzoeksvraag.

Voorlezen als krachtige tool van leesbevordering

Tijdens dit onderzoek werd er dagelijks een ander kwaliteitsvol kinderboek voorgelezen. Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat 95,5% van de leerlingen zijn aangezet tot het lezen van één of meerdere kwaliteitsvol(le) kinderboek(en) nadat hier een fragment uit is voorgelezen met specifieke aandacht voor leesstrategieën. Om deze kwaliteitsvolle kinderboeken tot bij de leerlingen te brengen, kunnen we dus zeker blijven voorlezen uit deze boeken. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat het resultaat van het aantal boeken dat de kinderen hebben gelezen of nog zouden willen lezen, anders geweest kon zijn als we hadden voorgelezen zonder specifieke aandacht voor leesstrategieën.

 

Kortom, deze bachelorproef heeft geen pasklaar antwoord om het begrijpend lezen van de leerlingen te kunnen verbeteren. Het zet ons wel aan tot het denken over onze manier van evalueren van begrijpend lezen. Deze bachelorproef bevestigt wel dat leerlingen kwaliteitsvolle kinderboeken gaan lezen als deze al dan niet worden voorgelezen met specifieke aandacht voor leesstrategieën.

Bibliografie

Archeon. (z.d.). Archeon Thea Beckmanprijs. Geraadpleegd op 22 maart 2022, via https://www.archeon.nl/nl/archeon-thea-beckmanprijs.html

Bequoye, S. (2018, 7 augustus). Vlaamse leerlingen scoren minder goed op leesprestaties. Geraadpleegd op 12 februari 2022, via https://www.iedereenleest.be/over-lezen/onderzoek/vlaamse-leerlingen-scoren-minder-goed-op-leesprestaties

Bergh, H. van den Rijkers, J., & Zwarts, M. (2000). Effecten van leesmethoden op leesprestaties. Pedagogische Studiën, 77 (3), 152-165.

Bouwman, A., & Van de Mortel, K. (2014). Het optimaliseren van begrijpend leesresultaten: begin bij begrijpend luisteren. HJK: de wereld van het jonge kind, 42(3), 10-13.

Buhrs, H. (2017). Effectief begrijpend leesonderwijs: teksten beter begrijpend kunnen lezen. JSW: jeugd in school en wereld, 101 2016/2017(0,1), 12-15.

Centrum voor Taal en Onderwijs. (z.d.). SLEUTEL 6: naar een ‘breed’ en digitaal leerlingvolgsysteem van begrijpend lezen in de basisschool. Geraadpleegd op 7 juni 2022, via https://www.arts.kuleuven.be/cto/onderzoek/onderzoek-evaluatie/sleutel-6-1/sleutel-6#:~:text=Aan%20die%20vijf%20sleutels%20voegen,tot%20maximale%20ontwikkeling%20kunnen%20brengen

Chambers, A., & Linders, J. (2012). Leespraat: De leesomgeving: hoe volwassenen kinderen kunnen helpen meer te genieten van boeken + Vertel eens: kinderen, lezen & praten. Leidschendam: NBD Biblion.

Colpin, M., Ramaut, G., Timmermans, S., & Verplancke, K. (2002). Over de kracht van het voorlezen: Een pleidooi voor voorlezen in 13 argumenten en 11 werkvormen. In M. Colpin (Red.), Leesrijk school- en klasklimaat: een schat aan le(e)sideeën voor het basisonderwijs. (pp. 159-180) Leuven: Garant.

De Boon. (z.d.). Boon voor literatuur. Geraadpleegd op 22 maart 2022, via https://www.deboon.be/

De Latter, E., Stevens, L., Van Acker, L. & Van Damme, L. (2021). Op weg naar meesterschap E: het jongere en oudere schoolkind [Cursus]. Gent: Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs.

Dockx, J., Van Landeghem, G., Aesaert, K., Van Damme, J., De Fraine, B. (2019). Begrijpend lezen van het vierde naar het zesde leerjaar: Herhalingsmeting van PIRLS in 2018 vergeleken met PIRLS 2016. Geraadpleegd op 5 juni 2022, via https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS2907263&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&fromSitemap=1

Dorssemont, R., & Manderveld, M. (2012). Voorlezen? Natuurlijk!. School- en klaspraktijk, 53 2011-2012(1,2,5), 12-14.

Filipiak, P. (2005). Begrijpend lezen: leren lezen met leesstrategieën. JSW: jeugd in school en wereld, 89 2004/2005(0,1), 12-15.

Förrer, M., & Van de Mortel, K. (2010). Lezen... denken... begrijpen!: handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs. Amersfoort: CPS.

Gabriels, A. (2011). Verhalen in de klas: voorlezen doet lezen?. School- en klaspraktijk, 53 2011-2012(1,1,2), 21-25.

Gobyn, S., Van den Branden, K., Ghesquière, P., & Van Keer, H. (z.j.). Sleutels voor effectief begrijpend lezen: Inspiratie voor een eigentijdse didactiek in het basisonderwijs. Z.p.: VLOR.

Hebban. (z.d.). De Grote Vriendelijke 100. Geraadpleegd op 9 maart 2022, via https://www.hebban.nl/gv100

Hoover, W. & Gough, P. (1990) The simple view of reading. Geraadpleegd op 12 februari 2022, via https://link.springer.com/article/10.1007/BF00401799

JaapLeest. (z.d.). JaapLeest: De recensiesite over jeugdliteratuur. Geraadpleegd op 15 maart 2022, via https://jaapleest.nl/

Kinderboeken.nl. (z.d.). Kinderboekenprijzen. Geraadpleegd op 22 maart 2022, via https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenprijzen/

Kinderjury. (z.d.). Kinderjury Tiplijsten 2022. Geraadpleegd op 9 maart 2022, via https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2022

Loman, E., & Wouters, E. (2014, 14 februari). Beter begrip door luisteractiviteiten. Geraadpleegd op 12 februari 2022, via https://didactiefonline.nl/artikel/beter-begrip-door-luisteractiviteiten#:%7E:text=Hierbij%20leren%20kinderen%20hun%20aandacht,belangrijke%20en%20minder%20belangrijke%20informatie

Moelands, F. Jongen, I. Sloot, F. van der, & Hemker, B. (2007). Balans over leesstrategieën in het primair onderwijs. Arnhem: Cito.

Mommers, F. C. (2003). Voorlezen: natuurlijk, maar waarom en hoe doe je dat. De Katholieke Schoolgids (X), 57 2003(5), 209.

Oakhill, J.V., Clain, K., & Bryant, P.E. (2003). The dissociation of word reading and text comprehension: evidence from component skills. Language and cognitive processes, 18, 443-468.

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. (2013). Licht op krachtig leesonderwijs: OVSG-wijzer basisonderwijs. Brussel: Politeia.

Podklas. (2021, 18 december). Christel Van Vreckem - Begrijpend lezen. Geraadpleegd op 22 maart 2022, via https://anchor.fm/eva-janssen3/episodes/Christel-Van-Vreckem---Begrijpend-lezen-e1bsqsc

Radio 1. (2022, 7 maart). Dit zijn de genomineerden van de Boon, de grootste literaire prijs. Geraadpleegd op 12 maart 2022, via https://radio1.be/dit-zijn-de-genomineerden-van-de-boon-literatuurprijs

Schiepers, M., Versteden, P., Loman, J., Callebaut, I., Froyen, B., Hebbrecht, J... (2020). Volop taal: didactiek Nederlands voor de lagere school. Gent: Owl Press.

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. (z.d.). Over CPNB. Geraadpleegd op 22 maart 2022, van https://www.cpnb.nl/over-cpnb

Tielemans, K., Vandenbroeck, M., Bellens, K., Van Damme J. & De Fraine, B. (2017). Het Vlaamse lager onderwijs in PIRLS 2016: Begrijpend lezen in perspectief en in vergelijking met 2006. Geraadpleegd op 12 februari 2022, via https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?id=10983

Tielemans,  K., Vanlaar, G.,  Van Damme, J. & De Fraine, B. (2019). Lessen door en voor het Vlaams begrijpend leesonderwijs: 2006-2016: tien jaar PIRLS in Vlaanderen. Geraadpleegd op 22 maart, via https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=12018

Uitgeverij Lannoo. (z.d.). Begrijpend lezen beter begrijpen. Geraadpleegd op 22 maart 2022, via https://www.lannoo.be/nl/begrijpend-lezen-beter-begrijpen

van Bergen, T. (2021). Syllabus Van Lezersbelang: Prijzen en bekroningen voor kinderliteratuur [Cursus]. Gent: Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

Van Coillie, J. (2007). Leesbeesten en boekenfeesten: hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken. Leuven: Davidsfonds/Infodok.

Van Vreckem, C., Desoete, A., De Paepe, L., & Van Hove, H. (2016). VTBL: Vlaamse Test Begrijpend Lezen. Gent: Academic Press.

Vernooy, K. (2007). Effectief leesonderwijs nader bekeken: technisch lezen, woordenschat, leesstrategieën in samenhang: paper. Amersfoort: CPS onderwijsontwikkeling en advies.

Walta, J. (2014). Open boek: handboek leesbevordering (3e druk). In J. Walta (Red.), Voorlezen (pp. 88-94). Eindhoven: De Boekenberg.

Wikipedia-bijdragers. (z.d.-a). Gouden Griffel. Geraadpleegd op 9 maart 2022, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Griffel

Wikipedia-bijdragers. (z.d.-b). Henk Hardeman. Geraadpleegd op 15 maart 2022, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Hardeman

Wikipedia-bijdragers. (z.d.-c). Zilveren Griffel. Geraadpleegd op 9 maart 2022, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilveren_Griffel

Wilhelm, J. D. (2008). Hardopdenkend leren lezen. Helmond: Onderwijs Maak je Samen.

Woutertje Pieterse Prijs. (z.d.). Home. Geraadpleegd op 15 maart 2022, via https://woutertjepieterseprijs.nl/winnaars/

Download scriptie (1.65 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Brenda Froyen
Thema('s)