Een kijk onder de mantel van exhibitionisme: het ervaren van exhibitionistisch gedrag binnen de Nederlandstalige bevolking.

Emma
Frateur
 • Marie
  Declerck
 • Annelien
  Willems
 • Fredérique
  Welleman
 • Robin
  Reynders
 • Sanne
  Klein

Stelt u zich voor dat u onderweg bent naar een vriend of vriendin. Het is middag. U overweegt om op weg naar uw afspraak langs het park te gaan, omdat het mooi weer is. Even later wandelt u door het park. Plots hoort u geluid tussen de struiken waar u langsloopt. U kijkt opzij en ziet in het struikgewas een man met zijn broek op zijn enkels. Zijn intieme delen zijn volledig zichtbaar en hij is aan het masturberen terwijl hij naar u kijkt.

Dit is slechts één van de vele voorbeeldsituaties waarin exhibitionistisch gedrag zich voordoet. Gelukkig is er de laatste jaren meer en meer aandacht voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ondanks de verhoogde aandacht voor deze problematiek is het fenomeen exhibitionisme nog sterk onderbelicht. Naar aanleiding van deze leemte in de literatuur werd, op vraag van de forensische expertisecel binnen Thomas More, een onderzoek naar de frequentie van exhibitionisme binnen de Nederlandstalige bevolking opgezet.

Frequentie binnen de Nederlandstalige bevolking

Binnen dit onderzoek werden 608 respondenten uit de Nederlandstalige bevolking bevraagd of zij al eerder geconfronteerd werden met exhibitionistische gedragingen. Hieruit bleek dat 45.9% ooit al slachtoffer en/of getuige was van exhibitionisme. Dit betreft met andere woorden bijna de helft van de gehele steekproef. Daarnaast gaf meer dan de helft van de slachtoffers en getuigen (respectievelijk 53.5% en 57.5%) aan dat zij hier al meerdere keren mee werden geconfronteerd.

Doorsnee slachtoffer- en daderprofiel binnen dit onderzoek

Wanneer een daderprofiel wordt geschetst op basis van dit onderzoek, gaat het hoofdzakelijk om een man (97.4%), tussen de 18 en 55 jaar oud. De pleger was doorgaans verzorgd. Ongeveer 40.0% van de plegers masturbeerde tijdens de feiten.

Wat betreft het profiel van het doorsnee slachtoffer, kan geconcludeerd worden dat bijna de helft (40.0%) minderjarig was op het moment dat zij geconfronteerd werden met het exhibitionistische gedrag. Verder bleek de pleger voor de meerderheid van de slachtoffers (84.4%) een onbekende te zijn.

Voorts zou de daad zich het frequentst op straat hebben afgespeeld en vond het voornamelijk in de namiddag plaats. Bij meer dan de helft van de incidenten (56.8%) waren er ook andere mensen in de buurt. Het valt echter op dat bij het grootste deel van de gevallen (65.8%) niemand die op het moment aanwezig was, iets heeft ondernomen. Tot slot schatte een aanzienlijk deel van de slachtoffers (35.2%) de pleger als gevaarlijk in.

Impact op slachtoffers

Aan het voorval terugdenken, vermijdingsgedrag vertonen, verminderd gevoel van veiligheid ervaren, voorzichtiger zijn en angst ervaren om gelijkaardige feiten mee te maken werden als meest voorkomende kortetermijngevolgen aangegeven door de slachtoffers. Slechts 10.6% ondervond daarentegen geen nadelige gevolgen op korte termijn. Op vlak van langetermijngevolgen van de slachtoffers werden aan het voorval denken, voorzichtiger zijn, verminderd gevoel van veiligheid ervaren en angstig zijn voor het meemaken van gelijkaardige feiten het meest genoemd. Hier bleek dat 20.4% van de slachtoffers geen nadelige gevolgen ervoer op lange termijn.

De korte- en langetermijngevolgen lijken dus in dezelfde lijn te lopen, met uitzondering van het stellen van vermijdingsgedrag. Deze komt vaker voor op korte termijn dan op lange termijn. Ook de impact van het voorval werd bevraagd bij de slachtoffers. Hieruit bleek dat ongeveer 1⁄4 (24.1%) een blijvende impact ondervindt van de feiten. Een aanzienlijk aantal van de slachtoffers blijft hier dus nog lange tijd mee zitten.

Aangiftebereidheid van slachtoffers

Tot slot werd de aangiftebereidheid van de slachtoffers bevraagd om een accurater beeld te krijgen van het fenomeen naast de officiële cijfers op basis van aangiftes die een onderschatting zouden kunnen betekenen. Uit de bevraging van de aangiftebereidheid van de slachtoffers bleek dat een miniem aantal van de slachtoffers (14.1%) het voorval daadwerkelijk meldde aan de politie. Er is dus een duidelijk verschil tussen het aantal slachtoffers en het aantal aangiften. Wanneer er daarentegen wel aangifte werden gedaan, gaf de meerderheid (70.2%) aan zich ernstig genomen te voelen. Een klein aantal (18.9%) gaf echter het tegenovergestelde aan.

Opvallend was dat slachtoffers het voorval vaker aan vrienden, familie en partner meldden. Hier gaf eveneens een meerderheid (77.9%) aan zich ernstig genomen te voelen door deze personen. Dit percentage verschilt niet erg van de respondenten die het voorval bij de politie gemeld hebben. Hier dient wel rekening gehouden te worden met het verschil in aantallen.

Bibliografie

Abel, G. G., Becker, J. V., Mittelman, M., Cunningham-Rathner, J., Rouleau, J. L., & Murphy, W. D. (1987). Self-Reported sex crimes of nonincarcerated paraphiliacs. Journal of Interpersonal Violence, 2, 3–25. https://doi.org/10.1177/088626087002001001

Abel, G. G., Becker, J. V., Cunningham-Rathner, J., Mittelman, M., & Rouleau, J. L. (1988). Multiple paraphilic diagnoses among sex offenders. Bull Am Acad Psychiatry Law, 16(2), 153–168.

Abel, G. G., & Rouleau, J. L. (1990). The nature and extent of sexual assault. In Handbook of sexual assault (pp. 9-21). Springer, Boston, MA.

Althubaiti A. (2016). Information bias in health research: definition, pitfalls, and adjustment methods. Journal of multidisciplinary healthcare, 9, 211–217. https://doi.org/10.2147/JMDH.S104807

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Van Haren Publishing.

Bader, S. M., Schoeneman-Morris, K. A., Scalora, M. J., & Casady, T. K. (2008). Exhibitionism: Findings from a Midwestern police contact sample. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52(3), 270-279.https://doi.org/10.1177/0306624X07307122

Belgisch Staatsblad. (1867, 9 juni). Strafwetboek. Federale Overheidsdienst Justitie. Geraadpleegd op 28 oktober 2021, van http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1867/06/08/1867060850/justel

Bhugra, D., Popelyuk, D., & McMullen, I. (2010). Paraphilias across cultures: Contexts and controversies. Journal of sex research, 47(2-3), 242-256.

Blair, C. D., & Lanyon, R. I. (1981). Exhibitionism: Etiology and treatment. Psychological Bulletin, 89(3), 439.

Boom, A., Kuipers, K. F., & Moene, M. H. (2008). Behoeften van slachtoffers van delicten. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/1211/ob262_vol… 9141.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Carnes, P. (2001). Out of the shadows: Understanding sexual addiction (3de editie). Hazelden. https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=b1C6-lFkorYC&oi=fnd&pg=PR1&d…. +(2001).+Out+of+the+shadows:+Understanding+sexual+addiction.+Hazelden+Publishing.&ots =VUk_cXVm8E&sig=6JVCL0Ax9jX-wrDkr8hrmWO51aE#v=onepage&q&f=false

Choi, B., Kim, I., Lee, G. Y., Kim, S., Kim, S. H., Lee, J. G., & Lim, M. H. (2020). Estimated prevalence and impact of the experience of becoming a victim of exhibitionism and frotteurism in Korea: A general population based study. Criminal Behaviour and Mental Health, 30, 132–140. https://doi.org/10.1002/cbm.2153

Chopin-Marcé, M. J. (2001). Exhibitionism and psychotherapy: A case study. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 45(5), 626–633. https://doi.org/10.1177/0306624x01455007

Clark, S. K., Jeglic, E. L., Calkins, C., & Tatar, J. R. (2016). More Than a Nuisance. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 28(1), 3–19. https://doi.org/10.1177/1079063214525643

Cox, D. J. (1988). Incidence and nature of male genital exposure behavior as reported by college women. Journal of Sex Research, 24(1), 227–234. https://doi.org/10.1080/00224498809551417

Dandescu, A., & Wolfe, R. (2003). Considerations on fantasy use by child molesters and exhibitionists. Sexual Abuse, 15(4), 297–305. https://doi.org/10.1177/107906320301500406

European Union. Agency for Fundamental Rights. (2014). Violence against women. https://doi.org/10.2811/981927

Fishbein, M., & Ajzen, I. (2011). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. Psychology press. https://doi.org/10.4324/9780203838020

Freund, K., & Blanchard, R. (1986). Journal of sex & marital therapy: The concept of courtship disorder (12de editie, Vol. 2). Brunner and Mazel, Inc. https://doi.org/10.1080/00926238608415397

Freund, K., & Watson, R. (1990). Mapping the boundaries of courtship disorder. Journal of Sex Research, 27(4), 589-606.

Freund, K., Watson, R., & Rienzo, D. (1988). The value of self-reports in the study of voyeurism and exhibitionism. AnnaLs of Sex Research, 1, 243-262. https://doi.org/10.1007/BF00852800

Hanafy, I., Clervoy, L., & Brenot, P. (2016). Exhibitionists, so much inhibition... Sexologies: European Journal of Sexology and Sexual Health/Revue Eurpléenne De Sexologie Et De Santé Sexuelle, 25(4), e61–e63. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2016.03.008

Hayes, R. M., & Dragiewicz, M. (2018). Unsolicited dick pics: Erotica, exhibitionism or entitlement? Women's Studies International Forum, 71, 114–120. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.07.001

Hopkins, T. A., Green, B. A., Carnes, P. J., & Campling, S. (2016). Varieties of intrusion: Exhibitionism and voyeurism. Sexual Addiction & Compulsivity, 23(1), 4-33.

Kafka, M. P. (1997). Hypersexual desire in males: An operational definition and clinical implications for males with paraphilias and paraphilia-related disorders. Archives of Sexual Behavior, 26, 505–526

Kafka, M. P., & Hennen, J. (1999). The paraphilia-related disorders: An empirical investigation of nonparaphilic hypersexuality disorders in 206 outpatient males. Journal of Sex & Marital Therapy, 25, 305–319. https://doi.org/10.1080/009262399278760

Kaylor, L., & Jeglic, E. (2019). Exhibitionism. In Handbook of Sexual Assault and Sexual Assault Prevention (pp. 745-760). Cham: Springer International Publishing.

Krueger, R. B., & Kaplan, M. S. (2001). Depot-leuprolide acetate for treatment of paraphilias: a report of twelve cases. Archives of Sexual Behavior, 30(4), 409-422.

Lang, R. A., Langevin, R., Checkley, K. L., & Pugh, G. (1987). Genital exhibitionism: Courtship disorder or narcissism? Canadian Journal of Behavioural Science, 19(2), 216–232. https://doi.org/10.1037/h0080011

Långström, N., & Hanson, R. K. (2006). High rates of sexual behavior in the general population: Correlates and predictors. Archives of Sexual Behavior, 35, 37–52. https://doi.org/10.1007/s10508-006-8993-y

Långström, N., & Seto, M. C. (2006). Exhibitionistic and voyeuristic behavior in a Swedish national population survey. Archives of Sexual Behavior, 35, 427–435. https://doi.org/10.1007/s10508-006-9042-6

Långström, N. (2009). The DSM diagnostic criteria for exhibitionism, voyeurism, and frotteurism. Archives of Sexual Behavior, 39(2), 317–324. https://doi.org/10.1007/s10508-009-9577-4

Latané, B., & Darley, J. M. (1968). Group inhibition of bystander intervention in emergencies. Journal of Personality and Social Psychology, 10(3), 215–221. https://doi.org/10.1037/h0026570

Lee, J. K., Jackson, H. J., Pattison, P., & Ward, T. (2002). Developmental risk factors for sexual offending. Child Abuse & Neglect, 26(1), 73–92. https://doi.org/10.1016/S0145-2134(01)00304-0

Lindquist, C., & McKay, T. (2018). Sexual harassment experiences and consequences for women faculty in science, engineering, and medicine. RTI Press, 9750. https://doi.org/10.3768/rtipress.2018.pb.0018.1806

Marshall, W. L., & Fernandez, Y. M. (2000). Phallometric testing with sexual offenders: Limits to its value. Clinical Psychology Review, 20(7), 807–822.

Mason, F & Lodrick, Z. (2013). Psychological consequences of sexual assault. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 27(1), 27-37.

McCreary, C. P. (1975). Personality profiles of persons convicted of indecent exposure. Journal of Clinical Psychology, 31(2), 260–262. https://doi.org/10.1002/1097-4679(197504)31:2<260::AID-JCLP2270310218>3…

McNally, M. R., & Fremouw, W. J. (2014). Examining risk of escalation: A critical review of the exhibitionistic behavior literature. Aggression and Violent Behavior, 19(5), 474–485. https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.07.001

Morin, J. W., & Levenson, J. S. (2008). Exhibitionism: Assessment and Treatment. In D. R. Laws & W. O'Donohue (Eds.), Sexual Deviance (2 ed.). New York: Guilford Press.

O’Donohue, W., Letourneau, E. J., & Dowling, H. (1997). Development and preliminary validation of a paraphilic sexual fantasy questionnaire. Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment, 9(3), 167–178.

Piemont, L. (2007). Fear of the empty self: The motivations for genital exhibitionism. Modern Psychoanalysis, 32(1), 79-93

Rabinowitz Greenberg, S. R., Firestone, P., Bradford, J. M., & Greenberg, D. M. (2002). Prediction of Recidivism in Exhibitionists: Psychological, Phallometric, and Offense Factors. Sexual Abuse, 14(4), 329–347. https://doi.org/10.1177/107906320201400404

Rhoads, J. M., & Borjes, E. P. (1981). The incidence of exhibitionism in Guatemala and the United States. The British Journal of Psychiatry, 139(3), 242-244. https://doi.org/10.1192/bjp.139.3.242

Riordan, S. (1999). Indecent exposure: The impact upon the victim’s fear of sexual crime. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 16, 309–316. https://doi.org/10.1080/09585189908403684

Schapansky, E., Depraetere, J., Keygnaert, I., & Vandeviver, C. (2021). Prevalence and Associated Factors of Sexual Victimization: Findings from a National Representative Sample of Belgian Adults Aged 16-69. International journal of environmental research and public health, 18(14), 7360. https://doi.org/10.3390/ijerph18147360

Schnabel, P. (1990). Het verlies van seksueel ongeduld. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 17(2). https://ugp.rug.nl/ast/article/view/23471/20926

Seeman, M. V. (2020). Portrait of an Exhibitionist. Psychiatric Quarterly, 91, 1249–1263. https://doi.org/10.1007/s11126-020-09810-w

Shursen, A., Brock, L. J., & Jennings, G. (2008). Differentiation and intimacy in sex offender relationships. Sexual Addiction & Compulsivity, 15(1), 14–22. https://doi.org/10.1080/10720160701876252

Swindell, S., Stroebel, S. S., O’Keefe, S. L., Beard, K. W., Robinett, S. R., & Kommor, M. J. (2011). Correlates of exhibition-like experiences in childhood and adolescence: A model for development of exhibitionism in heterosexual males. Sexual Addiction & Compulsivity, 18(3), 135–156. https://doi.org/10.1080/10720162.2011.593432

Sugarman, P., Dumughn, C., Saad, K., Hinder, S., & Bluglass, R. (1994). Dangerousness in exhibitionists. Journal of Forensic Psychiatry, 5(2), 287-296

Szumski, F., & Kasparek, K. (2019). Encountering an Exhibitionist: The Female Victim’s Perspective. The Journal of Sex Research, 57, 610–623. https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1669523

Terao, & Nakamura, J. (2000). Exhibitionism and low‐dose trazodone treatment. Human Psychopharmacology, 15(5), 347–349. https://doi.org/10.1002/1099-1077(200007)15:5<347::AID-HUP203>3.0.CO;2-S

Thomas More. (z.d.). Toegepaste Forensische Psychologie. Geraadpleegd op 4 oktober 2021, van https://expertisetoegepastepsychologie.be/expertisecellen/forensische-p…

Tolsma, J., Blaauw, J., & Grotenhuis, H. F. te. (2012). When do people report crime to the police? Results from a factorial survey design in the Netherlands, 2010. Journal of Experimental Criminology, 8(2), 117–134. https://doi.org/10.1007/s11292-011-9138-4

Ullman, S. E. (1999). Social support and recovery from sexual assault: A review. Aggression and violent behavior, 4(3), 343-358.

Ullman, S. E., & Filipas, H. H. (2001). Predictors of PTSD symptom severity and social reactions in sexual assault victims. Journal of traumatic stress, 14(2), 369-389.

Victoria A. Ferrer-Perez, Carmen Delgado-Alvarez, Andrés Sánchez-Prada, Esperanza Bosch-Fiol, & Virginia Ferreiro-Basurto. (2021). Street Sexual Harassment: Experiences and Attitudes among Young Spanish People. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19), 10375. https://doi.org/10.3390/ijerph181910375

Zinzow, H. M., & Thompson, M. (2011). Barriers to reporting sexual victimization: Prevalence and correlates among undergraduate women. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 20(7), 711-725.

Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Cédric Vanneste