Studenten machteloos tegenover hun kotbaas?

Lore
Tans

Rechten van de kotstudent

In deze scriptie wordt zowel in theorie als in de praktijk nagegaan of de regels over studentenhuur in het Vlaams Woninghuurdecreet wel degelijk voldoende bescherming bieden voor de student.

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek is : in welke mate is het Vlaams Woninghuurdecreet afdwingbaar voor studenten? Dit werd onderverdeeld in een resem van deelvragen zoals: wat zijn de verschillen met de vroegere regelgeving, wat is het recht in de andere gewesten en buurlanden, wat zijn de voor- en nadelen van het decreet? Tot slot werd ook een stuk gewijd aan de problemen in studentenhuur ingevolge de coronacrisis.

Gedurende het onderzoek werden 2 onderzoeksmethodes gehanteerd. Ten eerste een literatuurstudie om een duidelijk kader te kunnen schetsen van de regelgeving over studentenhuur. Vervolgens werd aan de hand van casestudy’s de praktijk erbij gehaald. Deze casestudy’s werden aangeleverd door de vzw Op Krot, een studentenvereniging die gratis juridisch advies verleent aan studenten met huurproblemen.

Nadelen, eerder dan voordelen

Enkele voordelen van het Vlaams Woninghuurdecreet zijn bv. het dwingend karakter van het decreet, waardoor in de huurovereenkomst niet meer zomaar kan afgeweken worden van de wettelijke bepalingen. Ook de vulgariserende toelichting, die bij het decreet hoort, is een zeer handig hulpmiddel; studenten kunnen in deze lijst gemakkelijk terugvinden welke kleine herstellingen bij hen liggen. Ze genieten daarnaast van een beperktere lijst dan diegene die bij woninghuur bestaat en van deze lijst kan daarbovenop nog eens afgeweken worden in het voordeel van de student-huurder.

Studenten kunnen voortaan, door een simpele mededeling aan de verhuurder hun kot onderverhuren wanneer ze bijvoorbeeld op Erasmus gaan.  Een schriftelijke en voorafgaande toestemming is niet langer vereist.

" "

Alhoewel het decreet zeker enkele voordelen met zich meebrengt, worden in deze scriptie vooral de nadelen ervan blootgelegd. Aan de hand van concrete cases vanuit vzw Op Krot werd snel duidelijk dat er problemen blijven bestaan, ondanks de ingrepen van de wetgever. De doelstelling van de wetgever strookt niet altijd met de realiteit.

Problemen met de huurwaarborg staat nog steeds op nummer één. De wetgever laat in het Vlaams Woninghuurdecreet toe om de waarborg te storten op de rekening van de verhuurder om het zo buitenlandse studenten makkelijker te maken een kot te huren en omdat de administratieve last van een geblokkeerde rekening niet zou opwegen tegen de voordelen ervan. Maar hierdoor staat de verhuurder in een sterkere positie. Wanneer de waarborg niet wordt teruggestort, eisen student-huurders de waarborg niet terug voor de rechtbank aangezien de inzet eerder gering is en dit niet opweegt tegen de tijd en moeite die bij een gerechtelijke procedure komt kijken.

Ook allerlei verhogingen van de huurprijs zijn een groot probleem. Voornamelijk het verbod op huurprijsverhoging bij opeenvolgende huurovereenkomsten wordt vaak niet gerespecteerd en zelfs omzeild. Huurprijzen stijgen momenteel aan een niet te volgen tempo en koten worden zo eigenlijk onbetaalbaar.

Ook de tweedeverblijfstaks is een heikel punt. Dit is een belasting die de stad heft op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister. De wetgever voorzag dat deze taks buiten de huurprijs om kan worden aangerekend, om de huurprijzen niet standaard de hoogte in te duwen. Maar bepalingen hierover in het contract zijn eerder vaag en studenten staan vaak voor een verrassing als er plots een hoge som extra wordt aangerekend (1500 euro is het huidige tarief van de stad Gent). De stad Gent voorzag wel in een uitzondering voor studentenhuizen, maar verhuurders vragen deze uitzondering niet aan en schuiven de taks gewoon door naar de student. Dit is perfect mogelijk ingevolge het Vlaams Woninghuurdecreet, maar zorgt wel voor onaangename meerkosten voor de student.

Kan het ook anders?

Kritiek geven is één zaak, oplossingen bedenken is een andere. Enkele aanpassingen aan het decreet zijn wel degelijk gewenst.

Ten eerste lijken enkele bepalingen ‘vergeten’ door de wetgever. Dit geldt onder meer voor de transparantieplicht bij het aanrekenen van de kosten voor energie en water. Ook het bezoekrecht van de verhuurder, dat wel werd uitgeschreven in artikel 14 Vlaams Woninghuurdecreet dat betrekking heeft op woninghuur, geldt niet voor studentenhuur. Nochtans zijn er over het bezoekrecht van de verhuurder in de praktijk veel vragen. In contracten wordt vaak zonder meer ingeschreven dat de huurbaas op elk moment mag binnenkomen in het kot zonder voorafgaande verwittiging. Dit brengt natuurlijk de privacy van de student in het gedrang.

Ten tweede verdienen bepaalde topics een nieuw debat.

Zo is het dat bij één enkele tekortkoming bij het conformiteitsattest, dat aantoont of de woning aan de minimale kwaliteitsnormen voldoet, de huurovereenkomst meteen nietig wordt verklaard. Dit is een zeer verregaande sanctie en heeft heel wat impact op zowel huurder als verhuurder. Het kan nuttig zijn om een debat te houden of andere sancties niet nuttiger kunnen zijn.

Door het ingevoerde verbod op stilzwijgende verlenging, heerst er elk jaar weer onzekerheid bij de student of die het kot verder kan huren.

Wat tot slot heel merkwaardig is, is dat de huurwaarborg bij studentenhuur wel op de rekening van de verhuurder gestort kan worden. Dit brengt veel problemen mee in de praktijk. Verhuurders weten dat de student een zwakke partij is en kunnen de waarborg vaak zonder problemen gewoon bijhouden en nooit teruggeven.

Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat het Vlaams Woninghuurdecreet heel wat voordelen meebrengt voor studenten, maar in de praktijk blijkt dat student-huurders deze rechten moeilijk kunnen afdwingen. Studenten weten niet welke stappen ze kunnen ondernemen of waar ze recht op hebben. Willen ze toch actie ondernemen, dan is de stap naar de rechter vaak te groot. De positie van de verhuurder is nog altijd heel sterk, ook door het huidige tekort aan koten op de kotenmarkt. Finaal kan ik zeggen dat de afdwingbaarheid van de regels met betrekking tot studentenhuur van het Vlaams Woninghuurdecreet nog verhoogd kan worden en dat er aanpassingen aan het decreet gewenst zijn om de bescherming van de student-huurder te verhogen.

Bibliografie

Belgische bronnen

Regelgeving en voorbereidende stukken

Adv.RvS nr. 62.525/3 over een voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest “houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan” van 22 december 2017 gevoegd bij het ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1612/1, 188.

Amendement nr.23, Parl.St. Vl. Parl. 2017-18, nr.1612/3, 13.

Amendement nr.24, Parl.St. Vl. Parl. 2017-18, nr.1612/3, 14.

Amendement nr.25, Parl.St. Vl.Parl, 2017-18, nr.1612/3, 14.

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, Parl.St. Vl.Parl. 2018-2019, nr. 1612/3.

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 fixant les conditions que doivent remplir les logements d’étudiants en vue d’obtenir le label « logement étudiant de qualité », M.B., BS 6 décembre 2017.

B. Vl. Reg. 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid, BS 13 november 2020.

B.Vl.Reg. 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, BS 8 december 2020.

B.Vl.Reg. 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, BS 1 augustus 2013.

B.Vl.Reg. 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 31 maart 2020.

B.Vl.Reg. ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet, BS 7 december 2018.

B.Vl.Reg.19 juni 2020 houdende maatregelen voor de bijzondere sociale leningen, de huurwaarborgleningen, de studentenhuurcontracten en de sociale verhuurkantoren ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, BS 29 juni 2020.

B.Vl.Reg.23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, BS 3 november 2020.

B.Vl.Reg.7 december 2018 tot instelling van een huurwaarborglening, BS 13 december 2018.

B.Vl.Reg.8 mei 2020 houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen, BS 29 mei 2020.

Belastingreglement op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister van de Stad Gent (geldig vanaf 1 januari 2021), https://apidg.gent.be/supporting/dss-public/v1/sharedfiles/5f1a900a-cee9-4cdf-8136-e680a82fa515 (consultatie 23 maart 2022).

Bijzondere wet 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, BS 31 januari 2014.

COMMISSIE VOOR WONEN, ARMOEDEBELEID EN GELIJKE KANSEN, verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, 19 september 2018, nr. 1612/2, https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1421365.

Decreet 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, BS 7 december 2018.

Décret 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation, BS 28 mars 2018.

Belgische Grondwet.

Ontwerp van decreet van de Vlaamse regering, Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1612/1.

Ordonnance 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, BS 18 juillet 2013.

Ordonnantie 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst, BS 30 oktober 2017.

Oud Burgerlijk Wetboek.

Projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation, Parl.St. Br.Parl. 2016-17, nr. A-488/1, 50.

Projet de décret relatif au bail d’habitation du 27 février 2018, Parl.St. W.Parl. 2017-18, nr. 985/17, 9.

Projet de décret relatif au bail d’habitation du 27 février 2018, Parl.St. W.Parl. 2017-18, nr. 985/17, 8.

VLAAMSE WOONRAAD, Advies over het voorontwerp Vlaams Huurdecreet, 15 september 2017, nr. 2017-12, 17, https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/47774.

Wetsvoorstel (D. VAN DER MAELEN en M. DETIÈGE) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft de huur van studentenkamers, Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52-0445/001, 4.

Wetsvoorstel (K. GEENS e.a.) houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Vl.Parl., 2020-2021, nr. 55-1806/1.

Wetsvoorstel (K. SCHRYVERS c.s.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers, Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52-0766/001, 3.

Wetsvoorstel (R. TERWINGEN e.a.) houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 54-3709/001, 132.

Wetsvoorstel (S. SMEYERS) houdende wijziging van de Huurwet met het oog op de verplichting tot storting van de huurwaarborg voor studentenkamers op een geblokkeerde rekening, Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52-1454/001, 3.

Rechtspraak

Hof van Cassatie

Cass. 3 februari 1898, Pas. 1898, I, 79.

Cass. 9 januari 1919, Pas. 1919, I, 52.

Cass. 9 januari 1919, Pas. 1919, I, 52.

Cass. 30 oktober 1924, Pas. 1924, I, 565.

Cass. 23 februari 1967, Arr.Cass. 1967, 797.

Cass. 17 april 1980, RW 1987-82, 310.

Cass. 27 maart 1981, Arr.Cass. 1980-81, 846.

Cass. 30 april 1981 (De Rudder/Pirard), Arr.Cass. 1980, 991.

Cass. 17 september 1982, Arr.Cass. 1982-83, Pas. 1983, I, 81.

Cass. 15 april 1983, RW 1983-84, 798.

Cass. 16 januari 1986, JT 1986, 404.

Cass. 9 oktober 1986, Arr.Cass. 1986-87, nr. 74, 165.

Cass. 10 juni 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1308.

Cass. 21 september 1990, Arr.Cass. 1990-91, 66.

Cass. 5 december 1996, Arr.Cass. 1996, 1165.

Cass. 19 juni 2009, RW 2009-10, afl. 18, 744-745; RW 2009-10, afl. 18, 730-737, noot K. COX.

Cass. 5 oktober 2012, C.11.0535.N, Arr.Cass. 2012, 2126.

Cass. 12 april 2013, NJW 2013, afl. 291, 849, noot M. DE POTTER DE TEN BROECK.

Cass. 3 februari 2017, Huur 2017, afl. 4, 190.

Cass. 3 februari 2017, Huur 2017, 190.

Cass. 28 juni 2018, Not.Fisc.M. 2019, afl. 7, 239, noot M. DE POTTER DE TEN BROECK.

Cass. 10 mei 2019, AC 2019, nr. 5, 1034.

 

Hoven van beroep

Gent nr. 2020/AR/156, 16 februari 2021, LRB 2021 (samenvatting DE JONCKHEERE, M.), afl. 2, 40.

 

Lagere rechtspraak

Vred. Deurne 26 januari 2002, Huur 2002, 105.

Vred. Leuven (2de kanton), 15 oktober 2002, Huur 2003, 64.

Vred. Westerlo 8 januari 2007, T.Vred. 2008, 144.

Vred. Mechelen 16 december 2009, RW 2010-11, 1066.

Vred. Zinnik 28 augustus 2013, T.Vred. 2016, 134.

Vred. Oudenaarde-Kruishoutem 17 oktober 2013, T.Vred. 2015, 158-159.

Vred. Brugge 14 april 2015, Huur 2016, 30.

Vred. Aalst 12 mei 2015, Huur 2015, 34.

Vred. Leuven 6 oktober 2015, Huur 2016, 37.

Vred. Oudenaarde-Kruishoutem 17 december 2015, T.Vred. 2017, 250.

Vred. Ukkel 5 januari 2018, Amén. 2018, (samenvatting F. ONCLIN), 323.

Vred. Genk 5 juni 2018, T.Vred. 2019, 28.

Vred. Gent 3 mei 2019, T.Vred. 2020, nr. 1-2, 63-64.

Vred. Willebroek, 27 januari 2020, RW 2020-21, 355.

Vred. Gent 28 januari 2020, RW 2020-21, nr. 04, 154.

Vred. Zoutleeuw 11 juni 2020, T.Vred. 2021, nr. 1-2, 113-120.

Vred. Charleroi 15 juni 2020 in HIGNY, M. en VYNCKE, H., Juridische panoplie bij pandemie? Eerste rechtspraak m.b.t. COVID-19 becommentarieerd/Panoplie juridique face à une pandémie ? Les premières décisions commentées en matière de COVID-19, Brugge, die Keure / la Charte, 2020, 18.

Vred. Schaarbeek 22 juni 2020 in HIGNY, M. en VYNCKE, H., Juridische panoplie bij pandemie? Eerste rechtspraak m.b.t. COVID-19 becommentarieerd/Panoplie juridique face à une pandémie ? Les premières décisions commentées en matière de COVID-19, Brugge, die Keure / la Charte, 2020, 31.

Vred. Brugge 10 juli 2020 in HIGNY, M. en VYNCKE, H., Juridische panoplie bij pandemie? Eerste rechtspraak m.b.t. COVID-19 becommentarieerd/Panoplie juridique face à une pandémie ? Les premières décisions commentées en matière de COVID-19, Brugge, die Keure / la Charte, 2020, 20.

Vred. Roeselare 24 november 2020, TBBR 2021, nr. 2, 110.    

Vred. Gent 5 juli 2021, Huur. 2022, nr. 1, 54.

Rechtsleer

Boeken en bijdragen in verzamelwerken

BAMMENS, N. en WILLEMS, W., “Fiscale behandeling van de verhuur van studentenkamers” in TILLEMAN, B. e.a., (Ver)huur van studentenhuisvesting, Mortsel, Intersentia, 2019, 217-244.

CARETTE, N. en BUELENS, W., “Financiële aspecten van de woninghuurovereenkomst” in DAMBRE, M., HUBEAU, B., VANDROMME, T. en VERMEIR, D. (eds.), Het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet: over grote en kleine wijzigingen in het woninghuurrecht., Brugge, die Keure, 2019, 89-113.

CARETTE, N. en VAN DAMME, N., “Actuele ontwikkelingen inzake woninghuur en handelshuur (2016-2020)” in TILLEMAN, B., VERBEKE, A.L. (eds.), Themis 115 - Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2020, 137-206.

DAMBRE, M., “Het Woninghuurrecht twee jaar na de inwerkingtreding van het Vlaams Woninghuurdecreet” in LECOCQ, P., DAMBRE, M., BARÉ, C., CHARLIER, A., DEGUEL, F., ERNOUX, A., FALQUE, G., KOHL, B., LAMBOTTE, P., SCHOONBAERT, L., SIAS, B., VEREECKEN, S., VERHELLEN, J., WAUTELET, P., WERBROUCK, J. (eds.), Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2021 / Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2021, Brugge, die Keure / la Charte, 2021, 111-146.

DAMBRE, M., Bijzondere Overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2018, 632 p.

DAMBRE, M., De huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en een onderzoek naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 2008, 632 p.

DAMBRE, M., De nieuwe regeling voor woninghuur en studentenhuur in het Vlaams Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2019, 695 p.

DAMBRE, M., HUBEAU, B., VANDROMME, T., en VERMEIR, D., “Woninghuur in het Vlaams Gewest anno 2019: overzicht van nieuwigheden in het Vlaams Woninghuurdecreet,” in BARÉ, C., DEFRAITEUR, V., DAMBRE, M., KOHL, B., HUBEAU, B., VANDROMME, T., VERMEIR, D. (eds.), Woninghuur in de drie gewesten anno 2019 = Le bail d’habitation dans les trois régions en 2019, vol. 27, Brugge, die Keure, 2019, 1–49.

DAMBRE, M.,HUBEAU, B. en STIJNS, S., Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 905 p.

DEFERME, D., “Duur, opzegging en einde van de overeenkomst” in STOKX, R., TILLEMAN, B., DEVILLÉ, K. en GLADINEZ, T. (eds.), (Ver)huur van studentenhuisvesting, Antwerpen, Intersentia, 2019, 143-168.

DEFRAITEUR, V., ̎ Le bail d’habitation en région de Bruxelles-Capitale. L’ordonnance du 27 juillet 2017 et le Code Bruxellois du logement.̎ in BARÉ, C., DEFRAITEUR, V., DAMBRE, M., KOHL, B., HUBEAU, B., VANDROMME, T., VERMEIR, D. (eds.), Woninghuur in de drie gewesten anno 2019 = Le bail d’habitation dans les trois régions en 2019, vol. 27, Brugge, die Keure, 2019, 111-145.

DEMARÉ, G., “Deel I. Imprevisieleer” in DEMARÉ, G., en STIJNS, S., Onvoorziene omstandigheden, Brugge, die Keure / la Charte, 2019,11-56.

ENGELS, C., Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2010, 358 p.

HIGNY, M., VYNCKE, H., Juridische panoplie bij pandemie? Eerste rechtspraak m.b.t. COVID-19 becommentarieerd/Panoplie juridique face à une pandémie ? Les premières décisions commentées en matière de COVID-19, Brugge, die Keure, 2020, 145 p.

KERSTENS, G. en GABRIELS, A., “Stapsgewijze analyse van een woninghuurcontract” in X., Het onroerend goed in de praktijk , Mechelen, Wolters Kluwer, 2022, II.Q.1-1-II.Q.5-1.

MARYSSE, S., “Rechten en verbintenissen van de verhuurder” in DAMBRE, M., HUBEAU, B., en STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 415-512.

STOKX, R., TILLEMAN, B., DEVILLE, K., GLADINEZ, T., (Ver)huur van studentenhuisvesting, Antwerpen, Intersentia, 2019, 1- 332.

VAN DAMME, N., ”Toepassingsgebied” in STOKX, R., TILLEMAN, B., DEVILLÉ, K. en GLADINEZ, T. (eds.), (Ver)huur van studentenhuisvesting, Antwerpen, Intersentia, 2019, 1-30.

VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht. Algemeen Deel, Antwerpen-Utrecht, 1973, 519 p.

VAN OEVELEN, A., “Het Vlaamse Woninghuurdecreet: een eerste commentaar” in X., Huur & pacht: update voor de notariële praktijk. VLN-Congres 8 december 2018, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 151-216.

VAN OEVELEN, A., Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet, Intersentia, Antwerpen, 2018, 88 p.

VERHULST, M., “Staat van het gehuurde goed, plaatsbeschrijving, leverings-, onderhouds- en herstellingsplicht” in STOKX, R., TILLEMAN, B., DEVILLÉ, K. en GLADINEZ, T. (eds.), (Ver)huur van studentenhuisvesting, Antwerpen, Intersentia, 2019, 51-94.

VERSCHAFFEL, S. en VAN VALCKENBORGH, L., ”Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten” in DAMBRE, M., HUBEAU, B., VANDROMME, T. en VERMEIR, D. (eds.), Het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet: over grote en kleine wijzigingen in het woninghuurrecht., Brugge, die Keure, 2019, 153-183.

VYNCKE, H., “COVID-19 en de woning- en handelshuur: een evenwichtsoefening de acrobaat waardig” in HIGNY, M. en VYNCKE, H. (eds.), Juridische panoplie bij pandemie? Eerste rechtspraak m.b.t. COVID-19 becommentarieerd/Panoplie juridique face à une pandémie ? Les premières décisions commentées en matière de COVID-19, Brugge, die Keure/la Charte, 2020, 115-136.

 

Bijdragen in tijdschriften

ASTAES, J., “De belasting op de tweede verblijven: een overzicht”, Huur 2006, 55-62.

BAERT, H., “De verhuring van studentenkamers. Enkele aandachtspunten bij het opstellen van de huurovereenkomst.”, Huur 2008, afl.4, 173-182.

CORNELIS, L., “De schorsing van verbintenissen”, TPR 2008, 467-510.

DABIN, J., “Autonomie de la volonté et lois impératives, ordre public et bonnes moeurs, sanction de la dérogation aux lois en droit privé interne”, Annales de Droit et de Sciences Politiques 1939-40, T. VIII, 1939- 1940, 190-247.

DAMBRE, M.,  “Hoe nuttig is nietig? Bedenkingen bij de nietigverklaring van een huurcontract wegens een inbreuk op gewestelijke kwaliteitsnormen”, T.Vred. 2008,114-122.

DAMBRE, M.,  “Nietigheid huurcontract bij inbreuk op kwaliteitsnormen : mogelijk, wenselijk en wat zijn de gevolgen?”, TBO 2012, 251-256.

DAMBRE, M., “De limieten van de nieuwe procedure kort geding in woninghuurzaken.” (noot onder Vred. Gent 3 mei 2019), T.Vred. 2020, 64-67.

DE JONCKHEERE, M, “Over de belasting op tweede verblijven en oude huurcontracten” (noot onder Rb. Antwerpen 9 oktober 2015), TFR 2015, 842-845.

DE POTTER DE TEN BROECK, M., “Overmacht in een nieuw daglicht”, TBBR 2015, afl. 9, 498-507.

DE POTTER DE TEN BROECK, M., “Tijdelijke versus definitieve overmacht”, NJW 2017, nr. 63, 378-383.

DE WEERDT, J., Studentenhuur in X., Praktijkgids Huur, I.8 - 1 - I.8 – 10.

GODFROID, A., “Meer huur betalen voor het houden van een huisdier: kan niet, zegt vrederechter”, Juristenkrant 2020, nr. 404, 3.

KOHL, B., e.a., “Hervorming van het huurrecht in het Waals Gewest: het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst”, T.Not. 2020, nr. 2, 89-121.

LENAERTS, A., “Over de algemene rechtsbeginselen Fraus omnia corrumpit en het verbod op rechtsmisbruik: een zoektocht naar hun onderlinge afbakening in het privaatrecht”, TBBR 2015, 1-22.

MEULEMANS, D., “Algemene situering. De huurovereenkomst, de huurprijs en de huurwaarborg. Bespreking van de nieuwe voorschriften”, in Huur 2007, 109-132.

TIMMERMANS, R., “De huurovereenkomst van een studentenkamer binnen het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet”, Huur 2018, 87-101.

TIMMERMANS, R., “De impact van de uitbraak van COVID-19 op private huurrelaties en mogelijk passende remedies”, T.Huur. 2020, afl. 2, 75- 87.

TIMMERMANS, R., “Kan een voucher door verhuurders worden ingezet om in plaats van terugbetaling de huurder wegens beperkende COVID-19-maatregelen te compenseren?”, Huur. 2021, afl. 1, 11-14.

TIMMERMANS, R., “Redelijke slaagkansen op het bekomen van huurkorting onder de dekmantel van de COVID-19 sanitaire maatregelen”, Huur. 2020, afl. 4, 191-194.

VAN OEVELEN, A., “Het Vlaamse Woninghuurdecreet”, RW 2018-19, afl. 19, 722-752.

VAN OEVELEN, A., “Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht”, TPR 2008, afl. 2, 603-641.

VAN ZUYLEN, J., “La force majeure en matière contractuelle : un concept unifié? Réflexions à partir des droits belge, français et hollandais”, TBBR 2013, afl. 8, 406-421.

VANDROMME, T., “De gevolgen van woningkwaliteitsgebreken op de huurovereenkomst : een poging tot synthese en verduidelijking”, RW 2014-2015, 203-212.

VERMEIR, D., VANDROMME, T., HUBEAU, B., “De Brusselse Woninghuurordonnantie: wat nieuws onder de zon?”, Not.Fisc.M. 2018, afl. 7, 186-207.

VYNCKE, H., “Woninghuur en studentenhuur ten tijde van het coronavirus: Covid-19: verplichtingen van partijen en het einde van de overeenkomst”, TBBR 2020, 325-337.

WAUTERS, K., APPERMONT, N., “De belasting op tweede verblijven: 'plus ça change, plus c’est la même chose...'”, TVGEM 2017, 123-128.

 

Internetbronnen

Agentschap Wonen-Vlaanderen en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Protocol Woningmarkt, www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/protocol_woonbeleid_corona_vr_20202310.pdf (consultatie 1 april 2022).

Agentschap Wonen-Vlaanderen, “FAQ Studentenhuurovereenkomsten”, 2020, www.woninghuur.vlaanderen/sites/default/files/atoms/files/FAQ%20Studentenhuisvesting_0.pdf (consultatie 16 februari).

Agentschap Wonen-Vlaanderen, “Vulgariserende toelichting studentenhuisvesting bij het Vlaams Woninghuurdecreet”, 2021, www.woninghuur.vlaanderen/downloads.

Agentschap Wonen-Vlaanderen, “ZieZo!...Handig boekje voor huurders. Herstellingen en onderhoud van de woning. Alles wat kan/mag/moet.”, 2021, 8, www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/ziezo_brochure_2021_3.pdf (consultatie 12 maart 2022).

BELGA, “Diependaele en Stad Gent buigen zich over studentenkotenprobleem”, https://nl.metrotime.be/algemeen/diependaele-en-stad-gent-buigen-zich-over-studentenkotenprobleem (consultatie 3 mei 2022).

https://opkrot.be/ (consultatie 16 februari 2021).

https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/belastingen/online-aangiften/belasting-op-woningen-zonder-inschrijving-het-bevolkingsregister-zogenaamde-tweede-verblijven (consultatie 23 maart 2022).

https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/huren-verhuren/conforme-huurwoning/conformiteitsattest-aanvragen (consultatie 24 februari 2022).

OUTTERS, A., “Gents actieplan voor tekort aan studentenkoten: "matchmaking" tussen locaties en ontwikkelaars”, www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/28/actieplan-voor-tekort-aan-studentenkoten-in-gent/ (consultatie 28 april 2022).

OUTTERS, A., “Nu al moeilijk om studentenkot in Gent te vinden: ongeziene drukte met wachtrijen op straat”, www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/07/studentenkoten-gent-moeilijk/ (consultatie 8 april 2022).

PAUWELS, A., “Explosie energieprijzen veegt effect btw-verlaging al na één maand weg”, www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/21/btw-verlaging-compleet-weggeveegd-door-exploderrende-gas-en-str/ (consultatie 27 april 2022).

SALUMU, T., “Ook UGent verlaagt huur ‘verlaten’ studentenkamers in april”, www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200331_04907929 (consultatie 14 april 2022).

VAN MEER, A., “Gent wil inventaris maken van aantal kotstudenten”, www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/16/gent-wil-inventaris-van-aantal-kotstudenten/ (consultatie 16 februari 2021).

VLAAMSE VERENIGING VOOR STUDENTEN, “Standpunt Studentenhuisvesting”, 2022, 13, https://vvs.ac/standpunt/standpunt-studentenhuisvesting/ (consultatie 3 mei 2022).

www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/procedures/verzoening (consultatie 4 mei 2022).

www.vlaanderen.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen (consultatie 26 februari 2022).

www.vlaanderen.be/publicaties/het-vlaams-woninghuurdecreet-voor-studentenhuurovereenkomsten-gesloten-vanaf-1-januari-2019 (consultatie 1 maart 2022).

www.vlaanderen.be/studentenhuurovereenkomsten (consultatie 23 maart 2022).

www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/tweede-verblijven-opsporen-registreren-en-belasten (consultatie 2 januari 2022).

X, “UGent schrapt dan toch volledige huur van kotstudenten”, www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/06/liveblog-6-april (consultatie 14 april 2022).

X., “Mag de verhuurder het pand betreden?”, https://advo-recht.be/kennisbank/huurrecht/huur/mag-de-verhuurder-het-pand-betreden/ (consultatie 16 februari 2022).

X., “Mag de verhuurder huisdieren verbieden?”, https://advo-recht.be/kennisbank/huurrecht/woninghuur-na-2019/mag-de-verhuurder-huisdieren-verbieden/ (consultatie 28 februari 2022).

 

Buitenlandse en Europese bronnen

Décret n° 2015-981 (Fr) du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé, www.legifrance.gouv.fr.

Loi n° 2014-366 (Fr) du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, www.legifrance.gouv.fr.

Loi n° 89-462 (Fr) du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, www.legifrance.gouv.fr.

Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

www.justitia.nl/huurrecht/kamerverhuur# (consultatie 16 maart 2022).

www.legalplace.fr/guides/bail-etudiant (consultatie 18 maart 2022).

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-weten-als-ik-een-kamer-wil-verhuren (consultatie 16 maart 2022).

 

Download scriptie (1.62 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Maarten Dambre; Hanne Vyncke