Misdaad of wanbedrijf, de jury of beroepsrechters?

Benoît
Van Cauwenberghe

De jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken…” De uit 1831 daterende Belgische Grondwet voorziet een jury voor alle misdaden, al kan daar in de praktijk serieus aan getornd worden. Een bijzonder actuele thematiek, gelet op het terreurproces dat zal plaatsvinden te Brussel voor een volksjury. In het kader van het maken van mijn masterproef criminologie aan de Universiteit Gent is tijdens het academiejaar 2021-2022 onderzoek gedaan naar de bevoegdheid van het hof van assisen voor misdaden, uit een historisch perspectief.

Correctionalisering

De jury wordt grondwettelijk ingesteld voor alle criminele zaken. Dat zijn de misdrijven met de zwaarste sancties in ons Strafwetboek, de zogenaamde misdaden. Al is in de praktijk de mogelijkheid tot correctionaliseren ontstaan waardoor de Grondwet omzeild kan worden. Een misdaad verandert dan in een wanbedrijf, namelijk een juridisch minder zwaar misdrijf met een minder zware straf, door de aanwezigheid van een verzachtende omstandigheid bij de dader.

Het verschil tussen een wanbedrijf en een misdaad heeft gevolgen op de strafmaat en -soort. Een wanbedrijf kan in principe geen zwaardere straf krijgen dan een misdaad, de verdachte krijgt dus een beloning door aanwezige verzachtende omstandigheden. Echter heeft dat onderscheid ook invloed op de rechtbank of het hof die zal moeten oordelen over de feiten. Het hof van assisen neemt kennis van misdaden. Een jury, bestaande uit burgers, spreekt zich daar uit over de schuld van de beschuldigde. De correctionele rechtbank oordeelt over wanbedrijven, daar zitten beroepsrechters.

De wetgever heeft die bestaande situatie gelegaliseerd door wetgeving te voorzien die opsomt welke misdaden correctionaliseerbaar zijn. Al snel kreeg de wetgever in de gaten dat het een handig middel zou zijn om een zware assisenprocedure te ontlopen. Daarom heeft de wetgever van die mogelijkheid gretig gebruik gemaakt en tal van misdaden correctionaliseerbaar gemaakt. De beklaagde had dan als voordeel een minder zware straf te riskeren.

Echter is dat allemaal theorie. In de praktijk kan een recidivist of een beklaagde die vervolgd wordt voor meerdere misdrijven een straf krijgen die even hoog of hoger ligt dan de straf die een hof van assisen zou kunnen uitspreken. De wetgever wou bovendien aan de voordelen van correctionaliseren voor beklaagden paal en perk stellen. De correctionele rechtbank kan daardoor voor minder zware misdrijven, namelijk wanbedrijven, zware straffen uitspreken tot 20 jaar of langer.

Misdaden en de jury

Nu, in 2021-2022, heeft de wetgever de meerderheid van de misdaden correctionaliseerbaar gemaakt. Een assisenproces is slechts uitzonderlijk, de meerderheid van de misdaden zal daardoor beoordeeld worden door de beroepsrechters van de correctionele rechtbank. De wetgever heeft het zelfs aangedurfd om misdaden strafbaar met levenslange opsluiting, de zwaarste straf binnen het Belgische strafrecht, correctionaliseerbaar te maken.

Tegelijkertijd zijn de voordelen voor de beklaagde grotendeels verdwenen bij een correctionalisering en ligt de strafmaat voor de correctionele rechtbank vaak slechts een fractie lager dan voor het hof van assisen. Dat was wat de oorspronkelijke grondwetgever van België wou vermijden toen ze expliciet een juryplicht voor criminele zaken opnam in de Grondwet.

Bibliografie

Internationale wetgeving

 • EVRM

Belgische wetgeving

 • Gecoördineerde Grondwet (Gec. Gw.)
 • Grondwet (Gw.)
 • Wet 2 februari 2005 herziening van Titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf, BS 17 februari 2005.
 • Verkl.Herz.Gw. 20 mei 2019 verklaring tot herziening van de Grondwet (Kamer van Volksvertegenwoordigers), BS 23 mei 2019.
 • Verkl.Herz.Gw. 20 mei 2019 verklaring tot herziening van de Grondwet (Koning), BS 23 mei 2019.
 • Verkl.Herz.Gw. 20 mei 2019 verklaring tot herziening van de Grondwet (Senaat), BS 23 mei 2019.
 • Decreet 11 februari 1831 met als voorwerp de voorlopige vervanging van de uitwerkingen van de burgerlijke dood door maatregelen ertoe strekkende het evenwicht van het strafstelsel te bewaren, BS 1831.
 • Decreet 19 juli 1831 over de herinvoering van de jury, BS 1831.
 • Decreet 22 oktober 1830 suppression de la haute police et de toutes ses attribution, Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement Provisoire de La Belgique, 1830.
 • Wet 1 februari 1977 tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en van het Strafwetboek, BS 19 februari 1977.  
 • Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, BS 17 juli 1964.  
 • Wet 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, BS 1 augustus 1996.
 • Wet 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, BS 31 oktober 1967.
 • Wet 11 december 2001 tot wijziging van de artikelen 80, 471 en 472 van het Strafwetboek en artikel 90ter, § 2, 8°, van het Wetboek van Strafvordering, BS 7 februari 2002.
 • Wet 11 januari 1954 tot wijziging van artikel 7 der wet van 31 mei 1888 en der artikelen 22 en 23 van het Strafwetboek betreffende de wettelijke ontzetting, BS 15 januari 1954.
 • Wet 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, BS 21 juni 1994.     
 • Wet 12 juni 1931 tot wijziging van artikel 23 van het Wetboek van strafrecht, BS 17 juli 1931.
 • Wet 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, BS 25 april 1995.  
 • Wet 13 mei 2003 houdende instemming met het Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden, gedaan te Vilnius op 3 mei 2002, BS 3 november 2003.
 • Wet 14 mei 1937 tot wijziging van de artikelen 80, 81, 375 en 377 van het Strafwetboek, alsmede van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, BS 18 mei 1937.     
 • Wet 15 mei 1838 betreffende de jury, BS 1838.     
 • Wet 15 mei 1849 betreffende de bevoegdheid in strafzaken, BS 21 juni 1849.     
 • Wet 15 mei 1912 betreffende de kinderbescherming, BS 27-29 mei 1912.
 • Wet 18 maart 1970 tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de arbeidsprestaties van de veroordeelden, BS 21 maart 1970.
 • Wet 19 maart 1956 tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, BS 26-27 maart 1956.     
 • Wet 21 april 1850 tot interpretatie van artikel 360 van het Wetboek van Strafvordering, BS 25 april 1850.
 • Wet 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, BS 11 januari 2010.    
 • Wet 22 november 2004 tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid, BS 9 december 2004.
 • Wet 23 augustus 1919 betreffende de voorlopige hechtenis, de verzachtende omstandigheden en de deelneming der gezworenen aan de toepassing der straffen, BS 25-26 augustus 1919. 
 • Wet 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen, BS 7 augustus 2008.
 • Wet 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, BS 13 juli 2007.
 • Wet 26 december 1881 tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867, BS 29 december 1881.
 • Wet 26 februari 1981 tot vaststelling van de gevolgen van een door een hof van assisen gewezen arrest van vrijspraak, BS 11 april 1981.
 • Wet 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, BS 3 december 1891.
 • Wet 28 november 1986 tot wijziging van artikel 25 van het Strafwetboek, BS 30 december 1986.
 • Wet 29 februari 1832 tot wijziging van het Strafwetboek, BS 1832.
 • Wet 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 17 juli 1964.
 • Wet 30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft, BS 20 januari 2012.
 • Wet 31 december 1836 betreffende het uitoefenen van toezicht op de in vrijheid gestelde veroordeelden, BS 1836.
 • Wet 31 december 1849 houdende afschaffing van de straf van het brandmerken, BS 9 januari 1850.
 • Wet 31 mei 1888 waarbij de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorwaardelijke veroordelingen in het strafstelsel worden ingevoerd, BS 3 juni 1888.
 • Wet 4 december 1998 houdende instemming met het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, gedaan te New York op 15 december 1989, BS 29 maart 2000.
 • Wet 4 december 1998 houdende instemming met het Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden inzake de afschaffing van de doodstraf, gedaan te Straatsburg op 28 april 1983, BS 21 oktober 1999.
 • Wet 4 oktober 1867 houdende de toekenning aan de hoven en rechtbanken van de beoordeling van de verzachtende omstandigheden, BS 5 oktober 1867.
 • Wet 4 september 1891 houdende uitbreiding tot de Hoven van beroep te Brussel en te Luik van de wet van 3 mei 1889 op het gebruik van de Vlaamse taal in strafzaken, en tot wijziging van de wetten betreffende de rechterlijke inrichting en de wet op de verzachtende omstandigheden, BS 20 september 1891. 
 • Wet 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016.   
 • Wet 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24 mei 2019.
 • Wet 5 mei 2019 tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft, BS 28 mei 2019.
 • Wet 6 februari 1985 tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, BS 19 februari 1985.    
 • Wet 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017.
 • Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, BS 15 april 1965.
 • Wet 8 juni 1867 tot herziening van het Strafwetboek, BS 9 juni 1867 (Strafwetboek).
 • Wet 9 april 1930 tot bescherming der maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, BS 11 april 1930.
 • Wet 9 juni 2008 houdende diverse bepalingen, BS 16 juni 2008.
 • KB 20 juli 2005 oprichting van een Commissie hervorming van het assisenhof, BS 9 augustus 2005. 
 • Omz. 17 februari 2016 Col. 2/2016, https://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/circulaires/COL%20PG-2016/NL/COL%2002_2016%20-%20Richtlijnen%20criminele%20zaken.pdf.
 • Omz. 18 januari 2018 Col. 2/2018, https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col05_2018_assisen_nl.pdf.
 • Omz. 23 februari 2017 Col. 3/2017, https://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/circulaires/COL%20PG-2017/NL/COL03_2017.pdf.
 • Omz. 28 november 2013 Col. 6/2010, https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/herziene_versie_28_november_2013_-_col_6-2010_-_assisen-1.pdf.
 • Omz. 29 maart 2018 Col. 5/2018, https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col05_2018_assisen_nl.pdf.

Franse wetgeving

 • Code Pénal
 • Wetboek van Strafvordering (Sv.)

Parlementaire stukken

 • Abolition des peines du carcan et de la dégradation civique, Parl.St. Kamer 1864-1865, nr. 157.
 • Advies van de Hoge Raad voor de Justitie: wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Senaat 2008-2009, nr. 4-924/2.     
 • Advies van de Raad van State: wetsontwerp houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54 1418/013.
 • Advies van de Raad van State: wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52 2127/002.    
 • Amendement de m. le ministre de la justice à la loi sur le jury, Parl.St. Kamer 1837-1838, nr. 130.   
 • Amendement: wetsvoorstel tot vaststelling van de gevolgen van een door een hof van assisen gewezen arrest van vrijspraak, Parl.St. Kamer B.Z. 1979, nr. 25 nr. 2.
 • Amendement: wetsvoorstel tot vaststelling van de gevolgen van een door een hof van assisen gewezen arrest van vrijspraak, Parl.St. Kamer B.Z. 1979, nr. 25 nr. 4.
 • Amendement: wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de staat van herhaling betreft, Parl.St. Kamer 2017-2018, nr. 54 3213/002.
 • Amendement: wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de staat van herhaling betreft, Parl.St. Kamer 2017-2018, nr. 54 3213/005.
 • Amendementen: houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54 1418/12.
 • Amendementen: wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie, Parl.St. Kamer 2012-2013, nr. 53 2429/003.
 • Amendementen: wetsontwerp houdende wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54 1418/010.
 • Amendementen: wetsontwerp houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvorderingen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54 1418/003.
 • Amendementen: wetsontwerp houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54 1418/011.
 • Amendementen: wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52 2127/004.     
 • Amendementen: wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52 2127/007.     
 • Amendementen: wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Senaat 2009-2010, nr. 4-924/7.     
 • Amendementen: wetsvoorstel houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 54 3515/004.
 • Amendementen: wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Senaat 2008-2009, nr. 4-924/3. 
 • Amendementen: wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de staat van herhaling betreft, Parl.St. Kamer 2017-2018, nr. 54 3213/008.   
 • Amendementen: wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de hoven van assisen (II), Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 53 0253/002.
 • Amendements présentés par le gouvernement: réduction du nombre des conseillers nécessaires dans les cours d'appel pour juger les affaires correctionnelles et pour former la chambre des mises en accusation-emploi de la langue flamande en matière répressive devant la cour d'appel de Bruxelles, Parl.St. Kamer 1890-1891, nr. 195.
 • Artikelen aangenomen in eerste lezing door de Commissie voor de Justitie: wetsontwerp houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvorderingen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54 1418/006.    
 • Exposé des motifs: abolition de la peine de la flétrissure, Parl.St. Kamer 1849-1850, nr. 50.
 • Exposé des motifs: aggravation des peines de la récidive, Parl.St. Kamer 1892-1893, nr. 263.
 • Exposé des motifs: aggravation des peines en cas de récidive, Parl.St. Kamer 1889-1890, nr. 151.
 • Exposé des motifs: amendements au 1er livre du projet de Code Pénal, Parl.St. Kamer 1860-1861, nr. 32.
 • Exposé des motifs: attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, Parl.St. Kamer 1866-1867, nr. 161.     
 • Exposé des motifs: compétence en matière criminelle, Parl.St. Kamer 1848-1849, nr. 59.
 • Exposé des motifs: du projet de loi sur la surveillance des condamnés libérés, Parl.St. Kamer 1835-1836, nr. 93.
 • Exposé des motifs: interprétation de l'art 360 du Code d'instruction criminelle, Parl.St. Kamer 1849-1850, nr. 78.
 • Exposé des motifs: le projet de loi renfermant des modifications au Code Pénal, Parl.St. Kamer 1834-1835, nr. 69.
 • Exposé des motifs: réduction du nombre des conseillers nécessaires dans les cours d'appel pour juger les affaires correctionnelles et pour former la chambre des mises en accusation-emploi de la langue flamande en matière répressive devant la cour d'appel de Bruxelles, Parl.St. Kamer 1890-1891, nr. 59.
 • Exposé des motifs: révision des chap. IV à IX du livre 1er du Code Pénal, Parl.St. Kamer 1849-1850, nr. 164.
 • Exposé des motifs: révision du titre préliminaire et du 1er livre du Code Pénal, Parl.St. Kamer 1849-1850, nr. 38.
 • Exposé des motifs: révision du second livre du Code Pénal, Parl.St. Kamer 1857-1858, nr. 48.
 • Herziening van artikel 14 van de Grondwet met het oog op de afschaffing van de doodstraf, Parl.St. Kamer B.Z. 2003, nr. 51 0226/001.
 • Herziening van artikel 150 van de Grondwet teneinde de juryrechtspraak voor seksuele misdaden af te schaffen, Parl.St. Kamer 2020-2021, nr. 55 2100/001.  
 • Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit: projet de loi étendant aux cours d'appel de Bruxelles et de Liège la loi du 3 mai 1889 sur l'usage de la langue flamande en matière répressive, et modifiant les lois d'organisation judiciaire et la loi sur les circonstances atténuantes, Parl.St. Senaat 1890-1891, nr. 92.
 • MvT ontwerp van wet betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, Parl.St. Senaat 1994-1995, nr. 1348-1.
 • Modification des art. 59 et 60 du Code Pénal relativement au cumul des peines, Parl.St. Kamer 1871-1872, nr. 46.
 • MvT ontwerp van wet tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen, de gewoontemisdadigers en de schuldige jeugd, Parl.St. Kamer 1924-1925, nr. 124.
 • MvT ontwerp van wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, Parl.St. Senaat 1959-1960, nr. 514.
 • MvT ontwerp van wet tot wijziging van artikel 25 van het Strafwetboek, Parl.St. Senaat 1985-1986, nr. 220 nr. 1.
 • MvT ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en van het Strafwetboek, Parl.St. Senaat 1974-1975, nr. 540 nr. 1.     
 • MvT ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Senaat 1982-1983, nr. 449 nr. 1.   
 • MvT wetsontwerp op de voorlopige hechtenis, de verzachtende omstandigheden en de deelneming der gezworenen aan de toepassing der straffen, Parl.St. Kamer 1918-1919, nr. 225.     
 • MvT wetsontwerp tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, Parl.St. Kamer 1995-1996, nr. 453/1.
 • MvT wetsontwerp tot afschaffing van de doodstraf, Parl.St. Kamer 1990-1991, nr. 1765/1.
 • Mvt wetsontwerp tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid, Parl.St. Kamer 2003-2004, nr. 51 1238/001.
 • MvT wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht, Parl.St. Kamer 1927-1928, nr. 139.
 • MvT wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 375 en 377 van het Strafwetboek, alsmede van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Kamer 1935-1936, nr. 61.
 • MvT wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 471 en 472 van het Strafwetboek en artikel 90ter, § 2, 8°, van het Wetboek van Strafvordering, Parl.St. Kamer 2000-2001, nr. 50 1342/001.        
 • MvT wetsontwerp tot wijziging van de artt. 80, 81, 375 en 377 van het Strafwetboek, alsmede van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Kamer 1936-1937, nr. 101. 
 • MvT wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Kamer 1953-1954, nr. 729.    
 • MvT wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de arbeidsprestaties van de veroordeelden, Parl.St. Kamer 1969-1970, nr. 509 nr. 1.
 • Ontwerp geamendeerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat: wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Senaat 2009-2010, nr. 4-924/6.     
 • Ontwerp overgezonden door de Senaat: herziening van artikel 150 van de Grondwet, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52 2126/001. 
 • Ontwerp overgezonden door de Senaat: wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52 2127/001.   
 • Projet de loi adopté par la chambre au premier vote: projet de loi étendant aux cours d'appel de Bruxelles et de Liège la loi du 3 mai 1889 sur l'usage de la langue flamande en matière répressive, et modifiant les lois d'organisation judiciaire et la loi sur les circonstances atténuantes, Parl.St. Kamer 1890-1891, nr. 209.
 • Projet de loi apportant des modifications aux Codes Pénal et d'Instruction Criminelle, Parl.St. Kamer 1833-1834, nr. 172.
 • Projet de loi portant abrogation de l'article 18 du Code Pénal, Parl.St. Kamer 1899-1900, nr. 170.
 • Projet de loi portant diverses modifications au Code Pénal présenté par le Ministre de la Justice, Parl.St. Kamer 1831-1832, nr. /.
 • Proposition de loi portant abrogation de l'article 18 du Code Pénal, Parl.St. Senaat 1899-1900, nr. 22.
 • Proposition de m. H. de Brouckere pour l'abolition de la peine de mort, de la déportation, de la flétrissure et de la mutilation, Parl.St. Kamer 1831-1832, nr. /.
 • Proposition faite dans la séance du 25 mai 1831: institution du jury, Parl.St. Nationaal Congres 1830-1831, nr. 324.
 • Rapport de la Commission de la Justice chargée d'examiner la proposition de loi portant abrogation de l'article 18 du Code Pénal, Parl.St. Senaat 1899-1900, nr. 58.
 • Rapport de la Commission de la Justice chargée d'examiner le projet de loi étendant aux cours d'appel de Bruxelles et de Liège la loi du 3 mai 1889 sur l'usage de la langue flamande en matière répressive, et modifiant les lois d'organisation judiciaire et la loi sur les circonstances atténuantes, Parl.St. Senaat 1890-1891, nr. 97.
 • Rapport de la Commission de la Justice chargée d'examiner le projet de loi portant interprétation de l'art 360 du Code d'instruction criminelle, Parl.St. Senaat 1849-1850, nr. 68.
 • Rapport de la Commission de la Justice chargée d'examiner le projet de loi qui apporte une modification à la loi du 4 octobre 1867, Parl.St. Senaat 1881-1882, nr. 11.
 • Rapport de la Commission chargée d’examiner le projet de loi sur la composition des cours d’assises, Parl.St. Senaat 1848-1849, nr. 84.     
 • Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de loi sur le jury, Parl.St. Senaat 1837-1838, nr. 33.     
 • Rapport de la Commission de la Justice chargée d'examiner le projet de loi sur la détention préventive, les circonstances atténuantes et la participation du jury à l'application des peines, Parl.St. Senaat 1918-1919, nr. 166.     
 • Rapport de la Commission de la Justice chargée d'examiner le projet de loi qui attribue aux cours et tribunaux l'appréciation des circonstances atténuantes, Parl.St. Senaat 1866-1867, nr. 83.  
 • Rapport de la Commission Spéciale, fait par m. Lebègue, sur la proposition de m. Devaux relative au jury et sur le projet de loi relat au Code Pénal, Parl.St. Kamer 1831-1832, nr. /.
 • Rapport fait au nom de la Commission par m. Carlier: attributions aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, Parl.St. Kamer 1866-1867, nr. 177.    
 • Rapport fait au nom de la section centrale par m. De Corswarem: réduction du nombre des conseillers nécessaires dans les cours d'appel pour juger les affaires correctionnelles et pour former la chambre des mises en accusation-emploi de la langue flamande en matière répressive devant la cour d'appel de Bruxelles, Parl.St. Kamer 1890-1891, nr. 126.
 • Rapport fait au nom de la Commission par m. Guillery: Modification des art. 59 et 60 du Code Pénal relativement au cumul des peines, Parl.St. Kamer 1872-1873, nr. 210.
 • Rapport fait au nom de la section centrale par m. Julien: interprétation de l'article 360 du Code d'instruction criminelle, Parl.St. Kamer 1949-1950, nr. 146.
 • Rapport fait par m. De Behr au nom de la section centrale sur le projet de loi relatif au jury, Parl.St. Kamer 1836-1837, nr. 119.    
 • Rapport fait par m. Milcamps au nom de la section centrale pour la proposition relative à l'abolition de la peine de mort, Parl.St. Kamer 1834-1835, nr. 130.
 • Tekst aangenomen door de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden: herziening van artikel 150 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1380/3.     
 • Tekst aangenomen door de Commissie voor de Justitie: wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52 2127/009.     
 • Tekst aangenomen door de Commissie voor de Justitie: wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Senaat 2008-2009, nr. 4-924/5.     
 • Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd: wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Senaat 2009-2010, nr. 4-924/9.     
 • Tekst aangenomen in tweede lezing door de Commissie voor de Justitie: wetsontwerp tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54 1418/009.
 • Toelichting herziening van artikel 14 van de Grondwet, Parl.St. Kamer 1995-1996, nr. 563/1.
 • Toelichting herziening van artikel 14 van de Grondwet, Parl.St. Kamer 2003-2004, nr. 51 0541/001.
 • Toelichting herziening van artikel 150 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1380/1.     
 • Toelichting herziening van artikel 150 van de Grondwet, Parl.St. Senaat B.Z. 2007, nr. 4-106/1.
 • Toelichting ontwerp van wet tot verscherping der straffen bij herhaling, Parl.St. Kamer 1905-1906, nr. 188.
 • Toelichting voorstel van wet houdende afschaffing van de doodstraf, Parl.St. Senaat B.Z. 1988, nr. 251-1.
 • Toelichting voorstel van wet houdende afschaffing van de doodstraf, Parl.St. Senaat B.Z. 1991-1992, nr. 112-1.
 • Toelichting voorstel van wet houdende goedkeuring van het Zesde Protocol bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf aangenomen in de Raad van Europa op 28 april 1983, Parl.St. Senaat 1988-1989, nr. 478-1.
 • Toelichting voorstel van wet houdende het afschaffen van de doodstraf, Parl.St. Senaat 1985-1986, nr. 25 nr. 1.
 • Toelichting voorstel van wet houdende wijziging van de bepalingen van het Strafwetboek betreffende de verzachtende omstandigheden met het oog op een betere bescherming van kinderen, Parl.St. Senaat 1993-1994, nr. 1063-1.
 • Toelichting voorstel van wet strekkende tot het afschaffen van de doodstraf, Parl.St. Senaat 1973-1974, nr. 180 nr. 1.
 • Toelichting voorstel van wet tot afschaffing van de doodstraf, Parl.St. Senaat 1977-1978, nr. 334 nr. 1.
 • Toelichting wetsvoorstel betreffende de wettelijke onbekwaamheid, Parl.St. Kamer 1992-1993, nr. 968/1.
 • Toelichting wetsvoorstel betreffende de wettelijke onbekwaamheid, Parl.St. Kamer 1995-1996, nr. 197/1.
 • Toelichting wetsvoorstel houdende afschaffing van de doodstraf, Parl.St. Senaat B.Z. 1995, nr. 1-19/1.
 • Toelichting wetsvoorstel houdende het afschaffen van de doodstraf, Parl.St. Kamer 1982-1983, nr. 442 nr. 1.
 • Toelichting wetsvoorstel houdende wijziging van de bepalingen van het Strafwetboek betreffende de verzachtende omstandigheden met het oog op een betere bescherming van kinderen, Parl.St. Kamer B.Z. 1995, nr. 55/1.
 • Toelichting wetsvoorstel strekkende tot instelling van een volksraadpleging over de herinvoering van de doodstraf, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 1049/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 56 van het Strafwetboek teneinde herhaling van misdaad na wanbedrijf te bestraffen, Parl.St. Senaat 2004-2005, nr. 3-871/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot afschaffing van de doodstraf, Parl.St. Kamer B.Z. 1988, nr. 222/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot afschaffing van de doodstraf en tot vervanging ervan door niet-reduceerbare straffen die door beveiligingsmaatregelen worden gewaarborgd, Parl.St. Kamer 1995-1996, nr. 343/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot afschaffing van de doodstraf, Parl.St. Kamer B.Z. 1991-1992, nr. 262/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot beteugeling der herhaling van misdrijf, Parl.St. Kamer 1906-1907, nr. 39.
 • Toelichting wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2426/1.     
 • Toelichting wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Senaat 2007-2008, nr. 4-924/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot vaststelling van de gevolgen van een door een hof van assisen gewezen arrest van vrijspraak, Parl.St. Kamer 1977-1978, nr. 445 nr. 1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot vaststelling van de gevolgen van een door een hof van assisen gewezen arrest van vrijspraak, Parl.St. Kamer B.Z. 1979, nr. 25 nr. 1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot verbetering van artikel 2, derde lid, 2°, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-1794/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot verstrenging van de regelgeving betreffende de samenloop van misdrijven, Parl.St. Senaat 2005-2006, nr. 3-1514/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, teneinde een meer efficiënte vervolging van kinderverkrachting mogelijk te maken, Parl.St. Kamer 1994-1995, nr. 1620/1.   
 • Toelichting wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 21, 22 en 23 van het Wetboek van Strafrecht, van artikel 17 der wet van 31 mei 1888 en van artikel 214 i) van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wettelijke ontzetting, Parl.St. Kamer 1949-1950, nr. 157.
 • Toelichting wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 21, 22 en 23 van het Wetboek van Strafrecht, van artikel 17 der wet van 31 mei 1888 en van artikel 214 i) van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wettelijke ontzetting, Parl.St. Kamer 1949-1950, nr. 267.
 • Toelichting wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 409 en 410 van het Wetboek van Strafvordering, van de artikelen 56, 347bis, 473 en 477sexies van het Strafwetboek en van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-626/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden teneinde de correctionalisering van bepaalde misdrijven gepleegd op de persoon van minderjarige kinderen te verbieden, Parl.St. Kamer 1996-1997, nr. 745/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, Parl.St. Senaat 2010-2011, nr. 5-1048/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft, Parl.St. 2003-2004, nr. 3-848/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft, Parl.St. Senaat 2007-2008, nr. 4-330/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling, Parl.St. Senaat 2005-2006, nr. 3-1505/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling, Parl.St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1237/1.
 • Toelichting wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-1588/1.
 • Toelichting wetsvoorstel waarbij sommigen artikelen van het Wetboek van Strafvordering van 27 november 1808, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis worden gewijzigd, Parl.St. Kamer 1912-1913, nr. 10.
 • Toelichting wetsvoorstel waarbij sommigen artikelen van het Wetboek van Strafvordering van 27 november 1808, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis worden gewijzigd, Parl.St. Kamer 1913-1914, nr. 95.
 • Verslag 2008: overzicht van de wetten die voor de hoven en rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52 0844/002.
 • Verslag 2009: overzicht van de wetten die voor de hoven en rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52 0844/003.
 • Verslag 2010 van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie: overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 53 1414/001.
 • Verslag 2010 van het Collège van procureurs-generaal aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie: overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 53 1414/002.
 • Verslag 2011 van het College van procureurs-generaal aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie: overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 53 1414/005.
 • Verslag 2011-2012 van het College van procureurs-generaal aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie: overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer 2012-2013, nr. 1414/008.
 • Verslag 2012-2013 van het College van procureurs-generaal aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie: overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 1414/012.
 • Verslag 2013-2014 van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie: overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer 2014-2015, nr. 54 0435/001.
 • Verslag 2013-2014 van het College van procureurs-generaal aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie: overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer 2014-2015, nr. 0435/002.
 • Verslag in eerste lezing namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de dames Ozlem Ozen en Kristien Van Vaerenbergh: wetsontwerp houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54 1418/005.
 • Verslag namens de Commissie van de Justitie uitgebracht door de heer Nossent: wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Kamer 1955-1956, nr. 370 nr. 2.     
 • Verslag namens de Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen uitgebracht door de heer Francis Delpérée: voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet, Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 54 3708/001.
 • Verslag namens de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden uitgebracht door de heer Vandenberghe: herziening van artikel 150 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1380/2.     
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Calewaert: ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en van het Strafwetboek, Parl.St. Senaat 1975-1976, nr. 540 nr. 2.     
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Collignon: wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Kamer 1984-1985, nr. 1036 nr. 3.     
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Christian Brotcorne: bespreking van het Justitieplan, Parl.St. Kamer 2014-2015, nr. 54 1019/001.
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer De Meyer: ontwerp van wet tot vaststelling van de gevolgen van een door een hof van assisen gewezen arrest van vrijspraak, Parl.St. Senaat 1980-1981, nr. 226 nr. 2.
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Detaille: wetsontwerp tot wijziging van artikel 25 van het Strafwetboek, Parl.St. Kamer 1985-1986, nr. 513/2.
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Eric Libert en mevrouw Els De Rammelaere: wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52 2127/008.     
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Lallemand: ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Senaat 1983-1984, nr. 449 nr. 2.
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Stefaan Van Hecke: wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie, Parl.St. Kamer 2012-2013, nr. 53 2429/006.
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Weckx: wetsvoorstel tot vaststelling van de gevolgen van een door een hof van assisen gewezen arrest van vrijspraak, Parl.St. Kamer B.Z. 1979, nr. 25 nr. 3.
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Willemsens: ontwerp van wet tot wijziging van artikel 25 van het Strafwetboek, Parl.St. Senaat 1985-1986, nr. 220 nr. 2.    
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren Delpérée en Van Parys: wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen, Parl.St. Senaat 2009-2010, nr. 4-924/8.     
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren Delpérée en Van Parys: wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen en wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen, Parl.St. Senaat 2008-2009, nr. 4-924/4.     
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door den heer Collet: wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 81, 375 en 377 van het Strafwetboek; alsmede van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Kamer 1936-1937, nr. 134.     
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door mevr. Herzet: ontwerp van wet betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, Parl.St. Senaat 1994-1995, nr. 1348-2.
 • Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door mevr. Merckx-Van Goey: wetsontwerp betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, Parl.St. Kamer 1994-1995, nr. 1785/3.
 • Verslag namens de middenafdeling uitgebracht door de heer Neujean: wetsontwerp op de voorlopige hechtenis, de verzachtende omstandigheden en de deelneming der gezworenen aan de toepassing der straffen, Parl.St. Kamer 1918-1919, nr. 303.     
 • Verslag over de hoorzittingen namens de Commissie voor de Justitie door de heer Stefaan Van Hecke: het vraagstuk van het hof van assisen, Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 54 3720/001.
 • Verslag uit naam van de Commissie van Justitie belast met het onderzoek van het wetsontwerp ter wijziging van artikelen 80, 81, 375 en 377 van het Strafwetboek, alsmede van de wet van 4 Oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Senaat 1936-1937, nr. 165.     
 • Verslag van de Commissie van Justitie belast met het onderzoek van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, Parl.St. Senaat 1955-1956, nr. 129.     
 • Verslag van de eerste lezing namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Gilles Foret: wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de staat van herhaling betreft, Parl.St. Kamer 2017-2018, nr. 54 3213/003.
 • Verslag van de eerste lezing namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heren Stefaan Van Hecke en Christian Brotcorne: wetsvoorstel houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 54 3515/005.
 • Verslag van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en het College van procureurs-generaal aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie: overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd, Parl.St. Kamer 2007-2008, nr. 52 0844/001.
 • Verslag van de tweede lezing namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de dames Ozlem Ozen en Kristien Van Vaerenbergh: wetsontwerp houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54 1418/008.
 • Verslag van de tweede lezing namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Gilles Foret: wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de staat van herhaling betreft, Parl.St. Kamer 2017-2018, nr. 54 3213/006.
 • Voorstel tot herziening van artikel 150 van de Grondwet , Parl.St. Kamer 2020-2021, nr. 55 1760/001.
 • Voorstel tot herziening van artikel 150 van de Grondwet teneinde de juryrechtspraak voor terroristische misdaden af te schaffen, Parl.St. Kamer 2019-2020, nr. 55 1287/001.
 • Wetsontwerp betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, Parl.St. Senaat 2006-2007, nr. 3-2054/1.
 • Wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2016-2017, nr. 54 2259/001.
 • Wetsontwerp tot afschaffing van de doodstraf (stuk verschenen tijdens de vorige zittingsperiode), Parl.St. Kamer 1993-1994, nr. 1429/1.
 • Wetsontwerp tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54 1418/001.
 • Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 54 3515/001.
 • Wetsvoorstel tot aanbrenging van verscheidene technische correcties in een aantal wetboeken en wetten, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 53 1993/001.
 • Wetsvoorstel tot aanbrenging van verscheidene technische correcties in een aantal wetboeken en wetten, Parl.St. Kamer B.Z. 2014, nr. 54 0139/001.
 • Wetsvoorstel tot hervorming van de assisenprocedure en houdende wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot strafrecht en strafvordering, Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 54 3329/001.
 • Wetsvoorstel tot verstrenging van de regels betreffende de samenloop van misdrijven, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 51 2114/001.
 • Wetsvoorstel tot verstrenging van de regels betreffende de samenloop van misdrijven, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 53 2090/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de strafwetgeving wat betreft de wederinvoering van de veroordeling tot de doodstraf, de invoering van de bijzondere levenslange opsluiting en de verzwaring van de bestraffing van sommige zware misdrijven, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54 1709/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de staat van herhaling betreft, Parl.St. Kamer 2017-2018, nr. 54 3213/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat het hof van assisen betreft, Parl.St. Kamer B.Z. 2010, nr. 53 0249/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de hoven van assisen (II), Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 53 0253/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de hoven van assisen, Parl.St. Kamer B.Z. 2014, nr. 54 0241/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot verzachtende omstandigheden voor de gevallen van wettelijke herhaling, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 51 2113/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 51 2061/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling, Parl.St. Kamer 2007-2008, nr. 52 0572/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 53 1556/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de regels voor herhaling in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling betreft, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 53 1645/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank betreft, Parl.St. Kamer 2007-2008, nr. 52 1319/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank betreft, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 53 0758/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie ingevolge de herziening van artikel 150 van de Grondwet, Parl.St. Kamer 2019-2020, nr. 55 1455/001.
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 53 1563/001.

Parlementaire handelingen

 • Hand. Kamer 1837-1838, 19 februari 1838, nr. 51.     
 • Hand. Kamer 1837-1838, 24 februari 1838, nr. 57.     
 • Hand. Kamer 1852-1853, 25 februari, 747-753.
 • Hand. Kamer 1861-1862, 4 juni, nr. 1456-1464.
 • Hand. Kamer 1866-1867, 11 mei, 983-985.
 • Hand. Kamer 1936-1937, 19 maart 1937, 1126.  
 • Hand. Kamer 1955-1956, 14 december 1955, nr. 17-18, 5.     
 • Hand. Kamer 1955-1956, 20 december 1955, nr. 21, 27.   
 • Hand. Kamer 1984-1985, 29 januari 1985, nr. 52-53, 1465-1466.     
 • Hand. Kamer 1984-1985, 31 januari 1985, nr. 54, 1515.     
 • Hand. Kamer 1986-1987, 12 november 1986, nr. 7, 204.
 • Hand. Kamer 1986-1987, 13 november 1986, nr. 8, 227.
 • Hand. Kamer 1994-1995, 3 april 1995, nr. 38, 1251-1252.
 • Hand. Kamer 1994-1995, 7 april 1995, nr. 41, 1358.
 • Hand. Kamer 2009-2010, 29 oktober 2009, nr. CRIV 52 PLEN 119, 36-44, 48-82, 88-89.    
 • Hand. Kamer 2015-2016, 14 januari 2016, nr. CRIV 54 PLEN 094, 34-39.
 • Hand. Kamer 2015-2016, 28 januari 2016, nr. CRIV 54 PLEN 096, 51-128, 133-147.
 • Hand. Senaat 1852-1853, 11 maart, 126-127.
 • Hand. Senaat 1866-1867, 17 mei, 279-286.
 • Hand. Senaat 1866-1867, 25 mei 1867, 337.   
 • Hand. Senaat 1936-1937, 5 mei 1937, 1236-1239.
 • Hand. Senaat 1955-1956, 6 maart 1956, nr. 45, 793.     
 • Hand. Senaat 1975-1976, 25 maart 1976, nr. 73, 1866, 1872.    
 • Hand. Senaat 1984-1985, 6 november 1984, nr. 11, 244-245.     
 • Hand. Senaat 1984-1985, 8 november 1984, nr. 14, 314-315.  
 • Hand. Senaat 1985-1986, 11 juni 1986, nr. 58, 1337.
 • Hand. Senaat 1985-1986, 12 juni 1986, nr. 59, 1367.
 • Hand. Senaat 1994-1995, 30 maart 1995, nr. 58-59, 1962-1963, 1869, 1999.
 • Hand. Senaat 2008-2009, 15 juli 2009, nr. 4-84, 7-8.
 • Hand. Senaat 2008-2009, 16 juli 2009, nr. 4-85.    
 • Hand. Senaat 2008-2009, 16 juli 2009, nr. 4-86, 29-39, 94, 97.     
 • Hand. Senaat 2009-2010, 10 december 2009, nr. 4-100, 10-22.    
 • Hand. Senaat 2009-2010, 10 december 2009, nr. 4-101, 41.

Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens

 • EHRM 13 januari 2009, Taxquet/Belgium.

Rechtspraak Arbitragehof en Grondwettelijk Hof

 • Arbitragehof 11 januari 2007, nr. 7/2007.
 • Arbitragehof 12 maart 1992, nr. 21/92.
 • Arbitragehof 12 november 1992, nr. 68/92.
 • Arbitragehof 16 oktober 1991, nr. 27/91.
 • Arbitragehof 2 mei 1991, nr. 9.
 • GwH 14 oktober 2021, nr. 138/2021.
 • GwH 15 december 2011, nr. 193/2011.
 • GwH 18 december 2014, nr. 185/2014.
 • GwH 21 december 2017, nr. 148/2017.
 • GwH 22 december 2011, nr. 199/2011.
 • GwH 26 juli 2017, nr. 102/2017.
 • GwH 7 februari 2018, nr. 15/2018.
 • GwH 9 maart 2018, nr. 28/2018.

Rechtspraak Hof van Cassatie

 • ver.k. 23 december 1998, Arr.Cass. 1998, (1166) 1183.     
 • ver.k. 5 april 1996, Arr.Cass. 1996, (247) 275.     
 • Cass. 1 juli 1940, Arr.Cass. 1940, 71.
 • Cass. 10 december 1973, Arr.Cass. 1974, 407.
 • Cass. 10 mei 2017, AR P.17.0461.F.
 • Cass. 10 oktober 2017, AR P.17.0096.N.
 • Cass. 11 januari 1983, Arr.Cass. 1982-83, 637.
 • Cass. 11 mei 2004, AR P.03.1705.N.
 • Cass. 12 juni 1922, Pas. 1922, 353.
 • Cass. 12 september 1989, Arr.Cass. 1989-90, 44.
 • Cass. 13 januari 2014, AR P.03.1382.N.
 • Cass. 13 juni 1990, Arr.Cass. 1989-90, 1293.
 • Cass. 14 juni 2011, AR P.11.0593.N.
 • Cass. 14 maart 1892, Pas. 1982, 127.
 • Cass. 14 september 1959, Arr.Cass. 1960, 36.
 • Cass. 15 december 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1437.
 • Cass. 15 juni 1994, Arr.Cass. 1994, 622.
 • Cass. 16 oktober 1985, Arr.Cass. 1985-86, 207.
 • Cass. 17 april 2012, Arr.Cass. 2012, 954.
 • Cass. 17 april 2018, AR P.18.0028.N.
 • Cass. 17 februari 2015, Arr.Cass. 2015, 447.
 • Cass. 17 juli 2019, AR P.19.0655.N.
 • Cass. 17 juni 1975, Arr.Cass. 1975, 1103.
 • Cass. 17 oktober 1876, Pas. 1876, 388.
 • Cass. 17 oktober 1990, Arr.Cass. 1990, 189.
 • Cass. 18 april 1910, Pas. 1910, 189.
 • Cass. 18 februari 1957, Pas. 1957, 736.
 • Cass. 18 februari 2004, Arr.Cass. 2004, 265.
 • Cass. 18 januari 1932, Pas. 1932, 37.
 • Cass. 18 juni 1923, Pas. 1923, 377.
 • Cass. 19 mei 1970, Pas. 1970, 823.
 • Cass. 19 oktober 2016, AR P.16.0837.F.
 • Cass. 2 augustus 2017, AR P.17.0766.N.
 • Cass. 2 mei 2018, AR P.18.0133.
 • Cass. 2 juni 1947, Arr.Cass. 1947, 173.
 • Cass. 20 december 1848, Arr.Cass. 1948, 652.
 • Cass. 20 juli 1998, Arr.Cass. 1998, 795.
 • Cass. 21 februari 1989, Arr.Cass. 1988-89, 701.
 • Cass. 21 januari 1991, Arr.Cass. 1990-91, 533.
 • Cass. 21 mei 1996, Arr.Cass. 1996, 474.
 • Cass. 21 september 2021, AR P.21.0512.N.
 • Cass. 22 mei 1996, Arr.Cass. 1996, 478.
 • Cass. 22 september 1993, Arr.Cass. 1993, 742.
 • Cass. 23 december 1929, Pas. 1930, 54.
 • Cass. 23 februari 2004, Arr.Cass. 2004, 47.
 • Cass. 23 januari 1950, Arr.Cass. 1950, 315.
 • Cass. 23 maart 1920, Pas. 1920, 106.
 • Cass. 23 november 1874, Pas. 1875, 24.    
 • Cass. 23 oktober 1916, Pas. 1917, 289.
 • Cass. 24 april 2001, Arr.Cass. 2001, 707.
 • Cass. 24 oktober 1989, Arr.Cass. 1989, 256.
 • Cass. 24 september 1996, Arr.Cass. 1996, 798.
 • Cass. 25 februari 2014, Arr.Cass. 2014, 518.
 • Cass. 25 juli 1940, Pas. 1940, 194.
 • Cass. 25 oktober 2017, AR P.17.0535.F.
 • Cass. 26 mei 1998, Arr.Cass. 1998, 604.
 • Cass. 26 november 2013, Arr.Cass. 2013, 2545.
 • Cass. 27 april 1994, Arr.Cass. 1994, 424.
 • Cass. 27 februari 1973, Arr.Cass. 1973, 637.
 • Cass. 27 februari 1991, Arr.Cass. 1990-91, 695.
 • Cass. 27 juni 1952, Pas. 1952, 698.
 • Cass. 27 mei 1974, Arr.Cass. 1974, 1067.
 • Cass. 27 september 2017, AR P.17.0461.F.
 • Cass. 28 april 1993, Arr.Cass. 1993, 414.
 • Cass. 28 februari 2017, AR P.17.0141.N.
 • Cass. 28 maart 2018, AR P.17.0545.F.
 • Cass. 28 mei 1997, Arr.Cass. 1997, 581.
 • Cass. 28 november 1989, Arr.Cass. 1989-90, 428.
 • Cass. 28 november 2017, AR P.2016.1325.N.
 • Cass. 29 januari 1992, Arr.Cass. 1991-92, 494.
 • Cass. 29 mei 1990, Arr.Cass. 1989-90, 1240.
 • Cass. 29 november 1869, Pas. 1870, 162.
 • Cass. 29 november 2011, Arr.Cass. 2011, 2527.
 • Cass. 3 januari 1984, Arr.Cass. 1983-84, 491.
 • Cass. 3 november 2010, AR P.10.1611.F.
 • Cass. 30 januari 1985, Arr.Cass. 1984-85, 714.
 • Cass. 30 juni 1913, Pas. 1913, 358. 
 • Cass. 30 oktober 2018, AR P.18.0539.N.   
 • Cass. 31 mei 2017, AR P.17.0545.F.
 • Cass. 4 april 2001, Arr.Cass. 2001, 605.
 • Cass. 4 maart 1987, Arr.Cass. 1986-1987, 891.
 • Cass. 5 april 1976, Arr.Cass. 1976, 899.
 • Cass. 5 februari 2003, Arr.Cass. 2003, 327.
 • Cass. 5 juni 2019, AR P.19.0346.F.
 • Cass. 5 oktober 2016, AR P.16.0676.F.
 • Cass. 6 april 2005, Arr.Cass. 2005, 780.
 • Cass. 6 februari 1996, Arr.Cass. 1996, 151.
 • Cass. 6 mei 2009, Arr.Cass. 2009, 1178.
 • Cass. 7 februari 2012, Arr.Cass. 2012, 300.
 • Cass. 7 januari 1935, Pas. 1935, 99. 
 • Cass. 7 januari 2020, AR P.19.0806.N.
 • Cass. 7 juli 1931, Pas. 1931, 210.
 • Cass. 7 juni 2017, AR P.17.0165.F.
 • Cass. 7 oktober 1942, Arr.Cass. 1942, 114.  
 • Cass. 7 september 1953, Arr.Cass. 1953, 817.
 • Cass. 8 april 1981, Arr.Cass. 1980-81, 898.
 • Cass. 8 augustus 1940, Arr.Cass. 1940, 76.  
 • Cass. 8 december 1993, Arr.Cass. 1993, 1033.
 • Cass. 8 januari 2003, Arr.Cass. 2003, 72.
 • Cass. 8 juni 2006, AR P.16.0236.F.
 • Cass. 9 augustus 1921, Pas. 1922, 5.
 • Cass. 9 juni 1987, Arr.Cass. 1986-87, 1363.

Rechtsleer

 • ASPESLAGH, P.,VERLEDEN, F., MATHEVE, N., HEYNEMAN, C. en GERARD,  E., Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.
 • BEERNAERT, M.A., COLETTE-BASECQZ, N., GUILLAIN, C., KENNES, L., NEDERLANDT, O. en VANDERMEERSCH, D., Introduction à la procédure pénale, Brussel, La Charte, 2021, XVI + 430 p.
 • BEHRENDT, C., VRANCKEN, M. en ALEN, A., Beginselen van het Belgisch staatsrecht, Brugge, Die Keure, 2022, XXXVII + 870 p.
 • BLAISE, N. en COLETTE-BASECQZ, N., Manuel de droit pénal général, Limal, Anthemis, 2019, 684 p.
 • BRAAS, C., Précis de droit pénal, Brussel, Bruylant, 1946, 371 p.
 • BRAAS, C., Précis de procedure pénale, Brussel, Bruylant, 1950, 485 p.
 • BRAAS, C., Précis de procédure pénale, Brussel, Bruylant, 1951, 1160 p.
 • DE BUSSCHER, M., MEESE, J., VAN DER KELEN, D. en VERBIST, J., Strafprocesrecht, Brussel, Larcier, 2017, 979 p.
 • DE BUSSCHER, M., MEESE, J., VAN DER KELEN, D. en VERBIST, J., Strafrecht, Brussel, Larcier, 2018, 904 p.
 • DECLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 1936 p.
 • DEFOORT, K., "De wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen: enkele veranderingen in de praktijk", T.Strafr. 2010, 17-25. 
 • DEKKERS, R., "Doctor in de rechten", RW 1951, afl. 23, 897-904.
 • DERUYCK, F. en VAN LANDEGHEM, Y., Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Brugge, Die Keure, 2021, XXI + 249 p.
 • DERUYCK, F., Overzicht van het Belgisch strafprocesrecht, Brugge, Die Keure, 2017, XXVI + 289 p.
 • DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch strafrecht, Leuven/Amersfoort, Acco, 1990, 913 p.
 • FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A., Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2012, 1603 p.
 • GOEDSEELS, J., Commentaire du Code pénal Belge, Brussel, Bruylant, 1948, 607 p.
 • HENKES, A., Verslag 2020 van de procureur-generaal bij het hof van cassatie aan het parlementair comité belast met de wetsevaluatie, s.l., /, 2020, 53 p.
 • HENKES, A., Verslag 2021 van de procureur-generaal bij het hof van cassatie aan het parlementair comité belast met de wetsevaluatie, s.l., /, 2021, 45 p.
 • HOF VAN CASSATIE VAN BELGIE, Jaarverslag 2014, Brussel, Larcier, 2014, 191 p.
 • HOF VAN CASSATIE VAN BELGIE, Jaarverslag 2015, s.l., /, 2016, 197 p.
 • HOF VAN CASSATIE VAN BELGIE, Jaarverslag 2016, s.l., /, s.d., 257 p.
 • HOF VAN CASSATIE VAN BELGIE, Jaarverslag 2017, s.l., /, s.d., 253 p.
 • HOF VAN CASSATIE VAN BELGIE, Jaarverslag 2018, s.l., /, 2019, 229 p.
 • HOF VAN CASSATIE VAN BELGIE, Jaarverslag 2019, s.l., /, 2020, 211 p.
 • HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Advies over de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, Brussel, HRJ, 2011, 8 p.
 • HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Ambtshalve advies: voorontwerp van wet tot wijziging van het strafrecht en de strafprocedure, Brussel, HRJ, 2015, 14.
 • HUYTTENS, E., Discussions du Congrès national de Belgique 1830-1831, II dln., Brussel, Société Typographique Belge, 1844, 690 p.  
 • MAST, A. en DUJARDIN, J., Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, XXVII + 617 p.
 • MONBALLYU, J., Six centuries of criminal law: history of criminal law in the southern Netherlands and Belgium (1400-2000), Leiden, Koninklijke Brill, 2014, 480 p.
 • MOREAU, T. en VANDERMEERSCH, D., Eléments de droit pénal, Brussel, La Charte, 2018, XIII + 466 p.
 • NYPELS, J.S.G., Code Pénal Belge interprété principalement au point de vue de la pratique, Brussel, Bruylant, 1896, II + 671 p.
 • NYPELS, J.S.G., Le Code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique: par ses motifs, par la comparaison des nouveaux textes avec ceux du code de 1810 et pour les textes anciens conservés par la doctrine et par la jurisprudence des cours de Belgique et de France, Brussel, Bruylant-Christophe, 1868, III + 839 p.
 • REYBROUCK, K. en SOTTIAUX, S., De federale bevoegdheden, Antwerpen, Intersentia, 2019, XXVI + 892 p.
 • RUBBRECHT, J., Inleiding tot het Belgisch strafrecht, Leuven, Firma L. Wouters, 1958, 205 p.
 • SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., Traité pratique de droit criminel, Brussel, Bruylant, 1989-1993, XIV + 687 p.
 • SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., Traité pratique de droit criminel, Brussel, Bruylant, 1989-1993, XXV + 736 p.
 • THONISSEN, J.J., La Constitution belge annotée, offrant, sous chaque article, l'état de la doctrine, de la jurisprudence et de la législation, Brussel, Bruylant-Christophe, 1879, XVII + 427 p.
 • VAN CAUWENBERGHE, B., Een historisch perspectief op het ontstaan van de Belgische juryrechtspraak, onuitg. Bachelorproef Bachelor of science in de Criminologische Wetenschappen UGent, III + 31 p.
 • VAN DAMME, M., Overzicht van het grondwettelijk recht, Brugge, Die Keure, 2015, 449 p.
 • VAN DEN WYNGAERT, C. en VANDROMME, S., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen boek 1: strafrecht, Oud-Turnhout, Gompel & Svacina, 2019, XXXV + 585 p.
 • VAN DEN WYNGAERT, C. en TRAEST, P., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen boek 2: strafprocesrecht, Oud-Turnhout, Gompel&Svacina, 2019, XXXVIII + 1452 p.
 • VANDE LANOTTE, J., GOEDERTIER, G. en HAECK, Y., Belgisch publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2015, XLVIII + 1594 p.
 • VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch strafrecht: eerste boekdeel, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, E. Story-Scientia P.V.B.A., 1976, LXXI + 545 p.
 • VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch strafrecht: tweede boekdeel, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, E. Story-Scientia P.V.B.A., 1976, XL + 627 p.
 • VANHOUDT, C.J. en CALEWAERT, W., Belgisch strafrecht: derde boekdeel, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, E. Story-Scientia P.V.B.A., 1976, XL + 1114 p.
 • VELAERS, J., De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving: vijftig jaar adviezen aan wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 1034 p.
 • VELAERS, J., De Grondwet: een artikelsgewijze commentaar, Deel I: het federale België, het grondgebied, de grondrechten dln., Brugge, Die Keure, 2019, 651 p.
 • VELAERS, J., De Grondwet: een artikelsgewijze commentaar, Deel III: de rechtsbescherming, de ondergeschikte besturen, de buitenlandse betrekkingen, financiën, de gewapende macht, algemene bepalingen dln., Brugge, Die Keure, 2019, 779 p.
 • VERDUSSEN, M., Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Brussel, Bruylant, 1995, 845 p.
Download scriptie (1021.73 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Marc Cools