Spelen of Leren in de zomervakantie

Samira
Oulhaj

Spelen of leren in de zomervakantie

Waarom zou een kind moeten leren in de vakantie?  Moet je daar als ouder nu echt je vakantieplanning voor aanpassen? Het stelt sommige ouders vaak voor een dilemma en de twijfel blijft groot.

Nochtans kampen naar schatting één op vijf jongeren volgens Onderwijs Vlaanderen met een ernstige vorm van leerachterstand of met een specifiek leerprobleem. Te veel jongeren verlaten vandaag nog de schoolbanken zonder een diploma, vaak na een teleurstellende schoolcarrière. Dat kan anders.

tfb

 

Kwetsbare leerlingen

De ongekwalificeerde uitstroom en onderwijskansarmoede, liggen in een stad als Antwerpen significant hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Daarenboven zijn er in Antwerpen wijken waarin de grootstedelijke uitdagingen zich nog scherper stellen dan elders. Dat is uiteraard niet anders voor de onderwijsuitdagingen in diezelfde wijken.

De onderzoeksvraag van deze bachelorproef luidde dan ook als volgt:

Vinden de geselecteerde leerlingen van de Summer Academy het een meerwaarde om leerachterstand weg te werken in de zomervakantie?”

 

Een maatschappelijk debat

Dit onderzoek geeft,  in samenwerking met onderwijs-experten, een volledig beeld van de situatie zoals die vandaag is en concludeert dat de organisatie van de Summer Academy een optimale meerwaarde in het wegwerken van leerachterstand betekent.

Dit onderzoek levert evenwel een aantal discussiepunten op en heeft nood aan verdere kritische reflectie en bij voorkeur ook nog navolgend onderzoek.  

Meer dan de helft van de leerlingen geeft in een evaluatie aan de Summer Academy niet aan te raden aan derden. Bij de ene bevraging geven ze aan de Summer Academy niet aan te raden en bij de andere bevraging dan weer wel. 

Het is echter moeilijk om sluitende conclusies te trekken over de staat van hun Nederlands bij aankomst. Evenmin kan ik concluderen dat ze hierin gegroeid zijn aangezien er geen eindtoets werd gedaan.

Naar besluitvorming kan ik dan ook niet anders dan me ook deels te baseren op het onderzoeksrapport uitgevoerd door Thomas More Hogeschool.

Acht van de elf scholen behoren tot het lager onderwijs. Slechts één school uit het secundair onderwijs uit de provincie Antwerpen is bevraagd.

Of de Summer Academy effectief blijkt voor het herstellen van leerachterstanden bij leerlingen in het secundair onderwijs, is dan ook een vraag waar op basis van dit onderzoek niet op kan geantwoord worden.

De effecten op taalvaardigheden, zoals woordenschat, tekstbegrip en leesvaardigheid en op rekenvaardigheden zijn bevraagd door de Summer Academy. Dit gebeurde echter niet vanuit een diagnostische toets.

Verder zijn de gehanteerde meetinstrumenten van de Summer Academy evenals de onderzoeksresultaten dringend toe aan kritische reflectie.

Binnen de resultaten van de aanwezige leerlingen was, dat de resultaten van de lessen wiskunde, Nederlands en wetenschap voortvloeien uit een kindermond. Om nader toe te lichten, gaven de leerlingen bij aanvang zichzelf een cijfer dat het niveau presenteerde en op het einde wederom een cijfer naar gevoel.

 

Inzoomen op onderwijsmateries

De Vlor pleit dan ook meer dan terecht voor bijkomend onderzoek om de effectiviteit van de zomerscholen, onder andere op het remediëren van leerachterstand, nauwkeuriger in kaart te brengen en verder te analyseren, zoals ook voorzien in het ontwerp van Decreet.

Om te peilen naar de ervaringen van de leerlingen is een enquête afgenomen op de laatste dag van de Summer Academy. De relevantie van deze enquêteresultaten lijkt mij uiterst beperkt. Het is namelijk niet geheel uitgesloten dat heel wat respondenten de ervaring als ‘zeer goed’ beoordelen, net omdat het de laatste dag is dat zij aanwezig moesten zijn. Een meer permanente evaluatie tijdens de Summer Academy ware meer aangewezen om een meer genuanceerd en valide resultaat te bekomen.

Tenslotte is onderzocht of onder andere de taalbarrière en het niet inzien van het belang van het deelnemen aan de Summer Academy een reden is voor de ouders om hun kinderen niet te sturen.  

Een vraag die ik aan de leerkrachten stelde was: ‘ Hoeveel keer krijgt u op een schaal van vijf de  terugkoppeling van de leerling dat de ouder niet begrijpt wat u bedoelt? Dit was het resultaat.

40% van de leerkrachten geeft aan dat dit regelmatig gebeurt. Samen met de score vier en vijf kom ik aan 58% van de leerkrachten die menen die extra uitleg toch te moeten geven.

Het doel was om meer leerlingen aan te trekken en daarbij de ouders meer te betrekken en te engageren in dit verhaal. Aan de hand van de onderzoekanalyse kunnen alvast een aantal suggesties worden gedaan om de communicatie door  de Summer Academy te verbeteren.

De meerderheid van de leerkrachten pleiten in dit onderzoek  voor een betere communicatie omtrent de werking van de Summer Academy.

42 van de 60 ouders meent de Summer Academy “niet te kennen”. 32 van de 6o ouders zou graag “meer informatie willen krijgen”.

 

Baasjes van morgen

Met de erkenning van de verschillende nationaliteiten, elk met hun eigen identiteit, heeft de stad Antwerpen als doel alle kinderen bij te staan in hun ontwikkeling tot onderzoekende, goed geïnformeerde en zorgzame burgers.

Dit, zodat deze kinderen zich zullen inzetten om de wereld te verbeteren en vreedzamer te maken door culturele verschillen te overbruggen in de hedendaagse maatschappij met begrip en respect. Het kabinet van de Antwerpse schepen van Onderwijs Jinnih Beels moedigt leerlingen aan zich actief in te zetten, medelevend te zijn en hun leven lang door te leren. Met de bedoeling alle kinderen eerlijke kansen te bieden als gelukkige burger in deze samenleving.

Bibliografie

Bibliografie

A. (2020a, april 7). How Enrichment Programs Can Help Your Child? Viral Trench. https://www.viraltrench.com/enrichment-programs-for-children/

Belgium, V. A. P. B. T. F. (2020, 1 april). Thuis leren in tijden van Corona- leerlingbevraging. TEACH FOR BELGIUM STORIES. Geraadpleegd op 15 mei 2022, van https://teachforbelgiumstories.wordpress.com/2020/04/01/thuis-leren-in-…- corona-leerlingbevraging/

Cite This Article as: Teachers College Record Volume 77 Number 4, 1976, p. 579-592 https://www.tcrecord.org

Cohen K. (2007), Het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij de opleiding van kinderen. Op zoek naar een effectieve aanpak in kansarme gezinnen, Universiteit Gent (licentiescriptie), Gent, 64 p.

De leerkracht en directie als motiverende coach [Presentatieslides]. users.ugent. https://users.ugent.be/~mvalcke/CV/Thema2_powerpoint.pdf

Dr. Kris Debisschop – Rebel. (2016, december). Studieopdracht Antwerp Children’s Zone. Stad Antwerpen.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2008, 17 januari). wet: OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren. https://data- onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/13952#245906

Drs. Marlon Poppelaars & Prof. Dr. Maurice de Greef. (2021, februari). Taalachterstand onder jongeren. Vrije Universiteit Brussel. https://www.vub.be/sites/vub/files/nieuws/users/ergultek/taalachterstand_onder_jongeren_poppelaars_de_greef.pdf

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2008, 17 januari). wet: OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren. https://data- onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/13952#245906

Hogeschool VIVES campus Brugge. (2021). Differentiëren – Flipped classroom in de praktijk. Flipped classroom in de praktijk. https://flippedclassroom.eu/differentieren/

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2019, 25 februari). Zomerscholen. Evidence | Gelijke kansen. https://www.gelijke-kansen.nl/evidence/zomerscholen

Onderwijsinspectie. (2020). Definitie kwetsbare leerlingen 2020–2021. https://www.onderwijsinspectie.be/nl/definitie-kwetsbare-leerlingen-2020-2021

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. (2021). Visietekst evaluatie | OVSG. Ovsg vzw. https://www.ovsg.be/visieteksten/visietekst-evaluatie

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. (2021a). Visietekst evaluatie. Ovsg vzw. https://www.ovsg.be/ovsg/sites/default/files/standpunten/Visietekst%20evalueren.pdf Onderzoek_LENZO2017_Hoofdrapport.pdf?1521727783

Oprichter, B. W. (2021). Teach For All. Het doel. https://teachforall.org/

Over het effect van verrijkingsprogramma’s. (2018, 17 oktober). Verrijken | Project Talent. https://www.projecttalent.be/thema/verrijken/artikel/15-over-het-effect-van- verrijkingsprogramma-s

Petrus Van den Cruyce. (2016, december). Hoe werken LOP’s mee aan gekwalificeerde uitstroom?

Verslag Marleen Lombaert/Eindredactie Patrick Vanspauwen. https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/01_Inleiding.pdf

P.M.C.T. (2014, november). De zomerschool: een effectieve interventie tegen zittenblijven. Voraad. https://www.vo- raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/173/original/2014_Maatwerk-RUG- rapport-onderzoek-Zomerscholen.pdf?1476777646

Pierre Pirrard, Etienne Denoël. Jaarrapport. (2020, november). Teach For Belgium. Caroline De Cartier.

Pieter Verachtert, Kim Bellen, Elien Sneyers, Tim Surma, Daniel Muijs. (2020, november). ONDERZOEKSRAPPORT: Zomerscholen in Vlaanderen 2020: evalueren en inspireren. Thomas More-hogeschool.

Politeia. (2020, 7 mei). Praktische case: Summer Academy voor leerlingen. Artikel Summer Academy. https://www.politeia.be/nl/artikels/227074- praktische+case%3a+Summer+Academy++voor+leerlingen

Politeia. (z.d.). Onderwijs. In een structureel partnerschap onderwijs. Politeia.. https://www.politeia.be/nl/thema%27s/onderwijs

Projectleider onderzoek lente- en zomerscholen 2017. https://www.vo- raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/561/original/

Provincie Antwerpen. (z.d.). Netwerk Samen Tegen Schooluitval. Geraadpleegd op 23 maart 2022, van https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/netwerk-samen-tegen-schooluitval.html

Ruud de Moor Centrum Open Universiteit. (2011). Leerlingen motiveren: een onderzoek naar de rol van leraren. Hans Schuit, Iris de Vrieze, Peter Sleegers. https://is.gd/EmZogX

R. Rumberger, S. Rotermund. (2012). The Relationship Between Engagement and High School Dropout. semanticscholar/paper. https://www.semanticscholar.org/paper/The-Relationship- Between-Engagement-and-High-School-Rumberger- Rotermund/55eadcb9c7879b9d89bb34d0865fa160c45d1d3d

S.E. Faber MSc. Prof.dr. M.C. Timmerman A.F. Kievitsbosch MSc. (2014, november). De zomerschool: een effectieve interventie tegen zittenblijven. https://www.vo- raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/173/original/2014_Maatwerk-RUG-rapport- onderzoek-Zomerscholen.pdf?1476777646

Salembier, E. (2021, 29 november). Zomerscholen vanuit de pedagogie van het werk (Keerpunt secundaire Freinetscholen). Oproep voor een democratische school. Geraadpleegd op 23 maart 2022, van https://www.skolo.org/nl/2021/11/29/zomerscholen-vanuit-de-pedagogie-van-het-werk- keerpunt-secundaire-freinetscholen/

Stassijns, J. (2021, 5 augustus). Teach for Belgium vormt leerkrachten-in-spe om kansarme leerlingen te ondersteunen. Gazet van Antwerpen. https://www.gva.be/cnt/dmf20210805_96104627

Teach for Belgium. (2021, 23 april). Over ons. http://teachforbelgium.org/over-ons/?lang=nl

The Office for Standards in Education. (2021, 15 juli). Ofsted. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted

Top Institute for Evidence-based Education Research (TIER) Universiteit Maastricht. (2018, augustus).

Effectanalyse lentescholen en zomerscholen 2017. Vo-raad. https://www.vo- raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/561/original/Onderzoek_LENZO2017_Hoo fdrapport.pdf?1521727783

Vaes, R. (2021, 11 juni). Maria Beerten over het versterken van kwetsbare jongeren. Zomerscholen Vlaanderen. https://www.zomerscholen.vlaanderen/aanbod/opleidingsvideo-maria-beerten- versterken-van-kwetsbare-jongeren/

Van Mulligen, W., & Mijland, I. (2009). Handboek Kleine psychopathologie in school (1ste ed.).Uitgeverij Quirijn.

Vancaeneghem, J. (2016, 20 augustus). “Twee weken les in vakantie efficiënter dan jaar overdoen”.Het Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160819_02431979

Verachtert, P., Bellens, K., Sneyers, E., Surma, T, & Muijs, D. (2020). Zomerscholen in Vlaanderen 2020: evalueren en inspireren. Onderzoeksrapport. Antwerpen: Thomas More-hogeschool

Vlaamse Regering. Visienota Van kwetsbaar naar weerbaar. Deel 1. Beter leren, beter voelen. Plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht, 11 mei 2021.

Vlaams Parlement. Ontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen (2022). Nummer 1. J. Jambon, B. Weyts, B. Somers. file:///C:/Users/SO36110/Downloads/Ontwerp%20van%20decreet%20Zomerscholen.pdf

Vlor, Algemene Raad. Kwetsbaarheid aanpakken via weerbaar onderwijs. Advies over de visienota ‘Van kwetsbaar naar weerbaar – deel 1 – beter leren, beter voelen’, 10 juni 2021.

Welkom! (2021, 3 april). LOP. https://lokaaloverlegplatform.be/

Wouter Schenke en Sjerp van der Ploeg. (2020, 11 mei). Zomerscholen en verlengde schooltijd: effectief voor het inhalen van achterstanden? Nro. https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/Zomerscholen-en-verlengde-schooltijd.pdf

Zomerscholen moeten leerachterstand verhinderen. (2020, 14 mei). Ben Weyts. https://www.benweyts.be/Zomerscholen-moeten-leerachterstand-verhinderen

Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Tom Hancké en Lies van Doren
Thema('s)