EU-koolstofgrenscorrectie: geen legaliteitsevaluatie zonder WHO-kwalificatie

Laure
Hendrickx

In het kader van de EU Green Deal heeft de EU zich ertoe verbonden om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. In de zomer van 2021 bracht de Europese Commissie een aantal voorstellen voor regelgeving uit, gericht op het bereiken van deze ambitieuze klimaatdoelstelling. Wellicht het meest spraakmakende voorstel betreft de introductie van een EU mechanisme voor koolstofgrenscorrectie. Overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure, dienen de Raad van de EU en het Europees Parlement overeenstemming te bereiken inzake het voorstel van de Commissie. Er werd reeds een akkoord bereikt in de Raad. Het Europees Parlement en de Raad dienen nu nog overeenstemming te bereiken over de finale tekst.

1. Rationale

De strenge Europese regels inzake koolstofprijsstelling, waarbij voornamelijk kan worden gedacht aan het Europese Emissiehandelssysteem, verhogen de kosten voor Europese ondernemingen en brengen aldus hun concurrentievermogen in gedrang. Daarnaast sporen deze regels Europese ondernemingen aan om hun koolstofintensieve productie te verhuizen naar landen met milde of geen koolstofbeperkingen. Het akkoord van Parijs, dat enkel voorziet in een systeem van vrijwillige inzet voor koolstofreductie, lijkt aan te tonen dat het opleggen van bindende koolstofbeperkingen op internationaal niveau politiek onhaalbaar is. EU-koolstofgrenscorrectie vormt dan ook het antwoord van de Europese wetgever op bezwaren inzake concurrentievermogen en koolstoflekkage bij afwezigheid van een globale koolstofprijs. Onder dit mechanisme zou aan EU-importeurs een kost worden opgelegd die overeenstemt met de kost die aan Europese producenten opgelegd wordt ten gevolge van het EU-emissiebeleid. Op die manier ontstaat een ‘level playing field’, ondanks de grote verschillen inzake koolstofbeperkingen tussen EU en niet-EU landen.

2. Een handelsbelemmering 

Een dergelijke maatregel beïnvloedt evenwel de internationale handel en dient bijgevolg in overeenstemming te zijn met de regels opgelegd door de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Hoewel het doel van duurzame ontwikkeling uitdrukkelijk wordt erkend in de preambule van de overeenkomst tot oprichting van de WHO, is de WHO geen milieu-maar een handelsorganisatie.

Een schending van de WHO-regels zou de Europese regelgeving ter zake niet ongeldig maken. Na het volgen van de WHO-geschillenbeslechtsingsprocedure, zou een ontevreden handelspartner evenwel toestemming kunnen verwerven om handelssancties te treffen tegen de EU. Daarnaast is het respect voor de WHO-regels van politiek en economisch belang voor de EU. De EU heeft het grootste handelsvolume ter wereld. Het overtreden van de WHO-regels zou kunnen leiden tot politieke conflicten die de liberalisering van de handel zouden kunnen belemmeren. Bovendien zou de EU, die zich opwerpt als ‘klimaatleider’, geen bewonderenswaardig voorbeeld stellen indien het WHO-verplichtingen zou schenden om milieudoelstellingen te realiseren.

3. De kwalificatievraag 

De WHO-regels inzake grenscorrectie voor belastingmaatregelen en die voor regelgevingsmaatregelen verschillen evenwel, zodat, alvorens de legaliteit van het Europese mechanisme kan worden onderzocht, moet worden bepaald of het mechanisme een fiscale maatregel of een gewone wetgevingsmaatregel uitmaakt.

Om de kwalificatievraag te beantwoorden, moet vooreerst worden gekeken naar het Europees Emissiehandelssysteem. Het voorstel inzake grenscorrectie betreft immers de uitbreiding van deze regeling naar geïmporteerde producten. Het is evenmin duidelijk of de verplichting om emissierechten te verwerven in het kader van het EU Emissiehandelssysteem, gekwalificeerd moet worden als een fiscale of een gewone wetgevingsmaatregel op WHO-niveau. Op Europees niveau lijken noch het Emissiehandelssysteem, noch het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie, als fiscale maatregelen te worden beschouwd. Dit kan worden afgeleid uit de rechtsgrond van de regelingen, de benamingen ervan en uit rechtspraak van het Hof van Justitie. Bijgevolg is, anders dan voor fiscale maatregelen, geen unanimiteit vereist voor de aanname van het voorstel inzake koolstofgrenscorrectie. Dat deze systemen intern niet worden beschouwd als fiscale maatregelen, belet niet dat zij op het niveau van de WHO wel als dusdanig zouden kunnen worden gekwalificeerd. De economische impact van het mechanisme is bepalend voor de WHO-kwalificatie ervan. Europese normen en rechtspraak kunnen niettemin dienen als interpretatiebronnen in het kader van een WTO-geschillenbeslechtingsprocedure.

Uit een analyse van de doctrine en het rapport van de GATT Werkgroep inzake fiscale aanpassingen aan de grens, lijkt het systeem voor koolstofgrenscorrectie, in tegenstelling tot de interne kwalificatie ervan, wél te kwalificeren als een fiscale maatregel. De argumenten van auteurs die deze kwalificatie afwijzen, steunen vooral op het systeem van gratis toewijzing van emissierechten en de mogelijkheid om emissierechten te verhandelen. Hoewel onder het EU Emissiehandelsysteem emissierechten inderdaad verhandelbaar waren en een aantal emissierechten gratis werden toegewezen aan Europese producenten, wordt het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie, zoals voorgesteld door de Commissie, niet gekenmerkt door deze eigenschappen.

4. De legaliteitsbeoordeling

Dat het mechanisme eerder lijkt te moeten worden gekwalificeerd als belastingmaatregel, kan enigszins voordelig kan zijn voor de legaliteit van het mechanisme. De legaliteit van het mechanisme wordt echter vooral in het gedrang gebracht door het feit dat de maatregel productieprocessen beoogt in plaats van fysieke inputs van producten. Daarnaast brengen een reeks bepalingen in de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) die gelden voor zowel fiscale als gewone wetgevingsmaatregelen, de legaliteit van het mechanisme in gedrang. Zo mogen handelsmaatregelen niet discrimineren tussen eigen en buitenlandse producten, of tussen producten afkomstig van verschillende handelspartners. Het mechanisme kan als discriminerend worden beschouwd  tegenover buitenlandse producten in die zin dat deze buitenlandse producten mogelijk ‘in het algemeen’ worden gekenmerkt door een hogere koolstofvoetafdruk. Bovendien vertonen het Emissiehandelssysteem voor Europese producenten en het koolstofgrensmechanisme voor importeurs enkele verschillen. Door te voorzien in vrijstellingen en verlagingen, is het ook mogelijk dat het mechanisme discrimineert tussen verschillende handelspartners.

Schendingen van de bepalingen van de GATT kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gerechtvaardigd indien ze onder de algemene uitzonderingen voorzien in die overeenkomst vallen. Enkele van deze uitzonderingen bieden ruimte voor milieumaatregelen. Echter, omdat in het voorstel van de Commissie onvoldoende rekening wordt gehouden met de omstandigheden in ontwikkelingslanden en omdat de inkomsten van het mechanisme niet exclusief zouden worden gebruikt voor klimaatdoeleinden, maar grotendeels het algemene EU budget zouden spijzen, lijkt niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van deze uitzonderingen. Bovendien doet ook het extraterritoriale karakter van de maatregel de vraag rijzen of het mechanisme überhaupt wel in aanmerking komt voor rechtvaardiging.

Samengevat lijkt het mechanisme, ongeacht van de kwalificatie ervan, een discriminerende wetgevingsmaatregel die niet in aanmerking komt voor rechtvaardiging en bijgevolg in strijd is met de WHO-regels. 

 

Foto thesis

Bibliografie

1. Legislation and related documentation

1.1. International agreements

• Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, 15 UNTS 295.

• General Agreement on Tariffs and Trade of 30 October 1947, 55 UNTS 194.

• United Nations Framework Convention on Climate Change of 9 May 1992, 1771 UNTS 107.

• Kyoto Protocol to the UNFCCC of 11 December 1997, 2303 UNTS 162.

• Air Transport Agreement of 30 April 2007, OJ. L. 25 May 2007, 134.

• Paris Agreement of 12 December 2015, 3156 UNTS.

• Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, OJ. L. 7 December 2017, 322.

1.2. Decisions and reports of international organisations

• GATT Working Party Report, Border Tax Adjustments, L/3464, adopted 2 December 1970.

• GATT, Decision on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries, 28 November 1979, L/4903.

• Trade and Environment Ministerial Decision of 14 April 1994, 33 ILM 1267.

• Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations – Annex 2: Understanding on Rules and Procedures governing the Settlement of Disputes, OJ. L. 23 December 1994, 336, 1.

• OECD, Report of the Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment (MAI) - Expert Group No. 3 on Treatment of Tax Issues in the MAI, DAFE/MAI/EG2/A(96)9, 1996.

• OECD, Note of the Definition of Taxes by the Chairman of the Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment (MAI), DAFE/MAI/EG2/A(96)3, 1996.

• WTO, Committee on Trade and Environment, Taxes and charges for environmental purposes – border tax adjustment, Note by the Secretariat, 2 May 1997, WT/CTE/W47.

• Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Pursuant to Article 25 of the DSU, 27 March 2020, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158685.pdf.

1.3. European legislation and preparatory work

• Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ. L. 26 October 2012, 326, 1.

• Regulation EP and Council no. 2021/1119, 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999, OJ. L. 9 July 2021, 243, 1. 

• Directive EP and Council, no. 2003/87/EC, 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC, OJ. L. 275, 32.

• Commission of the European Communities, Proposal for a Council Directive introducing a tax on carbon dioxide emission and energy, 30 June 1992, COM(92) 226 final.

• European Commission, Mission letter from Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission to Phil Hogan, Commissiondesignate for Trade, 10 September 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/mission-letter-phil-hogan2019_en.pdf.

• European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the European Green Deal, 11 December 2019, COM(2019) 640 final.

• European Commission, Impact Assessment Report Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism, 4 March 2020, SWD(2021) 643 final.

• European Parliament, Resolution: towards a WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism, 10 March 2021, 2020/2043(INI)/.

• European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism, 14 July 2021, COM(2021) 564 final.

• European Parliament, Committee on International Trade and Committee on Environment, Public Health and Food Safety, Draft Opinion on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism, 22 November 2021, 2021/0214(COD).

• European Parliament, Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Draft Report on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism, 21 December 2021, 2021/0214(COD).

• European Commission, Press release - The Commission proposes the next generation of EU own resources, 22 December 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_7025.

• European Parliament, Committee on Development, Draft Opinion on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism, 1 February 2022, 2021/0214(COD).

• Voting results on the adoption of the draft opinion of the Committee on International Trade on the proposal for a regulation establishing a CBAM (2021/0214(COD) – Rapporteur Karin Karlsbro), 28 February 2022, https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/245360/INTA%20voting%20ses sion%2028%20Feb%20(final%20votes)%20-%20for%20website.pdf.

• Council of the European Union, Draft Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism (general approach), 15 March 2022, 2021/021(COD). 

1.4. National and sub-national legislation

• Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 1980, 42 U.S.C. §9601 et seq.

• Omnibus Budget Reconciliation Act 1990, 42 U.S.C. §1395.

• Global Warming Solutions Act of 2006, A.B. 32.

• American Clean Energy and Security Act 2009, H.R. 2454.

• A.B. 398, Ch. 135, Cal. 2017.

• Fair, Affordable, Innovative, and Resilient Transition and Competition Act 2021, S. 2378 and H.R. 4534.

1.5. National statements and commitments

• S.Res.98, A resolution expressing the sense of the Senate regarding the conditions for the US becoming a signatory to any international agreement on greenhouse gas emissions under the UNFCCC, 105th Congress, 1997.

• Submission to the UNFCCC by Latvia and the European Commission on Behalf of the European Union and its Member States: Intended Nationally Determined Contribution of the EU and its Member States, 6 March 2015, www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Austria%20First/L V-03-06-EU%20INDC.pdf.

• US NDC, Reducing Greenhouse Gases in the United States: A 2030 Emissions Target, https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/United%20 States%20of%20America%20First/United%20States%20NDC%20April%2 021%202021%20Final.pdf.

• United States Trade Representative: Report on the Appellate Body of the World Trade Organisation, February 2020, https://ustr.gov/sites/default/files/Report_on_the_Appellate_Body_of_the _World_Trade_Organization.pdf.

• Canada, Supporting Canadians and Fighting COVID-19, Fall Economic Statement 2020, https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2020/reportrapport/FES-EEA-eng.pdf.

• United States Trade Representative: 2021 Trade Policy Agenda and 2020 Annual Report of the President of the US on the Trade Agreements Program, 2021, https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Trade%20 Agenda/Online%20PDF%202021%20Trade%20Policy%20Agenda%20and %202020%20Annual%20Report.pdf.

2. Jurisprudence

2.1. ECJ case law

• ECJ 12 December 1972 (joined cases 21 to 24-72), ECLI:EU:C:1972:115, ECR 1972, 01219.

• ECJ 23 November 1999, C-149/96, ECLI:EU:C:1999:574, ECR 1999, I08396.

• ECJ 21 December 2011, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864, ATAA.

2.2. National case law

• Sacramento Superior Court (joint ruling) (US) 28 August 2013, No. 34- 2012-800001313, Morning Star Packing Co., et al. v. CARB.

• Sacramento Appellate Court (US) 6 April 2017, No. 34-2012-800001313, Morning Star Packing Co., et al. v. CARB.

• California Supreme Court (US), Order Denying Petition for Review, 29 June 2017, Morning Star Packing Co., et al. v. CARB.

2.3. GATT/WTO dispute settlement

• GATT Panel Report, EEC – Measures on Animal Feed Proteins, 2 December 1977, L/4599, adopted 14 March 1978, BISD 25S/49.

• GATT Panel Report, United States Tax Legislation (DISC), L/4422, BISD 23S/98, adopted 7 December 1981.

• GATT Panel Report, United States – Taxes on Petroleum and Certain Imported Substances, L/6175, adopted 17 June 1987, BISD 34S/136.

• GATT Panel Report, United States – Prohibition of Imports on Tuna and Tuna Products from Canada, L/52198, adopted 22 February 1983, BISD 29S/91.

• GATT Panel Report, United States – Imports of Certain Automotive Spring Assemblies, L/53333, adopted 26 May 1983, BISD 30S/107.

• GATT Panel Report, United States – Restrictions on Imports of Tuna, DS21/R, 3 September 1991, unadopted.

• GATT Panel Report, United States – Restrictions on Imports of Tuna, DS29/R, 16 June 1994, unadopted.

• WTO Panel Report, United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/R, 29 January 1996.

• Appellate Body Report, United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 29 April 1996, WT/DS2/AB/R, adopted 20 May 1996.

• Appellate Body Report, Japan-Taxes on Alcoholic Beverages, 4 October 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopted 1 November 1996.

• Appellate Body Report, EC - Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), 16 January 1998, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopted 13 February 1998.

• Appellate Body Report, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, 12 October 1998, WT/DS58/AB/R.

• WTO Panel Report, Canada-Certain Measures Affecting the Automotive Industry, WT/DS139/R, WT/DS142/R, 11 February 2000, adopted 19 June 2000.

• Appellate Body Report, Korea - Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef, 11 December 2000, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adopted 10 January 2001.

• WTO Panel Report, Argentina – Measures Affecting the Export of Bovine Hides and the Imports of Finished Leather, 19 December 2000, WT/DS155/R, adopted 16 February 2001.

• WTO Panel Report, EC - Measures Affecting Asbestos and AsbestosContaining Products, WT/DS135/R, 18 September 2000, adopted 5 April 2001. 

• Appellate Body Report, EC - Measures Affecting Asbestos and AsbestosContaining Products, 12 March 2001, WT/DS135/AB/R, adopted 5 April 2001.

• WTO Panel Report, United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products – Recourse to Article 21.5 by Malaysia, WT/DS58/RW, 15 June 2001.

• WTO Panel Report, United States – Measures Affecting Cross-border Supply of Gambling and Betting Services, WT/DS285/R, 10 November 2004, adopted 20 April 2005.

• Appellate Body Report, United States - Measures Affecting Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, 7 April 2005, WT/DS285/AB/R, adopted 20 April 2005.

• WTO Panel Report, Brazil – Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/R, 12 June 2007.

• Appellate Body Report, Brazil - Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/AB/R, 3 December 2007.

• Appellate Body Report, India - Additional and Extra-Additional Duties on Imports From the United States, WT/DS/360/AB/R, adopted 17 November 2008.

• Appellate Body Report, China – Measures Affecting Imports of Automobile Parts, 15 December 2008, WT/DS339, WT/DS340/AB/R, WT/DS342/A/B/R, adopted 12 January 2009.

• Appellate Body Report, Canada - Measures Relating to Feed-in Tariff Program, 6 May 2013, WT/DS412/AB/R, WT/DS426/AB/R, adopted 24 May 2013.

3. Doctrine

3.1. Books

• BOHM, P., International Greenhouse Gas Emission Trading: With Special Reference to the Kyoto Protocol, Copenhagen, TemaNord, 1999, 506 p.

• CONRAD, C.R., Processes and Production Methods (PPMs) in WTO Law: Interfacing trade and social goals, Cambridge, CUP, 2011, 564 p.

• GARNER, B.A. and BLACK, H.C., Black’s Law Dictionary (9th ed.), Chicago, West Publishing House, 2009, 1920 p.

• HOLZER, K., Carbon-Related Border Adjustment and WTO Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2014, 322 p.

• PIRLOT, A., Environmental Border Tax Adjustments and International Trade Law: Fostering Environmental Protection, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2017, 352 p.

• WILL, U., Climate Border Adjustments and WTO Law: Extending the EU Emissions Trading System to Imported Goods and Services, Leiden, Brill Nijhoff, 2019, 405 p.

3.2. Contributions in books

• BACCHUS, J., “Not in clinical isolation” in MARCEAU, G., A History of Law and Lawyers in the GATT/WTO: The Developments of the Rule of Law in the Multilateral Trading System, Cambridge, CUP, 2015, 507 p.

• ISMER, R., “Mitigating Climate Change Through Price Instruments: an Overview of the Legal Issues in a World of Unequal Carbon Prices” in HERMANN, C. and TERHECHTE, J., European Yearbook of International Economic Law, Berlin, Springer, 2010, 426 p.

• PAUWELYN, J., “Carbon leakage measures and border tax adjustments under WTO law” in G. VAN CALSTER and D. PREVOST, Research Handbook on Environment, Health and the WTO, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 880 p.

• SACERDOTI, G., “WTO law and the ‘Fragmentation’ of International Law: Specificity, integration, conflicts” in JANOW, M.E., DONALDSON, V. and YANOVICH, A., The WTO: Governance, Dispute Settlement & Developing Countries, Huntington, Juris Publishing, 2008, 1100 p.

• SIMONETTI, S. and DE WITT WIJNEN, R., “International Emissions Trading and Green Investment Schemes” in FREESTONE, D. and STRECK, C., Legal Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen and Beyond, New York, OUP, 2009, 657 p.

3.3. Journal articles

• ANDEREGG, W.R.L., PRALL, J.W., HAROLD, J. and SCHNEIDER, S.H., “Expert credibility in climate change”, PNAS 2010, vol. 107, no. 27, 12107-12109.

• ASTORIA, R. “Design of an International Trade Law Compliant Carbon Border Tax Adjustment”, Arizona Journal of Environmental Law and Policy 2015, vol. 6, no. 1, 491-534.

• BANG, G., VICTOR, D.G. and ANDRESEN, S., “California’s Cap-and-Trade System: Diffusion and Lessons”, Global Environmental Politics 2017, vol. 17, no. 3, 12-30.

• CONDON, B.J., “GATT article XX and the proximity-of-interest: determining the subject matter of paragraphs B and G”, UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs 2004, vol. 9, no. 2, 137-162.

• COOREMAN, B., “Addressing environmental concerns through trade: a case for extraterritoriality?”, The International and Comparative Law Quarterly 2016, vol. 65, no. 1, 229-248.

• DAS, K., “Can Border Carbon Adjustments Be WTO-Legal?”, Manchester Journal of International Economic Law 2011, vol. 8, no. 3, 65-97.

• DE CENDRA, J., “Can Emission Trading Schemes Be Coupled with Border Tax Adjustments? An Analysis vis-à-vis WTO Law”, RECIEL 2006, vol. 15, no. 2, 131-145.

• DIAS, A., SEEUWS, S. and NOSOWICZ, A., “EU Border Carbon Adjustments and the WTO: Hand in Hand Towards Tackling Climate Change”, Global Trade and Customs Journal 2020, vol. 15, no. 1, 15-23.

• ENGLISCH, J. and FALCAO, T., “EU Carbon Border Adjustment and WTO Law, Part One”, Environmental Law Reporter 2021, vol. 51, no. 10, 10857-10882.

• EVANS, S., MAHLING, M.A., RITZ, R.A. and SAMMON, P., “Border carbon adjustments and industrial competitiveness in a European Green Deal”, Climate Policy 2021, vol. 21, no. 3, 307-317.

• GASPARI, F., “Aviation and Environmental Protection after the 2015 Paris Agreement: From Regulatory Unilateralism toward International Cooperation”, Issues in Aviation Law & Policy 2016, vol. 15, no. 2, 347- 376. 

• GENASCI, M., “Border Tax Adjustments and Emission Trading: The Implications of International Trade Law for Policy Design”, CCLR 2008, vol. 2, no. 1, 33-42.

• GRUNEWALD, N. and MARTINEZ-ZARZOSO, I., “Did the Kyoto Protocol Fail? An evaluation of the effect of the Kyoto Protocol on CO2 emissions”, Environment and Development Economics 2016, no. 21, 1-22.

• HECHT, M. and PETERS, W., “Border Adjustments Supplementing Nationally Determined Carbon Pricing”, Environ. Resource Econ. 2019, no. 27, 93-109. 

• HOEKMAN, B.M. and MAVROIDIS, P.C., “To AB or Not to AB? Dispute Settlement in WTO Reform”, Journal of International Economic Law 2020, vol. 23, no. 3, 703-722.

• HOLZER, K., “Proposals on Carbon-Related Border Adjustments: Prospects for WTO Compliance”, Carbon & Climate Law Review 2010, no. 1, 51-64.

• ISMER, R. and HAUSSNER, M., “Inclusion of consumption into the EU ETS: The Legal Basis under European Union Law”, RECIEL 2016, vol. 25, no. 1, 69-80.

• KAUFMANN, C. and WEBER, R., “Carbon-related border tax adjustment: mitigating climate change or restricting international trade?”, World Trade Review 2011, vol. 10, no. 4, 497-525.

• KELLY, J.P., “Judicial Activism at the World Trade Organisational: Development Principles of Self-Restraint”, Northwestern Journal of International Law & Business 2002, vol. 22, no. 3, 353-388.

• LADLY, S.D., “Border carbon adjustments, WTO-law and the principle of common but differentiated responsibilities”, Int Environ Agreements 2012, 63-84.

• LAMY, P., PONS, G. and LETURCQ, P., “A European Border Carbon Adjustment Proposal”, RELP 2020, vol. 10, no. 1, 21-30.

• LARBPRASERTPORN, P., “The Interaction Between WTO Law and The Principle of Common but Differentiated Responsibilities in the Case of Climate-Related Border Tax Adjustments”, Goettingen Journal of International Law 2014, vol. 6, no.1, 145-170.

• LYNAS, M., HOULTON, B.Z. and PERRY, S., “Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature”, Envrion. Res. Lett. 2021, no. 16, 1-7.

• MARUYAMA, W.H., “Climate Change and the WTO: Cap and Trade versus Carbon Tax?”, Journal of World Trade 2011, vol. 45, no. 4, 679-726.

• MCLURE, C.E., “A Primer on the Legality of Border Adjustments for Carbon Prices: Through a GATT Darkly”, Carbon & Climate Law Review 2011, vol. 5, no. 4, 456-465.

• MCLURE, C.E., “The GATT-Legality of Border Adjustments for Carbon Taxes and the Cost of Emission Permits: A Riddle, Wrapped in a Mystery, inside an Enigma”, Florida Tax Rev 2011, vol. 11, no. 4, 221-294.

• MONJON, S. and QUIRION, P., “A border adjustment for the EU ETS: Reconciling WTO rules and capacity to tackle carbon leakage”, Climate Policy 2011, vol. 11, no. 5, 1212-1225.

• MOOMAW, W.R. and VERKOOIJEN, P., “The Future of the Paris Climate Agreement: Carbon Pricing as a Pathway to Climate Sustainability”, Fletcher F. World Aff. 2017, vol. 41, no. 1, 69-78.

• PEEL, J., “Confusing Product with Process: A Critique of the Application of Product-Based Tests to Environmental Process Standards in the WTO”, New York University L.J. 2002, vol. 10, no. 2, 217-244.

• PIRLOT, A., “Carbon Border Adjustment Measures: A Straightforward Multi-Purpose Climate Change Instrument?”, Journal of Environmental Law 2021, 1-28.

• PITSCHAS, C., “GATT/WTO Rules for Border Tax Adjustment and the Proposed European Directive Introducing a Tax on Carbon Dioxide Emissions and Energy”, Georgia Journal of International and Comparative Law 1995, vol. 24, no. 3, 479-500.

• QUICK, R., “’Border Tax Adjustment’ in the Context of Emission Trading: Climate Protection or ‘Naked’ Protectionism?”, Global trade and customs journal 2008, vol. 5, no. 3, 163-175.

• QUICK, R., “Carbon Border Adjustment: A dissenting view on its alleged GATT-compatibility”, ZEuS 2020, vol. 4, 549-597.

• RICHARDSON, B.J., “Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change”, N.Z. J. ENVTL. L. 1998, vol. 2, no. 2, 249-262.

• SCHUMAN, E.K., “Global Climate Change and Infectious Diseases”, International Journal of Occupational and Environmental Medicine 2011, vol. 2, no. 1, 11-19.

• TRACHTMAN, J.P., “WTO law constraints on border tax adjustment and tax credit mechanisms to reduce the competitive effects of carbon taxes”, National Tax Journal 2017, vol. 70, no. 2, 469-494.

• VAN ASSELT, H. and BREWER, T., “Addressing competitiveness and leakage concerns in climate policy: An analysis of border adjustment measures in het US and the EU”, Energy Policy 2010, vol. 38, no. 1, 42- 51.

• WOERDMAN, E. and KOTZAMPASAKIS, M., “Linking the EU ETS with California’s Cap-and-Trade Program: A law and economics assessment”, CEREM 2020, vol. 4, no. 4, 9-45.

• ZHU, Z., “A Discussion on the Legitimacy of Carbon Tariffs under the WTO”, J. WTO & CHINA 2015, vol. 5, no. 2, 86-94.

3.4. Background, working and briefing papers

• BACCHUS, J., “Legal Issues with the European Carbon Border Adjustment Mechanism”, CATO Briefing Paper 2021, no. 125, https://www.cato.org/briefing-paper/legal-issues-european-carbonborder-adjustment-mechanism#conclusion.

• BACCHUS, J., “Special Report: The Case for a WTO Climate Waiver”, Centre for International Governance Innovation 2017, https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/NEWEST%20Clim ate%20Waiver%20-%20Bacchus.pdf.

• BARTELS, L., “The Inclusion of Aviation in the EU ETS: WTO Law Considerations”, ICTDS - Trade and Sustainable Energy Series 2012, no. 6, https://www.files.ethz.ch/isn/144532/the-inclusion-of-aviation-in-theeu-ets-wto-law-considerations.pdf.

• GOULDER, L.H. and SCHEIN, A., “Carbon Taxes v. Cap and Trade: A Critical Review”, NBER Working Paper 2013, no. 19338, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19338/w19338.pdf.

• ISMER, R. and NEUHOFF, K., “Border Tax Adjustments: A Feasible way to Address Nonparticipation in Emission Trading”, CMI Working Paper 2004, no. 36, 75 https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/388/EP36.pdf?s equence=1&isAllowed=y.

• JEGOU, I., “Competitiveness and Climate Change Policies: Is There a Case for Restrictive Unilateral Trade Measures?”, ICTSD information note 2009, no. 16, https://seors.unfccc.int/applications/seors/attachments/get_attachment?c ode=KPE7FAH5YPDAXMDD7FBCCUMLCBASK2P2.

• LOW, P., MARCEAU, G. and REINAUD, J., “The Interface between the trade and climate change regimes: scoping the issues”, Staff Working Paper ERSD 2011, no. 1, https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201101_e.pdf.

• MARCU, A. and DYBKA, D., “Status of the Border Carbon Adjustments’ international developments”, ERCST 2021, https://ercst.org/wpcontent/uploads/2021/08/Update-on-developments-in-the-internationaljurisdictions-on-the-Border-Carbon-Adjustments.pdf.

• MEHLING, M., VAN ASSELT, H., DAS, K., DOEGE, S. and VERKUIJL, C., “Designing Border Carbon Adjustments for Enhanced Climate Action”, Climate Strategies 2017, https://climatestrategies.org/wpcontent/uploads/2017/12/CS_report-Dec-2017-4.pdf.

• PAUWELYN, J., “U.S. Federal Climate Policy and Competitiveness Concerns: The Limits and Options of International Trade Law”, Nicholas Institute for Environmental Solutions Working Paper 2007, no. 07/02, https://nicholasinstitute.duke.edu/sites/default/files/publications/u.s.- federal-climate-policy-and-competitiveness-concerns-the-limits-andoptions-of-international-trade-law-paper.pdf.

• PRAG, A., “The Climate Challenge and Trade: Would border carbon adjustments accelerate or hinder climate action?”, OECD Background Paper for the 39th Round Table on Sustainable Development 2020, https://www.oecd.org/sdroundtable/papersandpublications/The%20Climate%20Challenge%20and %20Trade...%20background%20paper%20RTSD39.pdf.

3.5. Reports, surveys and statistics

• Vivid Economics and Ecofys, Carbon leakage prospects under Phase III of the EU ETS and beyond – report prepared for DECC, 2014, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo ads/attachment_data/file/318893/carbon_leakage_prospects_under_phas e_III_eu_ets_beyond.pdf.

• Climate Action Network Europe, The lack of evidence for carbon leakage, 2014, http://www.old.caneurope.org/docman/emissions-tradingscheme/2333-eu-2030-briefing-on-lack-of-evidence-for-carbon-leakagefebruary-2014/file.

• UNEP, Emissions Gap Report 2020, https://www.unep.org/emissions-gapreport-2020.

• European Parliament, Directorate-General for External Policies, Economic assessment of Carbon Leakage and Carbon Border Adjustment, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2861/02958.

• Konrad-Adenauer-Stiftung, Expert survey on the perception of the planned EU Carbon Border Adjustment Mechanism in Asia Pacific, 2021, https://www.kas.de/documents/265079/265128/EU+Carbon+Border+Adj 76 ustment+Mechanism.pdf/fed1d5a4-4424-c450-a1b9- b7dbd3616179?version=1.1&t=1615356593906.

• Eurostat, International trade in goods, 2022, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=International_trade_in_goods#The_three_large st_global_players_for_international_trade:_EU.2C_China_and_the_USA, 2021.

3.6. Guides

• WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice – GATT 1994, Article III (Jurisprudence), https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art3_ jur.pdf.

3.7. Statements

• Joint NGO statement on the CBAM, 13 December 2021, no. 5, https://9tj4025ol53byww26jdkao0x-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/Joint-NGO-statement-on-CBAM-proposal.pdf.

3.8. News articles

• BAUER-BABEF, C., “African countries deem EU carbon border levy ‘protectionist’”, EURACTIV 2021, https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/developingcountries-deem-eu-carbon-border-levy-protectionist/.

• KURMAYER, N.J., “EU industry shuns carbon border levy, calls for export rebates”, EURACTIV 2021, https://www.euractiv.com/section/energyenvironment/news/eu-industry-shuns-carbon-border-levy-backs-exportrebates-instead/.

• LO, J., “Emerging economies share ‘grave concern’ over EU plans for a carbon border tax”, Climate Home News 2021, https://www.climatechangenews.com/2021/04/09/emerging-economiesshare-grave-concern-eu-plans-carbon-border-tax/.

• WEISMAN, J. and DAVENPORT, C., “Democrats Consider Adding Carbon Tax To Budget Bill”, New York Times 2021, https://www.nytimes.com/2021/09/24/us/politics/carbon-taxdemocrats.html.

3.9. Web posts

• CARB, FAQ Cap-and-Trade Program, https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/faq-cap-and-tradeprogram#ftn22.

• European Commission, Carbon Border Adjustment mechanism: Questions and Answers, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661.

• European Commission, Increasing the ambition of EU emission trading, https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/deliveringeuropean-green-deal/increasing-ambition-eu-emissions-trading_en 77

• UNFCCC, About carbon pricing, https://unfccc.int/about-us/regionalcollaboration-centres/the-ciaca-initiative/about-carbon-pricing#eq-5.

• World Bank, Pricing carbon, https://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon

Download scriptie (690.42 KB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. Dr. Kim Van der Borght
Kernwoorden