Ja, het overkomt ook mannen. Een uitgewerkt antwoord op de precaire situatie van mannelijke slachtoffers van partnergeweld in Oost-Vlaanderen

Ruth
Anthuenis

Waaraan denkt u bij het horen van de term partnergeweld? 

Waarschijnlijk allereerst aan een agressieve man die zijn vrouw slaat. Nochtans toont onderzoek van UGent in 2021 aan dat ongeveer even veel mannen dan vrouwen mishandeld worden door hun partner; namelijk één op vijf.  

Hardnekkige stereotypen 

Uit ‘s werelds grootste database van feiten en statistieken van partnergeweld blijkt dat 58% van de gevallen van partnergeweld om wederkerig geweld gaat. Dit geweld is meestal situationeel van aard en gaat regelmatig gepaard met overmatig alcohol of drugsgebruik. De overige 42% gaat over eenzijdig geweld, gericht van de ene op de andere partner, niet per se doelbewust.  

Binnen de dynamiek van een partnerrelatie kunnen dus zowel mannen als vrouwen zowel slachtoffer als pleger van partnergeweld worden. Toch is mannelijk slachtofferschap een moeilijk te vatten fenomeen. Want een man is fysiek toch zoveel sterker dan een vrouw? Als man laat je je toch niet zomaar doen?  

Anderzijds worden vrouwen aanzien als zorgzame moederfiguren waardoor algemeen ongeloof over vrouwelijk daderschap heerst. Toch toont wetenschappelijk onderzoek aan dat vrouwen en mannen zich even vaak schuldig maken aan het plegen van partnergeweld.  

Verder lijkt partnergeweld binnen de LHBTIQ+ gemeenschap op het eerste zicht onbestaande. Brits onderzoek toonde nochtans aan dat één op vier homo’s slachtoffer werd van partnergeweld.  

Ook in de media wordt meestal het eenzijdige beeld van een vrouwelijk slachtoffer en een mannelijke dader weergegeven.  

Taboe op mannelijke kwetsbaarheid 

Kwetsbaarheid is een moeilijk gegeven in onze samenleving, laat staan mannelijke kwetsbaarheid. Dat is al helemaal taboe. Een maatschappelijk taboe dat ervoor zorgt dat mannen zich schamen om als man slachtoffer te zijn. Daardoor (h)erkennen ze dit gegeven vaak zelf niet en zijn ze bang om niet geloofd en/of uitgelachen te worden. Op die manier dragen ze onbewust zelf bij aan de onderrapportage van de problematiek.  

Uitzonderingen bevestigen de regel, maar wanneer deze mannen er dan toch mee naar buiten komen, stuiten ze effectief vaak op ongeloof en gebeurt het dat ze zelfs uitgelachen worden. Ook door politie. Bij politionele interventies worden ze dikwijls als boeman gezien en meegenomen voor verder verhoor.  

Dit alles maakt dat deze mannen dubbel slachtoffer zijn en nog te veel in de kou blijven staan. 

Een tegenstrijdig probleem stelt zich: het taboe zal pas slijten als deze mannen naar buiten komen met hun verhaal. Maar zolang wij als maatschappij deze stereotype ontkenning in stand houden, zullen deze mannen niet spreken.   

Spanningsvelden tussen hulpvrager en hulpverlener 

Meer maatschappelijk bewustzijn omtrent deze onderbelichte problematiek is dan ook een veel voorkomende hulpbehoefte. Verder hebben mannelijke slachtoffers nood aan een luisterend en vooral gelovend oor. Met oog voor het verschil in therapeutische noden. Uit diepte-interviews blijkt namelijk dat deze mannen minder nood hebben aan praten over emoties en eerder praktisch- en oplossingsgericht te werk willen gaan.  

Zo komen we bij een eerste spanningsveld terecht. Veel bevraagde mannen vinden dat onze hulpverlening vooral op vrouwen gericht is. Dit kan verklaard worden doordat 93% van onze hulpverleners vrouwen zijn. Deze overhand aan vrouwelijke waarden zorgt ervoor dat de focus van het therapeutisch handelen veelal gericht is op emoties. 

Een bijkomend gevolg van deze feminisering van de hulpverlening is het onvoldoende (h)erkennen van vaderlijke betrokkenheid, terwijl (h)erkenning van evenwaardig ouderschap en van vaderlijke capaciteiten net een veel voorkomende hulpbehoefte is.  

Wanneer het om ouders gaat, gaat het zowel sociologisch als in de hulpverlening meestal over de moeders. Een mogelijke oorzaak hiervan is de poortwachtersfunctie van het moederschap. Dit houdt in dat veel moeders zichzelf onbewust als de betere zorgfiguur van het kind zien, waardoor ze het moeilijker kunnen overlaten aan de vader. Dit verschijnsel trekt zich door naar de vrouwelijke hulpverlening: vaders worden nog steeds onvoldoende gezien of gehoord en hulpverleners richten zich in eerste instantie tot moeders.    

Door het taboe op mannelijke kwetsbaarheid ontstaat er als derde spanningsveld enerzijds een machocultuur bij de politie met het bijbehorende effect op het aanvaarden van mannelijk slachtofferschap. Dit zorgt ervoor dat mannen niet altijd serieus genomen worden wanneer ze aangifte doen. Daartegenover zorgt schaamte voor stilzwijgendheid en wordt het eigen slachtofferschap moeilijk (h)erkend door de man in kwestie. Dit heeft gevolgen op het vragen van hulp en het spreken tijdens interventies, waar politie zo al een instant beslissing moet nemen terwijl ze enkel een momentopname van de situatie voorgeschoteld krijgen.  

Tenslotte komt de liberalisering van het slachtofferschap aan bod. Dit betekent dat de hulpverlening ervan uitgaat dat hun aanbod er staat dus het slachtoffer enkel en alleen nog de stap ernaartoe dient te zetten. Hier wordt over het hoofd gezien dat een slachtoffer na de soms jarenlange ondergane terreur geen energie of draagkracht meer heeft om stappen te ondernemen en/of een concrete hulpvraag te formuleren. 

Sociale isolatie 

Gaandeweg geraakt het slachtoffer sociaal geïsoleerd. Sociale isolatie is enerzijds een veel gebruikte tactiek van de dader, bijvoorbeeld door hun partner contacten buiten de relatie om te verbieden. Anderzijds gaat het hier ook om een sociaal terugtrekken van het slachtoffer, die naast de overheersende schaamte het gevoel heeft er helemaal alleen voor te staan. Onder andere omdat het vertellen van zijn verhaal aan derden, die niet weten welke intense en langdurige psychologische gevolgen het geweld kent, als een onoverkomelijk iets lijkt. 

Opstarten lotgenotengroep 

Als antwoord hierop startte ik met Beweging Tegen Geweld vzw Zijn een lotgenotengroep voor mannelijke slachtoffers van partnergeweld in Oost-Vlaanderen op. Dit naar het model van de pioniers van het Family Justice Center en CAW te Mechelen. De lotgenotengroep staat intussen op de sociale kaart. Na vijf bijeenkomsten ervaren onze zes mannen unaniem dat begrepen worden onder gelijkgestemden enorm helend werkt. 

Dus mannen, breek er doorheen: je bent echt niet alleen. 

image 776

image 778

Bibliografie

1712. (2021, 24 februari). Jaarrapport 2021 [Persbericht]. https://1712.be/nl/nieuws/1712-jaarrapport2021 Achtergrond: mannen alsrisicogroep. (z.d.). Kom Uit Je Kop. Geraadpleegd op 12 juli 2022, van https://www.komuitjekop.be/over-de-campagne#achtergrond-mannen-als-risi… Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. (z.d.). https://www.vzwzijn.be. Geraadpleegd op 10 juli 2022, van https://www.vzwzijn.be/upload/editor/general/1204255_brochure_digitaal… Als man heb je al gauw de schijn tegen. (2015, 7 april). Mannenopvang Magazine. Geraadpleegd op 11 juli 2022, van https://issuu.com/mannenopvang0/docs/mannenmagazinedef2 5_ Bijzet, F. (2019, 11 mei). Systeemgericht werken bij geweld in relaties. Kempler Instituut. Geraadpleegd op 07 juli 2022, van https://www.kempler-instituut.nl/artikelen/systeemgericht-werken-bij-ge… Blanquaert, A., & Demir, Z. (2020, december). Schriftelijke vraag (354 2020–2021). Vlaams Parlement. https://www.vlaamsparlement.be/en/parlementaire-documenten/schriftelijk… Blijf Groep, Stichting Wende en Veilig Thuis. (2019, 6 augustus). Factsheet huiselijk geweld tegen mannen. Huiselijk Geweld. Geraadpleegd op 09 juli 2022, van https://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/factsheets/2018/11/01/huisel… Blow, H. (2019, 21 november). Ook mannen zijn slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Sociaal.Net. Geraadpleegd op 03 augustus 2022, van https://sociaal.net/opinie/mannen-slachtoffergrensoverschrijdend-gedrag/ Blow, H., Berteloot, K., Bisschop, P., Desair, K., Bussche, S., Dedoncker, K., D’Haese, W., Franck, P., Groenen, A., Van Malderen, M., Pas, L., Weewauters, M., Van den Bussche, S., & Van Malderen, M. (2011). Handboek familiaal geweld. Politeia. Bulte, A. (2022, 16 mei). Mannen over partnergeweld: ‘Wij waren getrouwd, we zagen elkaar graag, dacht ik. Maar ze zei dat ik niets waard was’. De Morgen. Geraadpleegd op 5 juli 2022, van https://www.demorgen.be/nieuws/mannen-over-partnergeweld-wij-waren-getr…graag-dacht-ik-maar-ze-zei-dat-ik-niets-waard-was~bc65cf30/ Criminaliteitsstatistieken / Statistiques de criminalité. (2000–2021, januari–december). [Dataset]. Federale Politie. https://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interacti… COL 4/2018: Casusoverleg en beroepsgeheim. (2018, 21 maart). Openbaar Ministerie. Geraadpleegd op 3 augustus 2022, van https://www.om-mp.be/nl/article/col-42018-casusoverleg-beroepsgeheim 100 De Blank, M., Holla, S., Glijn, R., & De Jong, E. (2020, 21 juli). Literatuurstudie genderstereotypen beeldvorming en stereotypering. Atria. Geraadpleegd op 17 juli 2022, van https://atria.nl/nieuwspublicaties/beeldvorming-stereotypering/literatuurstudie-genderstereotypen/ De Gendt, T. (2019). Papa hoort er ook bij (1ste editie). Lannoo. De Preter, J. (2021, 20 januari). Feminisering in de zorgsector: ‘Plots zagen wij hier nauwelijks nog mannen’. Knack. Geraadpleegd op 04 juli 2022, van https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/feminisering-in-dezorgsector-plots-zagen-wij-hier-nauwelijks-nog-mannen/ De Vogel, V. (2020, 25 oktober). Vrouwen plegen even vaak huiselijk geweld als mannen. Sociale Vraagstukken. Geraadpleegd op 23 juni 2022, van https://www.socialevraagstukken.nl/vrouwen-plegeneven-vaak-huiselijk-geweld-als-mannen/ De Vogel, V., & Uzieblo, K. (2020, 10 februari). Geweld in tijden van corona. De Psycholoog, 55(10). Geraadpleegd op 1 januari 2022, van https://www.tijdschriftdepsycholoog.nl/wetenschap/geweld-in-tijdenvan-corona/ Demir, Z. (2020, oktober). Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020–2024 (Nr. 514 – 1). Vlaams Parlement. https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1613238 Drijber, B. C., Reijnders, U. J. L., & Ceelen, M. (2013). Male Victims of Domestic Violence. Journal of Family Violence, 28(2), 173–178. https://doi.org/10.1007/s10896-012-9482-9 Gent krijgt een Family Justice Center. (2020, 31 januari). Open VLD Gent. Geraadpleegd op 29 juli 2022, van https://www.openvldgent.be/nl/Nieuws/541-Gent-krijgt-een-Family-Justice… Getuige van partnergeweld. (z.d.). Augeo Foundation. Geraadpleegd op 26 juni 2022, van https://www.augeo.nl/nl-nl/kindermishandeling/getuige-van-partnergeweld/ Good, G. E., Dell, D. M., & Mintz, L. B. (1989). Male role and gender role conflict: Relations to help seeking in men. Journal of Counseling Psychology, 36(3), 295–300. https://doi.org/10.1037/0022-0167.36.3.295 Hamel, J. (2016). Partner Abuse State of Knowledge project. Domestic Violence Research. Geraadpleegd op 22 juni 2022, van https://domesticviolenceresearch.org/ Hines, D. A., & Malley-Morrison, K. (2001). Psychological effects of partner abuse against men: A neglected research area. Psychology of Men & Masculinity, 2(2), 75–85. https://doi.org/10.1037/1524- 9220.2.2.75 Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis? (z.d.). Slachtofferzorg Vlaanderen. Geraadpleegd op 10 augustus 2022, van https://www.slachtofferzorg.be/hoe-verwerk-je-een-ingrijpende-gebeurten… Hulshagen, M. (2018, 18 april). Absoluut en 1712 doorbreken taboe rond partnergeweld op mannen. Absoluut. Geraadpleegd op 30 juli 2022, van https://www.absoluut.be/partnergeweld-op-mannen/ IFG: 2020 - provincies. (2020, januari–december). [Dataset]. Criminaliteitsstatistieken Federale Politie. https://provincies.incijfers.be/databank?workspace_guid=98a60235-274b-4… 101 IGVM. (2021, 20 januari). 1.000.000 euro vrijgemaakt voor ondersteuning opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers van geweld [Persbericht]. https://igvmiefh.belgium.be/nl/nieuws/1000000_euro_vrijgemaakt_voor_de_ondersteuning_van_opvangcentra_voor_ vrouwelijke_slachtoffers Intergenerationele overdracht van geweld - Inzicht in ouderschap. (2014, oktober). Augeo Magazine. Geraadpleegd op 02 augustus 2022, van https://www.augeomagazine.nl/nl/magazine/8332/763389/intergenerationele… ml Intrafamiliaal geweld. (z.d.). BeSafe. Geraadpleegd op 1 juni 2022, van https://www.besafe.be/nl/geweld/intrafamiliaal-geweld Janssen, J., Lünnemann, K., D’Haese, W., &Groenen, A. (2019). Intrafamiliaal geweld. Gompel &Svacina. Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR), Criminologie In Actie (CIA), Studium Generale [Erasmus Paviljoen Rotterdam]. (2020, 27 oktober). Geweld door vrouwen, lezing door Vivienne de Vogel [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IlS7ce1SgIg Keygnaert, I., Wuyts, E., Fomenko, L., Nobels, A., De Schrijver, L., & Vandeviver, C. (2021, juni). Eindrapport onderzoek naar relaties, stress en agressie in de eerste 12 maanden van COVID-19 in België. UGent. https://biblio.ugent.be/publication/8723558 Kiekens, N. (2021, 23 januari). Spreken doet muren breken [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wU31GZXE_9c Kinderen als getuige van geweld. (z.d.). Vzw Zijn. Geraadpleegd op 26 juni 2022, van https://www.vzwzijn.be/wat-is-geweld/themas/kinderen-als-getuige-van-ge… Lucas, K. (2016, 2 juni). Bachelorproef 2016: partnergeweld tegen mannen [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IpC2EMPkAkU Lünnemann, K. D., Pels, T. V. M., & Boutellier, J. C. J. (2013). Van generatie op generatie. Verwey-Jonker Instituut. Lünnemann, K., Hermens, N., &Roeleveld, W. (2020, 1 december). Mannen over partnergeweld en vaderschap. Verwey-Jonker Instituut. Geraadpleegd op 11 juni 2022, van https://www.verweyjonker.nl/publicatie/mannen-over-partnergeweld-en-vaderschap/ Lysova, A., Dim, E. E., & Dutton, D. (2019). Prevalence and Consequences of Intimate Partner Violence in Canada as Measured by the National Victimization Survey. Partner Abuse, 10(2), 199–221. https://doi.org/10.1891/1946-6560.10.2.199 Maas, J. (2021, 20 december). Vaders worden niet genoeg gezien en gehoord. Augeo magazine. Geraadpleegd op 22 juli 2022, van https://www.augeomagazine.nl/aandacht-voor-ouderschap-augeomagazine-25/achtergrond-vaderschap 102 Machado, A., Hines, D., & Matos, M. (2016). Help-seeking and needs of male victims of intimate partner violence in Portugal. Psychology of Men & Masculinity, 17(3), 255–264. https://doi.org/10.1037/men0000013 McCarrick, J., Davis-McCabe, C., & Hirst-Winthrop, S. (2015). Men’s Experiences of the Criminal Justice System Following Female Perpetrated Intimate Partner Violence. Journal of Family Violence, 31(2), 203– 213. https://doi.org/10.1007/s10896-015-9749-z Meer info over centrum ouders. (z.d.). Goededoelen.be. Geraadpleegd op 5 juli 2022, van https://www.goededoelen.be/organisation/more/?id=0666631807 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2018, 2 oktober). Mannenopvang bijna altijd vol [Persbericht]. https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2018/10/02/mannenopvang-b… Mishandelde mannen zijn geen mietjes. (2020, 25 november). Lokale Politie AMOW. Geraadpleegd op 30 juli 2022, van https://politie.be/5408/nieuws/mishandelde-mannen-zijn-geen-mietjes Nanhoe, A. (2011, mei). Pionieren in de mannenopvang: een evaluatiestudie. http://www.anitananhoe.nl/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-Pionieren-… Niemand kan gedachten lezen. (z.d.). Kom Uit Je Kop. Geraadpleegd op 25 juli 2022, van https://www.komuitjekop.be/bekijk-de-campagnevideos/niemand-kan-gedacht… Odisee Hogeschool. (2019, 30 augustus). Geweld binnen relatie. Gids voor Gezinnen. Geraadpleegd op 01 augustus 2022, van https://www.gidsvoorgezinnen.be/relatieproblemen-enscheiding/partnergeweld/geweld-binnen-een-relatie-2 Ongenae, C. (2022, 22 april). Ook mannen lijden onderseksisme. Weekend Knack. Geraadpleegd op 4 juli 2022, van https://weekend.knack.be/uncategorized/ook-mannen-lijden-onder-seksisme/ Over Tele-Onthaal. (z.d.). Tele-Onthaal.be. Geraadpleegd op 17 juli 2022, van https://tele-onthaal.be/overtele-onthaal Pels, T., & Lünnemann, K. (2011). Opvoeden na partnergeweld (1ste editie). Koninklijke Van Gorcum. Pieters, J., Italiano, P., Offermans, A.-M., & Hellemans, S. (2010). Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Roels, S. (2021, 13 oktober). Een onbelicht perspectief: Plegers van huiselijk geweld. Sterk Huis. Geraadpleegd op 17 juli 2022, van https://www.sterkhuis.nl/een-onbelicht-perspectief-plegers-vanhuiselijk-geweld/ RoSa vzw. (2021, 9 februari). Gendergerelateerd geweld. Geraadpleegd op 02 juli 2022, van https://rosavzw.be/nl/themas/geweld-en-seksuele-discriminatie/genderger… Schryvers, K., & Somers, B. (2021, december). Vraag om uitleg over projectoproep “gedeeld en betrokken ouderschap” (535 2021–2022). Vlaams Parlement. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementairwerk/commissies/commissievergaderingen/1577571/verslag/1580460 103 Simmons, S. B., Knight, K. E., & Menard, S. (2015). Long-Term Consequences of Intimate Partner Abuse on Physical Health, Emotional Well-Being, and Problem Behaviors. Journal of Interpersonal Violence, 33(4), 539–570. https://doi.org/10.1177/0886260515609582 Smeuninx, E. (2016). Het concept vaderschap. Familie &Recht. https://doi.org/10.5553/fenr/.000023 Steketee, M. J., Römkens, G. M. F., Pels, T. V. M., Lünnemann, M. K. M., Mak, D. J., Mejdoubi, J., Harthoorn, H. E., Van Waesberghe, E. S., & Los, V. (2016). Preventie van intergenerationeel geweld in Nederland en EU [E-book]. Verwey-Jonker Instituut. Geraadpleegd op 10 juni 2022, van https://www.verwey-jonker.nl/wpcontent/uploads/2020/07/5218_Preventie_intergenerationeel_geweld_Nederland_EU.pdf Sylvia was jarenlang pleger van huiselijk geweld. (2022, 31 januari). EO. Geraadpleegd op 13 juli 2022, van https://www.eo.nl/artikel/sylvia-was-jarenlang-pleger-van-huiselijk-gew… Taboe over mannen alsslachtoffer van huiselijk geweld blijft groot. (2016, 25 juli). Zijkant. Geraadpleegd op 31 juli 2022, van https://www.zijkant.be/taboe-over-mannen-als-slachtoffer-van-huiselijk-…groot/ Tavecchio, L. (2015, april). Positief betrokken vaderschap. Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie. Geraadpleegd op 22 juli 2022, van https://www.vkjp.nl/tijdschrift-artikelen/tkjp-4-2015-positief-betrokkenvaderschap Ten Lohuis, E. (2011). Onmacht en schaamte bespreekbaar maken: Commissaris Stefan van Zanten over het doorbreken van de machocultuur bij de politie. Psychotraumanet. Geraadpleegd op 27 juli 2022, van https://psychotraumanet.org/en/node/225 Tom: “Ondanks alles besloot ik de relatie een nieuwe kans te geven”. (z.d.). Horen Zien En Praten. Geraadpleegd op 15 mei 2022, van https://www.horenzienenpraten.be/tom-ondanks-alles-besloot-ik-derelatie-een-nieuwe-kans-te-geven/ Traumagerelateerd schuldgevoel, een paradoxaal fenomeen. (2021, 16 november). Verken je geest. Geraadpleegd op 16 juli 2022, van https://verkenjegeest.com/traumagerelateerd-schuldgevoel-eenparadoxaal-fenomeen/ Triene-Mie Le Compte. (z.d.). Ben je slachtoffer. Geraadpleegd op 4 juli 2022, van https://www.trienelecompte.com/partnergeweld/ben-je-slachtoffer Tsui, V., Cheung, M., &Leung, P. (2010). Help-seeking among male victims of partner abuse: men’s hard times. Journal of Community Psychology, 38(6), 769–780. https://doi.org/10.1002/jcop.20394 UGent. (2020, 13 mei). Eén op vier is slachtoffer van agressie tijdens eerste fase lockdown in België [Persbericht]. https://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/een-op-vier-is-slachtoffe…tijdens-eerste-fase-lockdown-in-belgie.htm Van de Viver, C., & Keygnaert, I. (2021, 20 januari). Domestic violence in Belgium in times of corona. IRCP UGent. Geraadpleegd op 12 augustus 2022, van https://ircp.ugent.be/researchers/christophevandeviver/domestic-violence-in-belgium-in-times-of-corona/ 104 Van den Broeck, S. (2022, 30 mei). Eindelijk kunnen we tonen wie we echtzijn. Weliswaar. Geraadpleegd op 06 augustus 2022, van https://weliswaar.be/justitie-welzijn/%E2%80%9Ceindelijk-kunnen-we-tone…we-echt-zijn%E2%80%9D Van Mieghem, H. (2022, 16 maart). Als je eens wist - Veel mannelijke slachtoffers blijven in de kou staan [Video]. VRT NU. https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/als-je-eens-wist/2/als-je-eens-wist-s2a1/ Van Oosten, N., Visser, A., Hazebroek, L., & Daru, S. (2016, 22 januari). Wat werkt bij partnergeweld. Movisie. Geraadpleegd op 11 juli 2022, van https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-partnergeweld Van Tilburg, R. (2020, 12 november). Maternal gatekeeping: wat is het en wat kun je ertegen doen? VADER Magazine. Geraadpleegd op 12 juli 2022, van https://vadermagazine.nl/artikel/maternal-gatekeeping/ Vandermassen, G. (2022, 27 april). Mannen, praat over huiselijk geweld. De Standaard. Geraadpleegd op 11 augustus 2022, van https://www.standaard.be/cnt/dmf20220426_96573677 Vandersmissen, M. (2021, 20 januari). Co-ouderschap voor vaders: ‘De moeder is toch niet per definitie een betere opvoeder?’ Knack. Geraadpleegd op 10 juli 2022, van https://www.knack.be/nieuws/co-ouderschapvoor-vaders-de-moeder-is-toch-niet-per-definitie-een-betere-opvoeder/ Van der Steen, W. (2021, 22 oktober). Projectoproep “Gedeeld en betrokken ouderschap”. Gelijke Kansen. Geraadpleegd op 5 augustus 2022, van https://gelijkekansen.be/portals/gelijkekansen/Documents/20211022_oproe… Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. (2011, mei). Council Of Europe. https://rm.coe.int/1680462530 Verheyen, K., & Beke, W. (2020, april). Vluchthuizen voor mannelijke slachtoffers van intrafamiliaal geweld - Stand van zaken (Schriftelijke vraag 349). Vlaams Parlement. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijk… Vertederd vernederd – Herken emotioneel misbruik in een relatie. (2017). VZW Zijn. Geraadpleegd op 1 augustus 2022, van http://vertederdvernederd.be/#getuigenissen Violence against women. (2021, 9 maart). World Health Organisation. Geraadpleegd op 9 juli 2022, van https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women Vissers, I. (2014, 17 juli). Mannen over hun vaderschap na partner geweld: een literatuurstudie naar aandachtspunten voor versterking van het vaderschap. Avans Hogeschool Expertisecentrum Veiligheid. Geraadpleegd op 02 augustus 2022, van https://www.hbokennisbank.nl/details/sharekit_av:oai:surfsharekit.nl:d2012116-05e3-40ac-a8f4-11163c25e83c?haslink=yes&ht=avanshogeschool.Expertisecentrum+Veiligheid&q=Mannen+over+hun+vaderschap+na+partne rgeweld Vlaamse overheid. (z.d.). Familiaal geweld | Slachtofferzorg. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Geraadpleegd op 8 augustus 2022, van https://www.slachtofferzorg.be/familiaal-geweld Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Family Justice Center voor Gent. (2020, 20 januari). Besluitvorming Stad Gent. Geraadpleegd op 29 juli 2022, van https://ebesluitvorming.gent.be/zittingen/19.0912.4701.4420/agendapunte… 105 VRT NWS. (2021, 15 september). Pano: Geweld tegen vrouwen [Video]. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/15/pano-geweld-tegen-vrouwen/ Vzw Zijn. (z.d.). Partnergeweld: ook mannen maken het mee [Persbericht]. https://www.vzwzijn.be/upload/docs/Persmap_Partnergeweld.%20Ook%20manne… mee.pdf Wassenaar, S. (2018, 2 oktober). Mannen zoeken vaker hulp wegens mishandeling. gelderlander.nl. Geraadpleegd op 1 augustus 2022, van https://www.gelderlander.nl/arnhem/mannen-zoeken-vaker-hulpwegens-mishandeling~a01f4c8f/ Wat doen wij? (z.d.). FJC – Veilig thuis. Geraadpleegd op 17 juli 2022, van https://fjc-veiligthuis.be/watdoen-wij/ Wat doen we? (z.d.). Movemen. Geraadpleegd op 30 juli 2022, van https://www.movemen.be/wat-doenwe-movemen Wat we doen. (z.d.). Awel.be. Geraadpleegd op 10 juli 2022, van https://awel.be/over-awel/wat-we-doen Witpas, A., & Ghysels, M. (z.d.). Seksueel Geweld. Wij Zien Je Wel. Geraadpleegd op 10 augustus 2022, van https://www.wijzienjewel.be

Download scriptie (1.48 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Marianne De Boodt