Strategische Autonomie als oplossing voor de Energiecrisis?

Jana
Caulier

Zoals de oorlog in Oekraïne aantoont, gebruiken staten die energiebronnen bezitten en exporteren energie niet alleen als een economische factor, maar ook als een middel om politieke invloed uit te oefenen. Als gevolg daarvan is energie een strategisch wapen geworden in de moderne politiek, evenals een onderhandelingsmiddel en een middel om sancties op te leggen. Dit creëert een nieuwe geopolitieke omgeving voor de EU en maakt discussies over het vermogen van de EU om haar energiebeleid zelfstandig vorm te geven steeds belangrijker.

Energie-afhankelijkheid van de EU

Reeds in 2016 erkende de EU het strategische belang van energie toen er in de globale strategie van de EU werd geopperd dat de Unie strategisch autonoom zou moeten worden op vlak van energie. Strategische autonomie verwijst naar het vermogen van een land om haar eigen prioriteiten te stellen en eigen beslissingen te nemen, in samenwerking met derden, of indien nodig autonoom. In theorie zou strategische energieautonomie de EU dus meer mogelijkheden moeten geven om slagkrachtig te handelen en haar belangen te beschermen. Toch heeft de EU in het algemeen moeite gehad om strategische autonomie te bereiken in de energiesector, grotendeels als gevolg van haar grote afhankelijkheid van energie-invoer.

In 2019 werd aan meer dan de helft van de Europese energiebehoeften voldaan door import. Rusland was de grootste energieleverancier van de EU, goed voor ongeveer 30% van de olie invoer en bijna 40% van de invoer van aardgas en steenkool. Samen met Noorwegen en Algerije was het verantwoordelijk voor bijna 75% van de gasinvoer in de EU. Tijdens het conflict in Oekraïne hebben deze asymmetrische afhankelijkheden het vermogen van de EU om beslissingen te nemen en ernaar te handelen verzwakt.

Beïnvloedende factoren

Zowel interne als externe factoren hebben de ontwikkeling van de strategische autonomie van het EU-energiebeleid beïnvloed. Doorheen de geschiedenis werd er weinig aandacht besteed aan de strategische waarde van de energiesector. De focus lag eerder op duurzaamheid en vrije marktwerking. Hierdoor werd minder gekeken naar bevoorradingszekerheid en prijsstabiliteit.

Af en toe gaven de Europese Commissie, het Europees Parlement of individuele lidstaten een aanzet naar een meer “strategisch autonoom” energiebeleid. Desondanks mislukten ook veel van de ambitieuzere plannen van de Europese Commissie vaak door de tegenstand van de lidstaten in de Raad. De uiteenlopende nationale belangen van de lidstaten zijn vaak niet in lijn met de globale noden van de EU. Doordat de EU-lidstaten het Europese energiebeleid vaak vanuit hun nationaal perspectief bekijken, is de politieke cohesie laag om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen.

Daarnaast heeft de EU een lange tijd de bevoegdheden om een ​​coherent, gecoördineerd en strategisch autonoom energiebeleid te vormen, niet gehad. Ondanks het feit dat de EU meer enegiebevoegdheden heeft gekregen, mist het nog steeds enkele van de meest cruciale bevoegdheden. Zo blijven de lidstaten  verantwoordelijk voor hun energiemix, de voorwaarden voor de exploitatie van hun energiebronnen en de algemene structuur van hun energievoorziening. De nodige bestuursstructuren en bevoegdheden wel aanwezig om belangrijke beslissingen te nemen en uit te voeren. echter is de mate van coördinatie en integratie van het energiebeleid op EU-niveau niet zozeer een kwestie van formele bevoegdheid, maar eerder het resultaat van een voortdurend getouwtrek tussen de Commissie en het Parlement enerzijds en de Raad en lidstaten anderzijds.

Bovendien voldoen de technologieën van sommige Europese landen nog steeds niet aan de moderne normen vanwege factoren zoals economische instabiliteit en een gebrek aan investeringen. Aan de andere kant is de EU reeds een wereldleider in de ontwikkeling van technologieën voor hernieuwbare energie. Een actiever industriebeleid van de EU kan nodig zijn om het volledige potentieel van deze technologieën te realiseren en te zorgen dat de EU niet opnieuw afhankelijk wordt van derde landen in deze sector.

Strategische energieautonomie heeft ook een externe dimensie. Het Europese energiebeleid is over het algemeen gevormd door externe gebeurtenissen en geopolitieke ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot een zogenoemde “crisis gedreven besluitvorming”, waarbij grote stappen werden genomen in het Europees energiebeleid na crises zoals het olie-embargo van de jaren 70, geschillen met Rusland over gas in de vroege jaren 2000 en 2014, en klimaat- en milieuvraagstukken. Na deze crises was de politieke cohesie groot, maar naarmate deze crises langer duurden of waren opgelost, nam ook de politieke wil voor radicale oplossingen af. Paradoxaal genoeg heeft het Russische gebruik van energie als een strategisch wapen de laatste jaren geleid tot Europese actie richting meer strategische autonomie.

Er zou een systemische schok nodig zijn om het idee van Europese strategische autonomie in realiteit om te zetten. Dit zou het geval kunnen zijn met de Russische invasie van Oekraïne. Deze crisis dwingt de EU en haar lidstaten om het energiesysteem en het nationale energiebeleid te herdenken, waardoor het begrip en de uitvoering van strategische autonomie steeds belangrijker wordt. In slechts drie maanden tijd heeft de Commissie haar REPowerEU-initiatief gelanceerd in een poging om de afhankelijkheid van de EU van Russische fossiele brandstoffen te verminderen. De tijd zal leren of deze crisis zal leiden tot de paradigmaverschuiving die nodig is om strategische autonomie in Europa tot stand te brengen.

Bibliografie

(1998, December 4). Franco–British St. Malo Declaration. Retrieved from https://www.cvce.eu/content/publication/2008/3/31/f3cd16fb-fc37-4d52-93…

ACER. (2021). Risk preparedness. Opgehaald van ACER: https://www.acer.europa.eu/electricity/security-of-supply/risk-prepared…

Anghel, S., Immenkamp, B., Lazarou, E., Saulnier, J., & Wilson, A. (2020, September). The EU in an evolving geopolitical environment. On the parth to 'Strategic Autonomy'. Brussels: European Parliamentary Research Service. doi:10.2861/60568

Arteaga, F., Jermalavicius, T., Marrone, A., Maulny, J. P., & Terlikowski, M. (2016). Appropriate Level of European Strategic Autonomy. Ares.

Azimov, A. (2021). EUROPEAN ENERGY POLICY AND THE EU- AZERBAIJAN ENERGY COOPERATION. Journal of Comparative Politics, (14)1, 71-90.

Baarda, B., De Goede, M., & Van der Meer-Middelburg, A. (2007). Hoe waarborg je de betrouwbaarheid en validiteit bij interviews? . In B. Baarda, M. De Goede, & A. Van der Meer-Middelburg, Basisboek Interviewen: Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews (pp. 30-34). Utrecht: Noordhoff Uitgevers bv.

Bogaards, M., Helms, L., & Lijphart, A. (2019). The Importance of Consociationalism for Twenty-First Century Politics and Political Science. Swiss Political Science Review, 25(4), 341–356.

Borrell, J. (2022, Februari 6). Europe’s energy security and EU-US cooperation. Retrieved from EEAS: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/110574/europe…

Braun, J. (2011, Februari). EU Energy Policy under the Treaty of Lisbon Rules: between a new policy and business as usual. EPIN Working Paper, No. 31.

Brustlein, C. (2018). European Strategic Autonomy: balancing ambition and responsibility. Editoriaux de l'Ifri, 1-6.

Calise, M. (1994). The Italian particracy: beyond president and parliament. Political Science Quarterly, 109(3), 441-460.

Camporini, V., Hartley, K., Maulny, J. P., & Zandee, D. (2017). European preference, strategic autonomy and European Defence Fund. Paris: Armament Industry European Research Group (ARES).

Charveriat, C., & Gore, T. (2022, March 3). The case for green strategic autonomy. Retrieved from European Council on Foreign Relations: https://ecfr.eu/article/the-case-for-green-strategic-autonomy/#top

Ciucci, M. (2021, October). Fact Sheets on the European Union: Energy policy: general principles. Retrieved from European Parliament: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-gen…

Commission of the European Communities. (1998, April 7). Report from the Commission to the Council and the European Parliament on State of liberalisation of the energy markets . COM(1998) 212 final . Brussels.

Commission of the European Communities. (2006, March 8). Green Paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. COM(2006) 105 final. Brussels. Retrieved from https://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf

Commission of the European Communities. (2008, November 13). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Second Strategic Energy Review AN EU ENERGY SECURITY AND SOLIDARITY ACTION PLAN. COM(2008) 781 final. Brussels. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0781:FI…

Conference of the Representatives of the Governments of the Member States. (1987, July 1). The Single European Act. Official Journal of the European Communities. Luxembourg. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A11986U%2FTXT

Conway, E. (2021, September 22). Energy crisis: The blame game has begun - but are some of the claims just hot air? Retrieved from Sky News: https://news.sky.com/story/energy-crisis-the-blame-game-has-begun-but-a…

Cottey, A., Csernatoni, R., Dobber, J., Fiott, D., Ghalehdar, P., Groitl, G., & Martill, B. (2022). Beyond autonomy: rethinking Europe as a strategic actor.

Council of the Europan Union. (2016, November 14). Implementation Plan on Security and Defence (14392/16). Brussels. Retrieved from https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_implementation_plan…

Council of the European Commission. (2007, March 8/9). Presidentcy Conclusions of the Brussels European Council. 7224/1/07 REV 1. Brussels. Retrieved from https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7224-2007-REV-1/en/pdf

Council of the European Communities. (1974). Council Resolution of 17 September 1974 concerning a new energy policy strategy for the Community. Official Journal of European Communities. C 153, 09 July 1975, 1-2. Retrieved from http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975Y0709(01):EN:HTML,

EEA. (2021, October 26). EU achieves 20-20-20 climate targets, 55 % emissions cut by 2030 reachable with more efforts and policies. Retrieved from www.eea.europa.eu: https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20

EEAS. (2016, June). Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy. Opgehaald van Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe: https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

European Commission . (n.d.). Third energy package. Retrieved from European Commission website: https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/market-legisla….

European Commission. (2007, May 9). European Commission to launch EU Network of Energy Security Correspondents 10th May. Brussels. Retrieved from https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK…

European Commission. (2015, Februari 25). A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy. COM/2015/080 final. Brussels. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0080

Eurostat. (2022, Januari 25). Energy imports dependency. Retrieved from Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_IND_ID__custom_93840…

Fiott, D. (2018, November 30). Strategic autonomy: towards 'European sovereignty' in defence? doi:10.2815/260565

Franza, L., van der Linde, C., & Stapersma, P. (2018). Europe's Energy Relations: between legacy and transformation. The Hague: Clingendael International Energy Programme.

Gallie, W. (1956). Essentially Contested Concepts. Proceedings of the Aristotelian Society, 167-198.

General Secretariat of the European Council. (2021, Februari 5). Strategic Autonomy, Strategic Choices. Issue Paper. Retrieved from https://www.consilium.europa.eu/media/49166/strategic-autonomy-issues-p…

Ghalehdar, P. (2022). Why a Common EU Strategic Culture is Neither Necessary nor Desirable. In A. Cottey, R. Csernatoni, J. Dobber, D. Fiott, P. Ghalehdar, G. Groitl, & B. Martill, Beyond Autonomy: Rethinking Europe as a Strategic Actor (pp. 19-27).

Grajewski, M. (2021, March 30). The EU strategic autonomy debate. Retrieved from Think Thank European Parliament: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)6905…

Grevi, G. (2019). Strategic autonomy for European choices: The key to Europe’s shaping power. EPC Discussion Paper.

Gurzu, A. (2015, October 6). Europe’s energy (dis)union: A guide to one of the Juncker commission’s signature initiatives. Politico. Retrieved from https://www.politico.eu/article/europe-energy-union-community-infrastru…

Helwig, N. (2020). EU strategic autonomy: A reality check for Europe’s global agenda. Finnish Institute of International Affairs. Opgehaald van https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2020/10/wp119_strategic_autonomy…

Herranz-Surrallés, A. (2016). An emerging EU energy diplomacy? Discursive shifts, enduring practices. Journal of European Public Policy, 23(9), 13861405. doi:10.1080/13501763.2015.1083044

Herranz-Surrallés, A., Solorio, I., & Fairbrass, J. (2020). Renegotiating authority in the Energy Union: A Framework for Analysis. Journal of European Integration, 42(1), 1-17. doi:10.1080/07036337.2019.1708343

Higgott, R., & Reich, S. (2022). Hedging by Default: The Limits of EU“Strategic Autonomy” in a Binary World Order*. LSE IDEAS.

Hochschild, J. H. (2009). Conducting Intensive Interviews and Elite Interviews. . Retrieved from scholar.harvard.edu: https://scholar.harvard.edu/jlhochschild/publications/conducting intensive-interviews-and-elite-interviews

Howorth, J. (2018). Strategic autonomy and EU-NATO cooperation: threat or opportunity for transatlantic defence relations? Journal of European Integration, 40(5), 523-237. doi:https://doi.org/10.1080/07036337.2018.1512268

Järvenpää, P., Major, C., & Sakkov, S. (2019). European Strategic Autonomy. Operationalising a Buzzword. Tallinn: International Centre for Defence and Security.

Knodt, M. (2018). EU energy policy. In H. Heinelt, & S. Münch, Handbook of European Policies: interpretive approaches to the EU (pp. 224-240). Gheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Knodt, M., Ringel, M., & Müller, R. (2020). Harder’soft governance in the European Energy Union. Journal of Environmental Policy & Planning, 22(6), 787-800.

Langsdorf, S. (2011, December). EU Enegry Policy: From the ECSC to the Energy Roadmap 2050. Luxemburg: Green European Foundation.

Lewander, J., Helwig, N., Håkansson, C., T., I.-M., & Nissen, C. (2021). strategic autonomy - views from the north: Perspectives on the EU in the World of the 21st Century. Stockholm: SIEPS.

Lippert, B., von Ondarza, N., & Perthes, V. (2019, March). European Strategic Autonomy: Actors, Issues, Conflicts of Interests. doi:10.18449/2019RP04

Liu, X. (2018). Interviewing Elites: Methodological Issues Confronting a Novice. International Journal of Qualitative Methods, 17(1), 1-9. doi:1609406918770323

Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. 4e herziene druk . Leuven: Acco.

Natorski, M., & Surrallés, A. (2008). Securitizing Moves To Nowhere? The Framing of the European Union’s Energy Policy. Journal of Contemporary European Research, 4(2), pp. 70-89.

Noël, P. (2019). Nord Stream II and Europe’s Strategic Autonomy. Survival Global Politics and Strategy, 89-95. doi:10.1080/00396338.2019.1688569

Paulsson, L., Starn, J., & Taraldsen, L. (2021, October 3). Europe’s Power Crisis Moves North as Water Shortage Persists. Retrieved from Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-03/europe-s-power-crisi…

Planete Energies. (2016, February 22). The Long Road to a European Energy Union. Retrieved from Planate Energies: https://www.planete-energies.com/en/medias/feature-reports/long-road-eu…

Pohl, J. (2021). Strategic autonomy as a means to counter protectionism. ERA Forum , 183-191. doi:https://doi.org/10.1007/s12027-021-00670-w

Richards, D. (1996). Elite Interviewing: Approaches and Pitfalls. Politics 16(3), 199-204.

Riley, A. (2015, June). Prioritization in EU Energy Policy Energy Security First, then Energy Union. Washington: Atlantic Council.

Ryon, E. (2020, October 1). European strategic autonomy: Energy at the Heart of European Security? European View, 19(2), 238-244. doi:https://doi.org/10.1177/1781685820968302

Ryon, E. (2020, October 1). European strategic autonomy: Energy at the Heart of European Security? European View, 19(2), 238-244. doi:https://doi.org/10.1177/1781685820968302

Shikova, I. (2021). Strategic autonomy – the new project of the European Union. Diplomacy, 209-2019.

Simson, K. (2022, March 11). Increasing Europe's energy autonomy. Retrieved from the european files: https://www.europeanfiles.eu/energy/increasing-europes-energy-autonomy

Solorio, I., & Bocquillon, P. (2017). EU Renewable Energy Policy: A Brief Overview of its History and Evolution. In A Guide to EU Renewable Energy Policy Comparing Europeanization and Domestic Policy Change in EU Member States. Edwad Elgar. doi:10.4337/9781783471560.00011

Stančík, A., Osička, J., & Overland, I. (2021). Villain or victim? Framing strategies and legitimation practices in the Russian perspective on the European Union’s Third Energy Package. Energy Research & Social Science, 74, 1-14.

Szulecki, K., Fischer, S., Gullberg, A. T., & Sartor, O. (2016). Shaping the ‘Energy Union': between national positions and governance innovation in EU energy and climate policy. Climate Policy, 548-567. doi:10.1080/14693062.2015.1135100

Tallis, B. (2021, September 3). 'Strategic Autonomy' Is A Dangerous Myth: The Importance of Identity and Multiplicity for EU Strategy, Policy and Practice . Retrieved from European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management: https://www.coe-civ.eu/the-coe/civilian-crisis-management-contexts/deta…

Thaler, P. (2016). The European Commission and the European Council: Coordinated agenda setting in European energy policy. . Journal of European Integration, 38(5), 571-585.

Tocci, N. (2021, Februari 26). European Strategic Autonomy: What It Is, Why we Need It, How to Achieve It. Retrieved from Instituto Affari Internazionali: https://www.iai.it/en/pubblicazioni/european-strategic-autonomy-what-it…

Umbach, F. (2010). Global energy security and the implications for the EU. Energy policy, 38(3), 1229-1240.

van Tongerlo, A., & Menger, L. (2021). Ook met Biden moet Europa zichzelf kunnen redden. Atlantisch Perspectief, 45(1), 52-58.

Vavrek, R., & Chovancova, J. (2020). Energy Performance of the European Union Countries in Terms of Reaching the European Energy Union Objectives. energies, 1-16. doi:10.3390/en13205317

Wach, K., Głodowska, A., Maciejewski, M., & Sieja, M. (2021). Europeanization processes of the EU energy policy in Visegrad countries in the years 2005–2018. Energies, 14(7), 1802.

Werther-Pietsch, U. (2021). EU Security Structure, Key for Strategic Autonomy - A Porposal. Springer, 127-151.

Westphal, K. (2021, January 7). Strategic Sovereignty in Energy Affairs: reflections on Germany and the EU's ability to act. SWP.

Youngs, R. (2021). The EU’s Strategic Autonomy Trap. Retrieved from Carnegie Europe: https://carnegieeurope.eu/2021/03/08/eu-s-strategic-autonomy-trap-pub-8…

Zajączkowska, M. (2018). The Energy Union and European Union energy security. Ekonomia i Prawo. Ecomomics and Law, 17(3), 319–328. doi:10.12775/EiP.2018.023.

Zandee, D., Deen, B., Kruijver, K., & Stoetman, A. (2020). European strategic autonomy in security and defence: Now the going gets tough, it’s time to get going. The Hague: The Clingendael Institute.

Zieliński, T. (2020). Strategic Autonomy of the European Union in Security and Defence. Lithuanian Strategic Review, 18(1), 1-18. doi:10.47459/lasr.2020.18.1

 

Download scriptie (1.32 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Wouter Van Dooren