Een tekort aan leraren? Of gewoon een tekort aan leraren van kleur?

Sander
Hoeven

Vooral onder de jongere leden van onze samenleving groeit diversiteit in kwantiteit én kwaliteit: steeds meer kinderen en jongeren hebben een migratieachtergrond, en die migratieachtergrond zelf wordt ook steeds gevarieerder. In onze majority-minority steden (Antwerpen, Brussel, Genk) maken meer dan de helft van de inwoners deel uit van een etnische minderheidsgroep. Tegelijk zien we die diversifiërende evolutie niet bij onze leerkrachten. Vlaamse lesgevers blijven doorgaans etnisch homogeen en autochtoon. Ze vormen dus geen representatieve weergave van de jongerenpopulatie. De gevolgen van deze tegenstelling zijn niet te onderschatten, zo blijkt, maar de oplossing hoeven we niet ver te zoeken.

Culturele mismatch

Onderwijs vormt vaak het eerste raakvlak tussen de gevestigde cultuur en andere culturen. Het bepaalt daarom voor een groot deel hoe de jongeren in Vlaanderen onze samenleving beschouwen en in welke mate ze bereid zijn er actief aan deel te nemen. Het is dus in ieders belang dat er hier geen bruggen worden verbrand. De implicaties die ons etnisch homogeen lerarenkorps met zich meebrengt, staan daarvoor in de weg. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat de groeiende culturele mismatch tussen leerlingen en hun leerkrachten negatieve gevolgen heeft voor de motivatie, het welbevinden, de schoolprestaties en zelfs de toekomstige sociaaleconomische status van die leerlingen. Naast andere oorzaken komt dit doordat leerkrachten de motivatie en talenten van die leerlingen onbewust zouden onderschatten. Het volstaat jammer genoeg niet om de beste bedoelingen te hebben.

Prestatiekloof

Als Vlaanderen een land was, nam het plaats in de Europese top vijf van landen waarin jongeren met een migratieachtergrond significant lagere punten behalen dan hun autochtone klasgenoten. De zogenaamde prestatiekloof tussen leerlingen uit etnische minderheden en de etnische meerderheid is hier dus uitzonderlijk groot. Er wordt geschat dat allochtone leerlingen gemiddeld een jaar achterstand hebben op vijftienjarige leeftijd. Die achterstand zorgt er onder andere voor dat deze leerlingen minder vaak doorstromen naar hoger onderwijs of daar minder succesvol zijn, hetgeen op zijn beurt uiteindelijk uitmondt in een herbevestiging van bestaande sociale verschillen.

image 336

Sociale impact

Het opnieuw in kaart brengen van de aard en omvang van de implicaties van een etnisch homogeen lerarenkorps is overbodig – daarover werd voldoende onderzoek gevoerd. De focus moet liggen op het rechtzetten van ongelijkheid door de prestatiekloof te verkleinen. Dat kan op twee manieren. Naast het opleiden en inspireren van huidige en nieuwe leerkrachten om in en voor diversiteit te werken, bestaat een tweede strategie erin meer kleur te introduceren in de Vlaamse lerarenkamers. In de Verenigde Staten is deze tweede strategie al langer voer voor discussie én voor actie. Zo blijken leerkrachten van kleur er vooral voor de job te kiezen omdat ze er op die manier kunnen zijn voor de kinderen en jongeren uit hun gemeenschap. Ook bij ons bestaan er initiatieven die inzetten op het motief van sociale impact, maar de resultaten blijven voorlopig uit. Deze situatie vraagt om een opmeting van de overtuigingen en standpunten van de doelgroep.

Kenniskloof

In het masterproefonderzoek exploreer ik de visies van (diverse) Vlaamse studenten uit de derde graad van het secundaire onderwijs over culturele identiteit, de prestatiekloof, culturele representatie in onderwijs, hun professionele aspiraties en het lerarenberoep. Meer dan 500 leerlingen met verschillende culturele, sociale, talige en regionale achtergronden namen deel aan de survey. Naast het blootleggen van de percepties over de bovengenoemde onderwerpen, ontdekte de survey een algemeen ontbreken van bewustzijn over de prestatiekloof bij hen die eronder lijden. Bezit van kennis over de prestatiekloof lijkt zich dus eerder te beperken tot academici, beleidsmakers en andere externen. Het is echter naïef te verwachten dat personen uit de doelgroep zich geroepen voelen het verschil te maken als leraar, wanneer ze niet echt op de hoogte zijn van de heersende problematiek.

image 337

Bewustmaking

Om een motivatiegevoel voor sociale gelijkheid op te wekken moet de doelgroep dus bewustzijn ontwikkelen over de sociale ongelijkheid – en de rol die het Vlaamse onderwijs daarin speelt. Het gevoerde onderzoek formuleert daarom vier aanbevelingen met betrekking tot het ontwerp van een bewustmakingscampagne voor leerlingen met een migratieachtergrond:

1. Informeer jongeren over de prestatiekloof;

2. Expliciteer het verband tussen de prestatiekloof en sociaaleconomische status en welbevinden;

3. Duid het homogeen autochtone lerarenkorps aan als hoofdverantwoordelijke voor de prestatiekloof – maar benadruk dat individuele leerkrachten niet schuldig zijn; en

4. Overtuig hen dat ze het heft in eigen handen kunnen nemen en het verschil kunnen maken als leerkracht.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Tenslotte dient men goed te beseffen dat, zelfs wanneer men na succesvolle campagnevoering een sterke motivatie heeft kunnen opwekken bij de doelgroep, het nieuw verworven motivatiegevoel mogelijk nooit zal kunnen opwegen tegen het gevoel van ‘onwelkom’ te zijn, of slachtoffer te zijn van micro-agressies, waaraan zowel leerlingen als leraren met een migratieachtergrond soms worden blootgesteld in een overwegend Wit lerarenkorps. Daarnaast moeten scholen bedachtzaam omgaan met het verdelen van taken gerelateerd aan ‘lesgeven voor diversiteit’. Wanneer ze die enkel toewijzen aan leerkrachten met een migratieachtergrond, kunnen die goedbedoelde inspanningen averechts werken door leerkrachten uit de etnische meerderheidsgroep te ontslaan van de deelname in en verantwoordelijkheid over diversiteitskwesties. Sociale gelijkheid nastreven via het onderwijs is dus een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het doorbreken van de vicieuze cirkel waarin leerlingen met een migratieachtergrond niet willen of durven toetreden tot een etnisch homogeen team omwille van zijn homogeniteit belooft een groot obstakel te worden op de weg naar een divers en representatief lerarenkorps dat de talenten van alle leerlingen optimaal tot ontwikkeling brengt. Misschien kan een intrekking van het verbod op de hoofddoek in vele Vlaamse scholen de bal aan het rollen krijgen?

image 391

(De nieuwste campagnevideo van de Vlaamse overheid luidt "Lesgeven is alles geven" (2022) en toont o.a. een leerkracht van Noord-Afrikaanse origine, zonder hoofddoek. Een verstandige keuze?)

Bibliografie

Agirdag, O. (2020). Onderwijs in een gekleurde samenleving. Epo, Uitgeverij.  

Bell, D. A. (1980). Brown v. Board of Education and the Interest-Convergence Dilemma. Harvard Law Review, 93(3), 518–533. https://doi.org/10.2307/1340546

Bleus, D. (2021, September 8). Lerarentekort klimt naar ongekende hoogten.  De Tijd. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/lerarentekort-k…

Borg, W. R. and Gall, M. D. (1979) Educational Research: An Introduction (third edition). London: Longman.

Burns Thomas, A. (2020). “Please Hire More Teachers of Color”: Challenging the “Good Enough” in Teacher Diversity Efforts. Equity & Excellence in Education, 53(1–2), 216–228. https://doi.org/10.1080/10665684.2020.1749187

Casey, K. (2018). I Answer with My Life (Routledge Library Editions: Education and Gender) (1st edition). Routledge.

Center for American Progress. (2011, November). Increasing Teacher Diversity. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535654.pdf

Claassen, K., Charkaoui, N., Kissi, A., Rutazibwa, O.U. (2021, November 2). Het onderwijs is een racistisch systeem waarin niet iedereen dezelfde kansen heeft. (Season 1, Episode 4) [Television Series Episode]. Het Leven In Kleur. Panenka, Canvas.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2013). Research Methods in Education. Taylor & Francis.​

Commissie Diversiteit (2019, May 3). Actielijst personen met een migratie-achtergrond. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_actielijst%20migratieachtergrond_ADV.pdf

Commissie Diversiteit. (2020, August 25). Advies diversiteit binnen onderwijs. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20200825_diversiteit%20binnen%20onderwijs_ADV.pdf

Coley, R. J., & Educational Testing Service, P. N. P. I. C. (1995). Teaching for Diversity: Increasing the Supply of Minority Teachers. ETS Policy Notes, 6(2).

Frederix, S., De Wilde, B. (2022, March 7). Hoe lossen we het lerarentekort op? Klasse. https://www.klasse.be/180314/hoe-lossen-we-het-lerarentekort-op/

Enchandia, A., Wong, P. L., Murai, H., Bérta-Ávila, M., William-White, L., Baker, S., Arellano, A., & Echandia, A. (2007). The M/M Center: Meeting the Demand for Multicultural, Multilingual Teacher Preparation. Teacher Education Quarterly, 34(4), 9–25.

Gershenson, S., Hansen, M., & Lindsay, C. A. (2021). Teacher Diversity and Student Success: Why Racial Representation Matters in the Classroom. In Harvard Education Press. Harvard Education Press.

Geldof, D. (2019). Superdiversiteit (1ste editie). Acco.

Hrabowski, F. A., III, & Sanders, M. G. (2015). Increasing Racial Diversity in the Teacher Workforce: One University’s Approach. Thought & Action, 101-116.

Irvine, J. J. (1988). An Analysis of the Problem of Disappearing Black Educators. The Elementary School Journal, 88(5), 503–513. https://doi.org/10.1086/461553

Lacante, M., Almaci, M., Van Esbroeck, R., Lens, W., De Metsenaere, M., De Schryver, M., Palmen, M., & Depreeuw, B. (2007). Allochtonen in het hoger onderwijs: factoren van studiekeuze en studiesucces bij allochtone eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. Brussel: Vrije Universiteit Brussel.

Morrison, K. R. B. (1993) Planning and Accomplishing School-Centred Evaluation. Dereham, UK: Peter Francis.

OECD. (2010, October). Attracting and retaining diverse student teachers and teachers. https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/CERI/CD/RD(2010)4&docLanguage=En

PISA-team UGent. (2019). Leesvaardigheid van 15-jarigen in Vlaanderen. Overzicht van de eerste resultaten van PISA2018. Vakgroep Onderwijskunde, UGent. https://www.pisa.ugent.be/uploads/files/Samenvatting-Vlaamse-resultaten-PISA-2018.pdf

Rancifer, J. L. (1993). Teacher Diversity: Strategies To Increase Minorities in Teacher Education.

Sleeter, C., & Thao, Y. (2007). Guest Editors’ Introduction: Diversifying the Teaching Force. Teacher Education Quarterly, 34(4), 3–8. http://www.jstor.org/stable/23479107

Steele, C. M., & Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans. Journal of personality and social psychology, 69(5), 797–811. https://doi.org/10.1037//0022-3514.69.5.797

UCSIA Antwerp. (2022, January 22). Het diverse lerarenkorps – in gesprek met Noël Clycq. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fM10AVAVSyE&ab_channel=UCSIAAntwerp

Vanhoeck, R., Naessens, G., Dierickx, E., Ramzi, D., Sliman-Ghomari, H.B.S., Pistolas, C., Taibi, S., Çolak, Z. & Akhandaf, Y. (Hosts). (2022, May 2). Meer kleur voor de klas (No. 112) [Audio podcast episode]. In Buiten De Krijtlijnen. https://buitendekrijtlijnen.simplecast.com/episodes/112-meer-kleur-voor…

Villegas, A. M., & Irvine, J. J. (2010). Diversifying the Teaching Force: An Examination of Major Arguments. The Urban Review, 42(3), 175–192. https://doi.org/10.1007/s11256-010-0150-1

Weisberg, H. F., Krosnick, J. A. and Bowen, B. D. (1996) An Introduction to Survey Research, Polling, and Data Analysis (third edition). Thousand Oaks, CA: Sage.

Wetenschap Centraal. (2022, April 27) Hoe is het gesteld met diversiteit in het (hoger) onderwijs, is er nog steeds sprake van een etnische kloof? [Video attached] [Status update]. Facebook. https://www.facebook.com/Wetenschapaandestroom/videos/536863227961710

Witte, J. C., Amoroso, L. M. and Howard, P. E. N. (1999) Method and Representation in Internet–based Survey Tools: Mobility, Community, and Cultural Identity in Survey2000. Evanston, IL: Department of Sociology, Northwestern University.

Download scriptie (1.16 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. dr. Tom Smits
Thema('s)