Consumenteninertie bij bedrijven is complexer dan verwacht.

Thomas
Landuyt

 

Introductie

Consumenteninertie is de neiging van consumenten om systematisch een product te blijven kopen bij dezelfde leverancier, zelfs bij de aanwezigheid van betere alternatieven. Dit is vooral een opkomende term in business-to-consumer onderzoek, maar het construct maakt nu ook zijn weg in business-to-business onderzoek. Echter, er is een misconseptie dat consumenteninertie een ééndimensionaal construct wat de oorzaak is van de tegen elkaar staande bevindingen in diverse onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt nu echter dat er 3 hoofdzakelijke dimensies zijn binnen consumenteninertie wat kan leiden tot significante verschillende managementstrategieën van bedrijven van hun klanten.

 

Waarom is consumenteninertie van belang?

Loyaliteit op basis van gedrag in Business-to-Business-dienstverleningsrelaties wordt vaak begrepen als de manifestatie van rationeel gedrag van zowel de klant als de leverancier. Er zijn echter tal van aanwijzingen dat B2B klanten niet uitsluitend op rationele constructies vertrouwen, en bijgevolg vaak een soort irrationeel gedrag vertonen. Consumenteninertie is één van die constructen in B2B-relaties, maar dit construct wordt vaak verkeerd begrepen, vereenvoudigd en is ontbrekend in kwantitatief academisch onderzoek. Dit onderzoek probeert de bestaande leemtes in de literatuur op te vullen door na te gaan of consumenteninertie een antecedent is van klantentrouw in de B2B dienstencontext. Bovendien onderzoekt deze studie of inertie kan worden gezien als een driedimensionaal construct dat voortvloeit uit gedragspatronen, cognitieve processen en affectieve attitudes van de klant.

De resultaten geven aan dat inertie van de klant een significante voorspellende factor is voor klantentrouw in de context van B2B-dienstverlening, waardoor het construct consumenteninertie relevant wordt voor dienstverleners die in deze context opereren.

 

Onderzoeksmethode

Dit onderzoek hanteert een onderzoeksmethode dat typerend is voor gedragsmatig psychologisch onderzoek, met name complexiteitstheorie. Met behulp van complexiteitstheorie is het mogelijk een dieper inzicht te krijgen in de verschillende paden die leiden tot inertie. Dit is een methode van asymmetrische toetsing die Booleaanse operatoren gebruikt om de verschillende combinaties van antecedenten te identificeren die leiden tot de uitkomst in, namelijk de verschillende soorten consumenteninertie.

Symmetrische analyse toetst de sterkte van de relatie tussen een antecedent en zijn uitkomst. Het test de voorspellende waarde van hoge (lage) waarden van een antecedent op hoge (lage) waarden van de uitkomstconditie door bijvoorbeeld een meervoudige regressieanalyse uit te voeren. Er wordt echter geen rekening gehouden met mogelijke of negatieve tegengestelde gevallen die uit deze relatie kunnen voortkomen. Asymmetrische analyse kijkt ook naar die tegengestelde gevallen. Dit betekent dat het mogelijk is om verschillende configuraties te onderscheiden die leiden tot de uitkomstvariabele in kwestie. Deze manier van onderzoeken is nuttig om de verschillende gedragspatronen van klanten te onderzoeken, aangezien klantgedrag nogal complex is, zou het gebruik van een meervoudige regressieanalyse de relaties in kwestie kunnen over simplificeren.

 

Het tot stand komen van consumenteninertie

Er worden drie dimensies van customer inertie geïdentificeerd: (1) Customer inertie die voortvloeit uit de gedragspatronen van de klant. Dit betekent dat lange relaties met een bepaalde leverancier kan leiden tot inertie indien de klant zich vasthoudt aan zijn gewoontes. Uiteindelijk resulteert dit in de vorming van een psychologische barrière met een gebrek aan van enige affectie tegenover hun dienstverlener. (2) De tweede vorm van consumenten inertie is het resultaat van bepaalde cognitieve processen van de klant. Klanten die hoge overstapkosten waarnemen worden inert door dat de klant de perceptie heeft dat er hoge overstapkosten zijn ten opzichte van hun dienstverlener, wat er uiteindelijk voor zorgt dat de klant gelooft dat er een gebrek is aan aantrekkelijke alternatieven op de markt. Uiteindelijk zal de klant de huidige relatie met de leverancier accepteren en er niet meer verder over reflecteren. (3) De derde vorm van consumenteninertie vloeit voort uit de affectieve houding van een klant ten opzichte van zijn dienstverlener. Deze vorm van inertie komt voort uit de diepgewortelde affectieve verbinding van de klant ten opzichte van zijn leverancier, waardoor de klant ongevoelig wordt voor verandering. Deze vorm van inertie is echter alleen aanwezig als de dienstverlener een lage kritische waarde heeft voor de klant. Dit klinkt ook logisch, een leverancier die van laag belang is voor de klant, maar waarvan hij relatief tevreden is over de relatie. In dit geval is verder reflecteren over de relatie niet van groot belang en zelfs in enige mate zinloos. Door inert te zijn kan de klant kosten besparen door gewoon de relatie met de leverancier gewoon door te trekken. Daarom is het soms rationeel handelen voor een klant om een irrationeel gedragspatroon te vertonen.

 

Implicaties voor het management

Deze nieuwe blik op consumenteninertie betekent dat een dienstverlener in de B2B-setting een dieper inzicht zou kunnen krijgen in het gedrag van de klant door een beter begrip van de construct consumenteninertie. Consumenteninertie voorkomt consumentenverloop en de verhindert klantenmobiliteit op de markt. Er zijn twee belangrijke strategieën voor een dienstverlener om rekening te houden met het inertiegedrag van zijn klanten. De eerste strategie is bedoeld voor dienstverleners met een aanzienlijk marktaandeel. Deze aanbieders moeten proberen hun positie in de markt te verdedigen door de inertie van de klant type twee of type drie te voeden. De andere strategie is bedoeld voor dienstverleners met aanzienlijke groeimogelijkheden. Deze dienstverleners moeten ernaar streven de inertie van de klant van een concurrent te verlagen om de mobiliteit van de klant te vergroten. Vooral die klanten van inertie type één en type twee die naar verwachting oneigenlijk loyaal zijn.

 

Bibliografie

Akhter, I., Sheikh, Y., Khan, S., & Kanade, T. (2011). Trajectory Space: A Dual Representation for Nonrigid Structure from Motion. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 33(7), 1442–1456. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2010.201

Ascarza, E., Iyengar, R., & Schleicher, M. (2016). The Perils of Proactive Churn Prevention Using Plan Recommendations: Evidence from a Field Experiment: Https://Doi.Org/10.1509/Jmr.13.0483, 53(1), 46–60. https://doi.org/10.1509/JMR.13.0483

Bansal, H. S., Irving, P. G., & Taylor, S. F. (2004). A three-component model of customer commitment to service providers. Journal of the Academy of Marketing Science, 32(3), 234. https://doi.org/10.1177/0092070304263332

Bardauskaite, I. (2012). Loyalty in business-to-business service context: literature review and a proposed framework. http://essay.utwente.nl/61659/

Bawa, K. (1990). Modeling Inertia and Variety Seeking Tendencies in Brand Choice Behavior. Marketing Science, 9(3), 263–278. http://www.jstor.org/stable/183782

Blocker, C. P., Flint, D. J., Myers, M. B., & Slater, S. F. (2011). Proactive customer orientation and its role for creating customer value in global markets. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(2), 216–233. https://doi.org/10.1007/s11747-010-0202-9

Bloemer, J. M. M., & Kasper, H. D. P. (1995). The complex relationship between consumer satisfaction and brand loyalty. Journal of Economic Psychology, 16(2), 311–329. https://doi.org/10.1016/0167-4870(95)00007-B

Blut, M., Beatty, S. E., Evanschitzky, H., & Brock, C. (2014). The Impact of Service Characteristics on the Switching Costs–Customer Loyalty Link. Journal of Retailing, 90(2), 275–290. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jretai.2014.04.003

Blut, M., Evanschitzky, H., Backhaus, C., Rudd, J., & Marck, M. (2016). Securing business-to-business relationships: The impact of switching costs. Industrial Marketing Management, 52, 82–90. https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2015.05.010

Bozzo, C. (2002). Understanding Inertia in an Industrial Context. Journal of Customer Behaviour, 1(3), 335–355. https://doi.org/10.1362/147539202764441083

Campbell, A. J. (1997). What Affects Expectations of Mutuality in Business Relationships? Journal of Marketing Theory and Practice, 5(4), 1–11. http://www.jstor.org/stable/40469845

Cheng, C. C., Chiu, S.-I., Hu, H.-Y., & Chang, Y.-Y. (2011). A study on exploring the relationship between customer satisfaction and loyalty in the fast food industry: With relationship inertia as a mediator. African Journal of Business Management, 5(13), 5118–5126. https://doi.org/10.5897/AJBM10.870

Colgate, M., & Lang, B. (2001). Switching barriers in consumer markets: an investigation of the financial services industry. Journal of Consumer Marketing, 18(4), 332–347. https://doi.org/10.1108/07363760110393001

Colgate, M. R., & Danaher, P. J. (2000). Implementing a Customer Relationship Strategy: The Asymmetric Impact of Poor versus Excellent Execution. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(3), 375–387. https://doi.org/10.1177/0092070300283006

Cui, R., Xin, S., & Li, Z. (2020). Interrogating and redefining the concept of consumer inertia. Journal of Consumer Behaviour, 20. https://doi.org/10.1002/cb.1849

de Pelsmacker, P., & van Kenhove, P. (2014). Marktonderzoek: methoden en toepassingen. Pearson Education Benelux.

Dick, A. S., & Basu, K. (1994). Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22(2), 99–113. https://doi.org/10.1177/0092070394222001

Evanschitzky, H., Iyer, G. R., Plassmann, H., Niessing, J., & Meffert, H. (2006). The relative strength of affective commitment in securing loyalty in service relationships. Journal of Business Research, 59(12), 1207–1213. https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2006.08.005

Fullerton, G. (2005). How commitment both enables and undermines marketing relationships. European Journal of Marketing, 39, 1372–1388. https://doi.org/10.1108/03090560510623307

Ganesan, S., Brown, S., John Mariadoss, B., & Ho, and. (2010). Buffering and Amplifying Effects of Relationship Commitment in Business-to-Business Relationships. Journal of Marketing Research, 47, 361–373. https://doi.org/10.1509/jmkr.47.2.361

Garbarino, E., & Johnson, M. S. (1999). The Different Roles of Satisfaction, Trust, and Commitment in Customer Relationships. Journal of Marketing, 63(2), 70–87. https://doi.org/10.2307/1251946

Geyskens, I., Steenkamp, J. B. E. M., Scheer, L. K., & Kumar, N. (1996). The effects of trust and interdependence on relationship commitment: A trans-Atlantic study. International Journal of Research in Marketing, 13(4), 303–317. https://doi.org/10.1016/S0167-8116(96)00006-7

Gigerenzer, G., & Brighton, H. (2009). Homo Heuristicus: Why Biased Minds Make Better Inferences. Topics in Cognitive Science, 1, 107–143. https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2008.01006.x

Gounaris, S. P. (2005). Trust and commitment influences on customer retention: insights from business-to-business services. Journal of Business Research, 58(2), 126–140. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00122-X

Gray, D. M., D’Alessandro, S., Johnson, L. W., & Carter, L. (2017). Inertia in services: causes and consequences for switching. Journal of Services Marketing, 31(6), 485–498. https://doi.org/10.1108/JSM-12-2014-0408

Greckhamer, T., Misangyi, V., & Fiss, P. (2013). The two QCAs: From a small-N to a large-N set-theoretic approach. Configurational Theory and Methods in Organizational Research, 38, 49–75. https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2013)0000038007

Greenfield, H. I. (2005). Consumer Inertia: A Missing Link? The American Journal of Economics and Sociology, 64(4), 1085–1089. http://www.jstor.org/stable/3488053

Gustafsson, A., Johnson, M. D., & Roos, I. (2005). The Effects of Customer Satisfaction, Relationship Commitment Dimensions, and Triggers on Customer Retention. Journal of Marketing, 69(4), 210–218. https://doi.org/10.1509/jmkg.2005.69.4.210

Han, H., Kim, Y., & Kim, E. K. (2011). Cognitive, affective, conative, and action loyalty: Testing the impact of inertia. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 1008–1019. https://doi.org/10.1016/J.IJHM.2011.03.006

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis : a regression-based approach. New York (N.Y.) : Guilford press. http://lib.ugent.be/catalog/rug01:001992986

Heide, J. B., & Weiss, A. M. (1995). Vendor Consideration and Switching Behavior for Buyers in High-Technology Markets. Journal of Marketing, 59(3), 30–43. https://doi.org/10.2307/1252117

Hertz, S. (2006). Supply chain myopia and overlapping supply chains. Journal of Business and Industrial Marketing, 21(4), 208–217. https://doi.org/10.1108/08858620610672579

Homburg, C., & Giering, A. (2001). Personal characteristics as moderators of the relationship between customer satisfaction and loyalty - An empirical analysis. Psychology and Marketing, 18, 43–66. https://doi.org/10.1002/1520-6793(200101)18:1<43::AID-MAR3>3.0.CO;2-I

Huang, M.-H., & Yu, S. (1999). Are consumers inherently or situationally brand loyal?—A set intercorrelation account for conscious brand loyalty and nonconscious inertia. Psychology & Marketing, 16(6), 523–544. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6793(199909)16:6<523…

Jackson, B. B. (1985). Winning and keeping industrial customers : the dynamics of customer relationships. Lexington (Mass.) : Lexington books. http://lib.ugent.be/catalog/rug01:000220916

Jain, M., Khalil, S., Johnston, W. J., & Cheng, J. M. S. (2014). The performance implications of power–trust relationship: The moderating role of commitment in the supplier–retailer relationship. Industrial Marketing Management, 43(2), 312–321. https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2013.09.001

Jones, M. A., Mothersbaugh, D. L., & Beatty, S. E. (2000). Switching barriers and repurchase intentions in services. Journal of Retailing, 76(2), 259–274. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00024-5

Jones, M. A., Reynolds, K. E., Mothersbaugh, D. L., & Beatty, S. E. (2007). The Positive and Negative Effects of Switching Costs on Relational Outcomes. Journal of Service Research, 9(4), 335–355. https://doi.org/10.1177/1094670507299382

Koval, P., Brose, A., Pe, M., Houben, M., Erbas, Y., Champagne, D., & Kuppens, P. (2015). Emotional Inertia and External Events: The Roles of Exposure, Reactivity, and Recovery. Emotion (Washington, D.C.), 15. https://doi.org/10.1037/emo0000059

Kumar, A., & Grisaffe, D. (2004). Effects of Extrinsic Attributes on Perceived Quality, Customer Value, and Behavioral Intentions in B2B Settings: A Comparison Across Goods and Service Industries. Journal of Business-to-Business Marketing - J BUS-BUS MARK, 11, 43–74. https://doi.org/10.1300/J033v11n04_03

Kuo, Y., Hu, T., & Yang, S. (2013). Effects of inertia and satisfaction in female online shoppers on repeat‐purchase intention. Managing Service Quality: An International Journal, 23(3), 168–187. https://doi.org/10.1108/09604521311312219

Lee, R., & Neale, L. (2012). Interactions and Consequences of Inertia and Switching Costs. Journal of Services Marketing, 26. https://doi.org/10.1108/08876041211245281

Lee, Y.-W., & Bellman, S. (2008). An Augmented Model of Customer Loyalty for Organizational Purchasing of Financial Services. Journal of Business-to-Business Marketing, 15, 290–322. https://doi.org/10.1080/15470620802059299

Leischnig, A., Henneberg, S. C., & Thornton, S. C. (2014). Performing Configurational Analyses in Management Research : A Fuzzy Set Approach.

McClelland, D. C. (1998). Identifying Competencies with Behavioral-Event Interviews. Psychological Science, 9(5), 331–339. https://doi.org/10.1111/1467-9280.00065

McMullan, R., & Gilmore, A. (2003). The conceptual development of customer loyalty measurement: A proposed scale. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 11(3), 230–243. https://doi.org/10.1057/palgrave.jt.5740080

Meier, A. (2017). The Configurational Perspective in Organizational Psychology: Fuzzy Sets for Novel Insights. Universität Osnabrück.

Mesquita, J. M., & Torres Urdan, A. (2019). Determinants of Customer Inertia - An Investigation of Mobile Phone Services. Review Of Business Management, 21, 234–253. https://doi.org/10.7819/rbgn.v21i2.3972

Miravete, E. J., & Palacios-Huerta, I. (2014). Consumer Inertia, Choice Dependence, and Learning from Experience in a Repeated Decision Problem. The Review of Economics and Statistics, 96(3), 524–537. https://doi.org/10.1162/REST_A_00386

Mollenkopf, D. A., Frankel, R., & Russo, I. (2011). Creating value through returns management: Exploring the marketing–operations interface. Journal of Operations Management, 29(5), 391–403. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jom.2010.11.004

Moorman, C., Zaltman, G., & Deshpande, R. (1992). Relationships Between Providers and Users of Market Research: The Dynamics of Trust Within and Between Organizations. Journal of Marketing Research, 29, 314–328. https://doi.org/10.2307/3172742

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 58(3), 20. https://doi.org/10.2307/1252308

Morris, M. H., & Holman, J. L. (1988). Source loyalty in organizational markets: A dyadic perspective. Journal of Business Research, 16(2), 117–131. https://doi.org/10.1016/0148-2963(88)90037-9

Naumann, E., Haverila, M., Khan, M. S., & Williams, A. (2010). Understanding the causes of defection among satisfied B2B service customers. Journal of Marketing Management, 26, 878–900. https://doi.org/10.1080/02672571003647750

Nel, J., & Boshoff, C. (2019). Online customers’ habit-inertia nexus as a conditional effect of mobile-service experience: A moderated-mediation and moderated serial-mediation investigation of mobile-service use resistance. Journal of Retailing and Consumer Services, 47, 282–292. https://doi.org/10.1016/J.JRETCONSER.2018.12.003

Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63, 33–44. https://doi.org/10.2307/1252099

Ordanini, A., Parasuraman, A., & Rubera, G. (2013). When the Recipe Is More Important Than the Ingredients: A Qualitative Comparative Analysis (QCA) of Service Innovation Configurations. Journal of Service Research, 17(2), 134–149. https://doi.org/10.1177/1094670513513337

Padgett, D., Hopkins, C. D., & Williams, Z. (2020). Buyer dependence in B2B relationships: The role of supplier investments, commitment form, and trust. Journal of Business Research, 119, 13–24. https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2020.07.019

Palmatier, R. W., Dant, R. P., Grewal, D., & Evans, K. R. (2018). Factors Influencing the Effectiveness of Relationship Marketing: A Meta-Analysis: Https://Doi.Org/10.1509/Jmkg.70.4.136, 70(4), 136–153. https://doi.org/10.1509/JMKG.70.4.136

Ping, R. A. (1993). The effects of satisfaction and structural constraints on retailer exiting, voice, loyalty, opportunism, and neglect. Journal of Retailing, 69(3), 320–352. https://doi.org/10.1016/0022-4359(93)90010-G

Pitta, D., Franzak, F., & Fowler, D. (2006). A strategic approach to building online customer loyalty: integrating customer profitability tiers. Journal of Consumer Marketing, 23(7), 421–429. https://doi.org/10.1108/07363760610712966

Podsakoff, P., MacKenzie, S., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. (2003). Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies. The Journal of Applied Psychology, 88, 879–903. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879

Polites, G. L., & Karahanna, E. (2012). Shackled to the Status Quo: The Inhibiting Effects of Incumbent System Habit, Switching Costs, and Inertia on New System Acceptance. MIS Quarterly, 36(1), 21–42. https://doi.org/10.2307/41410404

Ragin, C. C. (2008). Redesigning social inquiry : fuzzy sets and beyond. Chicago : University of Chicago Press. http://lib.ugent.be/catalog/rug01:001402502

Rahantoknam, M., Teniwut, W., & Ngabalin, A. (2017). Loyalty or Inertia? Customer Perspective on Traditional Micro-retailing of Fisheries Commodities in Small Islands Coastal Area. International Review of Management and Marketing, 2017, 137–144. https://doi.org/10.5281/zenodo.245513

Rao, S., Perry, C., & Frazer, L. (2003). The Impact of Internet Use on Inter-Firm Relationships in Australian Service Industries. Australasian Marketing Journal (AMJ), 11(2), 10–22. https://doi.org/10.1016/S1441-3582(03)70125-6

Rauyruen, P., & Miller, K. E. (2007). Relationship quality as a predictor of B2B customer loyalty. Journal of Business Research, 60(1), 21–31. https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2005.11.006

Reichheld, F. F., Markey Jr, R. G., & Hopton, C. (2000). The loyalty effect - the relationship between loyalty and profits. European Business Journal, 12(3), 134–139. https://www.proquest.com/scholarly-journals/loyalty-effect-relationship…

Russo, I., & Confente, I. (2019). From Dataset to Qualitative Comparative Analysis (QCA)—Challenges and Tricky Points: A Research Note on Contrarian Case Analysis and Data Calibration. Australasian Marketing Journal, 27(2), 129–135. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2018.11.001

Russo, I., Confente, I., Gligor, D. M., & Autry, C. W. (2015). To be or not to be (loyal): Is there a recipe for customer loyalty in the B2B context? . https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.002

Russo, I., Confente, I., Gligor, D. M., & Autry, C. W. (2016). To be or not to be (loyal): Is there a recipe for customer loyalty in the B2B context? Journal of Business Research, 69(2), 888–896. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.002

Russo, I., Confente, I., Gligor, D. M., & Cobelli, N. (2017). The combined effect of product returns experience and switching costs on B2B customer re-purchase intent. Journal of Business and Industrial Marketing, 32(5), 664–676. https://doi.org/10.1108/JBIM-06-2016-0129

Sautua, S. I. (2017). Does uncertainty cause inertia in decision making? An experimental study of the role of regret aversion and indecisiveness. Journal of Economic Behavior & Organization, 136, 1–14. https://doi.org/10.1016/J.JEBO.2017.02.003

Seetharaman, P. B., Ainslie, A., & Chintagunta, P. K. (1999). Investigating Household State Dependence Effects across Categories. Journal of Marketing Research, 36(4), 488–500. https://doi.org/10.2307/3152002

Su, X. (2009). A Model of Consumer Inertia with Applications to Dynamic Pricing. Production and Operations Management, 18(4), 365–380. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2009.01038.x

Thiem, A. (2019). Beyond the facts: Limited empirical diversity and causal inference in Qualitative Comparative Analysis.

Vafeas, M., & Hughes, T. (2021). Inertia, boredom, and complacency in business-to-business relationships: Identifying and interpreting antecedents and manifestations. Journal of Business Research, 130, 210–220. https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2021.03.038

van den Poel, D., & Larivière, B. (2004). Customer attrition analysis for financial services using proportional hazard models. European Journal of Operational Research, 157(1), 196–217. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00069-9

Verbeke, W., Dietz, B., & Verwaal, E. (2011). Drivers of sales performance: A contemporary meta-analysis. Have salespeople become knowledge brokers? Journal of the Academy of Marketing Science, 39, 407–428. https://doi.org/10.1007/s11747-010-0211-8

Verplanken, B., & Aarts, H. (2011). Habit, Attitude, and Planned Behaviour: Is Habit an Empty Construct or an Interesting Case of Goal-directed Automaticity? Https://Doi.Org/10.1080/14792779943000035, 10(1), 101–134. https://doi.org/10.1080/14792779943000035

Vickery, S. K., Droge, C., Stank, T. P., Goldsby, T. J., & Markland, R. E. (2004). The Performance Implications of Media Richness in a Business-to-Business Service Environment: Direct versus Indirect Effects. Management Science, 50(8), 1106–1119. http://www.jstor.org/stable/30046133

Voss, G., Godfrey, A., & Seiders, K. (2010). How Complementarity and Substitution Alter the Customer Satisfaction—Repurchase Link. Journal of Marketing, 74, 111–127. https://doi.org/10.2307/25764286

Wind, Y. (1970). Industrial Source Loyalty. Journal of Marketing Research, 7(4), 450–457. https://doi.org/10.1177/002224377000700403

Woodside, A. G. (2013). Moving beyond multiple regression analysis to algorithms: Calling for adoption of a paradigm shift from symmetric to asymmetric thinking in data analysis and crafting theory. Journal of Business Research, 66(4), 463–472. https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2012.12.021

Woodside, A. G. (2014). Embrace•perform•model: Complexity theory, contrarian case analysis, and multiple realities. Journal of Business Research, 67(12), 2495–2503. https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2014.07.006

Wu, L. W. (2011). Satisfaction, inertia, and customer loyalty in the varying levels of the zone of tolerance and alternative attractiveness. Journal of Services Marketing, 25(5), 310–322. https://doi.org/10.1108/08876041111149676/FULL/PDF

Wu, L.-W. (2011). Inertia: Spurious Loyalty or Action Loyalty? Asia Pacific Management Review, 16, 31–50.

Wu, P. L., Yeh, S. S., Huan, T. C., & Woodside, A. G. (2014). Applying complexity theory to deepen service dominant logic: Configural analysis of customer experience-and-outcome assessments of professional services for personal transformations. Journal of Business Research, 67(8), 1647–1670. https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2014.03.012

Yamamoto Sublaban, C. S., & Aranha, F. (2009). Estimating cellphone providers’ customer equity. Journal of Business Research, 62(9), 891–898. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.10.006

Yanamandram, V., & White, L. (2004). Why Do Dissatisfied Customers in the Business-to-Business Services Sector Stay With Their Existing Service Providers? An Exploratory Study. Faculty of Commerce - Papers.

Yanamandram, V., & White, L. (2005). A Conceptual Model of the Antecedents of Behavioural Loyalty of Dissatisfied Business Services Customers. Faculty of Commerce - Papers.

Yanamandram, V., & White, L. (2006a). Exploring the Switching Costs-Behavioural Loyalty Relationship amongst Dissatisfied Customers in the B2B Services Sector. Faculty of Commerce - Papers.

Yanamandram, V., & White, L. (2006b). Switching Barriers in Business-to-Business Services: A Qualitative Study. Faculty of Commerce - Papers, 17. https://doi.org/10.1108/09564230610656980

Yanamandram, V., & White, L. (2010). An Empirical Analysis of the Retention of Dissatisfied Business Services Customers Using Structural Equation Modelling. Australasian Marketing Journal (Amj), 18, 222–232. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2010.07.005

Ye, G. (2005). The  effect on inertia equity. Journal of Product & Brand Management, 14(3), 206–210. https://doi.org/10.1108/10610420510601076

Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2004). Beyond valence in customer dissatisfaction: A review and new findings on behavioral responses to regret and disappointment in failed services. Journal of Business Research, 57(4), 445–455. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(02)00278-3

Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences of Service Quality. Journal of Marketing, 60(2), 31–46. https://doi.org/10.2307/1251929

Zhao, L., Tian, P., & Li, X. (2012). Dynamic pricing in the presence of consumer inertia. Omega, 40, 137–148. https://doi.org/10.1016/j.omega.2011.04.004

Download scriptie (2.27 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Bert Paesbrugghe