Hoe kan kinderopvang een cruciale rol spelen in de toekomst van plantaardige voeding en een duurzamere wereld?

marijke
Goeman

Op deze vraag probeert het onderzoek “PlantAARDIG opgroeien een gift… op weg naar een betere wereld met de eiwitshift” een antwoord te vinden. Dit onderzoek focust op de implementatie van de eiwitshift in kinderdagverblijven als een duurzame benadering om onze kinderen reeds op jonge leeftijd bewust te maken en mee te laten participeren aan een betere wereld.

 

De Green Deal “eiwitshift op ons bord”

De aanleiding voor het onderzoek situeert zich bij de Green Deal “de eiwitshift op ons bord” waar de stad Gent en Arteveldehogeschool zich samen met de Vlaamse overheid  engageren om tegen 2030 een vermindering te bekomen van dierlijke eiwitconsumptie. De eiwitshift verwijst immers naar een verandering in voedingspatronen waarbij de consumptie van dierlijke eiwitten wordt verminderd en plantaardige eiwitten worden gestimuleerd, of concreter: het eten van minder vlees en vis en meer groenten, granen en bonen.

 

De rol van kinderopvang

In dit onderzoek wordt het belang van het betrekken van kinderdagverblijven bij de eiwitshift in kaart gebracht. Het biedt tevens inzichten in de rol die kinderopvang kan opnemen om een duurzame implementatie van de eiwitshift te bekomen. Vanuit de sociale, pedagogische en economische functie die kinderopvang vervult liggen heel wat toekomstmogelijkheden voor de kinderen zelf, hun ouders, en hun ruime omgeving. Kinderen zijn immers echte onderzoekers. Ze bestuderen de mensen en de ruimte of omgeving om zich heen en ontwikkelen door te onderzoeken en vervolgens na te bootsen. Daarom juist is de rol en voorbeeldfunctie die medewerkers in de kinderopvang vervullen ontzettend belangrijk. Kinderbegeleiders en teamverantwoordelijken kunnen een grote bijdrage leveren in het slagen van de eiwitshift. Maar ook organisaties met een voorbeeldfunctie in het werkveld, zoals agentschap Opgroeien kunnen hun steentje bijdragen om plantaardige voeding vanuit een positief verhaal meer in de kijker te zetten, met name richting de ouders en het professionele werkveld van kinderopvang. Daarom werd in dit onderzoek ook heel wat aandacht besteed aan pedagogische en gedragsveranderende factoren zodat in kaart gebracht kon worden wat nodig is om verandering te bekomen in het eetgedrag van kinderbegeleiders en teamverantwoordelijken. In het onderzoek wordt hiervoor verwezen naar de Adkar methodiek. De belangrijkste uitgangspunten zijn: bewustzijn creëren over de noodzaak aan een eiwitshift,, het verlangen om deel te nemen aan de eiwitshift en deze te promoten bij anderen, kennis bijbrengen over hoe de eiwitshift kan gerealiseerd worden, de mogelijkheden om de eiwitshift te implementeren en te zorgen dat dit ook duurzaam gebeurt.

 

Impact van een eiwitshift op onze planeet

Het onderzoek werd uitgevoerd in de kinderdagverblijven van de stad Gent, waarbij kinderbegeleiders en teamverantwoordelijken werden bevraagd over hun kennis, voedingsvoorkeuren en de rol van pedagogische factoren bij het bevorderen van de eiwitshift.

Uit de literatuurstudie blijkt dat de eiwitshift belangrijke voordelen biedt op het gebied van milieu, gezondheid, dierenwelzijn en biodiversiteit. Het verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten kan de uitstoot van broeikasgassen verminderen, het waterverbruik verminderen en de biodiversiteit bevorderen. Bovendien kunnen plantaardige eiwitten gunstige effecten hebben op de gezondheid, zoals het voorkomen van osteoporose, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Het onderzoek toont aan dat kinderbegeleiders al enige bekendheid hebben met de term eiwitshift, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering wat betreft hun kennis en bewustzijn. Dit blijkt ook uit de invloed die de persoonlijke voedingsvoorkeuren en het voedingsbeleid in kinderdagverblijven hebben op de implementatie van de eiwitshift. Daarnaast is het ook duidelijk dat pedagogische factoren, zoals het creëren van een positieve eetomgeving en het aanleren van gezonde eetgewoonten, een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de eiwitshift bij jonge kinderen.

image 855

image 857

Het Veggiehuisje: aanbevelingen voor een duurzaam plantaardig voedingssysteem

Om de eiwitshift duurzaam te implementeren in kinderdagverblijven, werd daarom het Veggiehuisje ontwikkeld als educatieve tool. Het Veggiehuisje biedt verschillende educatieve materialen en activiteiten om kinderen op speelse wijze kennis te laten maken met plantaardige en gezonde voeding. Kinderen worden meegenomen doorheen de verschillende kamers van het Veggiehuisje. In deze kamers komen interactieve leuke activiteiten, interessante verhalen, en zachte vitamineknuffels hen tegemoet. Het Veggiehuisje is inzetbaar in zowel voorschoolse kinderopvang, buitenschoolse opvang en het onderwijsveld. Hoewel het Veggiehuisje nog in de onderzoeksfase zit, toont het potentieel om bij te dragen aan de eiwitshift in de kinderopvang en kinderen bewust te maken van gezonde en duurzame voedingskeuzes. Het onderzoek benadrukt echter dat verdere uitwerking van het Veggiehuisje nodig is om de effectiviteit en impact van het Veggiehuisje in kaart te brengen. Vanuit die insteek werden enkele aanbevelingen in kaart gebracht die het Veggiehuisje als educatieve tool meer draagkracht kunnen bezorgen en de tool duurzamer kunnen inzetten in het ruime werkveld van de kinderopvang. De onderzoeksresultaten werden als basis genomen om de aanbevelingen te verantwoorden. Zo wordt het oorspronkelijke Veggiehuisje aangepast naar de verschillende doelstellingen die het dient:

image 856

een VEGGIE-kennis-HUIS: gericht op het bijbrengen van kennis over plantaardige voeding bij medewerkers in de kinderopvang en de bestaansreden van het oorspronkelijke Veggiehuisje te verduidelijken.

een VEGGIE-doe-HUIS: om het educatieve karakter van het Veggiehuisje te verhogen voor kinderen en hun begeleiders

een VEGGIE-inspiratie-HUIS: om workshops, vorming en uitwisseling en positieve beleving betreffende plantaardige voeding te stimuleren in het volledige kinderopvanglandschap.

 

Blik op de toekomst

In dit onderzoek bleven ook enkele  partijen onderbelicht die gerust aansluiting en participatie kunnen vinden bij de verdere ontwikkeling van de drie verschillende Veggiehuisjes, met name:

  • ouders en de opvoedingsstijl die ze hanteren, welke bepalend kan zijn voor de vrije voedingskeuze die een kind al dan niet heeft binnen het gezin.
  • De meerwaarde en eventuele voorwaarden van plantaardige voeding bij cultureel diverse groepen.

Wanneer deze worden meegenomen in verder onderzoek kan het effect van de Veggiehuisjes nog beter in kaart worden gebracht om tegemoet te komen aan de doelstelling van de Green Deal “eiwitshift op ons bord”.

 

Bibliografie

Als eten moeilijk gaat. (2021, 22 april). Kind en Gezin. https://www.kindengezin.be/nl/thema/voeding/vaste-voeding/als-eten-moei…

Behaven. (z.d.). Behaven: the behavioural science of plant-based diets. In www.behaven.com.

Beleid kinderopvang. (2021, 1 juni). Kind en Gezin. https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/beleid…

Boeije, H., & Bleijenbergh, I. (2019). Anlyseren in kwalitatief onderzoek denken en doen (3e druk). Boom uitgevers. https://www.boom.nl/media/21/9789024425945_inkijkexemplaar_analyseren_i…

Chaffey, D. (2022, 4 november). Golden Circle model: Sinek’s theory value proposition : start with why. Smart Insights. https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/online-value-p…

Clear, J. (2018). Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones. National Geographic Books.

Craig, W. J., & Mangels, A. R. (2009). Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets. Practice guideline, 109(7), 1266–1282. https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.05.027

De Boer, F. (2008). Essay, debat en dialoog: de nadruk op de onderzoeksvraag. Kwalon, 32(2), 6. https://www.aup-online.com/docserver/fulltext/18757324/11/2/KW_2006_011…

De Cleene, D. (2023, 14 februari). Verdoofd of onverdoofd slachten: wat zegt de wetenschap? EOS Wetenschap. https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/verdoofd-onverdoofd-slachten…

De ijsberg van David McClelland. (z.d.). Coaching The Shift. https://www.coachingtheshift.com/nl/ijsbergmodel-mcclelland-gedragsvera… factoren

De pedagogische visie van Loris Malaguzzi. (z.d.). EXPOO. https://www.expoo.be/themas/pedagogische-visies/de-pedagogische-visie-v…

Dienst Klimaatverandering. (z.d.-a). Gevolgen. Klimaat | Climat. https://klimaat.be/klimaatverandering/gevolgen

Dienst Klimaatverandering. (z.d.-b). Green Deal. Klimaat | Climat. https://klimaat.be/klimaatbeleid/europees/green-deal#:~:text=Tijdens%20….

Diepte-interview - Onderzoeksmethoden | Alles over Marktonderzoek. (2023, 9 maart). allesovermarktonderzoek. https://allesovermarktonderzoek.nl/onderzoeksmethoden/diepte-interview/

Dingemanse, K. (2021). Observatie als onderzoeksmethode in je scriptie. Scribbr. https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/observaties/

DPG Media Privacy Gate. (z.d.). https://www.demorgen.be/snelnieuws/vacatures-in-vlaamse-kinderopvang-be…

Eetexpert. (2022, 13 oktober). Normale ontwikkeling eetgedrag - Eetexpert. https://eetexpert.be/info/ontwikkeling-eetgedrag/

Elena Lievens. (z.d.). De eiwitshift op ons bord [Presentatieslides]. Arteveldehogeschool, Sint Amandsberg, Gent.

Europese unie. (2019, 12 december). © Europese Unie, 2023. Geraadpleegd op 5 april 2023, van https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/green-deal/

Femke Hoefnagels MSc., Dr. Ir. Marieke Battjes-Fries. (2022). Gezonde smikkelweken. Lous Bolk instituut.

Full steam <span>ahead. (z.d.). <span>https://www.deliva.be/en/our-vision

Goeman, M., Westyn, K., Vogels, J., Van Hoe, S., & Maesen, E. (z.d.). Veggiehuisje [Presentatie]. Proud to present, Arteveldehogeschool, Gent, Sint-Amandsberg, België.

Groepsopvang schoolgaande kinderen | Gezond Leven. (z.d.). https://www.gezondleven.be/settings/kinderopvang/groepsopvang-schoolgaa…

Helan. (z.d.). Helan Kinderopvang. https://www.helan.be/nl/ons-aanbod/kinderopvang/

Helan kinderopvang. (2019). Kwaliteitshandboek: Voedingsbeleid. In Intranet Helan kinderopvang.

Hermsen, S., & Renes, R. J. (2016). Draaiboek gedragsveranderende factoren: De psychologie van beïnvloeding begrijpen en gebruiken (1ste editie) [E-book].

Janssen, C. (2019, 20 augustus). Waarderend onderzoek als hulpmiddel bij verandervragen - voor de verandering. voor de verandering. https://www.verandering.org/2019/02/20/waarderend-onderzoek/

KWB. (z.d.). Sociale en culturele rol van voeding. In www.kwbeensgezind.be. Geraadpleegd op 4 juni 2023, van https://www.kwbeensgezind.be/documenten/eten/Samen_Eten_gedragscodes_in…

Lahaye, F. (2021, 30 november). “Wat eten we morgen?” Fevia lanceert nieuwe duurzaamheidsroadmap van. Fevia. https://www.fevia.be/nl/pers/wat-eten-we-morgen-fevia-lanceert-nieuwe-d…

Larsen, J. K. (2019). Eetgedrag in balans: een gezonde eetopvoeding thuis en in de kinderopvang.

Lekkere, gezonde maaltijden op school en in de kinderopvang. (z.d.). Stad Gent. https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/duurzaam-eten/lekkere-gezonde…

licg.nl - Invloed van dieren op kinderen. (z.d.). https://www.licg.nl/invloed-van-dieren-op-kinderen/#invloed-op-sociaal-…

MeMoQ zelfevaluatie-instrument voorbeelden en oefeningen. (2021, 18 mei). Kind en Gezin. https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/alles-over-kinderop…

Met Gent en Garde naar een duurzamer voedselsysteem. (z.d.). Stad Gent. https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/klimaatneutraal-tegen-2050-ee…

Pauwels, I. (2021, 22 januari). Het belang van voeding voor mens en dier • Toscanzahoeve. Toscanzahoeve. https://www.toscanzahoeve.be/het-belang-van-voeding-voor-mens-en-dier/#….

Proeven. (2021, 19 mei). Kind en Gezin. https://www.kindengezin.be/nl/thema/ontwikkeling-en-gedrag/zintuigen/pr…

Prosci Inc. (z.d.). The Prosci ADKAR® Model | Prosci. https://www.prosci.com/methodology/adkar

ProVeg Nederland. (2022, 9 augustus). Over ons - ProVeg Nederland. https://proveg.com/nl/over-ons/

Scharwächter, V. (2022). Literatuuronderzoek of literatuurstudie doen in 4 stappen. Scribbr. https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/literatuuronderzoek/

Sociaal-culturele aspecten van de voedselomgeving | Gezond Leven. (z.d.). https://www.gezondleven.be/themas/voeding/wat-bepaalt-ons-eetgedrag-vol…

Stroming - Hedonisme | Tilburg University. (z.d.). Tilburg University. https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/junior/junior-kennisbank….

technopolis, group, Blonk Consultants. (2018). Eiwit-transitie Vlaanderen: Studie naar de status en het potentieel van (hoog-)  technologische oplossingen om vleeseiwitten te  vervangen in het dagelijks dieet.

Termont, D., Burgemeester. (2021). BELEIDSNOTA Communicatie, Onthaal, Beleidsparticipatie en Stadsmarketing 2014-2019. https://stad.gent.be. Geraadpleegd op 13 april 2023, van https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/ontwerpbeleidsnota…

THE 17 GOALS | Sustainable Development. (z.d.). https://sdgs.un.org/goals

Vakgroep Sociale Agogiek UGent en Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs KULeuven. (2014). Pedagogisch raamwerk. In Kind en Gezin. https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/pedagogische-raa…

Van Der Donk, C., & Van Lanen, B. (2010). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (herziene druk 2019) [Boek]. Couthino.

Van Kesteren, B. (2022). Appreciative Inquiry: een introductie. Instituut voor Interventiekunde. https://instituutvoorinterventiekunde.nl/appreciative-inquiry/

Van Rompaey, S., & Snoeck, J. (2021). The future of food: A New Recipe for the Food Sector. Lannoo Meulenhoff - Belgium.

Vegetarische voeding. (2021a, mei 25). Kind en Gezin. https://www.kindengezin.be/nl/thema/voeding/vaste-voeding/vegetarische-…

Vegetarische voeding (HGR NR 9445). (2021b). Hoge gezondheidsraad.

Videos - The Vegan Strategist. (2023, 6 april). The Vegan Strategist. https://veganstrategist.org/vegan-strategy/?doing_wp_cron=1685913594.11…

Voedingscentrum. (z.d.). Ouders betrekken. https://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/gezond-et…

Waarom plantaardig · EVA maakt het plantaardig. (z.d.). EVA maakt het plantaardig. https://www.evavzw.be/waarom-plantaardig#voor-het-milieu

walk me. (z.d.). A complete guide to change management: all you need to know for seamless change management. In www.walkme.com.

Wat is een eiwitshift? (z.d.). Departement Omgeving - Vlaamse overheid. https://omgeving.vlaanderen.be/wat-is-een-eiwitshift#:~:text=In%20een%2….

Werken aan gezonde voeding. (z.d.). Gezonde Kinderopvang. https://www.gezondekinderopvang.nl/themas-0-4-jaar/voeding

Wikipedia-bijdragers. (2022, 23 juni). Millenniumdoelstellingen. Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen#7._De_beschermin…

(2012). Gezonde voeding, een kinderspel?! Het effect van een internetinterventie over gezonde voeding bij de ouders van lagere schoolkinderen [Masterscriptie]. Gent.

 

Download scriptie (4.95 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Elena Lievens