OVER ORGANISATIES DIE NIET ENKEL AAN ZICHZELF DACHTEN

Dries
Van de Velde 

image-20230926100035-1

 

OVER ORGANISATIES

DIE NIET ENKEL AAN ZICHZELF DACHTEN

 In de 20ste eeuw veranderde de manier waarop de wetenschap naar organisaties keek. Strak gemanagede, verticale organisaties zouden aan belang inboeten, ten voordele van een horizontaler organiseren: een werkvloer waarbij iedereen zo gelijkwaardig mogelijk inspraak krijgt. Maar zijn dat soort organisaties niet iets voor hippies?

image-20230926100035-2

Zonder managers?

Verticaal organiseren blijft vandaag de dominante manier van organiseren. Met haar strakke, bureaucratische regels, afgelijnde taken en met als vanzelfsprekend, de nodige managers. Maar als we de honderden wetenschappers die schrijven over horizontaal organiseren mogen geloven, is deze hedendaagse manier van organiseren om verschillende redenen passé en out-dated.

De opkomst van meer horizontale organisaties zou, althans volgens hen, niet meer te stoppen zijn. ICT maakt het gemakkelijker om interactief en dus niet langer hiërarchisch informatie te delen. Onze steeds sneller veranderende omgeving vereist ‘agile organisations’ - meer horizontale organisaties waarbinnen iedereen snel kan meedenken over oplossingen. De jeugdigen onder ons dulden geen leiders meer en zoeken steeds meer naar zingeving bij de invulling van hun job. En verticale organisatie zou meer competitieve mensen voortbrengen. Er zijn dus redenen genoeg om te geloven dat horizontale organisatie in opmars is. Waarom horen we daar dan niet meer van?

 

Many histories

De literatuur over dit onderwerp is versplinterd. Er bestaan onnoemelijk veel termen die hieronder schuilen, zoals ‘sharing economy’, ‘circular economy’, ‘cocreatie’, ‘self-managing teams’, etc. Toch valt het meeste onderzoek hiernaar te categoriseren onder vier termen: ‘zelforganisatie’, ‘participatie’, ‘commons’ en ‘coöperatieven’.

Wetenschappelijke literatuur rond dit thema haalt bijna altijd een stuk geschiedenis aan. Daarin wordt duidelijk dat er een verschuiving plaatsvond in de 20e eeuw. Organisaties werden gedurende de vorige eeuw steeds meer erkend als socialiserende instellingen.

The economic view on things image-20230926100035-3

Organisaties kunnen verschillende doelen hebben. Een economisch doel; voldoende winst maken ter overleving, versus culturele en sociale; het creëren van betere omstandigheden. Het eerste doel werd al snel wetenschappelijk onderbouwt. Welke setting het meeste winst oplevert is ook gemakkelijker wiskundig te bewijzen. Het effect van culturele of betere sociale omstandigheden valt moeilijker te meten.

Voor de moderniteit waren er al horizontale organisaties, die én een gezonde winst nastreefden, én betere sociale omstandigheden verkregen op democratische wijze. Met als gevolg dat de eerste empirische theorieën over de emanciperende voordelen van horizontaler organiseren al ontstonden gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw.

Maar dan volgde een storm van wetenschappelijke kritiek. Er werd sceptisch gekeken naar deze organisatiestructuren. Ze werden als uitstervend beschouwd vanwege hun inefficiëntie. ‘Scientific management’ zwaaide dan ook de scepter gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw. Bedrijven moesten kiezen tussen sociale of economische doelen, de beide combineren zou nefast zijn. Het bekendste voorbeeld daarvan is allicht de rond 1955 geschreven theorie ‘the tragedy of the commons’. Collectief goederen beheren was ‘not done’.

A cultural understanding of organizations

In de jaren ’50 organiseerden mijnwerkers, tegen het gezag in, zich toch horizontaler. Wanneer dit meer efficiënt bleek, moesten wetenschappers hun theorieën wel bijstellen. Al bleef dit in strijd met de traditionele economische theorieën en waarden.

Langzaamaan ontstond een steeds bredere, interdisciplinaire blik op wat organisaties zijn. In 1962 schreef socioloog Presthus over hoe organisaties ‘minituursamenlevingen’ werden, hoe de dominante waarden van de samenleving steeds meer in organisaties werden weerspiegeld, en hoe dit kan leiden tot de vervreemding van de mens. We begonnen, honderd jaar na Marx, toe te geven dat organisatiestructuren ons socialiserenimage-20230926100035-4.

De aanvaarding van onze beïnvloedbaarheid

Tegen de jaren ’80 waren verschillende wetenschappers het eens met de stelling ‘How we organize ourselves changes the way we think, feel and act, and the other way around’.  Dit leidde tot steeds meer onderzoek naar de gevolgen van een werkomgeving op menselijk gedrag – waarbij de mens centraal komt te staan en niet langer het product of de winst.

En, gezien de ecologische crisis niet geheel onlogisch, drong ook een andere vraag zich op: ‘wat voor effect willen we dat organisaties hebben op onze samenleving?’ Vanaf 1980 en vooral rond 2000 werd dit soort literatuur langzaam een hot topic. Organisaties werden niet langer als louter een economische, maar ook als socialiserende instelling binnen een ecologie erkend.

Why horizontal organization

Steeds meer werden de mensbeelden die schuilen achter beide organisatievormen ontmaskerd. In onze huidige verticale organisaties, gebaseerd op winstbejag, staan de economische doelen en concurrentie voorop en moeten mensen maar volgen, met al het menselijk en niet-menselijk leed tot gevolg.

Binnen horizontaler organisaties staan mensen centraal, net als het denken over hoe het beter kan. Recent onderzoek toont aan hoe horizontaler organisatie kan leiden tot meer welzijn en minder burn-outs door gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid te versterken. Welke wetenschappers willen en kunnen deze altruïstische boodschap doorgeven aan beleidsmakers? Zijn we als samenleving klaar om deze boodschap te ontvangen?image-20230926100035-5

The role of science

Waarom werden horizontale organisaties simpelweg als minderwaardig bestempeld? Dat winst maken en socio-culturele doelen nastreven tezamen kan gaan, bewijzen de betrokken organisaties. Het is dus een keuze. Waar liep het dan fout? Wetenschappers toonden aan wat ze konden aantonen. De keuze - die uiteindelijk altijd een morele keuze zal blijven - werd voordien gemaakt op basis van beperkte informatie, enkel vanuit een economisch perspectief - toevallig of niet, maar dit was een perspectief ten voordele van de machtigen, de ‘winststofzuigers’. Het wordt tijd dat organisaties “volwassen worden” en niet langer enkel aan zichzelf denken.

image-20230926100035-6Hoe we ons organiseren hangt nauw samen met ons mensbeeld en met hoe we onze gedeelde geschiedenis ervaren. Het bijeenbrengen van de gefragmenteerde literatuur over horizontaal organiseren moet helpen onze geschiedenis correcter te begrijpen, om onze “fouten in te zien”. De verticale organisatiestructuur bleek opmerkelijk resistent tegen verandering door de met elkaar verweven, versterkende en als vanzelfsprekend beschouwde normen, denkwijzen en culturele aannames. Er bestaan vele redenen om te geloven dat horizontale organisatie in opmars is. Het besef dat we nog maar recentelijk breder begrijpen wat organisaties betekenen voor onze samenleving en onszelf, maakt het boeiend en relevant om deze redenen verder te onderzoeken.

Al het gebruikte fotomateriaal is afkomstig van Creative Commons

Bibliografie

REFERENCES

Adler, P. S. (2001). Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of capitalism. Organization science, 12(2), 215-234. Adler, P. S., Forbes, L. C., & Willmott, H. (2007). 3 Critical management studies. Academy of management annals, 1(1), 119-179. Adler, P. S., Kwon, S. W., & Heckscher, C. (2008). Perspective—professional work: The emergence of collaborative community. Organization science, 19(2), 359-376. Agrawal, A., & Chhatre, A. (2006). Explaining success on the commons: Community forest governance in the Indian Himalaya. World development, 34(1), 149-166. Ahmady, G. A., Mehrpour, M., & Nikooravesh, A. (2016). Organizational structure. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 455-462. Aligica, PD, & Tarko, V. (2013). Coproductie, polycentriciteit en waardeheterogeniteit: opnieuw bekeken de public choice institutionalism van de Ostroms. American Political Science Review , 107 (4), 726-741. Allen, R. C. (1982). The efficiency and distributional consequences of eighteenth century enclosures. The Economic Journal, 92(368), 937-953. Amin, A. (1994). Post-Fordism: models, fantasies and phantoms of transition. Post-Fordism: a reader, 1, 1-7. Anderson, D. L. (2018). Organization design: Creating strategic & agile organizations. Sage Publications. Aragonès, E., & Sánchez-Pagés, S. (2009). A theory of participatory democracy based on the real case of Porto Alegre. European Economic Review, 53(1), 56-72. Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 35(4), 216-224. Baker, C. R. (1993). Self-regulation in the public accounting profession: The structural response of the large public accounting firms to a changing environment. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 6(2), 0-0. Baker, W., Nohria, N., & Eccles, R. G. (1992). The network organization in theory and practice. Classics of Organization Theory, 8, 401. Bardhan, P., & Ray, I. (2006). Methodological Approaches to the Question of the Commons. Economic Development and Cultural Change, 54(3), 655-676. Barley, S. R. (1996). Technicians in the workplace: Ethnographic evidence for bringing work into organizational studies. Administrative science quarterly, 404-441. Barker, J. R. (1993). Tightening the iron cage: Concertive control in self-managing teams. Administrative science quarterly, 408-437. Barker, J. R., & K. TOMPKINS, P. H. I. L. L. I. P. (1994). Identification in the self‐managing organization characteristics of target and tenure. Human Communication Research, 21(2), 223-240.

29

Barnes, M., J. Newman, A. Knops, and H. Sullivan. 2003. “Constituting ‘The Public’ in Public Participation.” Public Administration 81 (2): 379–399. Barnett, A. J., Partelow, S., Frey, U., García-Lozano, A., del Mar Mancha-Cisneros, M., Oberlack, C., ... & Whitney, C. K. (2020). Defining Success in the Commons: Addressing Problem Orientations, Multidimensionality, Norms, and Tradeoffs. International Journal of the Commons, 14(1). Bauwens, M., & Onzia, Y. (2017). Commons transition plan for the city of Ghent. Commons Transition, 8. Benkler, Y. (2002). Freedom in the commons: Towards a political economy of information. Duke LJ, 52, 1245. Berasain, J. M. L. (2008). From equilibrium to equity. The survival of the commons in the Ebro Basin: Navarra from the 15th to the 20th centuries. International Journal of the Commons, 2(2).

Berner, M., J. Amos, and R. Morse. 2011. “What Constitutes Effective Citizen Participation in Local Government? Views from City Stakeholders.” Public Administration Quarterly 35 (1): 128–163. Bernstein, E., Bunch, J., Canner, N., & Lee, M. (2016). Beyond the holacracy hype. Harvard business review, 94(7), 8. Billinger, S., & Workiewicz, M. (2019). Fading hierarchies and the emergence of new forms of organization. Journal of Organization Design, 8(1), 1-6. Bockelbrink, B., Priest, J., & David, L. (2020). Soziokratie 3.0–Ein Praxisleitfaden. Bollier, D. (2014). Think like a commoner: A short introduction to the life of the commons. New Society Publishers. Bourdieu, P. (1987). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Harvard university press. Bradshaw, P. (2009). A contingency approach to nonprofit governance. Nonprofit management and leadership, 20(1), 61-81. Bretos, I., & Marcuello, C. (2017). Revisiting globalization challenges and opportunities in the development of cooperatives. Annals of Public and Cooperative Economics, 88(1), 47-73. Broadbent, J., Dietrich, M., & Roberts, J. (2005). The end of the professions?: the restructuring of professional work (Vol. 4). Routledge. Brown, K., Adger, W. N., Devine-Wright, P., Anderies, J. M., Barr, S., Bousquet, F., ... & Quinn, T. (2019). Empathy, place and identity interactions for sustainability. Global environmental change, 56, 11-17. Burton, R. M., Håkonsson, D. D., Nickerson, J., Puranam, P., Workiewicz, M., & Zenger, T. (2017). GitHub: exploring the space between boss-less and hierarchical forms of organizing. Journal of Organization Design, 6, 1-19. Burton, R., Håkonsson, D. D., Larsen, E. R., & Obel, B. (2020). New trends in organization design. Journal of Organization Design, 9, 1-2. Burton, R., Obel, B., & Haakonsson, D. (2015). How to get the matrix organization to work. Journal of Organization Design JOD, 4(3), 37-45.

30

Burns, T., & Stalker, G. M. (1961). Mechanistic and organic systems. Classics of organizational theory, 209-214. Callahan, J. L. (2013). ‘Space, the final frontier’? Social movements as organizing spaces for applying HRD. Human Resource Development International, 16(3), 298-312.

Cameron, D. (2011). Full transcript, David Cameron, Speech on the Big Society, Milton Keynes, 23 May 2011. Castells, M. (1996). The rise of the network society. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA47167149 Castells, M. (2015). Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age. John Wiley & Sons. Collaborative Organization - P2P Foundation. (n.d.-b). https://wiki.p2pfoundation.net/Collaborative_Organization Chan, P. W., Räisänen, C., & Lauche, K. (2019). What's taking space? Re-framing space and place in everyday organizational life. Scandinavian Journal of Management, 35(2), 101044.

Chenhall, R. H. (2008). Accounting for the horizontal organization: A review essay. Accounting Organizations and Society, 33(4–5), 517–550.

Chess, C. 2000. “Evaluating Environmental Public Participation: Methodological Questions.” Journal of Environmental Planning and Management 43 (6): 769–784. Child, J., & McGrath, R. G. (2001). Organizations unfettered: Organizational form in an information-intensive economy. Academy of management journal, 44(6), 1135-1148. Christ, N. (2022). Employee thriving in self-managing organizations: the role of personality traits and the moderating effect of decentralization and formalization/Author Natascha Christ, B. Sc. Cohen, S. G., & Ledford Jr, G. E. (1994). The effectiveness of self-managing teams: A quasi-experiment. Human relations, 47(1), 13-43. Cohen, S. G., Ledford Jr, G. E., & Spreitzer, G. M. (1996). A predictive model of self-managing work team effectiveness. Human relations, 49(5), 643-676. Collins, R. (2009). Violence: A micro-sociological theory. Princeton University Press. Conley, A., & Moote, M. A. (2003). Evaluating collaborative natural resourcemanagement. Society &Natural Resources, 16(5), 371-386.

Co-operatives UK, (2020). The Co-op Economy Report 2020, https://www.uk.coop/getinvolved/awareness-campaigns/co-op-economy/co-op… Corbett, S. (2014). A critical qualitative study of the relationship between social empowerment and participatory democracy in the UK. The International Journal of Social Quality, 4(1), 7-25. Cornwall, A. (2006). Historical perspectives on participation in development. Commonwealth & Comparative Politics, 44(1), 62-83. Corvellec, H. (2002). Narratives of organizational performances. ADVANCES IN ORGANIZATION STUDIES, 11, 115-134.

31

Cotton, J. L., Vollrath, D. A., Froggatt, K. L., Lengnick-Hall, M. L., & Jennings, K. R. (1988). Employee participation: Diverse forms and different outcomes. Academy of Management review, 13(1), 8-22. Cox, M., Arnold, G., & Tomás, S. V. (2010). A review of design principles for community-based natural resource management. Ecology and Society, 15(4). Corcoran, R., Marshall, G., & Walsh, E. (2018). The psychological benefits of cooperative place-making: a mixed methods analyses of co-design workshops. CoDesign, 14(4), 314-328. Cornforth, S., & Sewell, S. (2004). Where Have They Gone? What Are They Doing?. New Zealand Journal of Counselling, 25(1). Cross, R., Parker, A., & Sasson, L. (Eds.). (2003). Networks in the knowledge economy. Oxford University Press. Dawkins, R. (2016). The selfish gene. Oxford university press. De Angelis, M. (2017). Omnia sunt communia: On the commons and the transformation to postcapitalism. Bloomsbury Publishing. Demil, B., & Lecocq, X. (2006). Neither market nor hierarchy nor network: The emergence of bazaar governance. Organization studies, 27(10), 1447-1466. Demsetz, H. (1967). Monopolistic Competition: A Reply. The Economic Journal, 77(306), 412-420. De Moor, T. (2012). What do we have in common? A comparative framework for old and new literature on the commons. International Review of Social History, 57(2), 269-290. De Moor, T. (2015). The dilemma of the commoners: Understanding the use of common-pool resources in long-term perspective. Cambridge University Press. De Moor, T., Laborda-Pemán, M., Lana-Berasain, J. M., Van Weeren, R., & Winchester, A. (2016). Ruling the commons. Introducing a new methodology for the analysis of historical commons. International Journal of the Commons, 10(2).

Devins, D., B. Mitchell, and P. Willis. 2014. “Literature Review.” Small and Medium Enterprise: Deliberative Engagement, Leeds: Leeds Beckett University.

De Tullio, M. F. (2020). Commons. Between Dreams and Reality. Kukučínova: Creative Industry Košice.

Dietz, T., Ostrom, E., & Stern, P. C. (2003). The Struggle to Govern the Commons. Science, 302(5652), 1907–1912. Doblinger, M. (2022). Individual competencies for self-managing team performance: A systematic literature review. Small Group Research, 53(1), 128-180. Doherty, B., Haugh, H., & Lyon, F. (2014). Social enterprises as hybrid organizations: A review and research agenda. International journal of management reviews, 16(4), 417-436. Donaldson, L. (2001). The contingency theory of organizations. Sage. Donnellon, A., & Heckscher, C. C. (1994). The post-bureaucratic organization: New perspectives on organizational change. Sage Publications.

32

Dovey, J., Pratt, A., Moreton, S., Virani, T., Merkel, J., & Lansdowne, J. (2016). Creative hubs: Understanding the new economy. Draheim, G. (1952). Die Genossenschaft als Unternehmungstyp. Antiquariat Bookfarm.

Dyck, I. (2005). “Feminist Geography, the Everyday, and Local-global Relations: Hidden Spaces of Place-making.” The Canadian Geographer 49: 233–243. Edelenbos, J. (1999). Design and management of participatory public policy making. Public Management an International Journal of Research and Theory, 1(4), 569-576.

Eisenhardt, K. M. 1991. “Better Stories and Better Constructs: The Case for Rigor and Comparative Logic.” Academy of Management Review 16 (3): 620–627. Ezzamel, M., & Willmott, H. (1998). Accounting for teamwork: A critical study of group-based systems of organizational control. Administrative Science Quarterly, 358-396. Fauquet, G. (1941). THE CO-OPERATIVE SECTOR. Annals of Public and Cooperative Economics, 17(2), 342–369. Feeny, D., Berkes, F., McCay, B. J., & Acheson, J. M. (1990). The tragedy of the commons: twenty-two years later. Human ecology, 18, 1-19. Fjeldstad, Ø. D., Snow, C. C., Miles, R. E., & Lettl, C. (2012). The architecture of collaboration. Strategic management journal, 33(6), 734-750.

Fuchs, C. (2003). Some implications of Pierre Bourdieu’s works for a theory of social selforganization. European Journal of Social Theory, 6(4), 387- 408. Fyfe, N. R., & Milligan, C. (2003). Out of the shadows: exploring contemporary geographies of voluntarism. Progress in human geography, 27(4), 397-413. Galbraith, J. R. (1974). Organization design: An information processing view. Interfaces, 4(3), 28-36. Galbraith, J. R. (2002). Organizing to deliver solutions. Organizational dynamics, 31(2), 194. Geertz, C. (1963). Agricultural involution: The processes of ecological change in Indonesia (Vol. 11). Univ of California Press. Gelles, D. (2015). At Zappos, pushing shoes and a vision. N Y Times 136. Gordon, H. S. (1954). The economic theory of a common-property resource: the fishery. Journal of political economy, 62(2), 124-142. Gouldner, A. W. (1979). The future of intellectuals and the rise of the new class: A frame of reference, theses, conjectures, arguments, and an historical perspective on the role of intellectuals and intelligentsia in the international class contest of the modern era. London: Macmillan.

Graeber, D., & Wengrow, D. (2021). The Dawn of Everything: A New History of Humanity. Penguin UK. Grantham, G. W. (1980). The persistence of open-field farming in nineteenth-century France. The Journal of Economic History, 40(3), 515-531. Gulati, G. M., & Isaac, T. M. (2001). When a workers' cooperative works: The case of Kerala Dinesh Beedi. Ucla L. Rev., 49, 1417.

33

Gulati, R., Puranam, P., & Tushman, M. (2012). Meta‐organization design: Rethinking design in interorganizational and community contexts. Strategic management journal, 33(6), 571-586. Gulati, R., Wohlgezogen, F., & Zhelyazkov, P. (2012). The two facets of collaboration: Cooperation and coordination in strategic alliances. Academy of Management Annals, 6(1), 531-583. Gupta, C. (2014). The co-operative model as a ‘living experiment in democracy’. Journal of Co-operative Organization and Management, 2(2), 98-107. Hardt, M., & Negri, A. (1994). Labor of Dionysus: A Critique of the State-form. University of Minnesota Pres. Hamel, G. (2008). The future of management. Human resource management international digest, 16(6). Hackl B., Wagner M., Attmer L., Baumann D. (2017). New Work: Auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt: Management-Impulse, Praxisbeispiele, Studien. Wiesbaden: Springer-Verlag. Hackman, J. R. (1986). The psychology of self-management in organizations. American Psychological Association. Hajjar, R., J. A. Oldekop, P. Cronkleton, E. Etue, P. Newton, A. J. M. Russel, J. S. Tjajadi, W. Zhou, and A. Agrawal. 2016. “The data not collected on community forestry: Community-Forestry Data.” Conservation Biology 30(6): 1357–1362. Handy, C. (1995). Trust and the Virtual Organization, Harvard Business Review, May-June. Hansmann, H. (1996). The changing roles of public, private, and nonprofit enterprise in education, health care, and other human services. In Individual and social responsibility: Child care, education, medical care, and long-term care in America (pp. 245-276). University of Chicago Press. Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons: the population problem has no technical solution; it requires a fundamental extension in morality. science, 162(3859), 1243-1248. Haveman, H. A., & Wetts, R. (2019). Organizational theory: From classical sociology to the 1970s. Sociology Compass, 13(3), e12627. Heckscher, C., & Adler, P. (Eds.). (2006). The firm as a collaborative community: Reconstructing trust in the knowledge economy. OUP Oxford. Hempel, P. S., Zhang, Z. X., & Han, Y. (2012). Team empowerment and the organizational context: Decentralization and the contrasting effects of formalization. Journal of management, 38(2), 475-501. Hertz, N. (2009). Cooperation must rule. Nature, 457(7232), 962-963. Hess, C., & Ostrom, E. (2006). Een raamwerk voor het analyseren van de microbiologische commons. Internationaal tijdschrift voor sociale wetenschappen , 58 (188), 335-349. Heylighen, F. (2001). The science of self-organization and adaptivity. The encyclopedia of life support systems, 5(3), 253-280. Holemans, D. (2022). Commons as Polanyian countermovement in neoliberal market society. A case study in Belgium. Community Development Journal, 57(3), 552-569.

34

Holemans, D., Van de Velde, K., De Moor, T. & Kint, C. (2018), Wanneer burgers samen het heft in handen nemen: burgercollectieven opgericht in 2015 en 2016 van naderbij bekeken. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

Hoon, C. 2013. “Meta-Synthesis of Qualitative Case Studies: An Approach to Theory Building.” Organizational Research Methods 16 (4): 522–556. Hossain, M. (2020). Sharing economy: A comprehensive literature review. International Journal of Hospitality Management, 87, 102470. Huovinen, V. (2020). Supporting perceived wellbeing in a self-managing organization.

Ianniello, M., S. Iacuzzi, P. Fedele and L. Brusati (2019) Obstacles and solutions on the ladder of citizen participation: A systematic review, Public Management Review, 21(1): 21-46. Inglehart, R., Foa, R., Peterson, C., & Welzel, C. (2008). Development, freedom, and rising happiness: A global perspective (1981–2007). Perspectives on psychological science, 3(4), 264-285. International Co-operative Alliance. (2013). Blueprint for a cooperative decade.

Involve. 2005. The True Costs of Public Participation. London: Involve.

Ivancevich, J. M., & Donnelly Jr, J. H. (1975). Relation of organizational structure to job satisfaction, anxiety-stress, and performance. Administrative science quarterly, 272-280. Jakonen, M., Kivinen, N., Salovaara, P., & Hirkman, P. (2017). Towards an Economy of Encounters? A critical study of affectual assemblages in coworking. Scandinavian Journal of Management, 33(4), 235-242. Jaques E (1990) In praise of hierarchy. Harv Bus Rev 10:38–57. Joseph, J., Baumann, O., Burton, R., & Srikanth, K. (2018). Reviewing, revisiting, and renewing the foundations of organization design. In Organization Design (Vol. 40, pp. 1-23). Emerald Publishing Limited. Joseph, J., & Gaba, V. (2020). Organizational Structure, Information Processing, and Decision-Making: A Retrospective and Road Map for Research. The Academy of Management Annals, 14(1), 267-302. Journal of Organization Design. (2023, April 18). Springer. Journal of Organization Design. (2023b, May 19). Springer. https://www.springer.com/journal/41469 Kahneman, Daniel, Jack L. Knetsch, and Richard H. Thaler. 1991. "Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias." Journal of Economic Perspectives, 5 (1): 193-206. Karakas, C. (2019). Cooperatives: Characteristics, activities, status, challenges. EPRS | European Parliamentary Research Service. Kegan, R. (1998). In over our heads: The mental demands of modern life. Harvard University Press. Kenney, M. (2000). Understanding Silicon Valley: The anatomy of an entrepreneurial region. Stanford University Press. Kickert, W. J. (1997). Public governance in The Netherlands: an alternative to Anglo‐American ‘managerialism’. Public administration, 75(4), 731-752.

35

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, conservation and recycling, 127, 221-232. Kisby, B. (2010). The Big Society: power to the people?. The political quarterly, 81(4), 484-491. Klijn, E. H. (2008). Governance and governance networks in Europe: An assessment of ten years of research on the theme. Public management review, 10(4), 505-525. Kolbjørnsrud, V. (2018). Collaborative organizational forms: on communities, crowds, and new hybrids. Journal of Organization Design, 7(1), 11. Kraus, S., Bouncken, R. B., Görmar, L., González-Serrano, M. H., & Calabuig, F. (2022). Coworking spaces and makerspaces: Mapping the state of research. Journal of Innovation & Knowledge, 7(1), 100161. KUNSTENFESTIVALDESARTS — MIKE. (n.d.). KUNSTENFESTIVALDESARTS — MIKE. https:///nl/festivals/editie-2023/programme/mike/ Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Brussels: Nelson Parker. Lambert, L., Dedeurwaerdere, T., Nyssens, M., Severi, E., & Brolis, O. (2019). Unpacking the organisational diversity within the collaborative economy: The contribution of an analytical framework from social enterprise theory. Ecological Economics, 164, 106343. Langley, A. N. N., Smallman, C., Tsoukas, H., & Van de Ven, A. H. (2013). Process studies of change in organization and management: Unveiling temporality, activity, and flow. Academy of management journal, 56(1), 1-13. Ledford Jr, G. E., Lawler III, E. E., & Mohrman, S. A. (1995). Reward innovations in Fortune 1000 companies. Compensation & Benefits Review, 27(4), 76-80. Lee, G. K., & Cole, R. E. (2003). From a firm-based to a community-based model of knowledge creation: The case of the Linux kernel development. Organization science, 14(6), 633-649. Lee, M. Y., & Edmondson, A. C. (2017). Self-managing organizations: Exploring the limits of less-hierarchical organizing. Research in organizational behavior, 37, 35-58.

Lepofsky, J., and J. C. Fraser. (2003). “Building Community Citizens: Claiming the Right to Placemaking in the City.” Urban Studies 40: 127–142. Levine, P. (2007). Collective action, civic engagement, and the knowledge commons. Understanding knowledge as a commons, 247. Liu, H. (2021). Redeeming leadership: An anti-racist feminist intervention. Lô, A., & Diochon, P. F. (2019). Unsilencing power dynamics within third spaces. The case of Renault’s Fab Lab. Scandinavian Journal of Management, 35(2), 101039. Magpili, N. C., & Pazos, P. (2018). Self-managing team performance: A systematic review of multilevel input factors. Small Group Research, 49(1), 3-33. Marino, V., & Lo Presti, L. (2019). Increasing convergence of civic engagement in management: a systematic literature review. International Journal of Public Sector Management, 32(3), 282-301.

36

Markham, S. E., & Markham, I. S. (1995). Self-management and self-leadership reexamined: A levels-of-analysis perspective. The Leadership Quarterly, 6(3), 343-359.

Marttila, T. (2019). Discourse, Culture and Organization (Inquiries into Relational Structures of Power) || Post-foundational Discourse Analysis: Theoretical Premises and Methodological Options. , 10.1007/978-3-319-94123-3(Chapter 2), 17–42.

Martela, F. & Jarenko, K. (2017). Itseohjautuvuus. Miten organisoitua tulevaisuudessa? Alma Talent. Martin, J. P., & Grubb, D. (2001). What Works and for Whom: A Review of OECD Countries' experiences with active labour market policies. Swedish economic policy review, 8(2), 9-56. Maynard, M. T., Gilson, L. L., & Mathieu, J. E. (2012). Empowerment—fad or fab? A multilevel review of the past two decades of research. Journal of management, 38(4), 1231-1281. Mazzarol, T., Limnios, E. M., & Reboud, S. (2011, December). Co-operative enterprise: A unique business model. In Future of Work and Organizations. In: Annual ANZAM Conference (Vol. 25).

McCann, E. J. (2002). “The Cultural Politics of Local Economic Development: Meaning-making, Placemaking and the Urban Policy Process.” Geoforum 33: 385–398. McCloskey, D. N. (1972). The enclosure of open fields: Preface to a study of its impact on the efficiency of English agriculture in the eighteenth century. The Journal of Economic History, 32(1), 15-35. McGregor, D. (1960). Theory X and theory Y. Organization theory, 358(374), 5. McLaverty, P. (2002). Civil society and democracy. Contemporary Politics, 8(4), 303-318. McMurtry, J. J., & Reed, D. (Eds.). (2008). Co-operatives in a Global Economy: the Challenges of Co-operation across Borders. Cambridge Scholars Publishing. Micciarelli, G. (2014). I beni comuni e la partecipazione democratica. Da un “altro modo di possedere” ad un “altro modo di governare, 58-83. Michaud, M., & Audebrand, L. K. (2022). One governance theory to rule them all? The case for a paradoxical approach to co-operative governance. Journal of Co-operative Organization and Management, 10(1), 100151.

Michels, A., and L. De Graaf. 2010. “Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy.” Local Government Studies 36 (4): 477–491. Miles, R. E., & Snow, C. C. (1986). Organizations: New concepts for new forms. California management review, 28(3), 62-73. Miles, R. E., Miles, G., Snow, C. C., Blomqvist, K., & Rocha, H. (2009). The I-form organization. California Management Review, 51(4), 61-76. Mintzberg, H. (1979). An emerging strategy of" direct" research. Administrative science quarterly, 24(4), 582-589. Mintzberg, H. (1980). Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design. Management science, 26(3), 322-341.

37

MONZON J.L., (2013). ‘Empresas Sociales y Economıa Social: perimetro y propuestas metodologicas para la medicion de su impacto socioeconomico en la U.E.’, Revista de Economia Mundial, 35, 151–164. Mooney, P., & Gray, T. W. (2002). Cooperative conversion and restructuring in theory and practice (No. 1502-2018-7796). Mowshowitz, A. (1994). Virtual organization: A vision of management in the information age. The information society, 10(4), 267-288. Mukherji, A. (2002). The evolution of information systems: Their impact on organizations and structures. Management Decision, 40(5), 497-507. Neck, H., Brush, C., & Allen, E. (2009). The landscape of social entrepreneurship. Business horizons, 1(52), 13-19.

Négrier, E., & Dupin-Meynard, F. (2020). Cultural Policies in Europe: A Participatory Turn ? EDITIONS DE L’ATTRIBUT.

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. The Economic Journal, 101(409), 1587. Novkovic, S., & Miner, K. (2015). Co-operative governance fit to build resilience in the face of complexity. International Co-operative Alliance, Brussels-Belgium. Noy, F., & Holemans, D. (2016). Burgercollectieven in kaart gebracht. Oikos, 78(3), 69-81.

Nunes, R. (2021). Neither Vertical Nor Horizontal: A Theory of Political Organization. Verso Books. O'Doherty, J. P., Cockburn, J., & Pauli, W. M. (2017). Learning, reward, and decision making. Annual review of psychology, 68, 73-100.

Our history | ICA. (n.d.). ICA. https://www.ica.coop/en/cooperatives/history-cooperative-movement

Ostroff, F. (1999). The Horizontal Organization: What the Organization of the Future Looks Like and how it Delivers Value to Customers. Oxford University Press on Demand. Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge university press. Ostrom, E. (2009). Understanding institutional diversity. Princeton university press.

Ostrom, E. (2005). Understanding the Diversity of Structured Human Interactions. In Understanding Institutional Diversity (pp. 3–31). Princeton University Press. Ostrower, F., & Stone, M. M. (2010). Moving governance research forward: A contingency-based framework and data application. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39(5), 901-924. Pagdee, A., Kim, Y. S., & Daugherty, P. J. (2006). What makes community forest management successful: a meta-study from community forests throughout the world. Society and Natural resources, 19(1), 33-52. Pallak, M. S., & Perloff, R. O. (1986). Psychology and work: Productivity, change, and employment. American Psychological Association.

38

Paredes-Frigolett, H., Nachar-Calderon, P., & Marcuello, C. (2017). Modeling the governance of cooperative firms. Computational and Mathematical Organization Theory, 23, 122-166.

Pfeffer, J. (2013). You're still the same: Why theories of power hold over time and across contexts. Academy of Management Perspectives, 27(4), 269-280.

Pierce, J., D. G. Martin, and J. T. Murphy. (2011). “Relational Place-making: The Networked Politics of Place.” Transactions of the Institute of British Geographers 36: 54–70.

Pink, S. (2008). “An Urban Tour. The Sensory Sociality of Ethnographic Place-making.” Ethnography 9: 175–196. Polanyi, K. (1944). The Great Transformation. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA07821290 Polanyi, K. (1954). The Present as History: Essays and Reviews on Capitalism and Socialism. By Paul M. Sweezy. New York: Monthly Review Press, 1953. Pp. viii, 376. $5.00. The Journal of Economic History, 14(3), 293-294. Puranam, P., Alexy, O., & Reitzig, M. (2014). What's “new” about new forms of organizing?. Academy of management Review, 39(2), 162-180. Puranam, P., & Håkonsson, D. D. (2015). Valve's way. Journal of Organization Design, 4(2), 2-4. Puranam, P. (2018). The microstructure of organizations. Oxford University Press. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon and schuster. Puusa, A., Hokkila, K., & Varis, A. (2016). Individuality vs. communality. A new dual role of co-operatives?. Journal of Co-operative Organization and Management, 4(1), 22-30. Puusa, A., Mönkkönen, K., & Varis, A. (2013). Mission lost? Dilemmatic dual nature of co-operatives. Journal of Co-operative Organization and Management, 1(1), 6-14. Pratt, A. C. (2021). Creative hubs: A critical evaluation. City, Culture and Society, 24, 100384.

Presthus, R. (1962). The organizational society: An analysis and a theory. American Sociological Review. Ranciere, J. (2015). Dissensus. On Politics and Aesthetics. Continuum Rao, A., & Kelleher, D. (2000). Leadership for social transformation: Some ideas and questions on institutions and feminist leadership. Gender & Development, 8(3), 74-79. Raulet-Croset, N. (2013). When urban space becomes organizational space: a space-based coordination to deal with volatile and recurring problems of urban incivility. Materiality and space: Organizations, artefacts and practices, 157-178. Rich, R. C., & Rosenbaum, W. A. (1981). CITIZEN PARTICIPATION IN PUBLIC-POLICY-INTRODUCTION. Journal of Applied Behavioral Science, 17(4), 439-445. Riedel, J. A. (1972). Citizen participation: Myths and realities. Public Administration Review, 32(3), 211-220. Robertson, B. J. (2015). Holacracy: The new management system for a rapidly changing world. Henry Holt and Company.

39

Rotmans, J. (2021). Omarm de chaos. Singel Uitgeverijen. Rose, H. (1994). Love, power, and knowledge: towards a feminist transformation of the sciences. Indiana University Press. Rothschild-Whitt, J. (1979). The collectivist organization: An alternative to rational-bureaucratic models. American Sociological Review, 509-527. Rowe, G., & Frewer, L. J. (2005). A typology of public engagement mechanisms. Science, Technology, & Human Values, 30(2), 251-290.

Rowe, G., T. E. Horlick-Jones, J. Walls, W. Poortinga, and N. F. Pidgeon. 2008. “Analysis of a Normative Framework for Evaluating Public Engagement Exercises: Reliability, Validity and Limitations.” Public Understanding of Science 17 (4): 419–441. Rus, A., & Orel, M. (2015). Coworking: a community of work. Teorija in Praksa, 52(6), 1017-1038.

Rybnikova, I. (2022). Spillover effect of workplace democracy: A conceptual revision. Front Psychol. 2022 Dec 8;13:933263.

Sartori, G. (1970). Concept Misformation in Comparative Politics. American Political Science Review, 64(4), 1033–1053.

Salaman, G. (1978). Towards a sociology of organisational structure. The Sociological Review, 26(3), 519-554. Sandoval, M., & Littler, J. (2019). Creative hubs: a co-operative space?. Creative hubs in question: Place, space and work in the creative economy, 155-168. Schreyögg, G., & Sydow, J. (2010). Crossroads—organizing for fluidity? Dilemmas of new organizational forms. Organization science, 21(6), 1251-1262. Scott, J. C. (1977). The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia (Vol. 315). Yale University Press.

Senthil, K., Jane, V. and Bret, L. (2005) ‘Self-Managing Work Teams : Enhancing Organizational Innovativeness’, Organization Development Journal, 23(3), pp. 53–66. doi: 10.2139/ssrn.687892. Seidel, M. D. L., & Stewart, K. J. (2011). An initial description of the C-form. In Communities and organizations. Emerald Group Publishing Limited. Shah, S. K. (2006). Motivation, governance, and the viability of hybrid forms in open source software development. Management science, 52(7), 1000-1014. Shepherd, S. (2018). Managerialism: an ideal type. Studies in Higher Education, 43(9), 1668-1678. Simon, H. A. (1991). Organizations and markets. Journal of economic perspectives, 5(2), 25-44. Smith, A. (1937). The wealth of nations [1776] (Vol. 11937). na. Smith, E., & Collin, S. O. (2017). Corporate governance and corporate entrepreneurship in different organizational forms. In Handbook of Research on Corporate Governance and Entrepreneurship (pp. 369-396). Edward Elgar Publishing.

40

Snow, C. C., Fjeldstad, Ø. D., Lettl, C., & Miles, R. E. (2011). Organizing continuous product development and commercialization: the collaborative community of firms model. Journal of Product Innovation Management, 28(1), 3-16. Spear, R. (2000). The co‐operative advantage. Annals of public and cooperative economics, 71(4), 507-523. Spreitzer, G. M. (2008). Taking stock: A review of more than twenty years of research on empowerment at work. Handbook of organizational behavior, 1, 54-72. Stavrides, S. (2016). Common space: The city as commons. Bloomsbury Publishing. Swanson, G. E., & Bell, D. (1974). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Social Forces, 53(2), 364. Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific. New York. Trist, E. L., & Bamforth, K. W. (1951). Some social and psychological consequences of the longwall method of coal-getting: An examination of the psychological situation and defences of a work group in relation to the social structure and technological content of the work system. Human relations, 4(1), 3-38. Troberg, E. (2000). Knowledge intensive business sector and the cooperative form: A study of Finnish knowledge intensive cooperatives. Journal of Rural Cooperation, 28(886-2016-64517), 161-176. Toffler, A. (1980). The third wave/alvin toffler. New York: Morrow, 544. Torres-Olave, B., & Bravo González, P. (2021). Facing neoliberalism through dialogic spaces as sites of hope in science education: experiences of two self-organised communities. Cultural Studies of Science Education, 16(4), 1047-1067.

Tuan, Y. (1977). Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis: University of Minnesota. Tuominen, T., Tuominen, P., & Jussila, I. (2013). A tool to be used deliberately: Investigating the role of profit in consumer co-operatives. International Business Research, 6(11), 122. Turnhout, E., Metze, T., Wyborn, C., Klenk, N., & Louder, E. (2020). The politics of co-production: participation, power, and transformation. Current Opinion in Environmental Sustainability, 42, 15-21. Uhl-Bien, M., & Arena, M. (2017). Complexity leadership: enabling people and organizations for adaptability. Organizational dynamics. Uitermark, J. (2015). Longing for Wikitopia: The study and politics of self-organisation. Urban Studies, 52(13), 2301-2312. Våland, M. S., & Georg, S. (2019). Reprint of: Spacing identity: Unfolding social and spatial-material entanglements of identity performance. Scandinavian journal of management, 35(2), 101049. Vanhaesebrouck, K., Laermans, R., & De Cauter, L. (2016). Klein lexicon van het managementjargon. Kritiek van de nieuwe newspeak. EPO.

41

Van Mierlo, H., Rutte, C. G., Kompier, M. A., & Doorewaard, H. A. (2005). Self-managing teamwork and psychological well-being: Review of a multilevel research domain. Group & Organization Management, 30(2), 211-235. van Oorschot, K., de Hoog, J., van der Steen, M., & van Twist, M. (2013). The three pillars of the co-operative. Journal of Co-operative Organization and Management, 1(2), 64-69. Varman, R., & Chakrabarti, M. (2004). Contradictions of democracy in a workers’ cooperative. Organization studies, 25(2), 183-208. Vaisey, S., & Valentino, L. (2018). Culture and choice: Toward integrating cultural sociology with the judgment and decision-making sciences. Poetics, 68, 131-143. Vuotto, M. (2012). Organizational dynamics of worker cooperatives in Argentina. Service Business, 6, 85-97. Wageman, R. (1997). Critical success factors for creating superb self-managing teams. Organizational dynamics, 26(1), 49-61. Warren, S. (2014). ‘I want this place to thrive’: volunteering, co‐production and creative labour. Area, 46(3), 278-284. Webb, T., & Cheney, G. (2014). Worker-owned-and-governed co-operatives and the wider co-operative movement: challenges and opportunities within and beyond the global economic crisis. The Routledge companion to alternative organization, 64-88. Weirauch, L., Galliker, S., & Elfering, A. (2022). Holacracy, a modern form of organizational governance predictors for person-organization-fit and job satisfaction. Frontiers in psychology, 13. Welde, K. D., Ollilainen, M., & Solomon, C. R. (2019). Feminist leadership in the academy: Exploring everyday praxis. In Gender and Practice: Insights from the Field (pp. 3-21). Emerald Publishing Limited. Wenger, E. (1999). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge university press. Williamson, O. E. (1975). Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications: a study in the economics of internal organization. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. Worthy, J. C. (1950). Organizational structure and employe morale. American Sociological Review, 15(2), 169-179. Young, M. (2011). The rise of the meritocracy (Vol. 1). Transaction Publishers. Zeuli, K. A., Cropp, R., & Schaars, M. A. (2004). Cooperatives: Principles and practices in the 21st century.

Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Professor Bram Spruyt