Menstruatiearmoede in Vlaanderen: Regels die politiek worden bepaald.

Anneleen
De CuyperVolgend jaar is het weer tijd voor ons allen om naar de stemhokjes te trekken. Indien Vlaanderen de recente Europese politieke ontwikkelingen volgt, zal het geel en donkergeel kleuren. Maar wat betekent dit? Kunnen de zeven grootste Vlaamse partijen eigenlijk nog keurig op het politieke spectrum van links naar rechts worden geplaatst?  

Kiezen tussen brood of maandverband

In 2018 toonde onderzoek van Erel aan dat een toenemende populariteit van extreemrechts vaak tot de verrechtsing van andere politieke partijen leidt. Deze tendens zou belangrijke gevolgen kunnen hebben voor Vlaanderen en België, niet in het minst voor de reeds verworven gendergelijkheden en vrouwenrechten. Extreemrechts gaat namelijk vaak gepaard met anti-gender ideologieën die worden gekenmerkt door heteronormativiteit, traditionele genderrollen en misogynie. Politieke debatten rond onderwerpen zoals abortus, kinderopvang en de loonkloof werden reeds uitvoerig publiek gemaakt, maar wat met menstruatiearmoede? Met andere woorden, wat met menstruerenden die noch het geld, de kennis of de infrastructuur hebben om een goede menstruele gezondheid te onderhouden? 

De non-profitorganisatie Caritas bevroeg in het najaar van 2019 meer dan 2600 meisjes en jonge vrouwen tussen 12 en 25 jaar oud. Uit het onderzoek bleek dat 12% van de deelnemers reeds met menstruatiearmoede werd geconfronteerd. Indien men enkel keek naar meisjes in een financieel precaire situatie, steeg dit cijfer zelfs tot 45%. Menstruatiearmoede is dus niet enkel een probleem in het Globale Zuiden, maar ook hier, in ons zogenaamd rijke, westerse Belgenland, is de problematiek sterk aanwezig. 

Een politiek doekje voor het bloeden? 

Ondanks het feit dat de resultaten van Caritas tot veel acties uit het middenveld hebben geleid, blijven politieke interventies in Vlaanderen zoek. Deze thesis onderzocht waarom en bracht in kaart hoe de Vlaamse partijen hun respectievelijke standpunten rond het onderwerp verantwoorden. Hiervoor werden volksvertegenwoordigers van iedere partij bevraagd, werd onderzocht of menstruatiearmoede reeds een topic was in de verkiezingsprogramma’s van 2019, en werden alle relevante parlementaire vergaderingen geanalyseerd. Uiteindelijk kon er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen Vlaams Belang, N-VA, Open VLD en CD&V aan de ene kant, en Groen, Vooruit en PvDA aan de andere kant. De partijen in de laatste groep dienden sinds de publicatie van Caritas reeds drie voorstellen in bij het Vlaams Parlement om menstruatieproducten gratis aan te bieden op alle Vlaamse scholen. Daarnaast werd er ook gewezen op de nood aan extra onderricht over het onderwerp en aan manieren om de heersende schaamte en taboe tegen te gaan. Kortom, zij zien menstruele gezondheid als een basisrecht en een teken van gendergelijkheid, waar ze de Vlaamse regering uiterst verantwoordelijk voor achten. Geen van deze resoluties werd tot op heden echter goedgekeurd. 

“Menstrueren is een normale lichaamsfunctie en hoort dus niet voor schaamte te zorgen: leerlingen moeten ook tijdens hun menstruatie in alle rust naar school kunnen gaan.” (Groen en Vooruit)

“[Menstruatieproducten] zijn een extra kost voor vrouwen waar ze niet voor kiezen.” (PvDA)

If men could menstruate

De overige vier partijen zien het identificeren en gericht aanpakken van menstruatiearmoede niet als een taak van de federale overheid, maar schuiven eerder de gemeenten, scholen en ouders naar voor als de verantwoordelijke entiteiten die ervoor moeten zorgen dat menstruerende kinderen alle voorzieningen ter hand hebben. 

“Een kind kiest niet waar het geboren wordt, dus met andere woorden is de redenering: de ouders moeten willen. En dan wordt er gezegd: ja maar ze krijgen kindergeld. Maar het is niet omdat je kindergeld krijgt, dat jouw ouders dat ook hanteren voor de juiste dingen.” (Open VLD)

“Ik denk dat we in een maatschappij leven waar we nu en in de toekomst meer oog moeten hebben voor solidariteit. [...] We mogen niet altijd wijzen naar de overheid, soms moeten we ook bij kleine dingen en onszelf beginnen.” (Vlaams Belang)

Daarnaast zagen ze menstruatiearmoede als een louter armoedeprobleem, waardoor men niet geneigd was extra financiële middelen vrij te maken op Vlaams niveau. 

“Menstruatiearmoede is geen fenomeen dat zich enkel binnen de schoolmuren afspeelt. Daarnaast maakt menstruatiearmoede deel uit van de brede armoedeproblematiek. [...] Dus is dit opnieuw een problematiek dat  het onderwijs moet aanpakken?” (N-VA)

Dit gebrek aan politieke actie wijst niet enkel op een sterk neoliberaal denken, maar biedt ook geen oplossing voor de sociale en economische ongelijkheid die aan de basis van deze problematiek liggen. 

“Zeg ik daarmee dat menstruatiearmoede niet bestaat? Neen, maar ik kan nog andere elementen aanhalen waaromtrent armoede bestaat.” (CD&V).

Verder versterkt het onrechtstreeks het doel van de anti-gender beweging om gendergelijkheid terug te schroeven. Menstruatiearmoede kan namelijk schadelijke gevolgen hebben voor iemands fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Daarenboven wordt menstruatie nog steeds gezien als iets waar men zich voor moet schamen, iets abnormaals dat men zo discreet mogelijk moet verbergen en ondergaan. 

De impact van het hegemonisch gedachtegoed

De huidige meerderheidspartijen (en Vlaams Belang) zien menstruele gezondheid dus niet als prioriteit noch als hun verantwoordelijkheid. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat men anti-gender ideologieën niet onmiddellijk mag gelijkstellen aan extreemrechtse politieke bewegingen aangezien ook de niet (donker-)geel gekleurde politieke partijen een bewind kunnen voeren dat genderongelijkheid onderhoudt. De huidige patriarchale Europese staatsstructuren bieden daarenboven een ideale voedingsbodem voor dergelijke gender-discriminatoire politieke initiatieven. 

De impact van de heersende patriarchie en heteronormativiteit was helaas ook zichtbaar bij de drie meest linkse partijen. Ondanks het feit dat ze wezen op de risico’s van een slechte menstruele gezondheid, de onderliggende genderongelijkheid en het belang van kennis en infrastructuur, zijn ook zij onderhevig aan het hegemonische gender binaire gedachtegoed. Ze praatten namelijk consistent over ‘vrouwen’ en ‘meisjes’ die menstrueren in plaats van over ‘menstruerenden’ (niet enkel vrouwen menstrueren), en zagen gendergelijkheid als louter gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Kortom, de extreemrechtse en anti-gender politieke agenda wordt niet enkel verwezenlijkt door directe hervormingen van gendergelijkheden en vrouwenrechten, maar ook door een gebrek aan politieke interventies rond problematieken die minder duidelijk de heersende ongelijkheid onderhouden. Vlaanderen kan enkel volledige gendergelijkheid bekomen als de regering zich kritisch naar eigen acties opstelt en bestaande sociale, politieke en economische barrières actief bestrijdt en opheft. 

Bibliografie

Ahrens, P., Gaweda, B., & Kantola, J. (2022). Reframing the language of human rights? Political group contestations on women’s and LGBTQI rights in European Parliament debates. Journal of European Integration, 44(6), 803-819. https://doi.org/10.1080/07036337.2021.2001647 

Alavi, S. (2021, December 13). Reproductive Responsibility and the Racial Biopolitics of Choice. Brown Undergraduate Journal of Health. https://sites.brown.edu/publichealthjournal/2021/12/13/reproductive/ 

Always UK (2015, August 26). ALWAYS Ultra sanitary towels commercial [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=fACfJI30edo 

Arnoudt, R. (2023, May 10). De Stemming: Vlaams Belang blijft de grootste, Vooruit gaat verder vooruit. VRT NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/05/10/vlaams-belang-blijft-de-grootste-vooruit-gaat-verder-vooruit-p/ 

Azevedo, F., Jost, J. T., Rothmund, T., & Sterling, J. (2019). Neoliberal ideology and the justification of inequality in capitalist societies: Why social and economic dimensions of ideology are intertwined. Journal of Social Issues, 75(1), 49-88. https://doi.org/10.1111/josi.12310

Bajaj, S. (2019, December 22). Tampons vs Pads: The campaigning war. Code Red Collective. http://www.coderedco.org/the-red-thread/padsvtampons 

 België kampioen in politieke advertenties op sociale media. (2023, January 11). De Tijd. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/belgie-kampioen-in-politieke-advertenties-op-sociale-media/10439789.html 

Belgisch Staatsblad. (2017). Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde producten bestemd voor de intieme hygiënische bescherming en de externe defibrillatoren betreft.  https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/12/10/2017032026/justel 

Belgisch Staatsblad. (n.d.). Search results for “menstruatie”. Retrieved May 18, 2023, from https://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm 

Belgium. (n.d.). Bevoegdheden van de federale overheid. Retrieved May 16, 2023, from https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/bevoegdheden_federale_overheid#:~:text=In%20het%20algemene%20belang%20van,dus%20de%20federale%20overheid%20bevoegd

Bellon, D. (2022, June 2). Studenten Karel de Grote Hogeschool krijgen gratis menstruatieproducten na geslaagde actie: “Neem wat je nodig hebt”. Het Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220602_92720825 

Berger, R. (2015). Now I see it, now I don’t: researcher’s position and reflexivity in qualitative research. Qualitative Research, 15(2), 219–234. https://doi.org/10.1177/1468794112468475.

Berqvist, A.C., Bjarnegård, E., & Zetterberg, P. (2018). A Feminist Opposition to Gender Equality? Making Sense of the Social Democratic Party’s Internal Struggle over Extending Parental-Leave Quotas in Sweden. In M. Verloo (Ed.), Varieties of Opposition to Gender Equality in Europe. Routledge. https://doi.org/10.1201/9781315625744 

Bielska-Brodziak, A., Drapalska-Grochowicz, M., Peroni, C., & Rapetti, E. (2020). Where feminists dare. The challenge to the hetero-patriarchal and neo-conservative backlash in Italy and Poland. Oñati Socio-Legal Series, 10(1S), 38S–66S. https://doi.org/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1156

Blázquez Rodríguez, M. (2021). La biomedicalización de las  vidas de las mujeres: una revisión de sus dimensiones desde las publicaciones en español. Revista Internacional de Sociología 79(2), e182. https://doi.org/10.3989/ris.2021.79.2.19.141  

Bobel, C. (2015, November 12). The year the period went public. Gender & Society. https://gendersociety.wordpress.com/2015/11/12/the-year-the-period-went-public/ 

Bobel, C., & Fahs, B. (2020). From Bloodless Respectability to Radical Menstrual Embodiment: Shifting Menstrual Politics from Private to Public. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 45(4), 955-983. https://doi.org/10.1086/707802 

Bobel, C., Winkler, I. T., Fahs, B., Hasson, K. A., Kissling, E. A. & Roberts, T-A. (2020). The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies. Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0614-7 

Bogle, T.R. (2018). Book Review: The Biopolitics of Gender by Jemima Repo. Gender & Society, 33(1), 152-154. https://doi.org/10.1177/0891243218786682

Boucher, A. (2017). Power in elite interviewing: Lessons from feminist studies for political science. Women's studies international forum, 62, 99-106. http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2017.05.003

Brown, N., & Gershon, S. A. (2017). Body politics. Politics, Groups, and Identities, 5(1), 1-3. http://dx.doi.org/10.1080/21565503.2016.1276022 

Brussels Parlement. (2022, April 22). Voorstel van resolutie betreffende een rechtstreekse toegang tot gratis hygiënische beschermingsproducten. http://www.parlement.brussels/weblex-doc-det/?moncode=LF976&montitre=&base=2&lang=nl 

Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.

Cabezas, M. (2021). Silencing Feminism? Gender and the Rise. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 47(2), 319-345. https://doi.org/10.1086/716858 

Cardoso, L.F., Scolese, A.M., Hamidaddin, A., & Gupta, J. (2021). Period poverty and mental health implications among college-aged women in the United States. BMC Women's Health, 21(14). https://doi.org/10.1186/s12905-020-01149-5 

Caritas. (2020). Dubbel taboe: Menstruatiearmoede in Vlaanderen. https://caritasvlaanderen.be/nl/services/menstruatie-armoede

Caritas. (2022a). Proefproject menstruatie-armoede Aarschot. https://caritasvlaanderen.be/nl/proefproject-menstruatie-armoede-aarschot 

Caritas. (2022b). Gratis menstruatieproducten in Leuvense middelbare scholen door Bruzelle. https://caritasvlaanderen.be/nl/gratis-menstruatieproducten-leuvense-middelbare-scholen-door-bruzelle 

Caritas. (2022c). Recente ontwikkelingen rond menstruatie-armoede.  https://caritasvlaanderen.be/nl/recente-ontwikkelingen-rond-menstruatie-armoede 

CD&V. (2019). Verkiezingsprogramma 2019-2024 [Election Programme]. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cdenv.be/storage/main/20190428-verkiezingscongres-28-april-2019-verkiezingsprogramma-2019-zonder-regelnummers.pdf&ved=2ahUKEwjExt-dwd_7AhXJ_KQKHZ9gBQgQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw2pKInEkL-5ouqNili15DC0

Cincu, A. (2017). Far Right Populist Challenge in Europe: Alternative for Germany and the National Front. Europolity: Continuity and Change in European Governance, 11(1), 21-50. http://dx.doi.org/10.25019/europolity.2017.11.1.02 

Connell, R.W. (1990). The State, Gender, and Sexual Politics: Theory and Appraisal. Theory and Society, 19(5), 507-544. https://doi.org/10.1007/BF00147025

Connory, J. (2021, March 18). Friday essay: I looked at 100 ads for menstrual products spanning 100 years — shame and secrecy prevailed. The Conversation. https://theconversation.com/friday-essay-i-looked-at-100-ads-for-menstrual-products-spanning-100-years-shame-and-secrecy-prevailed-152685 

Crawford, B.J., & Waldman, E.G. (2021). Period Poverty in a Pandemic: Harnessing Law to Achieve  Menstrual Equity. Washington University Law Review, 98(5), 1569-2021. https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol98/iss5/10/ 

Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299. https://doi.org/10.2307/1229039

Daly, M. (2020). Gender Equality and Welfare States in Europe. Edward Elgar Publishing Ltd.

Datta, N. (2018). Tip of the Iceberg: Religious Extremist Funders against Human Rights for Sexuality and Reproductive Health in Europe 2009–2018. European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights. https://www.epfweb.org/node/837

Datta, N. (2021). Tip of the Iceberg: Religious Extremist Funders against Human Rights for Sexuality and Reproductive Health in Europe 2009–2018 [Report]. European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights.  https://www.epfweb.org/node/837

Dave, U., Palaniappan, A., Lewis, E., & Gosine, B. (2022). An overview of period poverty and the public health benefit impact of providing free feminine hygiene products. International Journal of Health Services Research and Policy, 7(2), 221-226. https://doi.org/10.33457/ijhsrp.971839 

de Goede, M. (1996). Ideology in the US Welfare Debate: Neo-Liberal Representations of Poverty. Discourse & Society, 7(3), 317-357. https://doi.org/10.1177/0957926596007003003 

De Jonge, L. (2021). The Curious Case of Belgium: Why is There no Right-Wing Populism in Wallonia? Government and Opposition, 56(4), 598-614. https://doi.org/10.1017/gov.2020.8  

De Jonghe, D. (2022, February 14). Mechelen start met een reeks praatgroepen voor vrouwen over menstruatie. VRT NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/14/praatgroepen-menstruatie/ 

De Kamer (2020). Voorstel van resolutie om de producten voor hygiënische bescherming kosteloos te makenhttps://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1495&legislat=55&inst=K 

De Kamer (2021). Voorstel van resolutie inzake menstruatiearmoede. https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2054&legislat=55&inst=K 

De Kamer (2023). Search results for ‘menstruation’. https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=none&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/search/search_new.cfm?db=searchpdf 

de Lange, R., Schuman, H., & Montesano Montessori, N. (2012). Kritische discoursanalyse: De macht en kracht van taal en tekst. Brussels: Academic & Scientific Publishers.

Deller, R. (2016, March 10). Book Review: The Biopolitics of Gender by Jemima Repo. London School of Economics. https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2016/03/10/iwd2016-book-review-the-biopolitics-of-gender-by-jemima-repo/#:~:text=In%20The%20Biopolitics%20of%20Gender,in%20the%201950s%20and%201960s 

Dietze, G., & Roth, J. (2020). Right-Wing Populism and Gender. Gender Studies.

DiPalma, C. (2002). Body Politics: Webs of Embodiment, Medicine, Science, Technology, Nature and Culture. Theory & Event, 6(2). https://doi.org/10.1353/tae.2002.0015  

Divakar, H., Singh, R., Narayanan, P., Divakar, G.V., & Raksha, S. (2020) . Menstrual health and hygiene - study of knowledge attitudes and practices of obgyns on usage of menstrual cups. Journal of Evidence-Based Medicine and Healthcare, 7(8), 372-376. http://dx.doi.org/10.18410/jebmh/2020/80 

EASA (2018). EASA’s Statement on Data Governance in Ethnographic Projects. [Statement]. https://www.easaonline.org/downloads/support/EASA%20statement%20on%20data%20governance.pdf 

Eisenstein, Z.R. (1979). Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism. Monthly Review Press.

Elledge, M. F., Muralidharan, A., Parker, A., Ravndal, K. T., Siddiqui, M., Toolaram, A. P., & Woodward, K. P. (2018). Menstrual Hygiene Management and Waste Disposal in Low and Middle Income Countries: A Review of the Literature. International journal of environmental research and public health, 15(11), 2562. https://doi.org/10.3390/ijerph15112562

Enright, L. (2019). Vagina: A re-education. Allen & Unwin.

Erel, U. (2018). Saving and reproducing the nation: Struggles around right-wing politics of social reproduction, gender and race in austerity Europe. Women's Studies International Forum, 68, 173-182. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2017.11.003

European Parliament (2019, January 15). European Parliament resolution of 15 January 2019 on gender equality and taxation policies in the EU (2018/2095(INI)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_EN.html 

European Parliamentary Forum (2018). Restoring the Natural Order: The religious extremists’ vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and  reproduction. [Report]. https://www.epfweb.org/node/175

European Union (n.d.). Belgium. Retrieved May 16, 2023, from https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/belgium_en 

Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Polity Press.

Fairclough, N. (1993). Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: The universities. Discourse & Society, 4(2), 133–168. https://doi.org/10.1177/0957926593004002002 

Fairclough, N. (1995) Media Discourse. Edward Arnold.

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse—Textual Analysis for Social Research. Routledge.

Farrelly, M. (2010). Critical Discourse Analysis in Political Studies: An Illustrative Analysis of the ‘Empowerment’ Agenda. Politics, 30(2), 98-104. https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2010.01372.x 

Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. Harper and Row.

Foucault, M. (1976). The History of Sexuality. Random House Inc. 

Foucault, M. (1990). The History of Sexuality. Vintage Books.

Foucault, M., Senellart, M., Ewald, F., & Fontana, A. (2009). Security, territory, population: Lectures at the Collège de France, 1977-1978. Picador/Palgrave Macmillan.

France 24 (2021). France makes period products free for students. https://www.france24.com/en/live-news/20210223-france-makes-period-products-free-for-students 

Gains, F., & Annesley, C. (2013). Investigating the Economic Determinants of the UK Gender Equality Policy Agenda. British Journal of Politics & International Relations, 15(1). https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2011.00492.x 

GDPR (n.d.). General Data Protection Regulation. Retrieved May 17, 2023, from https://gdpr-info.eu/ 

General Assembly (2010). The human right to water and sanitation : Resolution / adopted by the General Assembly, A/RES/64/292. https://digitallibrary.un.org/record/687002?ln=en

Ghent University (n.d.). Storing and backing up data. Retrieved May 21, 2023, from https://www.ugent.be/en/research/datamanagement/during-research/storage.htm 

Ghidina, M. (2019). Deconstructing Victim-Blaming, Dehumanization, and Othering: Using Empathy to Develop a Sociological Imagination. Teaching Sociology, 47(3), 231–242. https://www.jstor.org/stable/26746540

Go! (n.d.). Leerplannen SO. Retrieved May 16, 2023, from https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/leerplannen/leerplannen-so 

Graff, A., & Korolczuk, E. (2022). Anti-Gender Politics in the Populist Moment. Routledge.

Groeipakket (2023a, March 28). Uitbreiding doelgroep sociale toeslag. https://www.groeipakket.be/nieuws/uitbreiding-doelgroep-sociale-toeslag 

Groeipakket (2023b, April 25). Sociale toeslag: Extra toeslag van 100 euro. https://www.groeipakket.be/nieuws/sociale-toeslag-extra-toeslag-van-eu-100 

Groen (2019). Verkiezingsprogramma 2019-2024. [Election Programme] https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/59a861a45ee54d10a1000000/attachments/original/1557949715/Groen_programma-2019-mei.pdf?1557949715 .

Guerrina, R., MacRae, H. & Masselot, A. (2022, February 25). A Crisis Too Far? The EU Gender Regime Post-Covid. Global Dialogue, 12(1). https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/a-crisis-too-far-the-eu-gender-regime-post-covid 

Guilló-Arakistain, M. (2020). Challenging Menstrual Normativity: Nonessentialist Body Politics and Feminist Epistemologies of Health. In C. Bobel, I.T. Winkler, B. Fahs, K.A. Hasson, E.A. Kissling & T-A. Roberts (Eds.) The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies (pp. 869-883). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0614-7_4

Haesebrouck, T. (2022). Qualitative Comparative Analysis: A Qualitative Method for Uncovering Complex Causal Relations. Ghent University. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://biblio.ugent.be/publication/01GMT0N6SPR4X2XNA46ZYANZGM&ved=2ahUKEwj_s6Tz4fv-AhUe_7sIHXesDzwQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw2bx2fFL3z15MNNERJqG5zX 

Haneman, V.J. (2021). Menstrual Capitalism, Period Poverty, and the Role of the B Corporation. Columbia Journal of Gender and Law, 41(1). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3778969

Harcourt, W. (2009). Body Politics in Development: Critical Debates in Gender and Development. Bloomsbury Publishing. 

Harvey, W. S. (2011). Strategies for conducting elite interviews. Qualitative Research, 11(4), 431–441. https://doi.org/10.1177/1468794111404329 

Hearn, J., & McKie, L. (2008). Gendered policy and policy on gender: the case of “domestic violence.” Policy and Politics, 36(1), 75–91. https://doi.org/10.1332/030557308783431634

Heinemann, I., & Stern, A.M. (2022). Gender and Far-Right Nationalism: Historical and International Dimensions. Introduction. Journal of Modern European History, 20(3), 311-321. https://doi.org/10.1177/16118944221110721

Hennegan, J. M. (2017). Menstrual Hygiene Management and Human Rights: The Case for an Evidence-Based Approach. Women's Reproductive Health, 4(3), 212-231. https://doi.org/10.1080/23293691.2017.1388720 

Hertner, I. (2021). Gendering European politics: A story of Progress and Backlash. Journal of European Integration, 43(4), 511-517. https://doi.org/10.1080/07036337.2021.1913252 

Hearn, J., & McKie, L. (2008). Gendered policy and policy on gender: the case of “domestic violence.” Policy and Politics, 36(1), 75–91. https://doi.org/10.1332/030557308783431634 

Human Rights Council (2021). Menstrual hygiene management, human rights and gender equality, A/HRC/47/L.2. https://daccess-ods.un.org/tmp/2364520.28155327.html 

Jessen, H. M. (2021). Civil Society in the Shadow of the Neoliberal State: Corporations as the Primary Subjects of (Neoliberal) Civil Society. International Journal of Politics, Culture, and Society, 34(2), 161-174. https://doi.org/10.1007/s10767-020-09376-2

Jieun, R. (2019). Feminist menstrual activism in South Korea (1999–2012). Asian Journal of Women's Studies, 25(1), 96-116. http://dx.doi.org/10.1080/12259276.2019.1577031 

Jørgensen, M.W., & Phillips, L. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. SAGE.

Joye, S., & Maeseele, P. (2022). Critical Discourse Analysis: The articulation of power and ideology in texts. In P.A.J. Stevens (Ed.), Qualitative data analysis : Nine key approaches (pp.17–42). SAGE.

Kane, G. (2018, March 30). ‘Gender ideology': big, bogus and coming to a fear campaign near you. The Guardian: UK Edition. https://www.theguardian.com/global-development/2018/mar/30/gender-ideology-big-bogus-and-coming-to-a-fear-campaign-near-you 

Koskenniemi, A. (2021). Say no to shame, waste, inequality—and leaks! Menstrual activism in the market for alternative period products. Feminist Media Studies, 23(1), 19–36. https://doi.org/10.1080/14680777.2021.1948885 

Laclau, E. (1996). Emancipation(s). Verso.

Lalieux, K. (2022). Menstruatiearmoede - Bescherming voor gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Karine Lalieux. https://lalieux.belgium.be/nl/menstruatiearmoede-bescherming-voor-gedetineerden-de-belgische-gevangenissen 

Lauwerier, N. (2023, January 27). Op papier zijn er genoeg leerkrachten actief, maar toch is er een lerarentekort: "Goed opgeleide leerkrachten worden niet efficiënt ingezet", stelt onderwijsexpert. VRT NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/27/op-papier-genoeg-leerkrachten-actief/ 

Lindekilde, L. (2014). Discourse and Frame Analysis: In-Depth Analysis of Qualitative Data in Social Movement Research. In D. della Porta (Ed.), Methodological Practices in Social Movement Research (pp. 195-227). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198719571.003.0009b 

Liu, X. (2018). Interviewing Elites: Methodological Issues Confronting a Novice. International Journal of Qualitative Methods, 17, 1-9. https://doi.org/10.1177/1609406918770323 

Lovenduski, J. (2022). Funding Anti-Gender Politics in Europe. The Political Quarterly, 93(3), 530-532. https://doi.org/10.1111/1467-923X.13176 

Luke, A. (1997). Critical Discourse Analysis. In L. Saha (Ed.), International Encyclopedia of the Sociology of Education (pp. 50-56). Elsevier Science. 

MacDonald, S. M. (2007). Leakey Performances: The Transformative Potential of the Menstrual Leak. Women’s Studies in Communication, 30(3), 340-357. https://doi.org/10.1080/07491409.2007.10162518  

Machin, D., & Mayr, A. (2012). How to do critical discourse analysis. SAGE. 

Macrae, H., Guerrina, R., & Masselot, A. (2021). A Crisis is a Terrible Thing to Waste: Feminist Reflections on the EU’s Crisis Responses. International Studies, 58(2), 184-200. https://doi.org/10.1177/00208817211004026 

Marx, K., Engels, F., Puchner, M., & Stade, G. (1848). The Communist Manifesto and Other Writings. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA88528306

Mason-Bish, H. (2018). The elite delusion: Reflexivity, identity and positionality in qualitative research. Qualitative Research, 19(3), 263-276. https://doi.org/10.1177/1468794118770078

Mayda, K. (2021, June 8). De clitoris krijgt in de klas eindelijk evenveel aandacht als de penis. De Standaard.  https://www.standaard.be/cnt/dmf20210607_97833860 

Mbohou, L.F.N., & Tomkinson, S. (2022). Rethinking Elite Interviews Through Moments of Discomfort: The Role of Information and Power. International Journal of Qualitative Methods, 21, 1-10. https://doi.org/10.1177/16094069221095312 

McLaren, M. A., & Padhee, M. (2021). A sexual and reproductive health rights approach to menstruation. Gender & Development, 29(1), 131-150. https://doi.org/10.1080/13552074.2021.1885218 

McWhorter, L. (2004). Sex, Race, and Biopower: A Foucauldian Genealogy. Hypatia, 19(3), 38-62. https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2004.tb01301.x

McQuail, D. (2000). McQuail’s Mass Communication Theory. SAGE.

Michel, J., Mettler, A., Schönenberger, S., & Gunz, D., (2022). Period poverty: why it should be everybody’s business. Journal of Global Health Reports, 6(1). https://doi.org/10.29392/001c.32436 

Mohanty, C.T. (2003). Feminist Without Borders. Duke University Press.

Möser, C., Ramme, J., & Takács, J. (2022). Paradoxical right-wing sexual politics in Europe. Springer. 

Moten, F., & Harney, S. (2004). The university and the undercommons: Seven theses. Social Text, 22(2), 101-115. https://doi.org/10.1215/01642472-22-2_79-101 

Mouzakitis, A. (2017). Modernity and the Idea of Progress. Frontiers in Sociology, 2(3). https://doi.org/10.3389/fsoc.2017.00003 

Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 541-563. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x 

Mulinari, D., & Neergaard, A. (2014). We are Sweden Democrats because we care for others: Exploring racisms in the Swedish extreme right. European Journal of Women's Studies, 21(1), 43-56. https://doi.org/10.1177/1350506813510423 

Nader, L. (1972).  Up the Anthropologist Perspectives Gained From Studying Up. ERIC Clearinghouse.

N-VA (2019). Verkiezingsprogramma 2019-2024. [Election Programme] https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.n-va.be/sites/n-va.be/files/2021-08/verkiezingsprogramma.pdf&ved=2ahUKEwjAhJycw4_7AhUQ6aQKHVQjD58QFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw0EgzjxoPWb--GPmAzHQ6uo

Odendahl, T., & Shaw, A.M. (2001). Interviewing Elites. In J.F. Gubrium & J.A. Holstein (Eds.), Handbook of Interview Research: Context and Method (pp.299-316). http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA53493770 

Odisee (2021, October 15). Hogeschool Odisee start campagne voor de bewustwording en ondersteuning van menstruatiearmoede. https://odisee.prezly.com/hogeschool-odisee-start-campagne-voor-de-bewustwording-en-ondersteuning-van-menstruatiearmoede 

Onderwijs Vlaanderen (n.d.). Gelijke Onderwijskansen. Retrieved May 19, 2023, from https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gelijke-onderwijskansen 

Open VLD (2019). Verkiezingsprogramma 2019-2024. [Election Programme] https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://manifesto-project.wzb.eu/down/originals/2020-1/21421_2019.pdf&ved=2ahUKEwi6qqHBwo_7AhUBH-wKHfAqBmAQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw0UvqrYxdnmTDnQfdnUfC1b 

 

Parchev, O. (2014). The body-power relationship and immanent philosophy: A question of life and death. European Legacy, 19(4), 456-470. https://doi.org/10.1080/10848770.2014.919191 

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (2021). Dokument 133 (2020-2021) - Resolutionsvorschlag an die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur kostenlosen Bereitstellung von Menstruationsprodukten. https://pdg.be/desktopdefault.aspx/tabid-4633/8159_read-63056 

Parlement (n.d.). Regeerakkoord en regeringsprogramma. Retrieved May 16, 2023, from https://www.parlement.com/id/vh8lnhrogvv6/regeerakkoord_en_regeringsprogramma 

Paternotte, D., & Kuhar, R. (2016, January). Gender Ideology: Mobilization of conservative groups against gender equality and sexual citizenship. [Report]. EIGE. https://eige.europa.eu/resources/Report%20I%20Gender%20ideology%20-%20strategies.pdf 

Paternotte, D., & Kuhar, R. (2018). Disentangling and Locating the “Global Right”: Anti-Gender Campaigns in Europe. Politics and Governance, 6(3), 6-19. https://doi.org/10.17645/pag.v6i3.1557 

Pattem, L. (2022, October 5). Spain’s plan for menstrual leave is good – but it can go further. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/opinions/2022/10/5/spains-new-menstrual-leave-law-is-good-but-it-can-go 

Plan Internationaal (2019). Bloedserieus. [Report]. https://www.planinternational.nl/actueel/bijna-een-op-de-tien-meisjes-geen-geld-voor-maandverband-of-tampons 

Plan International UK (2018). Break the barriers: Girls’ experiences of menstruation in the UK. [Report]. https://plan-uk.org/act-for-girls/girls-rights-in-the-uk/break-the-barriers-our-menstrual-manifesto 

PvDA (2019). Verkiezingsprogramma 2019-2024. [Election Programme]. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pvdaptb/pages/3092/attachments/original/1552381490/Fenomenaal_sociaal_-_programma_PVDA_2019.pdf%3F1552381490&ved=2ahUKEwj1zdC2wY_7AhUKKuwKHeYsD5MQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw1HWUyLgYCSzBlqjI7y5LrE

Repo, J. (2013). The Biopolitical Birth of Gender. Alternatives: Global, Local, Political, 38(3), 228–244. https://doi.org/10.1177/0304375413497845 

Repo, J. (2015). The Biopolitics of Gender. Oxford University Press.

Robben, A.C.G.M., & Sluka, J.A. (2007). Fieldwork in Cultural Anthropology: An Introduction. In A.C.G.M. Robben & J.A. Sluka (Eds.), Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader (pp. 1-28). Wiley-Blackwell.

RoSa (2020, July 31). Isala - Samen schrijven we geschiedenis.  https://rosavzw.be/nl/actualiteit/isala-samen-schrijven-we-geschiedenis 

Rossouw, L., & Ross, H. (2021). Understanding Period Poverty: Socio-Economic Inequalities in Menstrual Hygiene Management in Eight Low- and Middle-Income Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 2571. https://doi.org/10.3390/ijerph18052571 

Said, E.W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.

Sauer (2020). Authoritarian Right-Wing Populism as Masculinist Identity Politics. The Role of Affects. In G. Dietze & J. Roth (Eds.), Right-Wing Populism and Gender (pp. 23-39). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1515/9783839449806-001 

Senellart, M., Ewald, F., & Fontana, A. (2008). The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230594180

Sensoa (n.d.). Relationele en seksuele vorming in de Vlaamse eindtermen. Retrieved May 18, 2023, from  https://www.sensoa.be/relationele-en-seksuele-vorming-de-vlaamse-eindtermen#title3 

Smith, K.E. (2006). Problematising power relations in ‘elite’ interviews. Geoforum,  37(4), 643-653. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2005.11.002

Soeiro, R.E., Rocha, L., Surita, F.G., Bahamondes, L., & Costa, M.L. (2021). Period poverty: menstrual health hygiene issues among adolescent and young Venezuelan migrant women at the northwestern border of Brazil. Reproductive Health, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12978-021-01285-7 

Sokol, K. (2019, May 27). Van studentenleider tot reclamejongen en winnaar van de verkiezingen: wie is Tom Van Grieken? VRT NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/27/wie-is-tom-van-grieken/ 

Sommer, M., Hirsch, J. S., Nathanson, C., Parker, R. G. (2015). Comfortably, Safely, and Without Shame: Defining Menstrual Hygiene Management as a Public Health Issue. American Journal of Public Health, 105(7), 1302-11. https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.302525 

 Sommer, M., Caruso, B.A., Sahin, M., Calderon, T., Cavill, S., Mahon, T., Philips-Howard, P.A. (2016). A Time for Global Action: Addressing Girls’ Menstrual Hygiene Management Needs in Schools. PLoS Medicine, 13(2), e1001962. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001962 

Sommer, M., Torondel, B., Hennegan, J. M., Phillips-Howard, P. A., Mahon, T., Motivans, A., Zulaika, G., Gruer, C., Haver, J., & Caruso, B. A. (2021). How addressing menstrual health and hygiene may enable progress across the Sustainable Development Goals. Global Health Action, 14(1).  https://doi.org/10.1080/16549716.2021.1920315  

Souleles, D. (2021). How to think about people who don't want to be studied: Further reflections on studying up. Critique of Anthropology, 41(3), 206-226. https://doi.org/10.1177/0308275X211038045 

StatBel (2019). België-SILC: Overzicht. https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%20levensomstandigheden/10.7.1%20Armoederisico/Publication_Silc_STATBEL_NL.xlsx    

Statistiek Vlaanderen (2023, April 14). Bevolking onder armoededrempel. https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/inkomen-en-armoede/bevolking-onder-de-armoededrempel 

Steinem, G. (1978, October). If Men Could Menstruate. Ms. Magazine.

Steiner, K. (2017). Pitied Women, Aggressive Men. Images of Muslims in Swedish Christian and Secular News Discourse. In M. Köttig, R. Bitzan & A. Petö. (Eds.), Gender and Far Right Politics in Europe.Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43533-6_17

Stop kinderarmoede (n.d.). Dossier Decenniumdoelen. Retrieved May 17, 2023, from  https://stopkinderarmoede.nu/cijfers-en-info/ 

Sumpter, C., & Torondel, B. (2013). A systematic review of the health and social effects of menstrual hygiene management. PLoS ONE, 8(4), e62004. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062004  

Tazzioli, M. (2016, August 13). The Biopolitics Of Gender By Jemima Repo. Society and Space. https://www.societyandspace.org/articles/the-biopolitics-of-gender-by-jemima-repo 

Trio, M. (2020, November  25). Schotland maakt als eerste land ter wereld tampons en maandverband gratis voor iedereen. VRT NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/25/schotland-maakt-als-eerste-land-ter-wereld-tampons-en-maandverba/ 

UK Government (2022, September 8). Period product scheme for schools and colleges in England.  https://www.gov.uk/government/publications/period-products-in-schools-and-colleges/period-product-scheme-for-schools-and-colleges-in-england#:~:text=The%20period%20product%20scheme%20is,to%20order%20until%20July%202024 

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2000). General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant), E/C.12/2000/4. https://www.refworld.org/docid/4538838d0.html 

UNFPA (2022). Sexual and Reproductive Health. https://www.unfpa.org/sexual-reproductive-health  

Universal Declaration of Human Rights (1948). Universal Declaration of Human Rights. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights 

United Nations (2019, March 5). International Women’s Day—8 March 2019 Women’s Menstrual Health Should No Longer Be a Taboo. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24258&LangID=E 

United Nations (n.d.) The 17 goals. Retrieved May 21, 2023, from https://sdgs.un.org/goals 

United Nations Human Rights (2019, October 21). Bulgaria: UN expert concerned about pushbacks on women’s rights and misinterpretation of the term “gender” that stopped the ratification of the Istanbul Convention. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/10/bulgaria-un-expert-concerned-about-pushbacks-womens-rights-and 

van Dijk, T. A. (1988). News as discourse. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

van Dijk, T.A. (1997). What is Political Discourse Analysis. Political Linguistics, 11, 11-52. https://doi.org/10.1075/bjl.11.03dij 

van Dijk, T.A. (2009). News, discourse, and ideology. In K. Wahl-Jorgensen & T. Hanitzsch (eds.), The Handbook of Journalism Studies (pp. 191-204). Routledge. 

van Eerdewijk, A. (2001). How Sexual and Reproductive Rights Can Divide and Unite. European Journal of Women’s Studies, 8(4), 421–439. https://doi.org/10.1177/135050680100800402 

Verloo, M. (2018). Varieties of Opposition to Gender Equality in Europe. Routledge. https://doi.org/10.1201/9781315625744 

Vlaams Belang (2019). Verkiezingsprogramma 2019-2024. [Election Programme]. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.vlaamsbelang.org/wp-content/uploads/2019/04/programma2019.pdf&ved=2ahUKEwi6qqHBwo_7AhUBH-wKHfAqBmAQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw0Yoo5PafNdGPxVe_bIutlX

 Vlaams Belang (2021, May 25). In de EU danst men letterlijk met ons belastinggeld. https://www.vlaamsbelang.org/nieuws/de-eu-danst-men-letterlijk-met-ons-belastinggeld

 Vlaams Belang (2022a, January 12). Woke ideologie vergiftigt nu ook onze woordenboeken. https://www.vlaamsbelang.org/nieuws/woke-ideologie-vergiftigt-nu-ook-onze-woordenboeken

 Vlaams Belang (2022b, August 24). Taaladviezen Nederlandse Taalunie : “Pure woke waanzin”. https://www.vlaamsbelang.org/nieuws/taaladviezen-nederlandse-taalunie-pure-woke-waanzin 

Vlaamse Scholierenkoepel (2023, March 31). Leerlingenraden tegen menstruatie-armoede. https://www.scholierenkoepel.be/artikels/leerlingenraden-tegen-menstruatie-armoede 

Vlaams Parlement (n.d.). Wie zit waar in het Vlaamse Parlement? Retrieved May 16, 2023, from https://www.vlaamsparlement.be/nl/volksvertegenwoordigers/wie-zit-waar-het-vlaams-parlement 

Vlaams Parlement (2020a, November 27). Voorstel van resolutie van Lise Vandecasteele, Kim De Witte, Jos D'Haese en Tom De Meester over het rechtstreeks toegankelijk maken van gratis menstruatieproducten op school. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1447656 

Vlaams Parlement (2020b, December 2). Voorstel van resolutie van Celia Groothedde, Maxim Veys, An Moerenhout en Hannelore Goeman over het verzorgen van gratis menstruatieproducten op scholen. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1449049 

Vlaams Parlement (2020c, October 20). Verslag vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1430487/verslag/1435276 

Vlaams Parlement (2020d, November 25). Verslag Plenaire Vergadering. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1445141/verslag/1446928 

Vlaams Parlement (2021a, January 15). Verslag vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1645362 

Vlaams Parlement (2021b, January 28). Verslag vergadering Commissie voor Onderwijs. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1467449/verslag/1472036 

Vlaams Parlement (2021c, March 15). Schriftelijke vraag - Initiatieven menstruatiearmoede. https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1686732 

Vlaams Parlement (2021d, June 15). Schriftelijke vraag - Aanpak menstruatiearmoede. https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1735487 

Vlaams Parlement (2021e, June 29). Verslag vergadering Commissie voor  Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1536476/verslag/1539274 

Vlaams Parlement (2022a). Vlaams Parlement.  https://www.vlaamsparlement.be/nl

Vlaams Parlement (2022b, October 18). Verslag vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1670437/verslag/1671834

Vlaams Parlement (2022c, March 15). Verslag vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1616286/verslag/1617866

Vlaams Parlement (2022d, March 31). Verslag vergadering Commissie voor Onderwijs. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1620831/verslag/1623878

Vlaams Parlement (2023a). Search results for ‘menstruation’. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/documenten/alle-documenten?query=menstruatie&period=custom&start_period=2004-01-01&end_period=2022-12-08 

Vlaams Parlement (2023b, May 4). Verslag vergadering Commissie voor Onderwijs. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1730612/verslag/1733906 

Vlaams Parlement (2023c, April 27). Verslag vergadering Commissie voor Onderwijs. https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1606867 

Vlaanderen (2019). Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024. https://www.vlaanderen.be/publicaties/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2019-2024

Vlaanderen (2020). Vlaams Actieplan voor Armoedebestrijding. https://www.vlaanderen.be/publicaties/vlaams-actieplan-armoedebestrijding-2020-2024 

Vlaanderen (n.d.). Uw overheid. Retrieved May 16, 2023, from https://www.vlaanderen.be/uw-overheid 

von Wahl, A. (2021). The EU as a gender equality regime. In G. Abels, A. Krizsan, H. MacRae, A. van der Vleuten (Eds.), The Routledge Handbook of gender and EU politics (pp. 17-29). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351049955-4 

Vooruit (2019). Verkiezingsprogramma 2019-2024. [Election Programme]. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/vooruit/pages/95/attachments/original/1615448779/programma_definitief_voor_mailing_2019_02_21_compressed.pdf%3F1615448779&ved=2ahUKEwj2_-f9wY_7AhXH_KQKHao9B3AQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw3XT1KI-fwqMJR-umHrvGwD

Vora, S. (2020). The Realities of Period Poverty: How Homelessness Shapes Women’s Lived Experiences of Menstruation. In C. Bobel, I.T. Winkler, B. Fahs, K.A. Hasson, E.A. Kissling & T-A. Roberts (Eds.) The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies (pp. 31-48). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0614-7_4 

Vrouwenraad (2020). Menstruatiearmoede in België: Evaluatie van 15 pioniersprojecten 2020 - 2021. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://vrouwenraad.be/wp-content/uploads/2022/03/Menstruatiearmoede-overkoepelend-rapport.pdf&ved=2ahUKEwjd2Z6t7o_7AhVZPewKHc4hBPAQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw1HAsQTsYtfR2mHPaP2JYsb 

Walby, S. (2004). The European Union and Gender Equality: Emergent Varieties of Gender Regime. Social Politics, 11(1), 4-29. https://doi.org/10.1093/sp/jxh024

Précarité menstruelle : distribution de protections hygiéniques à grande échelle. (2022, March 8). Wallonie. https://www.wallonie.be/fr/actualites/precarite-menstruelle-distribution-de-protections-hygieniques-grande-echelle

Plan Droits des Femmes 2020-2024 (n.d.). Direction de l’Egalité des Chances. Retrieved May 16, 2023, from http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=21068

Weiss-Wolf, J. (2020). U.S. Policymaking to Address Menstruation: Advancing an Equity Agenda. In C. Bobel, I.T. Winkler, B. Fahs, K.A. Hasson, E.A. Kissling & T-A. Roberts (Eds.) The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies (pp. 539-549). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0614-7_4 

Winkler, I. T. (2020). Introduction: Menstruation as Fundamental. In C. Bobel, I.T. Winkler, B. Fahs, K.A. Hasson, E.A. Kissling & T-A. Roberts (Eds.) The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies (pp. 9-14). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0614-7_4 

Women’s voices for the Earth (2013, November). Chem fatale report. [Report]. https://womensvoices.org/menstrual-care-products/chem-fatale-report/ 

Wood, J.M. (2020). (In)Visible Bleeding: The menstrual concealment imperative. In C. Bobel, I.T. Winkler, B. Fahs, K.A. Hasson, E.A. Kissling & T-A. Roberts (Eds.) The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies (pp. 319-336). https://doi.org/10.1007/978-981-15-0614-7_4 

The unsanitary truth about period poverty – and how governments are fighting back. (2022, June 9). World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2022/06/period-poverty-pain-stigma/ 

WHO Statement on menstrual health and rights. (2022, June 22). World Health Organization. https://www.who.int/news/item/22-06-2022-who-statement-on-menstrual-health-and-rights 

Consultation on draft long list of goal, target and indicator options for future global monitoring of water, sanitation and hygiene. (2012). World Health Organization/UNICEF. https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2017-06/JMP-2012-post2015-consultation.pdf

Yilmaz, F. (2012). Right-wing hegemony and immigration: How the populist far-right achieved hegemony through the immigration debate in Europe. Current Sociology, 60(3), 368-381. https://doi.org/10.1177/0011392111426192 

Yilmaz, V., & Willis, P. (2020). Challenges to a Rights-Based Approach in Sexual Health Policy: A Comparative Study of Turkey and England. Societies, 10(2), 33. https://doi.org/10.3390/soc10020033 

Download scriptie (1.63 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Prof. Dr. Maria Martin De Almagro Iniesta