De beleving van de leerlingen met de verschillende typologieën bij het L-decreet op school X

Illona
Staelens

Onderzoek naar Inclusief Onderwijs

In dit artikel wordt het praktijkgerichte onderzoek naar inclusief onderwijs besproken, waarbij de focus ligt op het begrijpen van de beleving van leerlingen en het formuleren van aanbevelingen voor verbetering.

Het onderzoek nam een aanvang met een diepgaande literatuurstudie waarbij zowel de oorsprong als de ontwikkeling van inclusief onderwijs nauwgezet werden onderzocht, alsook de ervaringen van diverse belanghebbenden. Deze uitgebreide verkenning vormde de basis voor de beslissing om de focus te leggen op de beleving van leerlingen (4de, 5de en 6de leerjaar). Bovendien omvatte mijn onderzoek een stageperiode bij een leersteuncentrum, waardoor het praktijkgerichte aspect gedurende een volledig academiejaar kon worden uitgevoerd. 

Het interactieve interviewprotocol, gebaseerd op de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (SEO), omvatte diverse materialen zoals een spiegel, Playmobil, smiley's en een toverstok, waardoor de beleving van de kinderen nauwkeurig in kaart kon worden gebracht. De smileys waren specifiek gekozen vanwege hun aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk hun gevoelens konden uiten bij bepaalde vragen. Ondanks enkele uitdagingen bij het verkrijgen van toestemming van ouders en de medewerking van scholen, zijn uiteindelijk vijf interviews afgenomen, wat een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek.

Vanuit het perspectief van de onderzoeker vertegenwoordigt inclusief onderwijs een belangrijk streven dat prioriteit verdient, vooral gezien de druk van Europa om gelijke kansen te waarborgen. Hoewel het concept kritiek ontvangt en de implementatie ervan uitdagend blijkt, is het begrijpen van de beleving van leerlingen cruciaal voor het verbeteren van het onderwijssysteem en het welzijn van alle leerlingen.

Door het onderzoeken van de individuele beleving van de leerlingen (met ondersteuningsbehoeften) werden de volgende bevindingen vastgesteld: de kinderen gaven over het algemeen een relatief hoge score op de vraag die betrekking had op hun tevredenheid met het naar school gaan. Het ging over een score variërend van 5 tot 10. De gemiddelde score was 7,1. 

Ik vind het opvallend dat de score van de respondent relatief hoog is, zeker gezien het feit dat ze een diagnose hebben en regulier onderwijs volgen. Het lijkt erop dat ze ondanks mogelijke uitdagingen goed functioneren en positieve ervaringen hebben op school.

In conclusie, de bevindingen van het onderzoek bieden inzicht in de ervaringen van een leerling binnen een inclusieve onderwijscontext en benadrukken de noodzaak van voortdurende inspanningen om inclusief onderwijs te bevorderen, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse behoeften en voorkeuren van alle leerlingen. Hoewel inclusief onderwijs veel potentieel heeft om de ontwikkeling en betrokkenheid van alle leerlingen te bevorderen, zijn er nog steeds verbeteringen nodig om ervoor te zorgen dat inclusiviteit daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

Advies op basis van het onderzoek:

Het meemaken van de sfeer van de erkenningsinspectie tijdens mijn stage en de daaropvolgende toelichting van de inspectie aan het personeel, georganiseerd door de leidinggevenden, toonde een verschuiving naar een meer leerkrachtgerichte aanpak. Hoewel er potentieel is voor het bevorderen van inclusief onderwijs, is er nog ruimte voor verbetering, zoals blijkt uit het onderzoek. Op basis hiervan zou ik de volgende adviezen willen geven:

  1. Aandacht voor individuele ondersteuning: Scholen moeten blijven focussen op individuele ondersteuning voor leerlingen met diverse behoeften, waarbij een combinatie van leerkrachtgerichte en individuele aanpakken wordt gehanteerd.
  2. Aandacht voor leraargerichte ondersteuning: Leerondersteuners dienen nauw samen te werken met leraren om duidelijke doelen te stellen die aansluiten op het leertraject van de leerlingen, waarbij ook wordt gekeken naar aanpassingen van de klaspraktijk om inclusie te bevorderen.
  3. Onderzoek en evaluatie: Voortdurend onderzoek is noodzakelijk om effectieve inclusieve onderwijspraktijken te begrijpen en te verbeteren, waarbij regelmatige feedback van leerlingen wordt verzameld om beleid en praktijken aan te passen.

In conclusie benadrukt dit onderzoek de noodzaak van voortdurende inspanningen om inclusief onderwijs te bevorderen en biedt het waardevolle inzichten om dit doel te bereiken. Het is mijn hoop dat dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan het creëren van een inclusieve leeromgeving waarin alle leerlingen de kans krijgen om te bloeien en te groeien.

Bibliografie

Mijn naam is Ilona Staelens en ik ben 32 jaar oud. Naast mijn werk in de gezinszorg ben ik ook moeder van een 9-jarige zoon. De afgelopen jaren heb ik mijn werk gecombineerd met het volgen van een graduaat orthopedagogie aan Howest. In september heb ik mijn graduaat afgerond. Sindsdien ben ik voltijds in tijdskrediet gegaan bij mijn werkgever, I-mens. Dit om de bacheloropleiding orthopedagogie te kunnen volgen, in een verkort traject na mijn graduaat.

 

 

Download scriptie (628.97 KB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Staelens Ilona - praktijkgericht onderzoek voor Vives onderzoek vanuit de praktijk
Thema('s)
Kernwoorden