Het effect van een nieuwe didactische aanpak voor slag- en slaan VS De traditionele aanpak

Reggie
Smet

Het effect van een nieuwe didactische aanpak voor slag- en slaan VS De traditionele aanpak

“Dit is te moeilijk.” “ Meneer, we kunnen dit nog niet goed.” “Wat een saaie oefening.” “Die shuttle is te klein.” Dit wordt ook uit de praktijk bevestigd door leerkrachten die al langere tijd in het onderwijs staan. Vaak zijn deze problemen te wijten aan de didactische aanpak of aan de motivatie en het kunnen van de leerling. De leerkrachten zeiden dan dit kom door het opgroeien met technologie, covid-19, te weinig experimenteren,…  Dit zijn veel voorkomende uitspraken die ik al vaker heb gehoord doorheen mijn stages. Het praktijkprobleem benadrukt dat een gebrek aan oefening in 'slag en slaan' kan leiden tot moeilijkheden in coördinatie, demotivatie, verminderde prestaties en toenemende frustraties bij leerlingen De lessen die de leerkrachten gaven waren zeer klassiek. Deze aanpak stelde me bloot aan de mogelijkheden en uitdagingen van een nieuwe didactische aanpak.

 

Dat de coördinatie van leerlingen in de lessen lichamelijke opvoeding achteruitgaat, is niet meer te ontkennen. We zien dat deze achteruitgang sterk is toegenomen in de afgelopen jaren. De oorzaken hiervan kunnen liggen in het feit dat kinderen minder buitenspelen, opgroeien met technologie, of de impact van Covid-19. Deze factoren hebben allemaal bijgedragen aan een groeiende kloof in de fysieke vaardigheden van leerlingen. Het aanpakken van dit probleem is cruciaal, en daarom heb ik een specifieke lessenreeks met spelfiches ontwikkeld om voornamenlijk het slag en slaan te verbeteren.

 

De kloof tussen leerlingen wordt steeds groter en groter. In dit onderzoek wil ik onderzoeken of een nieuwe didactische aanpak effectiever is dan de traditionele methoden. Onze onderzoeksvraag luidt als volgt: " Verbeterd het slag en slaan van leerlingen door middel van een nieuwe didactische aanpak of werkt de traditionele aanpak beter?"

 

Terwijl de nadruk op het slag en slaan toeneemt, rijzen belangrijke vragen over de effectiviteit van de verschillende onderwijsbenaderingen. Welk effect heeft de nieuwe didactische aanpak op de coördinatievaardigheden van de leerlingen? Welk effect heeft deze aanpak op de motivatie van de leerlingen om fysiek actief te zijn? Deze vragen zijn cruciaal voor het begrijpen van de impact van diverse lesmethoden op de fysieke ontwikkeling en motivatie van leerlingen.

 

Met behulp van een specifieke lessenreeks en enquêtes wil ik onderzoeken of de nieuwe aanpak een sterk verschil kan maken. Hierbij worden de resultaten en ervaringen van de leerlingen en leerkrachten nauwlettend gevolgd en geëvalueerd. Het doel is om concrete inzichten te krijgen in de effectiviteit van de nieuwe didactische methoden en deze te vergelijken met de traditionele aanpak.

 

Onderzoek 

Om dit te onderzoeken, heb ik een enquête verspreid om hun kennis en didactiek te vergelijken. Hieruit bleek dat er toch heel wat leerkrachten verschillend denken over het onderwerp slag en slaan en al helemaal het anders aanleren en differentiëren. 

 

Vervolgens heb ik een lessenreeks van drie lessen gegeven en een vierde les als evaluatie, waarbij ik de effectiviteit van een nieuwe didactische aanpak voor slag en slaan vergelijk met de traditionele aanpak in de derde graad van het lager onderwijs. 5A en 6A waren de experimentklassen en 5B en 6B de controleklassen. 

 

 

Na lessenreeks heb ik enquêtes afgenomen bij zowel de leerlingen als bij de leerkracht. Uit deze enquête bleek dat het implementeren van de nieuwe didactische aanpak geen extra moeite kost voor de leerkrachten. Het draait meer om differentiëren op niveau en het hanteren van meer materiaal en een gestructureerdere opbouw.

 

Na het afnemen van de evaluatie, waarbij de controleklassen en de experimentklassen dezelfde test hebben afgenomen, werden opvallende verschillen in de resultaten geconstateerd.

 

In aanvulling hierop heb ik een enquête afgenomen onder de leerlingen die de nieuwe didactische aanpak hebben gekregen om de ervaringen te onderzoeken en te analyseren.

 

Resultaten 

 

Door het uitvoeren van dit onderzoek in vier vergelijkbare klassen van de derde graad van het lager onderwijs, hebben we enkele bevindingen met betrekking tot resultaten en motivatie met elkaar vergeleken. Uit deze resultaten kunnen belangrijke conclusies worden getrokken.

 

Het implementeren van de nieuwe didactische aanpak heeft in het algemeen een positief effect op de motivatie van de leerlingen blijkt uit de score van de enquête. Ze vinden dat ze meer spelend kunnen leren en meer geevoel kunnen opdoen. Buiten het positief effect op de motivatie had deze aanpak ook een positief effect op de resultaten van de leerlingen.

 

De experimentklassen en controleklassen waren van hetzelfde niveau. Er zijn een aantal leerlingen die sport buiten school beoefenen, maar er zijn ook leerlingen die niet sporten buiten school.

 

Uit de enquête kunnen we echter wel concluderen dat de leerlingen over het algemeen een positieve ervaring hebben ondervonden tijdens de lessen. Ze hebben meer kunnen experimenteren en een gerichte opbouw gekregen. 

 

Al met al kunnen we vaststellen dat de nieuwe didactische aanpak meer de nadruk legt op experimenteren en gericht opbouwen. Het heeft een positief effect op de leerlingen maar niet enorm groot.  Ik ben er van overtuigd dat we met dit onderzoek een stap zetten in de juiste richting met deze aanpak! 

    

Ons eindproduct

Het eindproduct van dit onderzoek bestaat uit een aantal innovatieve spelfiches, speciaal ontworpen voor het thema "slag en slaan". Deze spelfiches zijn ontwikkeld om het aanleren van de technieken van slag en slaan soepeler en effectiever te maken. Daarnaast dragen ze bij aan het vergroten van de motivatie van de leerlingen en ondersteunen ze de motorische ontwikkeling. door deze spelelementen te combineren met een hoge actieve leertijd, kunnen leerlingen op een plezierige en interactieve manier leren en oefenen.

 

 

Referentielijst 

 

  1. Bosker, R., Durgut, F., Edzes, H., Jol, M., van Tuijl, C. & van der Vergt, A. L. (2021, september). Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen. onderwijskennis.
  2. Vrieswijk, S., Balk, L., Singh, A., & Mulier Instituut. (2021). Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen. In Mulier Instituut 

 

  1. Mombarg, R. (2022, 8 november). Hoe breng en houd je kinderen met een motorische achterstand in beweging

 

  1. Schaffers, T. & Peter Beek. (2014). Motorisch leren. In H. Dijkhoff (Ed.), Visie.

 

  1. Aelterman, N. (2014, 17 april). Van ‘moetivatie’ naar ‘goesting’ in de les Lichamelijke Opvoeding. Nnieuws. https://nnieuws.be/artikel/van-moetivatie-naar-goesting-de-leslichameli…

 

 

Educatieve bachelor secundair onderwijs 

Odisee co-hogeschool

Promotor: Karolien Kennis

In co-creatie met: GBS Centrumschool Beveren

Onderwijsvakken: Lichameljke opvoeding & bewegingsrecreatie

Het volledige rapport of meer info? reggie.smet

Bibliografie

  1. Bosker, R., Durgut, F., Edzes, H., Jol, M., van Tuijl, C. & van der Vergt, A. L. (2021, september). Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen. onderwijskennis.
  2. Vrieswijk, S., Balk, L., Singh, A., & Mulier Instituut. (2021). Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen. In Mulier Instituut 

 

  1. Mombarg, R. (2022, 8 november). Hoe breng en houd je kinderen met een motorische achterstand in beweging

 

  1. Schaffers, T. & Peter Beek. (2014). Motorisch leren. In H. Dijkhoff (Ed.), Visie.

 

  1. Aelterman, N. (2014, 17 april). Van ‘moetivatie’ naar ‘goesting’ in de les Lichamelijke Opvoeding. Nnieuws. https://nnieuws.be/artikel/van-moetivatie-naar-goesting-de-leslichameli…
Download scriptie (233.47 KB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2024
Promotor(en)
Karolien Kennis
Thema('s)