Het effect van de Limburgse studielening: ex-leners bevraagd

Riet-Bensy
Bertels

Het effect van de Limburgse studielening: ex-leners bevraagd.

Samenvatting bachelorproef (18/20 – UCLL Hasselt)

Kijken naar het effect van een studielening op ex-leners binnen het Contactpunt Limburgse Studieleningen= kijken vanuit verschillende invalshoeken

(= theoretische achtergronden kansarmoede en maatschappelijke kwetsbaarheid, het hoger onderwijs en het gelijke kansen-beleid in Vlaanderen,  en de specifieke Limburgse situatie) naar deze ex-leners.

Op deze manier vertrekken we vanuit een totaalbeeld voor onze onderzoeksvraag: “welk effect heeft het krijgen van een renteloze studielening op de studievoortgang van ex-leners met studies in Limburg tussen september 2007 en juni 2014?”

We kregen een positieve respons van 63% op 91 bevraagde ex-leners.

Over het algemeen zijn we positief verrast over de hoge responsgraad en over de positieve resultaten, we hebben daarom heel veel diepte-analyses met kruising van variabelen gedaan om mogelijk sociaal-wenselijk antwoord-gedrag te kunnen uitsluiten.

De resultaten uit de verkregen antwoorden van de respondenten sterken ons meer dan ooit in de overtuiging om het Contactpunt in coördinatie en in werking verder te vrijwaren en te kunnen uitbreiden.

Dit doen we door de presentatie van het onderzoeksrapport:

1. voor UCLL, UHasselt, PXL Hogeschool Limburg en provinciebestuur Limburg (op 18 maart 2016)

2. op andere bestuursniveaus (in de loop van 2016),

waarbij we de meerwaarde van de studielening wel effectief kunnen aantonen.

Want we zien de meerwaarde in de resultaten voor:

-       het behalen van het diploma Hoger Onderwijs (86%);

-       het opvangen van een langere studieperiode (60%);

-       het betalen van verplichte en bijkomende studiekosten (78%);

-       het mee toegankelijk maken van (bijkomende) ondersteunende maatregelen voor kwetsbare studenten (88%).

In de toekomst willen we het onderzoek gaan uitbreiden naar alle ex-leners, van voor 2007 en van na 2014. Deze doelgroep  kent ook Limburgse studenten met studies buiten Limburg.

Verder bekijken we samen met het hoger onderwijs in Limburg de mogelijkheid voor een grootschalig onderzoek naar het effect van de steunmaatregelen op de studievoortgang bij de Limburgse studenten met studies in Limburg, in samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen in Limburg (PXL, UC-LL en UHasselt) samen met het provinciebestuur van Limburg.

Bibliografie

Literatuurlijst

1.       Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen. (2013). Activiteitenverslag AHOVOS 2012. Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

2.       Bartelink, R., & Sangidi, N. (1998). Preventie als taakaspect van de SPH. In S., De Roos, R., Bartelink, M., Van Dinther, N., Sangidi, & J. Terpstra, Preventie in de sociaal-pedagogische hulpverlening, toepassingen en achtergronden (pp 41-71). Bissum: Coutinho.

3.       Casagrande, L. (2 mei 2015). Hilde Crevits over de zorgwekkende toestand van het Limburgse onderwijs: het initiatief moet van de Limburgers komen. Het Belang van LimburgPlus. p. 2.

4.       Cantillon, B., Verbist, G., & Segal, I. (2006). Student in de 21ste eeuw: studiefinanciering in het hoger Onderwijs in Vlaanderen. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.

5.       Cantillon, B. (2011). The paradox of the Social Investment State: Growth, Employment and Poverty in the Lisbon era. Journal of European Social Policy, 21, 432-449. doi: 10.1177/0958929711418856

6.       Devenyns, F. (2010). Vooruitblik bij 15 jaar studentenvoorzieningen hogescholen. Toespraak op STUVO-feest 29 april 2010.

7.       Doumen, S., & Nauwelaerts, E. (2014). Cruciale studentfactoren voor studiesucces in het hoger onderwijs: Literatuurstudie op basis van meta-analyses. Hasselt: Universiteit Hasselt.

8.       Duncan, G., & Brooks-Gunn, J. (1997). The effects of poverty on children [Abstract]. The future of children, 7 (2), 55-71.

9.       Geeraert, G. (2013). De formule van arm: drie manieren om armoede te meten. Weliswaar, 111, 22-23. Brussel: Vlaamse overheid – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

10.   Glorieux, I., Laurijssen, I., & Sobczyk, O. (2014). De instroom in het hoger onderwijs van Vlaanderen: een beschrijving van de huidige instroompopulatie en een analyse van de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs (SSL/2013.16/4.1.2). Leuven: Steunpunt SSL.

11.   Herbots, K. (16 januari 2013). Het verdriet van Limburg: provincie heeft meer problemen dan Ford alleen. De Morgen, p. 4.

12.   OECD (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators . Geraadpleegd via http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en

13.   Onderwaater, A. (2003). De theorie van Nagy: de onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger.

14.   POD Maatschappelijke integratie. (2014). Statistisch rapport: nummer 9 - oktober 2014. Brussel: POD Maatschappelijke integratie.

15.   Rombaut, K. (2006). Determinanten van differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.

16.   VDAB Studiedienst. (2015). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen: 28ste studie – editie 2015. Brussel: VDAB Studiedienst.

17.   Vanderdeelen, L; & Van Der Donckt, H. (2013). Door kwetsbare studenten geraakt. Mogelijkheden zien, grenzen verleggen. Zorgbeleid: concrete casussen. Waregem: Verpleegkunde Aleydis.

18.   Van de Walle, T., Bradt, L., & Bouverne-De Bie, M. (2013). Meer dan een technische uitdaging: het in beeld brengen van maatschappelijke kwetsbaarheid in het JOP-onderzoek [Ad hoc onderzoeksnota]. Gent : Vakgroep Sociale Agogiek Universiteit Gent.

19.   Van Hove, V. (2007). De begeleider als bruggenbouwer: een basiswerk voor iedereen die begaan is met de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Sint-Amandsberg: WIEV.

20.   Van Petegem, P., Verhoeven, J., Buvens, I. & Vanhoof, J. (2005). Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse scholen: het gelijke onderwijskansenbeleid als casus. Gent: Academia Press.

21.   Verbergt, G., Cantillon, B., & Van den Bosch, K. (2009). Sociale ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs: tien jaar later. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.

22.   Vettenburg, N. (1989). Jeugd en maatschappelijke kwetsbaarheid. In J. Hazekamp, e.a. (1989). Jeugd in bijzondere situaties. Hasselt: Provinciebestuur Limburg.

23.   VLHORA (27 oktober 2015). Ontmoetingsdag HBO5 in het Vlaamse parlement: bouwen aan HBO5. Geraadpleegd op 10 januari 2016, http://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/newsletter/177/VLHORA-nieuwsbrief-november.html

24.   Steunpunt Werk en Sociale Economie. (2014). Aandeel deeltijdarbeid bij werkende jongeren (15-24 jaar) en bij de totale werkende bevolking (15-64 jaar) naar geslacht (Gewesten, België, EU; 1983-2014). Geraadpleegd op 10 januari 2016, http://www.steunpuntwse.be/node/2903

Download scriptie (98.1 KB)
Universiteit of Hogeschool
UC Leuven-Limburg
Thema('s)