Vaak voorkomende problemen in het woninghuurrecht

Goele
Bormans

Vaak voorkomende problemen in het woninghuurrecht

Wat zijn de juridische consequenties van het samenhuizen met meerdere personen in een ééngezinswoning?

Stel, je bent een student of een jongwerkende en je staat op het punt om - om het even welke reden - met meerdere personen samen één huis te huren en vervolgens te delen, dan is deze scriptie zeker een aanrader om eens door te nemen. Het Federaal Planbureau, een onafhankelijke Belgische instelling van openbaar nut die studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties maakt, voorspelt dat tegen 2070 bijna de helft van de gezinnen uit één persoon zal bestaan. In de praktijk neemt de interesse in “het samenwonen met meerdere personen in één en dezelfde woning” dan ook fors toe. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat het alleen huren van een appartement of woning op financieel vlak vaak niet haalbaar is door de hoge huurkosten. Op juridisch vlak kan dit dan uiteraard ook voor huurrechtelijke problemen zorgen.

Het samenhuizen met meerdere personen wordt in de praktijk gedefinieerd op basis van de volgende terminologie, namelijk: de alternatieve woonvorm huisdelen of medehuur. In de praktijk heerst er zeer veel verwarring omtrent de verschillende alternatieve woonvormen in het algemeen. Vandaar dat in deze scriptie eerst uitvoerig aandacht wordt besteed aan het creëren van duidelijkheid alvorens er dieper wordt ingegaan op de huurrechtelijke problemen die zich voordoen bij huisdelen. Bij medehuur is het van essentieel belang om een onderscheid te maken tussen enerzijds de wettelijk samenwonenden en anderzijds de feitelijk samenwonenden. In deze scriptie wordt er enkel aandacht besteed aan deze laatste categorie aangezien feitelijk samenwonenden zowel een koppel als een groep vrienden kunnen zijn. De termen hangen dus zeer nauw samen aangezien in beide gevallen meerdere personen vrijwillig en bewust de keuze kunnen maken om gezamenlijk één woning te huren. Ondanks dat beide termen nauw samenhangen, blijkt uit het reeds gevoerde onderzoek dat er toch enkele verschilpunten bestaan.

Het gezamenlijk huren en delen van één woning gebeurt vaak onder vrienden met als gevolg dat er niet wordt stilgestaan bij huurrechtelijke problemen die zich zouden kunnen voordoen. Het reeds gevoerde onderzoek werd dan ook kritisch opnieuw bekeken teneinde duidelijkheid te creëren omtrent de huurrechtelijke problemen die zich hieromtrent voordoen. Voorheen  bestond er geen wettelijke regelgeving voor medehuur, maar het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet heeft hier verandering in gebracht. Tot op heden bestaat er voor de alternatieve woonvorm huisdelen nog geen wettelijke regeling. Uit het reeds gevoerde onderzoek blijkt dan ook dat er simpelweg wordt teruggevallen op de regelgeving die in het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet voor medehuur werd uitgewerkt. Sinds de nieuwe wetgeving heeft elke autonome huurder de mogelijkheid om de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Dit kan uiteraard voor problemen zorgen wanneer één van de huurders beslist om de huurwoning te verlaten. Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet voorziet enkel een oplossing omtrent de in-en uittreding van één huurder. Dit is een zeer goede zaak, maar daarmee zijn niet alle juridische problemen hierrond aangepakt. In deze scriptie wordt er dan ook dieper ingegaan op de pijnpunten en wordt er gezocht naar eventuele oplossingen. Om de juridisch complexe materie op een duidelijke manier over te brengen aan rechtszoekenden wordt er in deze scriptie gebruik gemaakt van zelfontwikkelde beslissingsbomen.

Uit het reeds gevoerde onderzoek blijkt dat er zich huurrechtelijke problemen kunnen voordoen omtrent de huurschade, de huurwaarborg en het betalen van de huurprijs wanneer één van de huurders vertrekt. Uit deze scriptie blijkt dat het zeer belangrijk is om op voorhand een samenlevingscontract of een medehuurpact op te stellen. Op deze manier kunnen eventuele problemen vermeden worden. Benieuwd naar wat dit precies inhoudt? Dan is het lezen van deze scriptie een sterke aanrader!

Het uiteindelijk te bereiken resultaat van deze scriptie was om een duidelijk beeld te creëren omtrent de huurrechtelijke problemen die zich zouden kunnen voordoen wanneer meerdere personen samen één huis huren en delen. Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet is van toepassing op de woninghuurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019 met als gevolg dat er momenteel zeer weinig rechtspraak en rechtsleer via de juridische databanken voorhanden is. In deze scriptie wordt er dieper ingegaan op enkele huurrechtelijke problemen, maar naar de toekomst toe zullen zich er dan ook meerdere kwesties voordoen waarbij men tot de vaststelling zal komen dat er geen wettelijke regeling voorzien is. De hypothese van deze scriptie is dan ook genoodzaakt om dieper uitgewerkt te worden.

"Avoid problems, and you'll never be the one who overcame them." - Richard Bach

Download scriptie (1.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Anne Ooms