Multiculturalism and its implications for crime.

Sara
De Meyer

De invloed van multiculturalisme op misdaadcijfers

 

Dit artikel handelt over de invloed van multiculturalisme – zoals het aangenomen is in het officieel beleid van Canada – op de cijfers van misdaden begaan door leden van etnische en culturele minderheden. Deze vorm van criminaliteit is op veel plaatsen min of meer taboe vanwege de gevoeligheid in de hedendaagse maatschappij voor racisme en eigenlijk bijna alle onderwerpen die te maken hebben met vreemdelingen. Toch is het een belangrijk aspect om onze huidige maatschappij te begrijpen. Hoe gaan we om met het anderszijn van anderen? Hoe beïnvloeden wij – de blanke meerderheid – het gedrag van de nieuwkomers in onze Westerse landen? En welke beleidsoptie is het beste om onze samenleving veilig en vredig te houden?

 

Het is een feit dat onze hedendaagse samenleving elke dag multicultureler wordt. Meer en meer mensen verhuizen naar een ander land om er een job te vinden, om er een beter leven op te bouwen of gewoon omdat ze het ergens anders leuker vinden. De wereld wordt een dorp. Hierdoor ontstaat er een diversiteit aan culturen, een mix van gewoontes, tradities, religies en talen binnen één gemeenschap. Multiculturalisme is één van de manieren waarmee een natie kan reageren op deze diversiteit. Multiculturalisme als beleidsoptie gaat over het “samenleven met verschillen” en over het positief evalueren van elke vorm van diversiteit. Culturen worden aangemoedigd om hun eigenheid te behouden en om tegelijkertijd respectvol met elkaar om te gaan binnen één gemeenschap. In een multiculturele samenleving kunnen burgers in hun gedeeld burgerschap een verenigende kracht ontdekken, en zo samen aan een betere wereld bouwen.

 

Multiculturalisme als een beleidsoptie is doorheen de geschiedenis al op diverse manieren toegepast in grote delen van de wereld. Er zijn drie landen die het multiculturalisme ook officieel hebben erkend in hun beleid – Australië, Canada en Zweden. Om het niet te ingewikkeld te maken, focussen we in dit artikel op multiculturalisme zoals het in Canada is aangenomen. Op 8 oktober 1971 werd dit “communitaristische” model door de toenmalige eerste minister Pierre Trudeau uitgeroepen. Reagerend op de noden en de krachten van de bevolking geeft het ministerie van Canadees erfgoed het programma elk jaar opnieuw een vernieuwde inrichting. De nadruk van het programma ligt echter steeds op identiteit, burgerparticipatie en sociale gelijkheid. Het Canadese multiculturalisme is gebaseerd op de notie dat de staat de culturele identiteit van ieder individu moet respecteren vermits de politieke identiteit gebaseerd moet zijn op een bepaalde eigenheid. Dit resulteert in de erkenning van bepaalde collectieve rechten voor cultureel gedefinieerde groepen. Het communitaristisch multiculturalisme bekijkt gelijkheid als méér dan een “formele gelijkheid van behandeling”; het gaat over een behandeling die verschillen en ongelijkheden erkent en tracht weg te werken.

 

Multiculturalisme als beleidsoptie beïnvloedt de statistieken van misdaden gepleegd door leden van etnische en culturele minderheden op negatieve wijze. Twee criminologische theorieën bewijzen deze stelling.

De eerste denkschool gaat over de conflicttheorieën. De theorie van cultuurconflict, ontwikkeld door Sellin, vertegenwoordigt deze school het beste. Sellin stelt dat verschillende culturen verschillende gedragsnormen hebben (“gedragsnormen” verwijst naar het geheel van regels dat elke cultuur heeft). Wanneer in een samenleving verschillende culturen samenkomen door immigratie, zullen er conflicten ontstaan. Sommige gedragsnormen die normaal gevonden worden in de ene cultuur, kunnen in een andere cultuur als abnormaal of zelfs als deviant, bestempeld worden. De sterkste groep(en) - zij die de economische en/of de culturele macht in handen hebben - zal de wetten kunnen maken en dus kunnen bepalen welk gedrag als deviant en welk als normaal beschouwd zal worden. Sommige leden van etnische en culturele minderheden zullen bijgevolg als criminelen aanzien worden.

De tweede denkschool gaat over armoede en ongelijkheid. Etnische en culturele minderheden worden over het algemeen vaker ongelijk behandeld en zijn bijgevolg ook vaker arm. Merton formuleerde de “Strain Theory”, waarin hij beargumenteert dat misdaad ontstaat omdat de samenleving aan iedereen dezelfde doelen stelt, maar niet aan iedereen voldoende middelen geeft om die doelen te bereiken. Dit veroorzaakt stress en één van de manieren om deze stress te verminderen is het begaan van misdaden.

Multiculturalisme heeft een impact op voorgaande oorzaken van misdaad die gepleegd worden door leden van etnische en culturele minderheden. Immers, multiculturalisme verhoogt het respect voor culturen die verschillen van je eigen cultuur. Deze beleidsoptie werd ontwikkeld om diversiteit naar waarde te schatten, om je medemensen te aanvaarden zoals ze zijn. Deze open houding zal logischerwijze invloed hebben op Sellin’s theorie. De verschillen die er tussen culturen heersen, zullen niet langer aanleiding zijn tot conflict, maar eerder tot een uitwisseling van ervaringen en ideeën. Gedragsnormen van etnische en culturele minderheden die verschillen van die van de dominante cultuur zullen niet meer automatisch als crimineel worden beschouwd. De aanvaarding van het verschil zal leiden tot een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen voor de verschillen. Multiculturalisme vergroot ook de economische mogelijkheden van de minderheden. Wanneer multiculturalisme wordt toegepast in al haar facetten zal racisme en discriminatie uitgeroeid worden. Dit zal er dan op zijn beurt voor zorgen dat zij gelijke mogelijkheden krijgen op de arbeidsmarkt. Indien de leden van etnische en culturele minderheden meer kans maken op een degelijk inkomen, dan zal hun financiële draagkracht stijgen en de kans op de keuze van een deviante levenswijze zal dalen. Het implementeren van multiculturalisme zal dus op lange termijn zorgen voor een daling in de criminaliteit gepleegd door leden van culturele en etnische minderheden.

Bibliografie

BIBLIOGRAPHY

1. Legislation

Official Languages Act, R.S. 1985, c. 31, 4th Supp.

 

Canadian Multiculturalism Act, R.S., 1988, c. 31, assented to 21st July, 1988.

 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, enacted as Schedule B to the Canada Act 1982 (U.K.), R.S., 1982, c. 11.

 

2. Books, Articles, Reports, …

 

ALPERSON, P. (ed.), Diversity and Community: An Interdisciplinary Reader, Malden,

Blackwell Publishing, 2002, 351 p.

 

BANTON, M., The international politics of race, Cambridge, Polity Press, 2002, 230 p.

 

BENHABIB, S. (ed.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, Princeton, Princeton University Press, 1996, 373 p.

 

BENHABIB, S., The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, Princeton, Princeton University Press, 2002, 245 p.

 

BILES, J., and IBRAHIM, H., “Testing ‘the Canadian diversity model’: hate, bias and fear after September 11th”, Canadian Issues, September 2002, pp 54-62.

 

BISSOONDATH, N., Selling Illusions: The Cult of Multiculturalism in Canada, Toronto, Penguin Books, 1994, 234 p.

 

BOXILL, B. (ed.), Race and Racism, Oxford, Oxford University Press, 2001, 486 p.

 

BREINIG, H., GEBHARDT, J., and LÖSCH, K. (eds.), Multiculturalism in Contemporary Societies: Perspectives on Difference and Transdifference, Erlangen, Erlanger Forschungen, 2002, 272 p.

 

BRIDGES, G. S., and MYERS, M. A. (eds.), Inequality, crime, and social control, Boulder, Westview Press, 1994, 332 p.

 

BROOK, T., “Civic Multiculturalism and the Myth of Liberal Consent: A Comparative Analysis”, The New Centennial Review, 1:3, 2001, p. 1-35.

 

CHAN, W., and MIRCHANDANI, K. (eds.), Crimes of Colour: Racialization and the Criminal Justice System in Canada, Peterborough, Broadview Press, 2001, 221 p.

 

COOLY, D. (ed.), Re-imagining Policing in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2005, 337 p.

 

DELANTY, G., Community, London, Routledge, 2003, 227 p.

 

DEPARTMENT OF CANADIAN HERITAGE, Annual Report on the Operation of The Canadian Multiculturalism Act: 1999-2000, Ottawa, Minister of Public Works and Government Services Canada, 2004, 58 p.

 

DEPARTMENT OF CANADIAN HERITAGE, Annual Report on the Operation of The Canadian Multiculturalism Act: 2002-2003, Ottawa, Minister of Public Works and Government Services Canada, 2004, 65 p.

 

DEPARTMENT OF CANADIAN HERITAGE, Strategic Evaluation of Multiculturalism Programs: Final Report, Ottawa, Minister of Public Works and Government Services Canada, 1996, 84 p.

 

DONALD, J., and RATTANSI, A. (eds.), “Race”, Culture & Difference, Torquay, SAGE Publications, 1992, 300 p.

 

FERRELL, J., and SANDERS, C. R., Cultural Criminology, Boston, Northeastern University Press, 1995, 365 p.

 

FLERAS, A., “Multiculturalism as a critical discourse: contesting modernity”, Canadian Issues, Feb. 2002, p. 9-18.

 

FRIEDMAN, S. S., Mapping: Feminism and the Cultural Geographies of Encounter, Princeton NJ, Princeton University Press, 1998, 314 p.

 

GALABUZZI, G.-E., “Factors affecting the socio economic status of Canadian immigrants in the new millennium, Canadian Issues, Spring 2005, p. 53-58.

 

GIROUX, H.A., Living Dangerously: Multiculturalism and the Politics of Difference, New York, Peter Lang, 1993, 187 p.

 

GOMME, I. M., The shadow line : deviance and crime in Canada, Toronto, Nelson Thomson Learning, 2002, 451 p.

 

GORDON, A.F., and NEWFIELD, C. (eds.), Mapping Multiculturalism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996, 489 p.

 

GORDON, M., Assimilation and American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins, New York, Oxford University Press, 1964, 276 p.

 

GUTMANN, A. (ed.), Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Princeton, Princeton University Press, 1994, 175 p.

HASLEHURST, K. M.(ed.), Perceptions of Justice, Sydney, Avebury, 1995, 281 p.

 

HARRIS, D.A. (ed.), Multiculturalism from the Margins: Non-Dominant Voices on Difference and Diversity, Westport, Bergin & Garvey, 193 p.

 

HAWKINS, D. F. (ed.), Violent Crime: Assessing Race & Ethnic Differences, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 432 p.

 

HAWKINS, D. F. (ed.), Ethnicity, race, and crime: perspectives across time and place, Albany, State University of New York Press, 1995, 385 p.

 

HELLY, D., “Canadian Multiculturalism: lessons for the management of cultural diversity?”, Canadian Issues, Summer 2004, 5-14.

 

HENDRICKS, J. E., and BYERS, B. (eds.), Multicultural Perspectives in Criminal Justice and Criminology, Springfield, Charles C Thomas, 1994, 414 p.

 

HINZ, E. J., “What is Multiculturalism?: A “Cognitive” Introduction”, Mosaic, Vol. 29, Issue 3, 1996, p. VII-XII.

 

HOLLINGER, D.A., Postethnic America: Beyond Multiculturalism, New York, Basicbooks, 1995, 210 p.

 

JAMES, C. E. (ed.). Possibilities & Limitations : Multicultural policies and programs in Canada, Halifax, Fernwood Publishing, 2005, 207 p.

 

JEDWAB, J., “Melting mosaic: changing realities in cultural diversity in Canada and in the United States”, Canadian Issues, February 2002, p. 19-23.

 

JENSON, J. and, PAPILLON, M., The “Canadian Diversity Model”: A Repertoire in Search of a Framework, Ottawa, Canadian Policy Research Network, 2001, 55 p.

 

JIOBU, R. M., Ethnicity and Inequality, New York, State University of New York Press, 1990, 208 p.

 

JOHNES, B. M., “Multiculturalism and Citizenship: The Status of “Visible Minorities” in Canada”, Canadian Ethnic Studies, 2000, Vol. 32, Iss. 1, p. 111 –124.

 

KRAMER, E. M. (ed.), The Emerging Monoculture: Assimilation and the “Model Minority”, Westport, Praeger, 2003, 332 p.

 

KIVISTO, P., Multiculturalism in a Global Society, Malden, Blackwell Publishing, 2002, 228 p.

 

KYMLICKA, W., Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship, Oxford, Oxford University Press, 2001, 383 p.

 

LEE, K. K., Urban Poverty in Canada: a statistical profile, Ottawa, Canadian Council on Social Development, 2000, 234 p.

 

LEMERT, C. C., and WINTER, M. F. (eds.), Crime and Deviance, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2000, 310 p.

 

LOCHHEAD, C., and MACKENZIE, P., “Integrating newcomers into the Canadian labour market”, Canadian Issues, Spring 2005, p. 103-106.

 

LOCKE, D.C., Increasing Multicultural Understanding: A Comprehensive Model, Newbury Park, Sage Publications, 1992, 166 p.

 

LYNCH, M. J., and PATTERSON, E. B. (eds.), Race and Criminal Justice, New York, Harrow and Heston, 1991, 203 p.

 

MERTON, R. K., Social Theory and Social Structure, New York, Free Press, 1968, 702 p.

 

MOORE, D.S., KOSEK, J., and PANDIAN, A. (eds.), Race, Nature, and the Politics of Difference, Durham, Duke University Press, 2003, 475 p.

 

MOYER, I. L., Criminological Theories : Traditional and Nontraditional Voices and Themes, Thousand Oaks, Sage Publications, 2001, 376 p.

 

Müller, P., and Surel, Y., L’analyse des politiques publiques, Paris, Montchrestien, 1998, 127 p.

 

PRENTICE, D. A., and MILLER, D. T. (eds.), Cultural Divides, New York, Russel Sage Foundation, 1999, 507 p.

 

PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS PROTFOLIO CORRECTIONS STATISTICS COMMITTEE, Corrections and Conditional Release Statistical Overview, Ottawa, Public Works and Government Services Canada, 2004, 105 p.

 

QUINNEY, E. R, The Social Reality of Crime, Boston, Little, Brown, 1970, 155 p.

 

RIFAAT, C., Immigrants Adapt, Countries Adopt… Or Not: Fitting Into the Cultural Mosaic, Montreal, New Canadians Press, 2003, 270 p.

 

ROTH, W., The Assault on Social Policy, New York, Columbia University Press, 2002, 193 p.

 

ROWE, M., Policing, Race and Racism, Portland, Willan Publishing, 2004, 184 p.

 

SAN JUAN, E. Jr., Race and Cultural Studies: Critiques of Multiculturalist Ideology and the Politics of Difference, Durham, Duke University Press, 2002, 428 p.

 

SAUNDERS, B., and HALJAN, D., Whither Multiculturalism? A Politics of Dissensus, Leuven, Leuven University Press, 2003, 307 p.

 

SEILER, T. P., “Thirty years later: reflections on the evolution and future prospects of multiculturalism”, Canadian Issues, Feb. 2002, p. 6-8.

 

SELLIN, T., Culture Conflict and crime, New York, Social Science Research Council, 1938, 116 p.

 

SHORT, J. F. Jr., Poverty, Ethnicity, and Violent Crime, Boulder, Westview Press, 1997, 244 p.

 

SILVERMAN, R. A., TEEVAN, J. J., and SACCO, V. F. (eds.), Crime in Canadian Society, Toronto, Harcourt Brace, 1999, 317 p.

 

TEMELINI, M., “The first stage of the multiculturalism debate”, Canadian Issues, June 2003, p. n/a.

 

TEN, C. L., Multiculturalism and the Value of Diversity, London, Marshal Cavendish International, 2004, 134 p.

 

VALADEZ, J. M., Deliberative Democracy, Political Legitimacy, and Self-Determination in Multicultural Societies, Colorado, Westview Press, 2001, 386 p.

 

VAN HORNE, W.A. (ed.), Global Convulsion: Race, Ethnicity, and Nationalism at the End of the Twentieth Century, New York, State University of New York Press, 1997, 364 p.

 

WALSH, A., Race and Crime, New York, Nova Science Publishers, 2004, 160 p.

 

WEINFELD, M., “Myth and Reality in the Canadian Mosaic: ‘Affective Ethnicity’,”Canadian Ethnic Studies, 1981, Vol. 13, p. 87-99.

 

WILMSEN, E. N., and MCALLISTER, P., The Politics of Difference: Ethnic Premises in a World of Power, Chicago, The University of Chicago Press, 1996, 210 p.

 

WORTLEY, S., “Hidden intersections: research on race, crime, and criminal justice in Canada”, 2003, Vol. 35, Iss. 3, p. 99-112.

 

YOUNG, I. M., Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 1990, 286 p.

 

Download scriptie (276.67 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2005