Beeldvorming van ouderen in Vlaamse kranten

Kim
De Cuyper

 

 
Feit of fictie? Vlaamse kranten discrimineren ouderen!
 
1 op 5 Vlamingen zijn ouder dan 64 jaar. Bovendien vormen ouderen de snelst groeiende bevolkingsgroep. Maar hoe objectief zijn onze Vlaamse kranten bij de berichtgeving over deze bevolkingsgroep?
 
We kunnen er niet omheen; de vergrijzing heeft een weerslag op een aantal maatschappelijke thema’s zoals de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing zullen de gezondheidsuitgaven tussen 2005 en 2050 toenemen met 3,5% van het BBP en de pensioenen zullen een meerkost vragen van 4,5% van het BBP.
Anderzijds vormen ouderen een interessante marketingdoelgroep. Volgens het Huishoudbudgetonderzoek verschilt hun koopkracht nauwelijks van deze van andere leeftijdsgroepen. Doch, wie het gemunt heeft op deze doelgroep, dient rekening te houden met de heterogeniteit binnen deze ouderendoelgroep.
En zo geldt het ook voor de berichtgeving in de media. Of beter gezegd: zo zou het moeten zijn.
 
Via onderzoek in Vlaamse kranten werd nagegaan of deze conditio sine qua non ook in de praktijk geldt.
Een eerste conclusie is dat amper 5% van alle pagina’s in Vlaamse kranten handelen over berichten over ouderen, desondanks een 64-plus bevolking in Vlaanderen van 18%.
Wat de berichtgeving zelf betreft, zien we een duidelijke tendens om ouderen weer te geven als vitaal/actief enerzijds of hulpbehoevend anderzijds. Binnen deze twee “uitersten” zijn verschillende gradaties mogelijk. De hulpbehoevendheid kan zich uiten als het gebruik maken van hulpmiddelen die toelaten om de zelfstandigheid te bewaren zoals poetshulp, boodschappendienst, … of als afhankelijkheid wanneer er nood is aan hulp om naar het toilet te gaan, zich aan te kleden, … Ook de vitaliteit van ouderen kent verschillende niveaus, gaande van actief zijn als vrijwilliger, babysitten op de kleinkinderen, het verderzetten van de vroegere dagtaak (uitstellen pensioen) tot het lopen van marathons, geven van concerten en poseren op (en uitgeven van) naaktkalenders.
De kloof tussen artikels die ouderen voorstellen als vitaal/actief dan wel als hulpbehoevend is echter niet zo buitengewoon als het lijkt. Doordat het economische klimaat en bijhorende gezondheidszorg erop vooruit gaan, leven mensen langer. Dit houdt echter niet automatisch in dat alle levensjaren even actief kunnen worden doorgebracht. Per leeftijd verschilt vaak iemands kunnen. De weerspiegeling van deze twee “uitersten” is op zich dus geen probleem. Maar als deze uitersten gebruikt worden als representatieve karakterisering om de “ouderen” als groep aan te duiden, kan wel degelijk sprake zijn van stereotypering. En wat blijkt? Één op twee artikels over ouderen bevat stereotypes. Het meest gebruikte stereotype is dat ouderen niet meer actief zijn. Op de tweede plaats komt echter de verbazing rond de vitaliteit van de ouderen (waarin het eerste stereotype onrechtstreeks doorklinkt). We worden als het ware wederom geconfronteerd met de twee groepen ouderen.
 
En dan? Wie stoort deze beeldvorming? Waarom moet dit vermeden worden?
De media hebben een effect op wat mensen denken door aandacht te schenken aan bepaalde onderwerpen. Wanneer consistent en herhaaldelijk een beeld, een opinie en feiten van ouderen worden weergegeven in de media, dan worden deze sterker met ouderen geassocieerd. Dat dit niet zonder gevaren is beseffen journalisten niet altijd. Beelden beïnvloeden immers de wijze waarop we met anderen omgaan en hebben ook invloed op het beeld dat de ouderen van zichzelf hebben, het zogenaamde zelfbeeld. Een onjuist beeld kan hierdoor niet enkel leiden tot een verkeerde benadering van die ander(en), maar tot een minderwaardigheidsgevoel bij ouderen.Het Centrum Geestelijke GezondheidsZorg Brussel dat deze studie heeft aangevraagd, pleit dan ook voor richtlijnen voor journalisten opdat stereotypen, stigmatisering en ageïsme vermeden zouden worden in de berichtgeving.

Bibliografie

 

Lijst van geraadpleegde werken
 

AD SEI (2006), ICT gebruik in 2006, digitale kloof in België, Brussel, FOD Economie.

AD SEI (2007), Statistieken over de informatie- en communicatietechnologie (ICT), Enquête bij de Belgische bevolking, Brussel, FOD Economie.

Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid, Kanttekening bij APS-studie over vergrijzing (okt 2005), http://doorbraak.org, 8 juni 2008, Online.

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (2007), Huishoudbudgetonderzoek 2005, Brussel, FOD Economie.

Autotrack.nl (2008), Dagblad de Limburger, 18 april.

Avalosse, A. et al. (2005), De vergrijzing, een collectieve uitdaging, Leefdaal, Christelijke Mutualiteiten, Departement Onderzoek & Ontwikkeling.

AXA (s.d.), Twinstar, http://www.axa.be/nl/rg_twinstar_home.html, 2 mei 2008, Online.

Becker, (1993), Generaties en hun kansen, Amsterdam, Meulenhof.

Berelson, B. (1971), Content Analysis in Communication Research, New York, Hafner publishing company.

Billiet, J. & Waege, H. (2003), Een samenleving onderzocht, methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Antwerpen, de boeck.

Billiet, J. (1992), Methoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek: ontwerp en dataverzameling, 2de druk, Leuven, Acco

Bryman, A. (2008), Social Research Methods, New York, Oxford University Press Inc.

Butler, R.N. (1969), Age-ism: another form of bigotry, The Gerontologist, 9, pp. 243-266.

CIM (2007), Bereikstudie dagbladen, http://www.cim.be, 11 mei 2008,Online.

Deliège D. (2003), Politique de Santé et Planification sanitaire, Brussel, UCL-SESA.

E-commerce verdubbeld, Belgisch vertrouwen in e-commerce stijgt (2007), De Standaard, 23 mei, p. 23.

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (s.a.), Zilverfonds, http://www.begroting.be, 15 juni 2008, Online.

Ferket, J. (2008), Mail, 22 augustus.

Floor, J.M.G & W.F. van Raaij, (1998), Marketingcommunicatiestrategie, Houten, Educatieve Partners Nederland.

FOD Economie – Afdeling Statistiek (2003), Enquête naar de arbeidskrachten, Brussel, FOD Economie.

FOD Kanselarij van de Eerste Minister (s.a.), Generatiepact, http://www.belgium.be, 11 mei 2008, Online.

FPB & AD SEI (2008), Bevolkingsvooruitzichten 2007 – 2060, Brussel, FOD Economie.

Hoge raad van financiën, studiecommissie voor de vergrijzing (2007), Jaarlijks verslag, Brussel, Hoge raad van financiën.

Hoge raad van financiën, studiecommissie voor de vergrijzing (2007), Jaarlijks verslag, Brussel, Hoge raad van financiën.

Homans, G. C. (1958), Social Behavior as Exchange, American Journal of Sociology, 63, pp. 597-606.

Hoorens, V. (2004) Lezing Onbevooroordeeld en onbevangen? Seksisme, racisme, en ‘ageisme’ vandaag, 13 december.

Hüttner, H., K. Renckstorf & F. Wester, (1995), Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap, Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum.

Instituut voor hygiëne en epidemiologie (1998), Gezondheidsenquête België 1997, Brussel, NIS.

Keuleneer, L (2006), Bank en financiën, Brussel, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Departement Handelswetenschappen, 2de jaar HW avondonderwijs, Niet-gepubliceerde cursus.

Kotler, P. et al. (2004), Principes van Marketing, 2de druk, Amsterdam, Pearson Education Benelux.

Krippendorff, K. (2004), Content Analysis: an Introduction to its Methodology, 3de editie, USA, Sage publications.

Kuypers, J.A. & V.L. Bengston (1973), Social breakdown & competence, a model of normal aging, Human Development, 18, pp. 181-201.

Lehr, U. (1980), Psychologie van de ouderdom: wetenschappelijk overzicht van de psychologie van het ouder worden, vertaald door K. Van Eekelen, Deventer, Van Loghum Slaterus.

Matthijs, H, F. Naert & J. Vuchelen (2004), Handboek openbare financiën, derde herwerkte druk, Antwerpen, Intersentia.

Mead, G.H. en C.W. Morris (1974), Mind, Self & Society, Chicago, University of Chicago press.

Milo (s.d.), Deze maand in Milo, http://www.milozine.be, 11 mei 2008, Online.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie planning en statistiek, (2001), Handleiding - Kwaliteitsrichtlijnen bij het uitvoeren van surveyonderzoek, Brussel.

Nesselaar, R. (2000), Handboek seniorenmarketing: succesvol marketingbeleid op de seniorenmarkt, Rotterdam, Senmar Consultancy.

NIS (2001), Mathematische Demografie, Bevolkingsvooruitzichten 2000 – 2050 per arrondissement, Brussel, NIS.

Overheid zkt. Talent (2008), Metro, 6 mei, p. 11.

Pacolet, J. (2007), Uitgaven en koopkracht van de ouderen in het algemeen en hulpbehoevende ouderen in het bijzonder, www.socialsecurity.fgov.be, 15 juni 2008, Online.

Pacolet, J. et al. (2004), Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg in België, Onderzoeksopdracht, Brussel, FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Sociaal Beleid.

Pelfrene, E. (2005), Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen 1990-2050, Verkenningen op basis van de NIS-bevolkingsvooruitzichten, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Penninx, K. (1995), Beeldvorming over ouder worden, Diegem, Bohn Stafleu van Loghum.

Plus Magazine (s.d.), Abonneer U, http://www.plusmagazine.be/nl, 11 mei 2008, Online.

Radiovisie (s.a.), Mediagroepen in Vlaanderen, http://www.radiovisie.eu, 7 juni 2008, Online.

Riffe, D., S. Lacy & F. G. Fico (1998), Analyzing Media Messages using quantitative content analysis in research, Mahwah, Erlbaum.

Sen!or Department (s.d.), Binnenlandse reizen, http://www.seniordepartment.be, 22 juni 2008, Online.

Seniorennet (s.d.), Magazine Pasc@l, http://www.seniorennet.be/Pages/Magazine_pascal/, 11 mei 2008, Online.

Sikkel D. & E. Keehnen (2004) Ervaren maar veranderlijk: het consumentengedrag van de vijftigplusser, Amsterdam, Kluwer.

Socialistische Mutualiteiten (2006), De Zilveren Gids, s.l, s.n.

Steunpunt WSE (2007), Diensten in de lift, http://www.steunpuntwav.be, 15 juni 2008,Online.

Swanborn, P. G. (1994), Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Amsterdam, Uitgeverij Boom.

TOR-VUB (2005), Vlaanderen de klok rond, enkele resultaten van het Vlaams tijdsbudgetonderzoek 2004, Brussel, VUB.

Trefmedia, (s.a.), Mediawatch, een handleiding, Brussel, http://www.minderhedenforum.be, 18 oktober 2007, Online.

Underhill L. & F. Cadwell (1983), What Age Do You FeeL? Age Perception Study, Journal of Consumer Marketing, Summer, p. 19-21.

Van Dale (2007), Stereotypering, http://www.vandale.nl, 28 juli 2008,Online

Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal (1999), dertiende herziene uitgave, Utrecht, Van Daele.

Van den Bosch, K. (2007), Inkomen, Welvaart en Armoede onder ouderen in België, Vlaanderen en Wallonië van 1975 tot 2005, www.socialsecurity.fgov.be, 15 juni 2008, Online.

Van Den Brink, D. & F. Heemskerk (2006), De vergrijzing leeft, kansen en keuzen in een verouderde samenleving, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker.

Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid (s.a.), Vlaamse Zorgverzekering, http://www.zorg-en-gezondheid.be, 8 juni 2008, Online.

Wei S-C (2005), Consumers’ Demographic Characteristics, Cognitive Ages, and Innovativeness, Advances in Consumer Research, Vol. 32, pp. 633-640.

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (2002), Gezondheidsenquête België 2001, Brussel, NIS.

Wetenschappelijk instituut volksgezondheid (2006), Gezondheidsenquête België 2004, Brussel, AD SEI.

WGO (2002), Le vieillissement en bonne santé joue un rôle central dans le développement, http://www.who.int, 11 mei 2008, Online.

 
 
 

 

Lijst van geanalyseerde artikels
Gazet van Antwerpen
1 miljard euro voor Belgische sociale programma's (2007), Gazet van Antwerpen, 20 december, p. 10.
75-jarige dichter schrijft elfde geesteskind (2007), Gazet van Antwerpen, 20 december, p. 21.
Aantal honderdjarigen stijgt minder sterk (2007), Gazet van Antwerpen, 14 november, p. 2.
Atletiek doe je voor jezelf, Miel Puttemans wordt maandag zestig jaar en gaat met pensioen (2007), Gazet van Antwerpen, 6 oktober, pp. 44 - 45.
Bejaard koppel dood door CO-vergiftiging (2007), Gazet van Antwerpen, 27 december, p. 8.
Bouw wooncentrum voor senioren van start (2007), Gazet van Antwerpen, 13 november, p. 40.
Broers op rust helpen supporters aan tickets (2007), Gazet van Antwerpen, 12 december, p. 39.
Brugpensionering moet nog wachten, Heibel in NAR zorgt voor vertraging (2007), Gazet van Antwerpen, 6 oktober, p. 85.
Charles Aznavour in Lotto Arena (2007), Gazet van Antwerpen, 20 december, p. 55.
Chuck Berry is groter dan Elvis, Jazzgitarist Willy Donni speelde samen met rocklegende (2007), Gazet van Antwerpen, 13 november, p. 9.
Comité 'Heistenaren van 1947' bouwt een feestje (2007), Gazet van Antwerpen, 13 november, p. 41.
Duizend senioren testen Yakult, Universiteit Antwerpen onderzoekt effect van drankje (2007), Gazet van Antwerpen, 6 oktober, p. 17.
Elisabeth II oudste Britse vorst ooit (2007), Gazet van Antwerpen, 21 december, p. 14.
Emrin rijdt al honderd jaar mee, Familiezaak kreeg al heel wat bekende wielrenners over de vloer (2007), Gazet van Antwerpen, 22 december, p. 26.
Gezinnen geven meer uit aan vervoer (2007), Gazet van Antwerpen, 20 december, p. 10.
Groene thee remt prostaatkanker af (2007), Gazet van Antwerpen, 20 december, p. 5.
Herman Peeters is al vijftig jaar in de 'running' (2007), Gazet van Antwerpen, 14 november, p. 43.
Het jaar van de Wii, Nintendo domineerde fantastisch gamejaar 2007 (2007), Gazet van Antwerpen, 27 december, p. 44.
Het verhaal van de orgelman, 76-jarige Sus Cavo komt op klompen naar Wintervuur (2007), Gazet van Antwerpen, 7 december, p. 47.
Ik had vreselijk pijn in mijn knieën…tot ik op een dag een echte wondergel ontdekte!, Antalium (2007), Gazet van Antwerpen, 13 november, p. 9.
Ik heb gedanst met Sophie Van Moll, Pierre 'Sliplift' Van den Broeck wint 25.000 euro met 'De Bedenkers' (2007), Gazet van Antwerpen, 27 november, p. 5.
Ik heb veel hoop dat ik 140 wordt, Dustin Hoffman in de speelgoedwinkel die het leven heet (2007), Gazet van Antwerpen, 22 december, p. 76.
Ik hoop dat ik gracieuzer oud wordt, Michelle Pfeiffer (49) zoals u ze nog nooit zag in 'Stardust' (2007), Gazet van Antwerpen, 22 oktober, p. 77.
Ik wil nog één keer schitteren (2007), Gazet van Antwerpen, 14 november, p. 51.
In het nieuws, Verjaardag / Huwelijk (2007), Gazet van Antwerpen, 22 oktober, p. 71.
In het nieuws, Verjaardag (2007), Gazet van Antwerpen, 27 november, p. 41.
In het nieuws, Verjaardag (2007), Gazet van Antwerpen, 12 december, p. 40.
Kerstfeest (2007), Gazet van Antwerpen, 21 december, p. 22.
Kleuters vergasten grootouders op 'Rimpelrock' (2007), Gazet van Antwerpen, 27 november, p. 40.
Kleutertjes zwaaien juf stijlvol uit, Moniek De Cat neemt na 35 jaar dienst afscheid van De Regenboog (2007), Gazet van Antwerpen, 20 december, p. 20.
Kwaliteitslabel moet website toegankelijker maken (2007), Gazet van Antwerpen, 20 december, p. 22.
Malinwa en Lierse rouwen, Oude voetbalglorie Staf Sels (75) overleden (2007), Gazet van Antwerpen, 27 december, p. 56.
Medische primeur: ballon vervangt aortaklep (2007), Gazet van Antwerpen, 22 oktober, p. 7.
Meer pensioen voor arbeiders (2007), Gazet van Antwerpen, 14 november, p. 62.
Minder vrouwen dan gehoopt laten hun borsten onderzoeken (2007), Gazet van Antwerpen, 13 november, p. 8.
Nieuw: de Sliplift (2007), Gazet van Antwerpen, 27 november, p. 5.
Op 81-jarige leeftijd start levende rocklegende Chuck Berry met zijn zoveelste Europese tournee (2007), Gazet van Antwerpen, 14 november, p. 46.
Paard en kar rijden honderdjarige door Kessel (2007), Gazet van Antwerpen, 6 oktober, p. 25.
Personeel rusthuis klaagt in brief over wanpraktijken (2007), Gazet van Antwerpen, 20 december, p. 19.
Rouwbetuigingen voor Oscar Peterson (2007), Gazet van Antwerpen, 27 december, p. 43.
Rusthuis blijft groeien, Huyze De Pauw trekt nieuwbouw op aan Leemstraat (2007), Gazet van Antwerpen, 27 november, p. 16.
Schoen detecteert dementerende weglopers (2007), Gazet van Antwerpen, 27 november, p. 9.
Senioren en mindervaliden krijgen aandacht in sportbeleid (2007), Gazet van Antwerpen, 21 december, p. 19.
Tekort aan werkkrachten neemt toe (2007), Gazet van Antwerpen, 7 december, p. 71.
Tony Verbeeck herwint status van gezinshoofd (2007), Gazet van Antwerpen, 14 november, p. 43.
Verhofstad III bij Albert II (2007), Gazet van Antwerpen, 22 december, p. 9.
Wandeling senioren (2007), Gazet van Antwerpen, 13 november, p. 40.
Werkende of winkelende ouders vragen krijgen weekendcrèche (2007), Gazet van Antwerpen, 22 oktober, p. 5.
Wij gaan Clement hard missen, Overlijden collega Goossens schokt Mechelse bloemisten (2007), Gazet van Antwerpen, 12 december, p. 15.
Willebroek bekeken door de ogen van generaties (2007), Gazet van Antwerpen, 22 oktober, p. 71.
Yves Leterme zou vandaag graag landen (2007), Gazet van Antwerpen, 27 november, p. 4.
 
Het Laatste Nieuws
25 jaar lang elke zucht genoteerd in dagboek, 91 dozen papier, 37,5 miljoen woorden, 4 uur per dag (2007), Het Laatste Nieuws, 3 november, p. 17.
50-plussers wantrouwen media (2007), Het Laatste Nieuws, 30 november, p. 10.
60 euro boete, Man redt oud vrouwtje dat klem zit tussen treindeuren (2007), Het Laatste Nieuws, 23 oktober, p. 3.
65-jarige oud-klasgenoten verzamelen in Den Ast (2007), Het Laatste Nieuws, 23 oktober, p. 14.
Aantal patiënten met Alzheimer zal in 3 jaar verdubbelen (2007), Het Laatste Nieuws, 3 november, p. 16.
Acht op tien voor verhoging pensioenleeftijd in Italië (2007), Het Laatste Nieuws, 11 oktober, p. 17.
Astrid beloonde ons werk niet (2007), Het Laatste Nieuws, 10 december, p. 8.
Bejaarde man valt over boordsteen (2007), Het Laatste Nieuws, 17 november, p. 37.
Bejaarden krijgen toeter als alarm (2007), Het Laatste Nieuws, 17 november, p. 40.
België geeft meest uit aan werklozen (2007), Het Laatste Nieuws, 31 oktober, p. 2.
Bij het graf van een geliefde (2007), Het Laatste Nieuws, 31 oktober, pp. 12 - 13.
Bij welke generatie hoort u? (2007), Het Laatste Nieuws, 5 december, p. 13.
Cliff Richard brengt 'pikante' kalender op de markt (2007), Het Laatste Nieuws, 31 oktober, p. 14.
De beste beleggingsaanpak? Die van ú., Fortis (2007), Het Laatste Nieuws, 17 november, p. 12.
Desmond Morris: Mannen worden homo omdat ze kind blijven (2007), Het Laatste Nieuws, 10 december, p. 9.
Diamant voor Alfons en Maria (2007), Het Laatste Nieuws, 23 oktober, p. 14.
Fijn dat ze nog aan me dachten, Manu Verreth (67) maakt na zeven jaar comeback in 'Cyrano de Bergerac' (2007), Het Laatste Nieuws, 5 december, p. 41.
Gaston Berghmans geeft eerste boek aan jeugdvriend (2007), Het Laatste Nieuws, 11 oktober, p. 13.
Geen sprake van dat ik ga rentenieren, Emiel Lathouwers (62) wordt multimiljonair na verkoop van zijn AS Adventure (2007), Het Laatste Nieuws, 17 november, p. 11.
Grannysitting: werklozen helpen bejaarden (2007), Het Laatste Nieuws, 10 december, p. 5.
Herman Van Rompuy wordt 60 op cruise (2007), Het Laatste Nieuws, 31 oktober, p. 2.
Ik ga straks dood. Maar ik ben de gelukkigste mens ter wereld., Tongerse schepen Marcel Engelborghs (60) kiest voor euthanasie (2007), Het Laatste Nieuws, 3 november, p. 9.
Ik wil slapen tussen de druiven, Vikke Mertens (82) werkt al 64 jaar als wijnhandelaar (2007), Het Laatste Nieuws, 8 november, p. 16.
Jean en Lucienne vijftig lentes gelukkig samen (2007), Het Laatste Nieuws, 31 oktober, p. 21.
Klacht leidt tot rookverbod in bejaardentehuis (2007), Het Laatste Nieuws, 30 november, p. 4.
Kookboek moet senioren weer met smaak doen eten, 20-tal recepten uitgetest in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen (2007), Het Laatste Nieuws, 3 november, p. 16.
Negen jubilerende koppels (2007), Het Laatste Nieuws, 23 oktober, p. 14.
OCMW regulariseert enkele oudjes (2007), Het Laatste Nieuws, 23 oktober, p. 15.
Op kamp met oma en opa (2007), Het Laatste Nieuws, 30 november, p. 9.
Oudste supporter van OHL is 98 jaar, Zelfs de spelers vragen naar Emile 'Milleke' Nieuweling (2007), Het Laatste Nieuws, 3 november, p. 39.
Piepkleine robotjes houden ons eeuwig jong, Vlaamse expert euforisch over nano, de wetenschap van het onooglijk kleine (2007), Het Laatste Nieuws, 17 november, p. 16.
Ray Charles krijgt standbeeld in geboortestad (2007), Het Laatste Nieuws, 10 december, p. 15.
Recepten met sterke geuren moeten smaakzin bij bejaarden verbeteren! (2007), Het Laatste Nieuws, 3 november, p. 16.
Smeren tegen rimpels (2007), Het Laatste Nieuws, 17 november, p. 51.
Statuten voor seniorenadviesraad goedgekeurd (2007), Het Laatste Nieuws, 9 november, p. 19.
Zes koppels vieren gouden bruiloft (2007), Het Laatste Nieuws, 31 oktober, p. 21.
Zo wordt U 100 (zonder gedoe) (2007), Het Laatste Nieuws, 11 oktober, p. 12.
Zoë zorgt voor viergeslacht (2007), Het Laatste Nieuws, 31 oktober, p. 21.
 
Het Nieuwsblad
Alleen als het echt niet anders kan (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, pp. 12 - 13.
Als ik doodga, steek ik mijn fortuin in brand, Vilvoordenaar wordt miljonair met 'waardeloze' aandelen uit Congo (2007), Het Nieuwsblad, 10 november, pp. 38 - 39.
Als je dit deed, droeg of had, was je in (2007), Het Nieuwsblad, 31 december, pp. 28 - 29.
Als ze op je spuwen, doet dat je toch iets, NMBS wil meer hoffelijkheid voor de treinbegeleider (2007), Het Nieuwsblad, 11 oktober, p. 11.
Annelies (2007), Het Nieuwsblad, 10 november, p. 44.
Arkansas eist schadevergoeding van Janssen Pharmaceutica (2007), Het Nieuwsblad, 12 december, p. 11.
Augusta en Maurits vieren diamant (2007), Het Nieuwsblad, 9 oktober, p. 23.
Babyboomers regelen hun zaakjes beter (2007), Het Nieuwsblad, 2 november, p. 12.
Belastingen omhoog voor nieuw rustoord (2007), Het Nieuwsblad, 12 december, p. 20.
Bezoekuren bestaan niet (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 17.
Breezersletjes slaan aan het comadrinken (2007), Het Nieuwsblad, 13 december, p. 11.
Dames spaar voor uw pensioen, Mercator Verzekeringen (2007), Het Nieuwsblad, 9 oktober, p. 7.
De andere Madonna (77) (2007), Het Nieuwsblad, 11 oktober, p. 9.
De keuze van de surfer, Oude vrouw maakt zich boos tijdens demonstratie in Sint-Petersburg (2007), Het Nieuwsblad, 31 december, p. 6.
De laatste dans van Béjart (80), Choreograaf wilde Belg worden (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 34.
Dure oude dag (2007), Het Nieuwsblad, 2 november, p. 15.
Ex-VRT'er Miel Louw overleden (2007), Het Nieuwsblad, 11 december, p. 32.
Geen tijd voor verveling, Joanne De Vuyst (85) uit Wetteren (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 17.
Ik was op, fysiek en mentaal, Jean-Marie Leblanc trok zich in het piepkleine Fontaine-au-Bois terug van de hectiek van de Ronde van Frankrijk (2007), Het Nieuwsblad, 31 december, pp. 20 - 21.
Ik zou willen dat ze blijft, Burgemeester tevreden met inzet Joëlle Milquet (2007), Het Nieuwsblad, 11 oktober, p. 23.
Lang zullen we leven, in de gloria, Bewoners praten met onze reporter over hun verblijf in Rietdijk (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 18.
Man van 106 trouwt met vrouw van 81 (2007), Het Nieuwsblad, 22 oktober, p. 37.
Maria en Jozef zijn 60 jaar gehuwd (2007), Het Nieuwsblad, 9 oktober, p. 23.
Meer mensen sterven waardig in rusthuis, Personeel helpt ook familie om angst voor dood te overwinnen (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 16.
Meer vis en wijn, minder vlees en bier (2007), Het Nieuwsblad, 11 oktober, p. 15.
Neem een frisse duik in…. Okra trefpunt 55+ (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 15.
Onze reporters op pad in Vlaamse rusthuizen (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 13.
Oudere mannen verwekken vaker kinderen met afwijkingen (2007), Het Nieuwsblad, 11 december, p. 15.
Overheid moet zorgen voor wie zorg geeft, CM pleit voor premie mantelzorgers (2007), Het Nieuwsblad, 13 december, p. 14.
Pensioen, 100 euro (2007), Het Nieuwsblad, 3 november, p. 17.
Richard Attenborough mag festival openen (2007), Het Nieuwsblad, 9 oktober, p. 35.
Richard Gere wordt oud (2007), Het Nieuwsblad, 13 december, p. 28.
Rockpionier Ike Turner (76) overleden (2007), Het Nieuwsblad, 13 december, p. 29.
Senioren (2007), Het Nieuwsblad, 12 december, p. 24.
Senioren willen openbare toiletten en zitbanken (2007), Het Nieuwsblad, 3 november, p. 25.
Sparen voor een pensioen en een strakke bips, Mercator Verzekeringen lokt vrouwen met een opvallende affiche (2007), Het Nieuwsblad, 9 oktober, p. 7.
Sportdag (2007), Het Nieuwsblad, 11 oktober, p. 26.
Stormloop op de oude kachels van Bob (70), Ster van 'Het leven zoals het is: de Marollen' doet gouden zaken dankzij hoge brandstofprijzen (2007), Het Nieuwsblad, 3 november, pp. 8 - 9.
Studenten op kot bij senioren, Volgend schooljaar moet project uit startblokken schieten (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 22.
The Proms Video steelt de show (2007), Het Nieuwsblad, 22 oktober, p. 23.
Twee types suikerziekte (2007), Het Nieuwsblad, 9 oktober, p. 10.
Uitgaven zestigplussers zijn niet veel lager, wel anders (2007), Het Nieuwsblad, 22 oktober, p. 15.
Vergissing van de dag (2007), Het Nieuwsblad, 31 oktober, p. 32.
Vooral eigen kinderen mishandelen bejaarden (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 14.
Vrouw van 84 komt om in woningbrand (2007), Het Nieuwsblad, 31 december, p. 3.
Wanneer mag of moet onze mama naar het rusthuis? (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 17.
Wanneer mag of moet onze mama naar het rusthuis? (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 17.
We gaan er speciaal voor opblijven, telenetdruktopdeknop,be (2007), Het Nieuwsblad, 11 december, p. 15.
Winterwandeling (2007), Het Nieuwsblad, 23 november, p. 23.
Ze zien mij en beginnen spontaan over hun seksleven, Jan Van Rompaey (67) maakt comeback met ziekenhuisverhalen op Vitaya (2007), Het Nieuwsblad, 9 oktober, pp. 32 - 33.
Zeg niet 'bejaarde' tegen een gepensioneerde, Vijftigers zijn niet van plan levensstijl te versoberen na pensioen (2007), Het Nieuwsblad, 22 oktober, p. 15.
Zemstenaar drinkt duur water (2007), Het Nieuwsblad, 31 december, p. 25.

Download scriptie (6.48 MB)
Universiteit of Hogeschool
LUCA School of Arts
Thesis jaar
2008