Het creëren van nieuwe werkgelegenheid binnen een moeilijk ingevulde vacature - een verkennend onderzoek in functie van kansengroepen

Evelien
Batsleer

Ondanks het feit dat iedere persoon recht heeft op arbeid, is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend (Van Brempt, K., 2007). We kunnen immers constateren dat onze arbeidsmarkt tot op heden nog steeds geplaagd wordt door enkele ‘hardnekkigheden’.

Enerzijds bevinden we een onaanvaardbaar hoog werkloosheidspercentage wanneer het gaat om bepaalde groepen in onze samenleving. Onder deze groepen worden de oudere werkzoekenden, de kortgeschoolde werkzoekenden, de jonge schoolverlaters, de werkzoekenden van allochtone origine en de werkzoekenden met een arbeidshandicap verstaan. Deze groepen worden ook omschreven als ‘kansengroepen’ (Audenaert M., Laperre I., 2007).

 

Anderzijds bevinden we een hardnekkig probleem wanneer het gaat over bepaalde vacatures die erg moeilijk ingevuld raken. Volgens de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) worden deze functies omschreven als ‘ knelpuntberoep’. We kunnen hierbij opmerken dat voor desbetreffende  knelpuntberoepen er een blijvende vraag naar arbeidskrachten is (Audenaert M., Laperre I., 2007). Een voorbeeld van een knelpuntberoep is de functie van ‘Commercieel Bediende’ (VDAB, 2009) .

 

Vertrekkend vanuit bovenstaande ‘hardnekkigheden’ wensen wij een verkennend onderzoek te voeren binnen de functie van ‘Commercieel Bediende’. Doordat het belang van competentiegericht werken in de huidige samenleving steeds meer aan populariteit wint, gaan ook wij in het onderzoek competentiegericht tewerk.

 

In ons onderzoek willen wij enerzijds nagaan wat het knelpuntberoep ‘Commercieel Bediende’ precies inhoudt en desbetreffende competenties bevragen aan bedrijven die de functie aanbieden.  

Anderzijds wensen wij na te gaan waar de mogelijkheden voor personen uit een kansengroep liggen binnen een bedrijf en binnen de functie van ‘Commercieel Bediende’. Zowel de competenties als de mogelijkheden voor de kansengroepen worden bevraagd aan de hand van een vragenlijst.  

 

Samengevat voert dit eindwerk een verkennend onderzoek om te achterhalen waar er eventueel nieuwe werkgelegenheid voor kansengroepen gecreëerd kan worden binnen een bedrijf en binnen de vacature van Commercieel Bediende.

 

 

Bibliografie

Audenaert, M., Laperre, I., (2007). Competentiemanagement met kansengroepen. Garant

Berkhout, P., De Graaf, D.,De Graaf-Zijl, M., Hop, P.,. (2006). De onderkant van de arbeidsmarkt vanuit werkgeversperspectief: de rol van percepties bij de selectie van laagopgeleide sollicitanten. Amsterdam

Beuls, L., Hertogen, K., Tomsin, W., Willekens, K., (2008). Competentiemanagement bij kansengroepen: een overzicht van een aantal recent ontwikkelde methodieken en meetinstrumenten in Vlaanderen. Genk

Curinckx, N., Keersmaekers, H., Maesen, S., Riemis, H., Swerts, S., Van den Eynde, N. (2008) Maatschappelijke integratie van kansengroepen op de arbeidsmarkt in Geel.

Dagevos J.M. (2001), Rapportage minderheden 2001: deel II: meer werk. Den Haag

Derycke, H., (2002) Het selectie-inteview: handboek voor het gedragsgericht interviewen bij het aanwerven van personeel, Acco

Dessing, M., Lap, E., (2004). Talentmanagement: de waarde van talent in organisaties. Prentice Hall

De Corte, W., Lievens, F., Sanchez, I. J., (2004). Easing the inferential leap competency modeling: the effects of task-related information and subject matter expertise. Personnel Psychology, 57, 881-904

De Hoogh, P., Koopman, L., Verbeek-Heinsman, H., & Van Muijen J., (2008). Competenties en effectiviteit: het perspectief van verschillende beoordelaars. Gedrag en Organisatie, 21, nr. 4, 406-429

Diversiteit werkt (2008), Retrieved April 20 from http://www.diversiteitwerkt.be/index.php?id=256

Elder, G.H., Jr. Nguyen, T.V., Capsi, A. (1985). Linking family hardship to childrens lives. Child Development, 56, 316-375

Europees Sociaal Fonds (2008). Definiëring van de kansengroepen. Retrieved December 25 from http://www.vdab-esf-agentschap.be/index2.html

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, (2009), Vademecum van Maatregelen voor de Tewerkstelling van Gehandicapte Werknemers, Retrieved April 18 from http://mineco.fgov.be/enterprises/vademecum/pdf/4_3_9_NL.pdf

Hofkes, K., Meekel, W.,  (1998). Professioneel personeel selecteren: handleiding bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, Academic Service

 

Human Resources Magazine, (mei 2004), Extra aandacht voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. Retrieved April 2009 from: www.ouderenenarbeid.be/Documenten/HRMagazine_Inleiding

%20dossier%20en%20onderzoek.pdf

Mertens, V., 1995. De juiste M/V: sollicitanten selecteren, Garant.

Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)/FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economie. (2008) Situering van de arbeidskrachten binnen de Belgische bevolking. Retrieved November, 27 from http://www.statbel.fgov.be/home_nl.asp

Paffen, P., (2008), Loopbaanmanagement: leidraad voor individu en organisatie. Kluwer

Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (2008). De situering van de RVA en zijn dienstverlening naar de Belgische bevolking toe. Retrieved Oktober, 20 from http://www.RVA.be

Schaufeli, W., (1988) Unemployment and psychological health, an investigation among professionals. Groningen: Universiteit van Groningen (proefschrift).

Stappaerts, M., (2003). Kansengroepen in uw bedrijf: diversiteit werkt. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: administratie werkgelegenheid. De Plano

Startpunt voor werk en sociale economie (2008). Het aantal niet-werkende werkzoekenden. Retrieved December 12 from www.werk.be/c-en-o/cijfers/conjunctuur/werkzaamheid/116_Werkzoekenden.h…

Ten Horn, L.A., (2005). Psychologische aspecten van de organisatie. Kluwer

Timmerman, C. (2004). Wanneer wordt vreemd, vreemd? Acco

Van Beirendonck, L., (2004). Iedereen competent: handleiding voor competentiemanagement dat werkt, Lannoo Campus

Van der Hallen, Van Hootegem G. P., Ramioul, M. (2001)  De arbeidsmarkt in Vlaanderen - Jaarreeks 2002. Deel I. Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming

Van Tellingen R.M.W. (2000). Opleidingsmanagement: van Human Resource Development naar een lerende organisatie. Stenfert Kroese

Veenhoven R.,Verkuyten M., (1989). Psychische kosten van werkloosheid: zelfwaardering en geluk bij adolescenten waarvan de vader werkloos is. Retrieved December 27 from http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/Pub1980s/89g-fulln.pdf

Verkleij, PL. (1988). Langdurige werkloosheid, werkhervatting en gezondheid. Lisse: Swets & Zeitlinger

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (2008). Competentierapport voor een commercieel bediende. Retrieved November 27 from http://vdab.be/cocoon/ul/documentGen.pdf?docid=bob110c&iklid=0&id=388

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (2008). Jaarverslag VDAB 2007. Retrieved Oktober 20 from http://vdab.be/trends/jaarverslag/jaarverslag%202007.pdf

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (2008). Podcast: kansengroepen. Retrieved December 27 from http://vdab.be/podcast/PODCAST%2022%20-%20Kansengroepen.pdf

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (2008). Situering van Arvastat en het begrip Niet-werkende Werkzoekenden. Retrieved November 30 from http://arvastat.vdab.be/nwwz/help/nwwz.htm

Vlaamse Overheid, Publicaties van de Vlaamse Overheid, Economie. Retrieved Mai 2009 from:

http://publicaties.vlaanderen.be/ebl-web/do/start/publiek

Werkgelegenheidsagentschap, Activa Start, Retrieved Mai 2009 from: http://www.wga.be/page.cfm?id=111

 

 

 

Download scriptie (16.61 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2009