De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

Charlotte
Lermyte

“Belastingen is pest, energiefactuur is cholera”

 

In de masterproef met als titel “De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit”, werd de effectieve bescherming die een consument heeft ten opzichte van zijn energieleverancier nagegaan. Naast de prijs van energie, werden eveneens de algemene voorwaarden, het veranderen van energieleverancier, de klachtenbehandeling, enz. nagegaan.

Begin dit jaar was de discussie met betrekking tot de gas- en elektriciteitsprijzen immers niet uit de media weg te slaan. Voor de consument staat er weliswaar meer op het spel, dan enkel die prijzen. Het onderwerp is tot op vandaag nog steeds brandend actueel, denk maar aan de ambtenaren die tot eind september in verschillende gemeenten worden ingezet om de consument te helpen bij de vergelijking van verschillende energieleveranciers.

Om deze zaken allemaal onder de loep te nemen is het belangrijk een zicht te hebben op de organisatie van de energiemarkt. De verschillende spelers die zich op die markt vertonen, verdienden bijgevolg ook enige aandacht. Wat de relatie consument ten opzichte van zijn leverancier betreft, kan duidelijk over een contractuele relatie gesproken worden. Er kan echter niet over één nacht ijs gegaan worden als men het heeft over de relatie consument-distributienetbeheerder. De vrijmaking van de energiemarkt in 2003 mag hierbij niet uit het oog verloren worden.

Van belang is dat de consument over heel wat rechten tegenover zijn energieleverancier beschikt, alleen is hij zich daar niet steeds van bewust. Hoewel de consument, zoals gezegd, over heel wat rechten beschikt, is de regelgeving omtrent die rechten niet altijd even rechtlijnig. Mijn besluit staat vast: de consument dient zich beter te informeren, de wetgever dient zich daarentegen beter te specifiëren. 

Bibliografie

 

Bibliografie

A. Wetgeving

1. Europees

Richtlijn Europees Parlement en Raad nr. 2011/83, 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 22 november 2011.

2. Nationaal

Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, BS 22 maart 1991.

Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, BS 29 augustus 1991, erratum BS 10 oktober 1991.

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, BS 30 september 1993.

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, BS 11 mei 1999.

Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van de schulden van de consument, BS 29 januari 2003.

Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, BS 17 maart 2003.

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen, BS 21 september 2004.

Wet van 16 maart 2007 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, BS 26 maart 2007.

Wet 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010.

Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, BS 11 januari 2012.

Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I), BS 30 maart 2012.

Decreet 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, BS 22 september 2000.

Decreet van 8 mei 2005 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, BS 7 juli 2009.

Koninklijk Besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon, BS 30 juli 1996.

Koninklijk Besluit van 18 november 2002 houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 21 juli 1991, BS 3 december 2002.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, BS 29 september 2006.

Koninklijk Besluit van 18 januari 2008 betreffende de ombudsdienst voor energie, BS 12 februari 2008.

Memorie van Toelichting, Parl. St., Kamer 2006-2007, nr. 2790/004, doc. 51, 13 p.

Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, Doc. 51, 2983/001, 163 p.

Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, nr. 2340/001, doc. 52, 271 p.

Memorie van Toelichting, Parl. St. Vlaams Parlement, 1999-2002, stuk 285, 142 p.

Voorstel van resolutie over een betere consumentenbescherming op de geliberaliseerde elektriciteits en gasmarkt, Parl. St. Kamer (buitengewone zitting) 1 oktober  2010, doc. 53, nr. 0245/001, 10 p.

 

B. Rechtspraak

1. Hof van Justitie

HvJ 25 oktober 2001, nr. C-11/99, Toshiba v. Katun, TBH 2002, 265, noot Stuyck, J.

HvJ 21 november 2002, Cofidis, nr. C-473/00, RW 2004-05, afl. 7, 276, noot Straetemans, G.

HvJ 21 november 2002, nr. C-473/00, Cofidis, J.C.P. 2003, Jur. II, 10082, 947, noot G. Paisant.

HvJ 19 april 2007, nr. C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, http://eur-lex.europa.eu.

 

2. Grondwettelijk Hof

Grondwettelijk Hof 19 januari 2005, NJW 2005, 516, noot Deene, J.

Grondwettelijk Hof 17 januari 2007, RW 2007-08, 1711, noot Lebon, C.

Grondwettelijk Hof 13 januari 2011, NJW 2011, afl. 242, 343, noot Lebon, C.

 

3. Raad van State

RvS, De Leener en Ballon, nr. 30.876, 27 september 1988, DAOR 1989, 107-118.

 

4. Hof van Cassatie

Cass. 25 september 1959, RCJB 1960, 5, noot Dabin, J.

Cass. 16 oktober 1969, Arr. Cass. 1970, 167.

Cass. 17 april 1970, RCJB 1972, 454, noot Moreau-Margrève, I.

Cass. 9 maart 1973, Arr. Cass. 1973, 671.

Cass. 4 januari 1988, RW 1988-1989, 90.

Cass. 6 februari 1998, Arr.Cass. 1998, 182.

Cass. 22 oktober 1999, TBH 2000, 181.

Cass. 4 december 2000, RW 2002-2003.

Cass. 6 februari 2004, Jaarboek Handelspraktijken 2004, 91.

Cass. 22 oktober 2004, RW 2005-06, 460, noot Mertens, D.

Cass. 14 april 2005, Arr. Cass. 2005, afl. 4, 868.

Cass. 26 mei 2005, JT 2005, 679.

Cass. 13 maart 2008, AR C.07.0132.N, www.juridat.be.

Cass. 18 maart 2011, NJW 2011, afl. 248, 579, noot Steennot, R.

 

5. Lagere rechtspraak

 

Antwerpen 19 december 1990, RHA 1992, 39.

Antwerpen, 18 december 2000, RW 2002-03, 1587.

Antwerpen 8 januari 2004, Jaarboek Handelspraktijken 2004, 108.

Antwerpen 10 mei 2004, Jaarboek Handelspraktijken 2004, 255.

Antwerpen 1 juni 2004, NJW 2005, 801.

Antwerpen 24 juni 2004, Jaarboek Handelspraktijken 2004, 60.

Antwerpen 31 oktober 2005, RW 2007-08, 909.

Antwerpen 17 december 2007, NJW 2008, 448.

Bergen 29 mei 1985, RGAR 1986, 11078.

Bergen 27 februari 1987, JT 1988, 29.

Bergen 11 juni 2001, Cah. Dr. Immo 2001, afl. 5, 23, noot L. Bernich.

Bergen 6 september 2007, JT 2007, 875.

Bergen 13 maart 2008, Jaarboek Handelspraktijken 2008, 411.

Brussel 12 februari 2001, Jaarboek Handelspraktijken 2001, 274.

Brussel 1 juni 2004, JLMB 2005, 1491, noot Noël, M.P.

Brussel 19 juni 2006, DCCR 2007, afl. 74, 51.

Brussel 19 december 2006, Jaarboek Handelspraktijken 2006, 193.

Gent 16 juni 2000, RW 2002-03, 1855.

Gent 27 juni 2001, TBBR 2004, afl. 5, 261.

Gent 31 mei 2002, RW 2002-03, 1589.

Gent 10 september 2003, NJW 2003, 1305.

Gent 8 oktober 2003, DCCR 2005, afl. 66, 55.

Gent 22 oktober 2003, DCCR 2005, afl. 66, 62.

Gent 3 februari 2004, DCCR 2005, afl. 67, 46 noot Stuyck, J.

Gent 3 maart 2004, NJW 2005, afl. 104, 346, noot Steennot, R.

Gent 26 mei 2004, TGR 2004, 388.

Gent 2 februari 2005, Jaarboek Handelspraktijken 2005, 324, noot De Vroede, P.

Gent 2 maart 2005, DCCR 2006, afl. 73, 63, noot Terryn, E.

Gent 23 maart 2005, DCCR 2006, afl. 73, 70.

Gent 23 maart 2005, Jaarboek Handelspraktijken 2005, 462.

Gent 14 september 2005, Jaarboek Handelspraktijken 2005, 471.

Gent 12 oktober 2005, Jaarboek Handelspraktijken 2005, 475.

Gent 2 november 2005, NJW 2006, 899.

Gent 7 december 2005, NJW 2006, 854.

Gent 1 februari 2006, DCCR 2006, afl. 73, 114.

Gent 8 februari 2006, Jaarboek Handelspraktijken 2006, 274.

Gent 30 juni 2006, TGR 2008, nr. 2, 114.

Gent 4 december 2006, Jaarboek Handelspraktijken 2006, 253.

Gent 28 maart 2007, NJW 2008, 32, noot Steennot, R.

Gent 4 april 2007, NJW 2008, 174.

Gent 6 juni 2007, NJW 2008, 224.

Gent 5 september 2007, NJW 2008, 407, noot Steennot, R.

Gent 9 april 2008, Jaarboek Handelspraktijken 2008, 203.

Gent 20 december 2010, Jaarboek Marktpraktijken 2010, 182, noot Cambie, P.

Gent 6 januari 2011, NJW 2011, afl. 243, 382,  noot Steennot, R.

Gent 4 januari 2012, NJW 2012, afl. 255, 70, noot Steennot, R.

Kh. Brussel 6 december 1996, TBH 1997, 61.

Kh. Brussel 23 april 2008, Jaarboek Handelspraktijken 2008, 365.

Kh. Hasselt (kort ged.) 25 oktober 2010, DCCR 2012, afl. 94, 162-170.

Kh. Luik 18 december 1996, TBH 1997, 755.

Kort. Ged. Rb. Bergen 11 april 1984, JT 1985, 527.

Kort. Ged. Rb. Brussel 30 januari 1984, RRD 1984, 333, noot Haubert, B.

Kort. Ged. Kh. Hasselt 25 oktober 2010, NJW 2011, nr. 236, 146-149.

Luik 8 januari 2000, Iuvus 2001, afl. 25, 1238.

Luik 6 december 2001, RGAR 2002, afl. 8, 13.609.

Luik 3 november 2003, RGAR 2005, afl. 3, 13961.

Luik 10 juni 2005, RGAR 2007, afl. 1, 14.202.

Luik 6 februari 2006, JLMB 2008, 92, noot Delforge, C.

Rb. Bergen, 29 november 2000, JLMB 2001, 1542.

Rb. Brussel 15 mei 1997, JT 1997, 618.

Rb. Hasselt (10e k.) 23 mei 2002, TBBR 2004, 228.

Rb. Turnhout 13 juni 1994, Iuvis 1995, 401.

Rb. Turnhout 18 oktober 2010, NJW 2011, nr. 238, 190-191.

Voorz. Kh. Brugge 2 oktober 2003, Jaarboek handelspraktijken 2003, 213.

Voorz. Kh. Brussel 14 juni 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 101.

Voorz. Kh. Brussel 27 mei 1999, DCCR 1999, 268.

Voorz. Kh. Brussel 1 september 1999, DAOR 1999, 178.

Voorz. Kh. Brussel 18 mei 2001, Jaarboek Handelspraktijken 2001, 375.

Voorz. Kh. Brussel 28 mei 2001, TBH 2002, afl. 4, 307.

Voorz. Kh. Brussel 20 september 2002, Jaarboek Handelspraktijken 2002, 226.

Voorz. Kh. Brussel 2 januari 2003, Jaarboek Handelspraktijken 2003, 58.

Voorz. Kh. Brussel 16 juni 2003, Jaarboek Handelspraktijken 2003, 315.

Voorz. Kh. Brussel 16 juni 2003 (3 vonnissen), DCCR 2004, afl. 63, 69, 88 en 104.

Voorz. Kh. Gent 18 november 2002, Jaarboek Handelspraktijken 2002, 249.

Voorz. Kh. Kortrijk 11 december 2000, Jaarboek Handelspraktijken 2000, 238.

Voorz. Kh. Kortrijk 19 februari 2001, Jaarboek Handelspraktijken 2001, 116.

Voorz. Kh. Kortrijk 28 mei 2001, DCCR 2002, afl. 57, 49.

Voorz. Kh. Kortrijk 14 april 2003, Jaarboek Handelspraktijken 2003, 577.

Voorz. Kh. Leuven 21 juni 2005, Jaarboek Handelspraktijken 2005, 268.

Voorz. Kh. Leuven 17 juli 2007, RABG 2007, 1315, noot Wellens, V.

Voorz. Kh. Nijvel, 18 juli 2003, Jaarboek Handelspraktijken 2003, 233.

Voorz. Kh. Nijvel 28 september 2006, Jaarboek Handelspraktijken 2006, 227.

Voorz. Kh. Nijvel 9 december 2009, Jaarboek Handelspraktijken 2009, 170.

Voorz. Kh. Tongeren 19 juni 2001, DCCR 2001, 304.

Voorz. Rb. Mechelen 22 juni 2006, Jaarboek Handelspraktijken 2006, 218-226.

Vred. Brussel 23 september 2003, TBH 2005, noot Buyle, J.P. en Delierneux, M.

Vred. Fontaine-l’ Evêque 12 oktober 2005, T. Vred. 2007, 375, noot Steennot, R.

Vred. Luik 20 december 2001, JLMB 2002, noot Wéry, P.

Vred. Nijvel 12 januari 1983, JT 1985, 530.

Vred. Gent(5) 15 januari 2009, NJW 2009, afl. 202, 419, noot Dambre, M.

Vred. Soignies 5 januari 2000, JLMB 2000, 1005.

 

6. Nederlandse rechtspraak

Rb. Assen 15 februari 2011, nr. 300115 \ CV EXPL 10-7299, www.rechtspraak.nl.

Rb. Leeuwarden 9 februari 2011, nr. 330883 \ CV EXPL 10-5178, www.rechtspraak.nl.

 

C. Rechtsleer

1. Tijdschriften

Ballon, E., “Vergelijkende reclame na de wet van 25 mei 1999”, DCCR 1999, 230-249.

Block, G., Haverbeke, D., Hage, L., De Geeter, A., Vandorpe, W., Boute, A., “Industriële afnemers en hun energiecontracten”, MER 2007, afl. 3, 151-189.

Coene, G., Labarre, V., Vanparys, R., “Energieleveranciers en hun voorwaarden: een akkoord binnen de sector”, Budget&Recht 2007, 8-14.

Cousy, F., “De Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en de bescherming van de consument”, DCCR 2007, 149-178.

Daele, K., “Vergelijkende reclame: een eerste overzicht van rechtspraak na 2 jaar toepassing van de nieuwe wetgeving”, TBH 2002, afl. 4, 247-264.

Daele, K., “Vergelijkende reclame: overzicht van rechtspraak (2002-2004)”, TBH 2005, 763.

Dambre, M., “Verjaring van gas-, elektriciteits- en teledistributiefacturen”, NJW 2009, afl. 202, 420.

Deconinck, E., Gillard, W., “De liberalisering van de elektriciteitsmarkt in België”, Jura Falc. 2004-2005, afl. 3, 452-538 en http://www.law.kuleuven.be/jura  (5 juni 2005).

Delvaux, B., “Vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt – een Gordiaanse knoop?”, SEW 2007, afl. 2, 66-76.

De Smedt, P.,“Wij kopen niet aan de deur meneer! Enkele kanttekeningen bij de huis-aan-huisverkoop”, noot onder Vred. Sint-Truiden 4 juni 1996, AJT 1996-97, 279.

Dochy, S., Nies, P., “Gas – en elektriciteitstarieven kleine (over)stap, grote besparing”, Test- Aankoop 2010, 14-19.

Hendrickx, K., “[Taaltip] Vanaf 1 april …”, Juristenkrant 2012, afl. 248, 4.

Jooken, K., Labarre, V., “Liberalisering slaat kleine kloof”, Test-Aankoop 2005, 16-20.

Keirsbilck, B., Terryn, E., “Overzicht van rechtspraak handelspraktijken 2003-2010: Overeenkomsten met consumenten (Hoofdstuk III)”, TPR 2011, afl. 3, 1129-1163.

Keirsbilck, B., Terryn, E., “Overzicht van rechtspraak handelspraktijken 2003-2010: Toepassingsgebied en definities”, TPR 2011, afl. 3, 1003-1030.

Keirsbilck, B., Terryn, E., “Overzicht van rechtspraak handelspraktijken 2003-2010: Collectieve consumentenakkoorden (Hoofdstuk V) – Vordering tot staking (Hoofdstuk VI)”, TPR 2011, afl. 3, 1263-1309.

Korkmazer, F., “De nieuwe Wet Marktpraktijken in een notendop”, Ad Rem 2010, 66-71.

Lacoste, A.,“La portée des dispositions protégeant les consommateurs dans le cadre des ventes par démarchage ou comment renoncer à un droit de renonciation”, DCCR 1996, 231.

Lebon, C., “De verjaring van periodiek vervallende vergoedingen. Ook voor water-, gas- en elektriciteitslevering”, NJW 2005, 506-511.

Loos, M., Luzak, J., “Ontwikkelingen betreffende het voorstel voor een Richtlijn consumentenrechten: de positie van de Raad en het Europees Parlement”, NTER 2011, afl. 5, 168-177.

Loos, M., Luzak, J., “Richtlijn consumentenrechten in eindfase”, NTER 2011, afl. 7, 249-252.

Meuusen, J.,“De aanknopingspunten van de nieuwe wet handelspraktijken”, TPR 1994, 105-106.

Peeters, B., “De verhouding tussen openbare diensten en hun gebruikers: een contractuele of een reglementaire relatie?”, RW 1990-91, 137-148.

Phang, L., “Over de rechtsverhouding tussen elektriciteitsmaatschappijen en hun afnemers en het samenloopverbod in deze verhouding”, RABG 2007, afl. 19, 1264-1274.

Pint, N., Steennot, R., De Coninck,  H.,  “Rondetafel ‘consument’ ”, Ad rem 2005, 10.

Steennot, R., “Algemene voorwaarden”, NJW 2011, afl. 247, 548.

Steennot, R., “Begrip ‘consument’ ”, NJW 2010, 506.

Steennot, R., Biquet-Mathieu, C. en Loly, J., “Het herroepingsrecht: het voorstel van Richtlijn betreffende consumentenrechten en haar impact op de Belgische wetgeving”, DCCR 2010, afl. 84-85, 81-141.

Steennot, R., “Consument kan contract opzeggen na stilzwijgende verlenging”, Juristenkrant 2007, afl. 150, 5.

Steennot, R., “De betutteling van de consument”, AJT 2001-02, afl. 35, 925-927.

Steennot, R., “Distributienetbeheerders zijn onderworpen aan de regelen inzake onrechtmatige bedingen”, DCCR 2012, afl. 94, 170-178.

Steennot, R., “Kroniek Handelspraktijken (1999-2004)”, RW 2005-06, 521-538.

Steennot, R. “Nietigheid onrechtmatig schadebeding”, NJW 2012, afl. 255, 73.

Steennot, R., “Netbeheerder en Marktpraktijkenwet”, NJW 2011, afl. 237, 149.

Steennot , R., “Overeenkomsten gesloten binnen of buiten de onderneming”, NJW 2011, afl. 238, 191.

Steennot, R., “Overzicht van rechtspraak Consumentenbescherming (2003-2007)”, TPR 2009, 229-556.

Steennot, R., “Stilzwijgende verlenging van contracten van bepaalde duur”, RW 2007-2008, 899-904.

Steennot, R., Stucyk, J., “Commentaar bij W. 6 april 2010 (Inleiding)”, OHRA 2010, 5.

Steennot, R., “Verkoop buiten de onderneming”, NJW 2010, afl. 231, 761-762.

Steennot, R., “Weg met de wet handelspraktijken, leve de wet marktpraktijken”, Juristenkrant 2010, nr. 207, 1-2.

Straetemans, G., “Over vergelijkende reclame en generische geneesmiddelen”, Jaarboek Handelspraktijken 2002, 90-110.

Straetemans, G., Stuyck, J.,  “De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – Een onvoldoende stap in de goede richting”, RW 2010-2011, nr. 10, 386.

Suykens, M., “Blokkering energieprijzen”, Lokaal 2012, afl. 5, 5.

Swartenbroekx, C., “Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België”, Economisch Tijdschrift 2010, 43-77.

Tormans, S., “Geschillen met energieleveranciers en/of netbeheerders”, Limb. Rechtsl. 2011, afl. 2, 97-119.

Van Den Bosch, I., “De vervanging van de ‘Wet op de Handelspraktijken’ door ‘de Wet betreffende de Marktpraktijken en de Consumentenbescherming”, NNK 2011, 13-18.

Van Der Woude, M.H., “ ‘Les grandes manoeuvres’ op naar de strijd voor de Europese energiemarkt”, SEW 2006, 425-431.

Van Oevelen, A., “De contractuele versus de reglementaire rechtsverhouding tussen openbare nutsbedrijven en hun gebruikers, en de rechterlijke toetsing van de in die rechtsverhouding gehanteerde exoneratieclausules”, RW 2002-2003, 1578-1583.

Vandenbruwaene, W., Verstraelen, S., “Interpretatieve wet als reparatiewet?”, Juristenkrant 2012, afl. 4, 16.

X., “Twee jaar vrije energiemarkt”, Consumentengids 2006, 32- 33.

X., “Wet Marktpraktijken” , NJW 2010, nr. 222, 349-351.

 

2. Boeken

Cambie, P., Onrechtmatige bedingen, Brussel, Larcier, 2009, 478 p.

Ponet, B. (ed.), Commissie Onrechtmatige Bedingen. Voorstelling, werkzaamheden en wetgeving, Gent, Larcier, 2010, 212 p.

Steennot, R., Bescherming van de consument bij overeenkomsten op afstand, Brugge, Vanden Broele, 2010, 71 p.

Steennot, R., Bogaert, F., Bruloot, D., Goens, D., Wet Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, 226 p.

Steennot , R. en Dejonghe, S., Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 628 p.

Steennot, R., Syllabus Consumentenbescherming, 2011.

Van Acker, C., Cursus economisch en financieel recht, 2010.

De Meyer, C., De wet marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Jura Falconis Libri, nr. 16, Antwerpen, Intersentia, 2012, 124 p.

 

3. Verzamelwerken

Bogaert, F., Van Baeveghem, B, “Contractuele aspecten van de Wet Marktpraktijken”, in Claeys, I., Steennot, R., Tison M. (eds.), Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten, Mechelen, Kluwer, 2011, 1-53.

De Bauw, H., “De algemene verbodsbepalingen in de relatie verkoper-consument”, in Straetemans, G., Stuyck, J., Terryn, E. (eds.), De wet handelspraktijken anno 2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 107-142.

De Boeck, A., “De nieuwe bepalingen in de Wet Handelspraktijken en hun relevantie voor de contractuele relatie en de algemene contractvoorwaarden in het bijzonder”, in De oeck, A., Montagnie, Y. (eds.), De nieuwe bepalingen in de handelspraktijkenwet, Brugge, Vanden Broele, 2007, 19-42.

Dumont De Chassart, C., “De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden ‘offline’”, in Ongena, S. (ed.), Algemene voorwaarden, Mechelen, Kluwer, 2006, 1-30.

Kerrels, J., Decloedt, S., “Onrechtmatige bedingen”, in Ongena, S. (ed.), Algemene voorwaarden, Mechelen, Kluwer, 2006, 173-205.

Steennot, R., “Beëindigings-, exoneratie- en schadebedingen bij bijzondere overeenkomsten”, in X., Bijzondere overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2008, 519-581.

Steennot, R., “Commentaar bij artikel 32, 18° W. 14 juli 1991” in X., Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2008, losbl.

Steennot, R., “De bescherming van de consument bij de verwerving van nutsdiensten”, in C. Engels en P. Lecocq (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2009, Brugge, die Keure, 2009, 207-235.

Stijns, S., “Onrechtmatige bedingen”, in Stuyck, J., Straetemans, G., Wytinck, P. (eds.), Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer, 2000, 187-246.

Stuyck, J., “Handelspraktijken”, in Beginselen van Het Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 483p.

Stuyck, J., “Agressieve handelspraktijken”, in Straetemans, G., Stuyck, J., Terryn, E. (eds.), De wet handelspraktijken anno 2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 87-106.

Swaenepoel, E., “Hoe eerlijk zijn uw contractuele bedingen? Knelpunten inzake onrechtmatige bedingen in de overeenkomst tot verkoopbemiddeling”, in Stijns, S. (ed.), Verbintenissenrecht, Brugge, Die Keure, 2007, 5-24.

Terryn, E., “Artikel 80 WHPC” in Artikelsgewijze Commentaar Handels- en Economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2008, losbl.

Terryn, E., “Misleidende en vergelijkende praktijken na de omzetting van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken”, in Straetemans, G., Stuyck, J., Terryn, E. (eds.), De wet handelspraktijken anno 2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 51-86.

Terryn, E., Steennot, R., “Art. 39bis W. 14 juli 1991”, in X., Handels-en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2008, 117-124.

Vanden Borre, T., “De federale ombudsdienst voor elektriciteit en gas: naar een nieuw artikel 27”, in Vanden Borre, T, (ed.), De vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt: de federale wetgeving in een stroomversnelling?, Antwerpen, Intersentia, 2006, 127-168.

Vandendriessche, F., Geldhof, W., Carton, A., “De aard van de rechtsverhoudingen in nutssectoren: reglementair of contractueel?”, in Claeys, I., Steennot, R., Tison, M. (eds.),  Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten, Mechelen, Kluwer, 2011, 189-235.

Vanderschot, K., ‘‘Instemming met algemene voorwaarden: kennisname en aanvaardingsclausules’’, in Stijns, S., Vanderschot, K. (eds.), Contractuele clausules rond de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, 1-39.

Wytinck, P. “Artikel 1 WHPC” in Artikelsgewijze Commentaar Handels- en Economisch Recht, Mechelen, Kluwer, 2000, losbl.

D. Onlinebronnen

Bellemans, S., “Federale ombudsdienst voor energie krijgt stilaan vorm”, www.jura.be

www.brugel.be.

http://economie.fgov.be/nl/.

www.energieenarmoede.net.

www.essent.be.  

www.intermixt.be.

www.ombudsmanergie.be.

www.senate.be.

www.vreg.be.

 

E. Actualiteit

De Zevende Dag, “Belastingen is pest, energiefactuur is cholera”, Eén 22 april 2012, http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/2.3805.

X., “Complexe facturen, enorme winsten”, De Standaard 5 maart 2012.

X., “Energiewissel begon vorig jaar al”, De Tijd 25 april 2012.

X., “Gas kan snel goedkoper”, De Standaard 21 februari 2012.

X., “Hoe lees ik mijn energiefactuur?”, De Standaard 9 mei 2012, www.standaard.be.

X., “Interpretatieve wet moet prijsbevriezing vastleggen”, De Standaard  11 april 2012, www.standaard.be.

X., “Veranderen van energieleverancier wordt gratis”, De Standaard 9 april 2012, www.standaard.be.

X., “500 ambtenaren helpen u goedkoopste energie te vinden”, De Standaard 9 mei 2012, www. standaard.be.

 

F. Overige

Advies nr. 30 van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen inzake de algemene voorwaarden in overeenkomsten tussen energieleveranciers en consumenten (30 maart 2011), 75 p.

Akkoord, de consument in de vrijgemaakte elektriciteits – en gasmarkt, 1 juli 2006.

Akkoord, de consument in de vrijgemaakte elektriciteits – en gasmarkt, officieuze coördinatie 11 juni 2008, http://www.vreg.be/documenten/akkoord.pdf.

CREG, Advies (A)110317-CDC-1049 over “het wetsvoorstel 0692/001 tot wijziging van de wetgeving over de uitbreiding van de bescherming van de eindafnemers van elektriciteit en gas van 25 november 2010 ingediend door de heer Renaat Landuyt en mevrouw Ann Vanheste”, 17 maart 2011, 35 p.

CREG, Richtlijnen (R)120322-CDC-1147 betreffende “de tijdelijke bevriezing van de indexeringen van de variabele gas- en elektriciteitscontracten” genomen met toepassing van artikel 20bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/10bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, 22 maart 2012, 8p.

Gedragscode voor “verkoop buiten de onderneming” en “verkoop op afstand”, officieuze coördinatie 11 juni 2008.

Steennot, R., Hoorcolleges consumentenbescherming, les 16 november 2011.

Steennot, R., Hoorcolleges consumentenbescherming, les 7 december 2011.

 

 

Download scriptie (1.12 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2012