FORMULATION AND CHARACTERIZATION OF LIQUID CRYSTAL PLATFORMS FOR THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASE

Kaat
De Clercq

Voorgoed verlost van recidiverende tandvleesontstekingen

            Een tandvleesontsteking lijkt een banaal probleem. Op lange termijn kan het onbehandeld echter leiden tot toegenomen tandmobiliteit en tanduitval. Verschillende geneesmiddelformulaties werden reeds ontwikkeld met tot doel het bestrijden van deze steeds terugkomende inflammatie. Vele bleken niet succesvol te zijn omwille van de technisch complexe aard waaraan de formulaties dienen te voldoen. Een nieuwe geneesmiddel vrijstellingstechniek, liquid crystals, kan de oplossing bieden. In deze studie werd een formulatie ontwikkeld waarbij het geneesmiddel, tetracycline HCl, gedispergeerd werd in een driefasesysteem. Een vloeibaar preparaat wordt rechtstreeks in de tandvleespocket geïnjecteerd waar het door absorptie van speeksel omgezet wordt tot hoog gestructureerde gelachtige liquid crystal fases, bijvoorbeeld hexagonale of kubieke fase. Hierdoor wordt er een gecontroleerde vrijgave van het geneesmiddel gegarandeerd. Bovendien biedt de vastere fase weerstand aan natuurlijk fysiologische processen als kauwen en slikken. Op deze manier kan het geneesmiddel voor een verlengde tijd vrijgesteld worden hetgeen de kans op definitieve genezing van parodontitis ten goede komt.

Design parameters

Parodontitis is een inflammatoire aandoening waarbij de structuren rond de tand aangetast worden. Hetgeen kan leiden tot wijzigingen van tandvlees, bloedingen, vorming van een pocket tussen tandvlees en de tand. Onbehandeld wordt verhoogde tandbeweeglijkheid en uiteindelijk tandverlies waargenomen.

Specifieke bacteriën blijken een rol te spelen in de ontwikkeling van de ziekte. De ontstane ruimte tussen tand en tandvlees voorzien bepaalde ziekteverwekkende anaërobe bacteriën immers van ideale omstandigheden om te vermenigvuldigen. Ter behandeling van de aandoening dienen dus antibiotica toegediend te worden. De interesse gaat uit naar een toedieningmethode waarbij het antibioticum in voldoende hoge concentratie lokaal kan inwerken voor een verlengde periode.

Preparaten die plaatselijk toegediend worden, hebben vaak het nadeel niet lang genoeg weerhouden te worden. Dit is enerzijds te wijten aan onvoldoende interactie tussen de formulatie en het weefsel en anderzijds door mechanische verwijdering ten gevolge van speeksel en slik – en kauwbewegingen. Het vermogen van het geneesmiddelimplantaat om voldoende lange tijd weerhouden te blijven in de tandvleespocket zal bijgevolg een belangrijke parameter zijn bij de ontwikkeling van de formulatie.

Het belang van de mechanische eigenschappen van de formulaties mag ook niet vergeten worden. De ideale karakteristieken van klinisch succesvolle preparaten omvatten de eenvoud van toediening in de pocket, gecontroleerde vrijstelling van het geneesmiddel en retentie binnen de pocket voor de gewenste periode. Bijgevolg dient voldoende aandacht besteed te worden aan de reologische eigenschappen van de liquid crystal formulaties. Gelachtige systemen hebben de neiging door verdunning met lichaamsvloeistoffen te lekken en worden bijgevolg slecht weerhouden alsook gecontroleerde geneesmiddelvrijstelling is niet gegarandeerd.

Liquid crystals als oplossing

Om aan al deze technische uitdagingen een antwoord te bieden, wordt gebruikt gemaakt van liquid crystals als systeem voor geneesmiddeltoediening. Liquid crystals hebben een unieke structuur tussen deze van een echte vloeistof en een vaste kristalfase. Er wordt geopteerd voor lyoptrope liquid crystals, hetgeen wil zeggen dat er faseovergangen plaatsvinden wanneer er gemengd wordt met een solvent. Dergelijke systemen bestaan uit amfifiele stoffen. In dit werk is er gekozen voor twee niet-ionische surfactanten, Procetyl® en Tetronic®.

Het tertiair systeem Procetyl®, water, Tetronic® ondergaat spontaan faseovergangen naargelang de onderlinge concentratieverhoudingen. Deze verschillende fasen worden vastgelegd in een fasediagram met behulp van gepolariseerd licht microscopie door stalen te bereiden in verschillende concentratieranges. Een fasediagram legt mooi de fasegebieden en –overgangen vast bij elke concentratie. Enerzijds is er de vloeibare isotrope fase waarbij de surfactanten samenclusteren in water tot micellen waarbij hun polaire koppen georiënteerd zijn naar het water. Bij wijzigende concentratieverhouding worden er meer geordende structuren gevormd als hexagonale, lamellaire en kubieke fases. Deze faseovergangen vinden spontaan plaats door absorptie van water uit de omgeving, in dit voorbeeld speeksel. De lamellaire fase kan beschouwd worden als alternerende dubbele lagen van surfactantmoleculen waarbij de apolaire staarten naar elkaar gericht staan en de polaire kopjes naar de watermolecules. Ondanks de hoge surfactantconcentratie is deze fase nog relatief vloeibaar. De hexagonale fase kan voorgesteld worden als een reeks hexagonaal dichtgepakte waterlagen beschut door een surfactant monolaag. Deze fase is veel stijver dan de lamellaire. Tot slot, bestaat de kubieke fase uit gebogen surfactantdubbellagen met een paar interpenetrerende waterkanalen. Deze unieke microstructuur biedt gunstige voordelen voor gecontroleerde geneesmiddelvrijstelling. De dichte pakking van de surfactanten heeft een de gelstructuur een opmerkelijke rigiditeit.

            Kubieke fase met ideale karakteristieken

Twee formulatielijnen worden gekozen waarvan de vloeibare isotrope precursoren 10%Tetronic/25%water/65%Proctyl en 30,40%Tetronic/21,60%water/48%Procetyl zijn. Structurele eigenschappen worden bepaald met behulp van een reometer. De tweede formulatielijn met Tetronic®904 en Procetyl® als surfactanten is de voorkeurskeuze. Als geneesmiddel wordt 1% tetracycline HCl toegevoegd. De precursor heeft eigenschappen van een vloeistof met een lage viscositeit wat het eenvoudig maakt te injecteren in de tandvleespocket. 20% verdunning met water naar de hexagonale fase induceert een overgang naar een vastere toestand met een hogere viscositeit en retentietijd. Verdere verdunning tot 60% naar de kubieke fase verbetert de reologische eigenschappen nog. Een rigide structuur met hoge viscositeit en retentietijd wordt waargenomen. De kubieke fase beantwoordt aan het gewenste profiel ter behandeling van parodontitis.

Geneesmiddelvrijstellingsexperimenten gedurende 6 uur tonen aan dat de vrijstelling van tetracycline HCl inderdaad op een gecontroleerde manier verloopt.

Naaktslakken tonen echter irritatie aan.

Tussentijds wordt nagegaan of de formulatie wel verenigbaar is met het tandvlees. Men zou uiteraard niet willen dat de formulatie irritatie veroorzaakt. Hiervoor wordt beroep gedaan op naaktslakken. Na blootstelling van de naaktslakken aan het preparaat blijkt echter dat ze hiervan grote irritatie ondervinden. Dit probleem dient verder onderzocht te worden. Keuze van een ander surfactant zou de oplossing kunnen bieden.

            Liquid crystals hebben alles in huis om dé oplossing te bieden aan de technische uitdagingen waaraan een preparaat ter behandeling van parodontische ziekte moet voldoen. Een vloeibare precursor kan rechtstreeks in de ruimte tussen tand en tandvlees geïnjecteerd worden. Door opname van speeksel vindt er een faseovergang plaats naar de vaste hexagonale en verder kubieke fase. Door deze faseovergangen blijft de formulatie voldoende lang ter plaatse. Het antibioticum tetracycline HCl wordt gecontroleerd vrijgesteld. Aanvullend onderzoek is nodig om de formulatie te optimaliseren om een zo lang mogelijke retentietijd te bekomen en de gebruikte surfactanten dienen verenigbaar te zijn met het tandvlees.

 

Bibliografie

Andrews, G. P. and D. S. Jones (2006). "Rheological characterization of bioadhesive binary polymeric systems designed as platforms for drug delivery implants." Biomacromolecules 7(3): 899-906.

Attwood, D. and A. T. Florence (1983). Surfactant Systems: Their Chemistry, Pharmacy and Biology, Chapman and Hall.

Aytekin, M., R. N. Gursoy, et al. (2012). "Formulation and characterization of liquid crystal systems containing azelaic acid for topical delivery." Drug Dev Ind Pharm.

Barry, B. W. (1971). "EVALUATION OF RHEOLOGICAL GROUND STATES OF SEMISOLIDS." Journal of the Society of Cosmetic Chemists 22(8): 487-&.

Blair, G. W. S. (1969). Elementary rheology, Academic P.

Boyd, B. J., D. V. Whittaker, et al. (2006). "Lyotropic liquid crystalline phases formed from glycerate surfactants as sustained release drug delivery systems." Int J Pharm 309(1-2): 218-226.

Bruschi, M. L., O. de Freitas, et al. (2008). "Precursor system of liquid crystalline phase containing propolis microparticles for the treatment of periodontal disease: development and characterization." Drug Dev Ind Pharm 34(3): 267-278.

Carvalho, F. C., M. S. Barbi, et al. (2010). "Surfactant systems for nasal zidovudine delivery: structural, rheological and mucoadhesive properties." J Pharm Pharmacol 62(4): 430-439.

Carvalho, F. C., H. Rocha e Silva, et al. (2012). "Rheological, mechanical and adhesive properties of surfactant-containing systems designed as a potential platform for topical drug delivery." J Biomed Nanotechnol 8(2): 280-289.

Chiappetta, D. A. and A. Sosnik (2007). "Poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide) block copolymer micelles as drug delivery agents: improved hydrosolubility, stability and bioavailability of drugs." Eur J Pharm Biopharm 66(3): 303-317.

Clogston, J. and M. Caffrey (2005). "Controlling release from the lipidic cubic phase. Amino acids, peptides, proteins and nucleic acids." J Control Release 107(1): 97-111.

Collings, P. J. and M. Hird (1997). Introduction to liquid crystals chemistry and physics, Taylor & Francis.

Costa-Balogh, F. O., E. Sparr, et al. (2010). "Drug release from lipid liquid crystalline phases: relation with phase behavior." Drug Dev Ind Pharm 36(4): 470-481.

Dierking, I. (2006). Textures of Liquid Crystals, John Wiley & Sons.

Feher, A., E. Urban, et al. (2008). Lyotropic liquid crystal preconcentrates for the treatment of periodontal disease.

Fong, W. K., T. Hanley, et al. (2009). "Stimuli responsive liquid crystals provide 'on-demand' drug delivery in vitro and in vivo." J Control Release 135(3): 218-226.

Fraser, S., F. Separovic, et al. (2009). "Cubic phases of ternary amphiphile-water systems." Eur Biophys J 39(1): 83-90.

Gonzalez-Lopez, J., C. Alvarez-Lorenzo, et al. (2008). "Self-associative behavior and drug-solubilizing ability of poloxamine (tetronic) block copolymers." Langmuir 24(19): 10688-10697.

Goodson, J. M., D. Holborow, et al. (1983). "Monolithic tetracycline-containing fibers for controlled delivery to periodontal pockets." J Periodontol 54(10): 575-579.

Guo, C., J. Wang, et al. (2010). "Lyotropic liquid crystal systems in drug delivery." Drug Discov Today 15(23-24): 1032-1040.

Habas, J. P., E. Pavie, et al. (2004). "Nanostructure in block copolymer solutions: rheology and small-angle neutron scattering." Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys 70(6 Pt 1): 061802.

Henschler, D., H. Greim, et al. (2002). Occupational Toxicants: Critical Data Evaluation for Mak Values and Classification of Carcinogens, John Wiley & Sons.

Jones, D. S. (1999). "Dynamic mechanical analysis of polymeric systems of pharmaceutical and biomedical significance." Int J Pharm 179(2): 167-178.

Jones, D. S., M. L. Bruschi, et al. (2009). "Rheological, mechanical and mucoadhesive properties of thermoresponsive, bioadhesive binary mixtures composed of poloxamer 407 and carbopol 974P designed as platforms for implantable drug delivery systems for use in the oral cavity." Int J Pharm 372(1-2): 49-58.

Jones, D. S., B. C. Muldoon, et al. (2010). "Moisture-activated rheological structuring of nonaqueous poloxamine-poly(acrylic acid) systems designed as novel biomedical implants." J Pharm Sci 99(4): 1838-1854.

Jones, D. S., A. D. Woolfson, et al. (2000). "Design, characterisation and preliminary clinical evaluation of a novel mucoadhesive topical formulation containing tetracycline for the treatment of periodontal disease." J Control Release 67(2-3): 357-368.

Killoy, W. J. (1998). "The use of locally delivered chlorhexidine in the treatment of periodontitis. Clinical results." J Clin Periodontol 25(11 Pt 2): 953-958; discussion 978-959.

Maheshwari, M., G. Miglani, et al. (2006). "Development of tetracycline-serratiopeptidase-containing periodontal gel: formulation and preliminary clinical study." AAPS PharmSciTech 7(3): 76.

Makai, M., E. Csanyi, et al. (2003). "Structure and drug release of lamellar liquid crystals containing glycerol." Int J Pharm 256(1-2): 95-107.

Malkin, A. I. A., A. Y. Malkin, et al. (2006). Rheology: Concepts, Methods & Applications, ChemTec Pub.

Muller-Goymann, C. C. (2004). "Physicochemical characterization of colloidal drug delivery systems such as reverse micelles, vesicles, liquid crystals and nanoparticles for topical administration." Eur J Pharm Biopharm 58(2): 343-356.

Nguyen, T. H., T. Hanley, et al. (2011). "Nanostructured liquid crystalline particles provide long duration sustained-release effect for a poorly water soluble drug after oral administration." J Control Release 153(2): 180-186.

Nielsen, L. S., L. Schubert, et al. (1998). "Bioadhesive drug delivery systems. I. Characterisation of mucoadhesive properties of systems based on glyceryl mono-oleate and glyceryl monolinoleate." Eur J Pharm Sci 6(3): 231-239.

Prokop, A., E. Kozlov, et al. (2002). "Maximizing the in vivo efficiency of gene transfer by means of nonviral polymeric gene delivery vehicles." J Pharm Sci 91(1): 67-76.

Rochow, T. G. and P. A. Tucker (1994). Introduction to Microscopy by Means of Light, Electrons, X Rays, Or Acoustics, Plenum Press.

Rosevear F.B. (1968). "Liquid crystals: the mesomorphic phases of surfactant compositions." J. Soc. Cosmetic Chemists  19 : 581-594.

Schwach-Abdellaoui, K., N. Vivien-Castioni, et al. (2000). "Local delivery of antimicrobial agents for the treatment of periodontal diseases." Eur J Pharm Biopharm 50(1): 83-99.

Shah, J. C., Y. Sadhale, et al. (2001). "Cubic phase gels as drug delivery systems." Adv Drug Deliv Rev 47(2-3): 229-250.

Siddig, M. A., S. Radiman, et al. (2004). "Structure of cubic phases in ternary systems glucopone/water/hydrocarbon." Colloids and Surfaces a-Physicochemical and Engineering Aspects 236(1-3): 57-67.

Swarbrick, J. and J. C. Boylan (1995). Encyclopedia of Pharmaceutical Technology: Volume 13 - Preservation of Pharmaceutical Products to Salt Forms of Drugs and Absorption, M. Dekker.

van Winkelhoff, A. J., E. G. Winkel, et al. (1997). "beta-Lactamase producing bacteria in adult periodontitis." J Clin Periodontol 24(8): 538-543.

Yu, T., K. Malcolm, et al. (2011). "Vaginal gel drug delivery systems: understanding rheological characteristics and performance." Expert Opin Drug Deliv 8(10): 1309-1322.

http://croda.com (7-03-2012)

http://basf.com (7-03-2012)

http://sigmaaldrich.com (7-03-2012)

http://olympusmicro.com/primer/techniques/polarized/polarizedhome.html (12-04-2012)

European Pharmacopoeia 7.0

Download scriptie (1.59 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2012
Thema('s)