Kunst: niet voor mijn kind Studie over de beeldvorming van niet-westerse allochtone ouders over kunstonderwijs

Emine Smajli
Persbericht

Kunst: niet voor mijn kind Studie over de beeldvorming van niet-westerse allochtone ouders over kunstonderwijs

De weinige Marokkaanse en Turkse acteurs mogen in Vlaamse series vaak alleen de rol van een terrorist,een slechterik of een schurk spelen. Als ze aan een casting meedoen voor een andere rol dan moeten zij zich meerbewijzen bij de regisseur dan een Vlaamse acteur. Dit werkt demotiverend waardoor vele jonge acteurs afhaken enkiezen voor een ander beroep. Bovendien werkt dit de vooroordelen die zij en hun ouders hebben overkunstonderwijs enkel in de hand.In dit onderzoek gaan we hierop dieper in. Tot voor kort kreeg de problematiek van het gebrek aanparticipatie aan cultuuractiviteiten van allochtonen uitgebreide beleidsaandacht. Dit fenomeen verklaart men doorde sociale omgeving en leefstijl van bepaalde leeftijdsgroepen en de mate van cultuurparticipatie van de ouders enhun opleidingsniveau. De vraag blijft echter welke perceptie de Turkse en Marokkaanse ouders en jongeren hebbenover het kunstonderwijs en aanverwanten. In het onderzoek gaan we ervan uit dat de primaire socialisatie eeninvloed heeft in het vormen van een perceptie op kunstonderwijs waardoor de kans groot is dat zowel de ouders alsde jongeren een negatief beeld hebben. Dit is mogelijk te verklaren door een gebrek aan modelling. Om dezehypothese te toetsen is in de eerste instantie een analyse gedaan van de kwantitatieve gegevens, gevolgd door eenanalyse van de kwalitatieve gegevens. Hieruit blijkt dat jongeren en ouders hetzelfde negatieve beeld hebben overKSO. Vanuit het kwalitatieve onderzoek kan dit verklaard worden doordat het KSO en het beroep van acteur nietbekend zijn bij de ouders. Anderzijds kan vastgesteld worden dat men het geloof als reden gebruikt om teverklaren waarom hun kinderen geen KSO mogen volgen. Iets waarmee de acteurs ook geconfronteerd worden. Alszij op tv komen dan moeten zij ervoor zorgen dat zij geen scènes spelen die ontoelaatbaar zijn voor de ouders.Verder stellen we ook vast dat het gebrek aan modelling zorgt dat zowel het KSO als de deelname aanpodiumkunsten ondervertegenwoordigd is onder de jongeren. Volgens de acteurs kan dit verklaard worden doorhet feit dat Vlaamse mediawereld blank is waardoor ze de kans niet krijgen om zich te bewijzen. De rollen die zetoebedeeld krijgen en die in de media getoond worden zijn stereotiepe versterkend. Een Marokkaanse of Turkseacteur krijgt zelden de rol die hij verdient naar zijn capaciteit. Dit zorgt ervoor dat sommige acteurs het, na veelmoeite, opgeven. De verhalen dat de acteurs niet de rollen krijgen die ze verdienen doet de ronde bij anderejongeren wat er voor zorgt dat zij toegeven aan de ouders en helemaal iets anders gaan studeren dan wat zijzouden willen volgen. De ouders langs de andere kant zien geen Turk of Marokkaan op tv in tegenstelling totandere beroepen. Zij kennen wel artsen, advocaten,… maar geen acteurs.

Bibliografie
 • Albinsky, M. (1981). Onderzoekstypen in de sociologie. Assen: Van Gorcum.Algemene Directie werkgelegenheid en Arbeidsmarkt (2009) De immigratie in België aantallen, stromen en arbeidsmarkt, Brussel: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.
 • Bandura, A. (1962). Social Learning through Imitation . University of Nebraska Press: Lincoln, NE.
 • Bandura, A. (1969). Principles of behaviour modification. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Bandura, A. (1971). Psychological modeling: Conflicting theories. Chigago: Aldine-Atherton.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought & action. A social cognitive theory. Engelwood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. Current Directions in Psychological Science, 9, 75-78.
 • Bandura, A. (2003). On the Psychological Impact and Mechanisms of Spiritual Modeling. The international Journal for the Psychology of Religion, 13(3), 167-173. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Baarda, D.B., De Goede, M.P.M. & Teunissen, J. (1995). Basisboek Kwalitatief Onderzoek. Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V.
 • Bandura, A. & Jeffery, R. W. (1973). Role of symbolic coding and rehearsal processes in observational learning. Journal of Personality an Social Psychology, 26, 295-305.
 • Bandura, A. & Walters, R. H. (1963). Social learning and personality development. New York: Holt, Rinehart, & Winston.
 • Billiet, J., Eisinga, R., Scheepers, P. (1996). Ethnocentrism in the Low Countries. A Comparative Perspective. New Community, European Journal on Migration and Ethnic Relations, 3, 401-416. Geraadpleegd 20 januari 2012 Universiteit Utrecht.
 • Billiet, J. & Waege, H. (2004). Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Antwerpen: De Boeck.
 • Böcker, A. & Groenendijk, K. (2004). Einwanderungs - und Integrationsland Niederlande: Tolerant,liberal und offen? In: Friso Wielenga, Ilona Taute (eds.): Länderbericht Niederlande. Geschichte - Wirtschaft - Gesellschaft, Bonn. Geraadpleegd op 10 april 2013 op http://www.unimuenster.de/imperia/md/content/hausderniederlande/zentrum….
 • Bourdieu, P. (1984 [1979]). Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge.
 • Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (1977). Reproduction in education, society and culture. London: Sage.
 • de Graaf, N. D. & Ganzeboom, H. B. G. (1990). Cultuurdeelname en opleiding: een analyse van statusgroep-effecten met diagonale referentiemodellen. Mens en Maatschappij, 65, 219-244.
 • De Groot, A. D. (1994). Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen. Assen: Van Gorcum.
 • De Haan, J. (2000). Amateurkunst in Nederland: ontwikkelingen, bedreigingen en stimulans. In: M. de Waal, (Eed.), De engelenbak: 25 jaar een theater om lief te hebben (pp. 191 – 222). Amsterdam: Theater de engelenbak/ boekmanstudies.
 • De Maeyer, S., & Vanhoof, J. (2005). De vijfpuntenschaal in onderwijsonderzoek: de regel, maar ook in regel? In: Valcke, M., De Cock, K., Vanderlinde, R. & Gombeir, D. (red.), Meten en onderwijskundig onderzoek (pp. 458 – 461). Gent: Academia Press.
 • Duquet, D., Glorieux, I., Laurijssen, I., & Van Dorsselaer, Y. (2006). Wit krijt schrijft beter. Antwerpen: Garant.
 • Elffers, A. (2001). Culturele diversiteit in de podiumkunsten: Een praktisch onderzoek naar initiatieven in Nederland en de Verenigde Staten. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.
 • Ganzeboom, H. B. G. (1989). Cultuurdeelname in Nederland. Een empirisch-theoretisch onderzoek naar determinanten van deelname aan culturele activiteiten. Assen/Maastricht: Van Gorcum.
 • Ganzeboom, H. B. G. & de Graaf, P. M. (1991a). Sociale herkomst, culturele socialisatie en cultuurparticipatie: een sibling-analyse. Sociale Wetenschappen, 34, 272-288.
 • Ganzeboom, H. B. G. & de Graaf P. M. (1991b). Culturele socialisatie en culturele participatie. Over de invloed van het ouderlijk milieu. In: Verhoeff, R. & Ganzeboom, H. B. G.(Red.): Cultuur en Publiek. Multidisciplinaire opstellen over de publieke belangstelling voor kunst en cultuur in Nederland. (pp. 133-157). Amsterdam: SISWO.
 • Gijsberts, M. & Dagevos, J. (2005). Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Knipscheer, J. & Kleber, R. (2012). Psychologie en de multiculturele samenleving (3de druk). Amsterdam: Boom Lemma.
 • Lacante, M., Almaci, M., Van Esbroeck, R., Lens, W. & De Metsenaere, M. (2007). Allochtonen in het hoger onderwijs. Brussel: Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid.
 • Langeveld, C. Het economisch drama van de podiumkunsten: rede in verkorte vorm uitgesproken aan de Erasmus Universiteit: Rotterdam, 18 mei 2009.
 • McCracken, G. (1988). The long interview: Qualitatieve research methods series 13. Londen: Sage.
 • Mortelmans, D. (2011). Kwalitatieve analyse met NVivo. Leuven: ACCO.
 • Mussen, P. H., Conger, J. J., Kagan, J. & Huston, A. C. (1990). Child development & personality. New York: HarperCollins Publishers.
 • Nagel, F. A. (2004). Cultuurdeelname in de levensloop. Proefschrift geraadpleegd op 24 januari 2012 op http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2004-0122-091736/UUin…
 • Reijs, L. [Het Reijsbureau], (2010). Eruit halen wat erin zit: Onderzoek talentdoorstroming en culturele diversiteit in de podiumkunsten. Den Haag: Fonds Podiumkunsten.
 • Rosenthal, T. L. & Bandura, A. (1978). Psychological modeling. Theory and practice. In: Garfield, S., L. & Berghin, A., E. (Eds.), Handbook of psychotherapy and behaviour change: An empirical analysis. (2nd ed.). (pp. 621-658). New York: Wiley.
 • Shadid, W. (1998). Interculturele communicatie. Wolters-Noordhoff, 137-168. Geraadpleegd op 11 december 2012 op http://www.interculturelecommunicatie.com/download/interculturele%20com….
 • Smit, F., Driessen, G. & Doesborgh, J. (2005). Opvattingen van allochtone ouders over onderwijs: tussen wens en realiteit. ITS – Nijmegen. Geraadpleegd op 11 december, 2012 op http://its.ruhosting.nl/publicaties/pdf/r1507.pdf.
 • Timmerman, CH., Hermans, PH. & Hoornaert J. (Eds.). (2002). Allochtone jongeren in het onderwijs: Een multidisciplinair perspectief (2de druk). Antwerpen - Apeldoorn: Garant.
 • Trienekens, S. J. & Chrau, A. R. (2000). Cultuurparticipatie van allochtonen. MMNieuws, 7 (2),p. 11 - 14.
 • Van Brempt, K. (2004). Beleidsnota. Gelijke Kansen 2004-2009. Geraadpleegd 24 januari 2012 op http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g98-1.pdf.
 • Van Petegem, P., Elias, W., De Mayer, S. & Van Leeuw, A., (2005). Studieloopbanen in het kunstgericht onderwijs: In-, door- en uitstroom in het secundair en hoger onderwijs. Mechelen: Wolters Plantyn.
 • Verheggen, P. & Spangenberg, F. (2001). Nieuwe Nederlanders: Etnomarketing voor diversiteitsbeleid. Alphen aan de Rijn: Samson.
 • Vos, I. (2003). Cultuurparticipatie en maatschappelijk kwetsbare groepen: in opdracht van CultuurNet Vlaanderen. In nauw overleg en samenwerking met Kunst en Democratie. Brussel: Toon Berckmoes.
 • Zimbardo PH. G., Weber, A. L. & Johnson, R. L., (2006). Psychologie en inleding. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Tijdschriften:

 • Sodipa, (2013). De stad in cijfers. Wie is de Antwerpenaar. ANTenne, 5, 4.

Krant artikels (online):

 • Eeckhout, B. (2013). Bart Eeckhout begraaft het begrip ‘allochtoon’ in Gent. De Morgen geraadpleegd op 22 maart 2013 op www.demorgen.be.
 • Redactie De Morgen (2013). ‘Allochtoon’ al lang geschrapt in verschillende Vlaamse steden. De Morgen geraadpleegd op 14 februari 2013 op www.demorgen.be.
 • van Hintum, M. (2012). Groot-Allochtonië bestaat niet, dus weg ermee. De Volkskrant geraadpleegd op 5 mei 2012 op http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6177/Malou-van-Hintum/article/detail/325….
 • Verschelden, W. (2012). Waarom wij DMorgen ‘Allochtoon’ niet meer gebruiken. De Morgen geraadpleegd op 20 september 2012 op www.demorgen.be.
 • Van den Broeck, A. (2013). Gent schrapt het woord Allochtoon. De Morgen geraadpleegd op 14 februari 2013 op www.demorgen.be.

Web pagina’s:

Universiteit of Hogeschool
Klinische psychologie
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: