The 'successful' autonomous language learner: The effect of vocabulary notebooks on learners’ vocabulary acquisition & autonomy.

Karen
Seberechts

Studente Universiteit Antwerpen onderzocht link tussen woordenschatverwerving en autonomie middelbare scholieren
EEN TAALDAGBOEKJE BIJHOUDEN: HEILZAAM OF NIET?

In welke mate beïnvloedt het bijhouden van een taaldagboekje de woordenschatverwerving en autonomie van middelbare scholieren? Deze vraag vormde het uitgangspunt van de masterstudie van studente Linguistics and Literature Karen Seberechts. Ze volgde drie klassen tijdens hun lessen Engels, waarbij ze aan één klas een vooraf bedrukt schriftje gaf en aan de andere twee een blanco exemplaar. Hoeveel autonomie legden de leerlingen aan de dag?

Gedreven door haar passie voor talenonderwijs (ze behaalde in 2011 reeds een professionele bachelor in het secundair onderwijs nvdr.), bestudeerde masterstudente Karen Seberechts zeven weken lang drie middelbare klasgroepen tijdens de lessen Engels; twee klassen uit het vierde en eentje uit het laatste middelbaar. Aan één van de twee klassen van het vierde middelbaar gaf ze een vooraf georganiseerd taaldagboekje, de overige leerlingen kregen een blanco exemplaar.

Met in het achterhoofd concepten als ‘levenslang leren’ en ‘meedraaien in de geglobaliseerde wereld’ had Seberechts tot doel inzicht te verwerven in de invloed die het gebruik van een taaldagboekje kan uitoefenen op de woordenschatverwerving van leerlingen. Ze wilde met andere woorden testen welk schriftje de beste resultaten opleverde: het blanco schriftje of het vooraf bedrukte exemplaar. Daarnaast wilde ze nagaan welke invloed deze materialen hebben op het autonome leerproces van de leerlingen. Zijn ze gemotiveerd? Kunnen ze discipline aan de dag leggen? Enzovoort… Om de woordenschatverwerving te meten nam ze zowel voor de start van het proefproject als erna een test af. Om inzicht te verwerven in het laatstgenoemde liet ze de leerlingen ook een enquête invullen, en polste ze naar hun ervaringen in een beschouwend gesprek.

Gelijkaardige resultaten,  verschillende motivatie
Hoewel de resultaten van de woordenschattest aantoonden dat alle drie de groepen heel wat nieuwe woordenschat verworven hadden, konden er tussen de groepen onderling geen significante statistische verschillen waargenomen worden. “Je kunt dus geen conclusies trekken op basis van het type schriftje”, verklaart Seberechts. “Het is niet zo dat het gebruik van een blanco schriftje betere resultaten opleverde dan het gebruik van een voorgevormd taaldagboekje of omgekeerd. Desalniettemin was het wel zinvol om na te gaan in welke mate de leerlingen het boekje gebruikt hebben, hoe ze ermee omgingen.”

De participatiegraad in het zesde middelbaar bleek immers veel hoger te liggen (94%) dan in het vierde middelbaar (77%). “Deze resultaten zijn toe te juichen, want je zou denken dat leerlingen uit het zesde middelbaar al wat schoolmoe zijn”, zegt Seberechts.  “Toch waren ze bereidwilliger om actief gebruik te maken van het hen aangeboden materiaal dan hun jongere collega’s.”

Een vergelijking tussen de twee groepen uit het vierde middelbaar toonde aan dat de participatiegraad van de groep met het vooraf bedrukt schriftje lager lag dan in de groep met een blanco exemplaar. Enerzijds omschreven de leerlingen uit die eerste groep het voorgevormd taaldagboekje als zijnde te uitgebreid en veeleisend, maar sloegen ze er met behulp van het voorgevormd kader wel beter in hun woorden te thematiseren. Anderzijds bood het blanco schriftje de leerlingen te veel vrijheid in hun leerproces, maar bleek het hen wel aan te moedigen om hun eigen zwaktes en sterktes in kaart te brengen. “Mijn voorlopig besluit wat betreft het gebruik van deze materialen is dat een compromis tussen de materiaalgerichte (het voorgevormd taaldagboekje) en leerlinggerichte aanpak (het blanco schriftje) zowel het welbevinden als de leerresultaten van leerlingen zou kunnen optimaliseren. Of dit inderdaad zo is, zal verder onderzoek moeten uitwijzen”, aldus Seberechts.

Leraar speelt belangrijkste rol
Over het algemeen hadden de leerlingen heel wat minder werk gestoken in hun taaldagboekje dan verwacht, en aan de hand van hun commentaren  werd  al snel duidelijk dat er iets grondig was misgelopen in de A.I.M.-cirkel (de link die bestaat tussen autonomie, identiteit en motivatie, waarbij een verhoging van één van deze factoren steeds een positieve invloed heeft op de overige elementen - Seberechts 2013). “Hieruit kunnen we concluderen dat de rol van de leerkracht van primordiaal belang is”, besluit Seberechts. “De leerkracht moet zijn of haar leerlingen stimuleren en enthousiasmeren om gebruik te maken van het studiemateriaal dat hun aangereikt wordt. De identiteit van de leerkracht, die hoe dan ook afstraalt op diens leerlingen, is zelfs van groter belang dan het studiemateriaal zelf. De belangrijkste conclusie die voortvloeit uit deze studie is dan ook dat enkel personen die zelf zijn opgeleid tot authentieke, gemotiveerde, autonome leerkrachten in staat zullen zijn om gemotiveerde, autonome leerlingen te creëren die bereid zijn om optimaal gebruik te maken van het autonomieversterkend materiaal dat hun aangeboden wordt. De aanwezigheid van een gemotiveerde, autonome leerkracht (T) is met andere woorden absoluut noodzakelijk om te waarborgen dat de leerlingen het autonome doel (A.I.M.) bereiken en niet ‘tam’ (i.e. [teim]) worden.”

Bibliografie

Balçıkanlı, Cem. ‘Learner Autonomy In Language Learning: Student Teachers’ Beliefs.’ Australian Journal of Teacher Education 35.1 (2010): 90-103. Print.

Byatt, Antonia S. Possession: A Romance. London: Chatto & Windus, 1990. Print.

Canagarajah, Suresh. ‘Critical Pedagogy in L2 Learning and Teaching.’ Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Ed. Eli Hinkel. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. 931-949. Print.

Centre for Language and Speech of Antwerp University. China project: Folder for Self-study. Internal Publication, 2004. Print.

Claeys, Geert, and Jef Vanden Borre. Contact 3: An Intermediate English Course. Mechelen: Wolters Plantyn, 2007. Print.

Claeys, Geert, and Roger Passchyn. Contact 5: An Advanced English Course. Mechelen: Plantyn, 2011. Print.

Claeys, Geert, and Roger Passchyn. New Contact 3: An Intermediate English Course. Mechelen: Plantyn, 2011. Print.

Collins. Collins, 2013. Web. 23 Nov. 2013. [http://www.collinsdictionary.com/]

Crabbe, David. ‘Fostering Autonomy from within the Classroom: The Teacher's Responsibility.’ System 21.4 (1993): 443-452. Print.

Deci, Edward L. and Richard M. Ryan. Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior. 3rd ed. New York: Plenum Press, 1990. Print.

Dickinson, Leslie. Self-instruction in Language Learning. Cambridge: Cambridge UP, 1987. Print.

Duolingo, 2013. Web. 22 Jan. 2013. [duolingo.com/]

Flavell, John H. ‘Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry.’ American Psychologist 34.10 (1979): 906-911. Print.

Freire, Paulo. ‘The “Banking” Concept of Education.’ Ways of Reading: An Anthology for Writing. 1987. Ed. David Bartholomae and Anthony Petrosky. New York: Bedford/St.Martin's, 2005. 255-267. Print.

Gardner, David, and Lindsay Miller. Establishing Self-access. From Theory to Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Print.

Giroux, Henry A. ‘Rethinking Education as the Practice of Freedom: Paulo Freire and the Promise of Critical Pedagogy.’ Truthout. 3 Jan. 2010. Web. 18 Jan. 2013. [http://archive.truthout.org/10309_Giroux_Freire]

Heron, John. Group Facilitation: Theories and models for practice. London: Kogan Page Ltd. (1993). Print.

Kenny, Brian. ‘For More Autonomy.’ System 21.4 (1993): 431-42. Print.

Legenhausen, Lienhard. ‘Principles and Successes in Autonomous Language Learning.’ Involving Language Learning. Success Stories and Constraints. Ed. Katja Heim and Bernd Rüschoff. Duisburg: Rhein-Ruhr OHG University Press, 2012. 21-32. Print.

Little, David. ‘Learner Autonomy and the Challenge of Tandem Language Learning via Internet.’ ICT and Language Learning: A European Perspective. Ed. Angela Chambers and Graham Davies. Lisse: Swets and Zeitlinger b.v., 2001. 29-39. Print.

---. ‘Learning as Dialogue: The Dependence of Learner Autonomy on Teacher Autonomy.’ System 23.2 (1995): 175-181. Print.

---. ‘Learner Autonomy: Drawing Together the Threads of Self-assessment, Goal- setting and Reflection.’ European Centre for Modern Languages. 2006. Web. 14 Jan. 2013. [http://archive.ecml.at/]

---. ‘Learner Autonomy and Second/Foreign Language Learning.’ Centre for Languages, Linguistics and Area Studies Guide to Good Practice. 2002. Web. 15 Aug. 2012. [http://www.llas.ac.uk/resources/gpg/1409]

McMahon, Tim. ‘Combining Peer-assessment with Negotiated Learning Activities on a Day-release Undergraduate-level Certificate Course (ECTS level 3).’ Assessment & Evaluation in Higher Education 35.2 (2010): 223-239. Print.

Memrise. Memrise Inc., 2013. Web. 22 Jan. 2013. [http://www.memrise.com/]

Ortega, Lourdes. Understanding Second Language Acquisition. London: Hodder Education, 2009. Print.

Read, John. ‘Vocabulary and Testing.’ Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Ed. Norbert Schmitt and Michael McCarthy, Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 303-320. Print.

Reinders, Hayo. ‘Towards a Classroom Pedagogy for Learner Autonomy: A Framework of Independent Language Learning Skills.’ Australian Journal of Teacher Education 35.5 (2010): 40-55. Print.

Richards, Keith. ‘“Being the Teacher”: Identity and Classroom Conversation.’ The University of Warwick. 2006. Web. 3 Feb. 2013. [http://go.warwick.ac.uk/wrap]

Rogers, Carl R. Client-centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory. Boston: Houghton Mifflin, 1965. Print.

Schmitt, Norbert. ‘Vocabulary Learning Strategies.’ Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Ed. Norbert Schmitt and Michael McCarthy, Cambridge: Cambridge UP, 1997. 199-227. Print.

Thanasoulas, Dimitrios. ‘What is Learner Autonomy and How Can It Be fostered?’ The Internet TESL Journal 6.11 (2000): n.pag. Web. 15 Jan. 2013. [http://iteslj.org/Articles/Thanasoulas-Autonomy.html]

Ushioda, Ema. ‘Motivating Learners to Speak as Themselves.’ Identity, Motivation and Autonomy in Language Learning. Ed. Garold Murray, Xuesong Gao and Terry Lamb. Bristol, Buffalo and Toronto: Multilingual Matters, 2011. Print.

Van de Poel, WAM Carstens, and John Linnegar. Text Editing: A Handbook for Students and Practitioners. Brussels: Antwerp University Press, 2012. Print.

van Dyk, Tobie, and Albert Weideman. ‘Finding the Right Measure: From Blueprint to Specification to Item Type.’ Journal for Language Teaching 38.1 (2004): 15-24. Print.

van Lier, Leo. Interaction in the Language Curriculum. Awareness, Autonomy & Authenticity. New York: Longman Publishing, 1996. Print.

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. ‘Engels. Eerste graad. Leerplan Secundair Onderwijs.’ VVKSO, Sept. 2011. Web. 24 Jan. 2013. [http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/leerplanpubliek.asp?NR=2011/002]

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. ‘Engels. Tweede Graad ASO. Leerplan Secundair Onderwijs.’ VVKSO, Sept. 2012. Web. 24 Jan. 2013. [http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/leerplanpubliek.asp?NR=2012/006]

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. ‘Engels. Derde Graad ASO. Studierichtingen Zonder Moderne Talen.’ VVKSO, Sept. 2004. Web. 24 Jan. 2013. [http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/leerplanpubliek.asp?NR=2004/042]

Walters, JoDee and Neval Bozkurt. ‘The Effect of Keeping Vocabulary Notebooks on Vocabulary Acquisition.’ Language Teaching Research 13.4 (2009): 403-423. Print.

Download scriptie (2.81 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2013