De invloed van persoonlijkheid, gender en motivatie op de evolutie in leerstrategieën gedurende de transitieperiode van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs

Leen Catrysse
Persbericht

De invloed van persoonlijkheid, gender en motivatie op de evolutie in leerstrategieën gedurende de transitieperiode van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs

Hoe leren studenten tijdens de transitie van secundair naar hoger onderwijs?

De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs verloopt lang niet altijd even gemakkelijk en is niet voor elke student een evidentie. Leen Catrysse (Universiteit Antwerpen) concludeert in haar masterproef dat studenten tijdens de transitie een soort transitie-effect ervaren waarbij alle leerstrategieën toenemen.

Leen Catrysse, een studente Opleidings- en Onderwijswetenschappen, onderzocht hoe studenten leren tijdens de transitieperiode van het secundair naar het hoger onderwijs. Hiervoor gebruikte ze data die werd verzameld in een grootschalig project van de onderzoeksgroep EduBROn aan de Universiteit Antwerpen. In opdracht van de Provincie Antwerpen werd een longitudinaal onderzoek opgezet waarbij 3704 studenten werden gevolgd. Dit kadert binnen bredere inspanningen om inzicht te krijgen in welke factoren en processen een rol spelen in de overgang van secundair naar hoger onderwijs.

In haar onderzoek volgde Leen Catrysse 630 studenten die van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs overstapten en die beschikbaar bleven voor het onderzoek. “Zoals verwacht merken we een toename in diepteverwerking en zelfregulatie bij de studenten”, stelt Catrysse. Dit zijn de leerstrategieën die leiden tot studiesucces en bijgevolg een mindere kans hebben tot drop-out. “Daarnaast nemen ook leerstrategieën als analyseren en stuurloze regulatie toe en dit zijn eerder onverwachte effecten”, concludeert Catrysse. Studenten ondergaan met andere woorden een soort transitie-effect waarbij de meeste leerstrategieën toenemen en er dus geen consistente verandering plaatsvindt.

Daarnaast stelt Catrysse in haar onderzoek vast dat studenten op een verschillende manier evolueren in deze leerstrategieën. “We merken wel een algemene trend waarbij studenten die initieel hoog scoorden op een strategie, een tragere groei doormaken dan studenten die initieel lager scoorden”. Deze verschillende groei kan voor een deel verklaard worden door persoonlijkheidskenmerken, motivatie en het geslacht van studenten. “Samen verklaren deze kenmerken 25% van de verschillen in zowel de initiële score op de leerstrategie als van de verschillen in de groei”, merkt Catrysse op.

Op basis van haar onderzoek doet Leen Catrysse een aantal aanbevelingen naar de praktijk toe. “Het is belangrijk dat de gebruikte vragenlijst bij studenten tijdens deze periode meermaals wordt afgenomen, ze krijgen immers een feedbackrapport met concrete werkpunten en sterke punten”, stelt Catrysse. Op deze manier zullen studenten zich bewuster zijn van hun leerstrategieën en kunnen ze zichzelf ook bijsturen zodat ze die strategieën gebruiken die leiden tot meer studiesucces en minder drop-out.

Bibliografie

Baeten, M., Kyndt, E., Struyven, K., & Dochy, F. (2010). Using student-centred learningenvironments to stimulate deep approaches to learning: Factors encouraging or discouraging theireffectiveness. Educational Research Review, 5, 243-260.Biggs, J. (1993). What do inventories of students’ learning processes really measure? A theoreticalreview and clarification. British Journal of Educational Psychology, 63, 3–19. doi:10.1111/j.252044-8279.1993.tb01038.xBiggs, J., Kember, D., & Leung, D. (2001). The revised two-factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F. British Journal of Educational Psychology, 71(1), 133-149.Bollen, K. A., & Curran, P. J. (2006). Latent curve models: A structural equation approach. Hoboken,NJ: Wiley.Burt, K. B., & Obradovic´, J. (2012). The construct of psychophysiological reactivity: Statisticaland psychometric issues. Developmental Review. http://dx.doi.org/10.1016/j.dr.2012.10.002Busato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J., & Hamaker, C. (1999). The relation between learning styles,the Big Five personality traits and achievement motivation in higher education. Personality andIndividual Differences, 26, 129-140.Busato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J., & Hamaker, C. (1998). Learning styles: a cross-sectional andlongitudinal study in higher education. British Journal of Educational Psychology, 68, 427-441.Byrne, B.M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS. Basic Concepts, Applications, andProgramming. London/New York: Routledge.Campbell, M. (1981). Statistical procedures with the law of initial values. The Journal of Psychology,108, 85-101.Christie, H., Cree, V., Hounsell, J., McCune, V., & Tett, L. (2006). From college to university:Looking backwards, looking forwards. Research in Post-Compulsory Education, 11(3), 351-365.Christie, H., Tett, L., Cree, V. E., Hounsell, J., & McCune, V. (2008). 'A real rollercoaster ofconfidence and emotions': Learning to be a university student. Studies in Higher Education, 33(5),567-581.Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journalof Applied Psychology, 78(1), 98-104.Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory and the Five-FactorInventory professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.Cree, V., Hounsell, J., Christie, H., McCune, V., & Tett, L. (2009). From further education to highereducation: Social work students' experiences of transition to an ancient, research-led university.Social Work Education, 28(8), 887-901.Cudeck, R., & Harring, J. R. (2007). Analysis of nonlinear patterns of change with random coefficientmodels. Annual Review of Psychology, 58, 615-637.Deci, E., & Ryan, R. (2000). The “what” en “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.Deci, E.L., Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., & Ryan, R.M. (1991). Motivation and education: The self-determination perspective. Educational Psychologist, 3-4, 325-346.De Raad, B., & Schouwenburg, H. (1996). Personality in learning and education: an overview.European journal of personality, 10, 303-336. doi: 10.1002/(SICI)1099-984(199612)10:5<303::AID-PER262>3.3.CO;2-U26Donche, V., Coertjens, L., & Van Petegem, P. (2010a). Learning pattern development troughout higereducation: A longitudinal study. Learning and Individual Differences, 20, 256-259.Donche, V., Coertjens, L., & Van Petegem, P. (2010b). LEMO-vragenlijst: ontwikkeling envalidering. In V. Donche, P. Van Petegem, H. Van de Mosselaer, & J. Vermunt (Eds.). LEMO: Een instrument voor feedback over leren en motivatie (57-66). Mechelen: Plantyn.Donche, V., De Maeyer, S., Coertjens, L., van Daal, T., & Van Petegem, P. (2013). Differential use oflearning strategies in first-year higher education: The impact of personality, academic motivation,and teaching strategies. British Journal of Educational Psychology, 83(2), 238–251.Donche, V., & Gijbels, D. (2013). Understanding learning pattern development in higher education: amatter of time, context and measurement. Studies in educational evaluation, 39(1), 1-3.http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.stueduc.2012.11.002Donche, V., & Van Petegem, P. (2008). The validity and reliability of the Short Inventory of LearningPatterns. In E. Cools (Ed.), Style and cultural differences: How can organisations, regions andcountries take advantage of style differences (49-59). Gent, Belgium: Vlerick Leuven GentManagement School.Donche, V., & Van Petegem P. (2011). Vlotter doorstromen in het hoger onderwijs. Invloeden vanleerpatroon en leeromgeving. Antwerpen: Garant.Donche, V., Van Petegem, P., Van de Mosselaer, H., & Vermunt, J. (2010c). LEMO: Een instrumentvoor feedback over leren en motivatie. Mechelen: Plantyn.Donche, V., Van Petegem, P., & Vermunt, J. (2010d). De LEMO-vragenlijst. In V. Donche, P. VanPetegem, H. Van de Mosselaer, & J. Vermunt (Eds.). LEMO: Een instrument voor feedback over leren en motivatie (11-32). Mechelen: Plantyn.Duncan, T., Duncan, S., & Strycker, L. (2006). An introduction to latent variable growth curvemodeling. Concepts, issues and applications. London, United Kingdom: Erlbaum.Eccles,J.S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values and goals. Annual Review ofPsychology, 53, 109-132.Entwistle, N., & McCune, V. (2004). The conceptual bases of study strategy inventories.Educational Psychology Review, 16, 325–346. doi:10.1007/s10648-004-0003-0Entwistle, N., & Ramsden, P. (1983). Understanding Student Learning. London, United Kingdom:Croom Helm.Gijbels, D., Donche, V., Richardson, J.T.E., & Vermunt, J. (2013). Student’s learning patterns inhigher education and beyond. Moving forward. In D. Gijbels, V. Donche, J.T.E. Richardson, & J.D. Vermunt (Eds.). Learning patterns in Higher Education (1-7). Londen/New York: Routledge.Rogosa, D. (1995). Myths and Methods: “Myths about Longitudinal Research” plus SupplementalQuestions. In J. Gottman (Ed.). The analysis of change. 3-66. Mahwah, New Jersey: Lawrenceerlbaum associates.Gough, H.G. (1953). The construction of a personality scale to predict scholastic achievement. Journal27of Applied Psychology, 37, 361-366.Grimm, K. J., & Ram, N. (2009). Nonlinear growth models in Mplus and SAS. Structural EquationModeling, 16(4), 676-701.Hoekstra, H. A., Ormel, J., & Fruyt, F. (1996). Handleiding NEO persoonlijkheidsvragenlijstenNEO-PI-R en NEO-FFI [ManualNEOPersonality Questionnaires NEO-PI-R and NEO-FFI]. Lisse,the Netherlands: Swets Test Services.Jansen, E.P.W.A., & Van Der Meer, J. (2012). Ready for university? A cross-national study ofstudent’s perceived preparedness for university. Australian Education Research, 39, 1-16.Kaplan, D. (2008). Structural Equation Modeling : Foundations and Extensions. Sage Publications.Li, F., Duncan, T., & Acock A.(2000). Modeling interaction effects in latent growth curve models.Structural Equation Modeling, 7(4), 497-533.Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2010). Growth modeling with latent variable using Mplus: Advancedgrowth models, survival analysis and missing data. Mplus Short Courses.Palant, J. (2007). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS forWindows. New York, NY: Open University Press.Pedhazur, E.J. (1997). Multiple Regression in Behavioral Research. New York: Holt, Rinehart &Winston.Pintrich, P. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P.Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (451-502). San Diego:Academic Press.Rutkowksi, K., & Domino, G. (1975). Interrelationship of study skills and personality variables incollege students. Journal of Educational Psychology, 67, 784-789.Schmit, M.J., & Ryan, A.M. (1993). The Big Five in personnel selection: factor structure in applicantand nonapplicant populations. Journal of Appleid Psychology, 78, 966-974.Severiens, S., & Ten Dam, G. (1997). Gender and gender identity differences in learning styles.andlearning. Educational psychology, 17, 79-93.Severiens, S., Ten Dam, G., & Van Hout-Wolters, B. (2001). Stability of processing and regulationstrategies: Two longitudinal studies on student learning. Higher Education, 42, 437-453.Smith, L., Saini, B., Krass, I., Chen, T., Bosnic-Anticevich, S., & Sainsbury, E. (2007). Pharmacystudents' approaches to learning in an Australian University. American Journal of PharmaceuticalEducation, 71(6), 1-8.Stratton, L., O’Toole, D., & Wetzel, J. (2005). A multinomial logit model of college stopout anddropout behavior. Economics of education review, 27(3), 319-331.Ten Dam, G. & Vermunt, J. (2003). De leerling. In N.Verloop, & J. Lowyck (Eds.). Onderwijskunde.Een kennisbasis voor professionals. Groningen: Wolters-Noordhoff.Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition (Secondedition). Chicago: University of Chicago Press.28Torenbeek, M., Jansen, E. P. W. A., & Hofman, W. H. A. (2010). The effect of the fit betweensecondary and university education of first-year student achievement. Studies in Higher Education,35(6), 659-675.Van Bragt, C., Bakx, A., Van der Sanden, J., & Croon, M. (2007). Students' approaches to learningwhen entering higher education: Differences between students with senior general secondary andsenior secondary educational backgrounds. Learning and Individual Differences, 17, 83–96.van Daal, T., Coertjens, L., Delvaux, E., Donche, V., & Van Petegem, P. (2013). Klaar voor hogeronderwijs of arbeidsmarkt? Longitudinaal onderzoek bij laatstejaarsleerlingen secundaironderwijs. Antwerpen: Garant.Vanhoof,J., Van De Broek, M., Penninckx, M., Donche, V., & Van Petegem, P. (2012).Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren. Principes die motiveren, inspireren én werken.Leuven/Den Haag: Acco.Vansteenkiste, M., Soenens, B., Sierens, E., Luyckx, K., & Lens, W. (2009). Motivational ProfilesFrom a Self-Determination Perspective: The Quality of Motivation Matters. Journal of EducationalPsychology, 101(3), 671-688.Vansteenkiste, M., Zhou, M., Lens, W., & Soenens, B. (2005). Experiences of autonomy and controlamong Chinese learners: Vitalizing or immobilizing? Journal of Educational Psychology, 97,468–483. doi:10.1037/0022-0663.97.3.468Vanthournout, G. (2011). Patterns in student learning: Exploring a person-oriented and longitudinalresearch-perspective. Antwerpen: Garant.Vanthournout, G., Donche, V., Gijbels, D., & Van Petegem, P. (2013). (Dis)similarities in research onlearning approaches and learning patterns. In D. Gijbels, V. Donche, J.T.E. Richardson, & J.D.Vermunt (Eds.). Learning patterns in Higher Education (11-32). Londen/New York: Routledge.Vanthournout, G., Gijbels, D., Coertjens, L., Donche, V., & Van Petegem, P. (2012). Students'persistence and academic success in a first-year professional bachelor program: The influence ofstudents' learning strategies and academic motivation. Education Research International(152747).Vermetten, Y. J., Lodewijks, H. G., & Vermunt, J. D. (2001). The role of personality traitsand goal orientations in strategy use. Contemporary Educational Psychology, 26, 149–170.Vermunt, J. (1992). Leerstijlen en sturen van leerprocessen in hoger onderwijs. Naar procesgerichteinstructie in zelftandig denken. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.Vermunt, J. (2005). Relations between student learning patterns and personal and contaxtual factorsand academic performance. Higher Education, 49, 205-234.Vermunt, J., & Minnaert A. (2003). Dissonance in Student Learning Patterns: when to revise theory?Studies in Higher Education, 28(1).Vermunt, J., & Vermetten, Y. (2004). Patterns in Student Learning: Relationships Between LearningStrategies, Conceptions of Learning, and Learning Orientations. Educational Psychology Review,16(4), 359-384.29Wang, J., & Wang, X. (2012). Structural equation modeling. Applications using Mplus. West Sussex:Wiley.Watson, N, & Wooden, M. (2009). Identifying factors affecting longitudinal survey respons. In P.Lynn (Ed.). Methodology of longitudinal surveys (157-181). Chichester, UK: Wiley.Wothke, W. (2000). Longitudinal and multigroup modeling with missing data. In T. D. Little, K. U.Schnabel & J. Baumert (Eds.), Modeling longitudinal and multilevel data. Practical issues, appliedapproaches, and specific examples. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Wu, A., Liu, Y., Gadermann, A. M., & Zumbo, B. D. (2010). Multiple-indicator multilevel growthmodel: A solution to multiple methodological challenges in longitudinal studies. Social IndicatorsResearch, 97(2), 123-142.

Universiteit of Hogeschool
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: